Skip to content
Home » பழமொழி விளக்கம் » Popular Tamil Proverbs with English Part 2

Popular Tamil Proverbs with English Part 2

தமிழ் பழமொழிகள் – 1000 Tamil Proverbs – 1000 Tamil Proverbs in English – Popular Tamil Proverbs with English Translation Part 2 – சுமார் 1000க்கும் மேற்பட்ட தமிழ் பழமொழிகள் மற்றும் அதற்கான ஆங்கில மொழி பெயர்ப்புகளை இந்த பதிவில் பார்ப்போம்.

1000 Tamil Proverbs in English
1000 Tamil Proverbs in English

ஊழி பேரினும் ஊக்கமது கைவிடேல்.

Though the world come to an end do not remit your efforts.

ஊழிற் பெருவலி ஒன்று உண்டோ ?

Is there any power greater than destiny?

1479.ஊழும் உற்சாகமும் ஒத்துக்கொள்ளவேண்டும்.

Destiny and exertion must go together.

ஊன்றக் கொடுத்த தடி உச்சியை உடைக்கிறது.

The staff I gave for his support breaks the crown of my head.

எங்களால் ஒன்றும் இல்லை எல்லாம் உங்கள் கர்மம்.

Nothing lies in our might, all must be done by you.

எங்கும் மடமாய் இருக்கிறது இருக்கத்தான் இடம் இல்லை.

Choultries everywhere, but no place of accommodation.

எங்கே அடித்தாலும் நாய் காலைத் தூக்கும்.

No matter where hit, adog when struck, lifts up his leg.

1000 Tamil Proverbs in English பகுதி 1

எங்கே புகை உண்டோ அங்கே நெருப்பு உண்டு.

Wherever there is smoke there is fire.

எச்சிலைத் தின்று ஏப்பம் இட்டாற்போல.

Like belching after eating leavings.

எச்சிலைத் தின்று பசி தீருமா ?

Can hunger be appeased by eating leavings?

எச்சிற்கல்லைக்கு மண்ணாங்கட்டிஆதரவு மண்ணாங்கட்டிக்கு

எச்சிற்கல்லை ஆதரவு.

A clod is the support of the leaf-plate, and the leaf-plate is the support of the clod.

1488.எச்சில் இரக்க அடிக்கும், பற்று பறக்க அடிக்கும்.

Spitting about will drive one to beggary, and ceremonial impurity will scatter a family.

எச்சிற்கையால் காக்கை ஓட்டமாட்டான்.

He will not scare away a crow with an unwashen hand.

எச்சில் எடுக்கச் சொன்னார்களா எத்தனைபேர் சாப்பிட்டதென்று கணக்குப் பார்க்கச் சொன்னார்களா?

Did they order the leavings to be removed, or an account to be taken of the number who had eaten?

எச்சில் தின்றாலும் வயிறு நிறையத் தின்ன வேண்டும், ஏச்சுக்கேட்டாலும் பொழுது விடிகிற மட்டும் கேட்கவேண்டும்.

If you eat offal eat heartily, if you listen to abusive language, listen till day-break.

எச்சிலிலைக்கு நாய் அடித்துக்கொண்டு நிற்கிறது போல.

As dogs impatiently wait for leaf-plates.

எச்சிலைக் கழுவி உன் சுத்தத்திலே வார்.

Wash off the refuse and pour the water on your clean person.

Spoken in derision of affected cleanliness.

எடுக்க முன்னம் கழுதை இடுப்பு ஒடிந்து விழுந்ததாம்.

It is said that the ass fell down with a broken hip as soon as it was loaded.

எடுக்கப் போன சீமாட்டி இடுப்பு ஒடிந்து விழுந்தாளாம்.

It is said that the wealthy matron, whom one had gone to take in marriage, fell down, her waist having broken.

எடுத்தாலும் பங்காருப்பெட்டியை எடுக்கவேண்டும் இருந்தாலும்சிங்காரக்கழுவில் இருக்கவேண்டும்.

If you steal, take away a golden casket;if you are impaled, endure the punishment on an ornamented stake.

எடுத்த சுமை சுமந்தல்லோ இறக்க வேண்டும்?

A burden must be first carried, must it not, before it is put down?

எடுத்து ஆளாத பொருள் உதவாது.

Things unused, spoil.

எடுத்த அடி மடங்குமா?

Will the lifted foot be drawn back?

எடுத்துவிட்ட எருது எத்தனை நாள் உழும் ?

How long can an ox plough that requires to be lifted up?

எடுப்பது பிச்சை ஏறுவது பல்லக்கு.

His occupation is begging, his conveyance a palanquin.

எடுப்பாரும் பிடிப்பாரும் உண்டானால் இளைப்பும் தவிப்பும் உண்டு.

Where many are in attendance to lift up and support, there will be weariness and fainting.

எடுப்பார் கைக் குழந்தை.

A baby in the arms.

எடுப்பார் மழுவைத் தடுப்பார் புலியைக் கொடுப்பார் அருமை.

There are who take up the battle axe, and there are who stop tigers, but givers are scarce.

எடுப்புண்ட கலப்பை இருந்து உழுமா?

Will a worn out plough last long?

எட்டாப் பழத்தைப் பார்த்துக் கொட்டாவி விட்டது போல.

As one gazed and gaped at a fruit beyond his reach.

எட்டாப் பூ தேவர்க்கு எட்டும் பூதங்களுக்கு.

Flowers beyond reach are sacred to God, but those within reach are for themselves.

எட்டிக் குட்டி இறங்கிக் காலைப் பிடித்துக்கொள்ளுகிறதா?

What! is it to reach up and cuff, and cower and cling to the feet ?

எட்டி பழுத்து என்ன , ஈயாதார் வாழ்ந்து என்ன ?

What if the fruit of the etti tree (strychnos nux vomica) ripens ; of what use is the prosperity of the niggardly?

எட்டிமரமானாலும் பச்சென்று இருக்கவேண்டும்.

Though a poisonous tree, it should be green.

எட்டி மரமானாலும் வைத்த மரத்தை வெட்டாதே.

Cut not down the tree you planted though it is the (strychnosnux vomica.)

I have observed among many natives a remarkable disinclination, to cut down trees: though not rational creatures they are said to have one sense.அறிவு.

எட்டிக்குப் பால் வார்த்து வளர்த்தாலும் தித்திப்பு உண்டாகுமா ?

Although you may nourish an etti tree by pouring milk at its root, will it become sweet?

எட்டியிலே கட்டுமாம்பழம் உண்டாமோ?

Will an etti tree bear graft-mangoes?

எட்டியுடனே சேர்ந்த இலவும் தீப்படும்.

Even the silk-cotton tree growing by the etti will also be consumed by fire.

Evil association brings destruction.

எட்டினால், குடுமியைப் பிடிக்கிறது. எட்டாவிட்டால் காலைப் பிடிக்கிறது.

If it can be reached, seizing by the kudumi knot of hair, if not, clinging to the feet.

1516.எட்டி எட்டிப் பார்த்துக் குட்டிச்சுவரிலே முட்டிக்கொள்ளலாமா ?

Can you strike your head against a dwarf wall when peeping on tiptoe?

1517.எட்டி எட்டிப் பார்ப்பாரும் ஏணி வைத்துப் பார்ப்பாரும் குட்டிச்சுவராலே

குனிந்து நின்று பார்ப்பாரும் உண்டு.

There are who peep on tiptoe, there arewho peep on a ladder, there are those who peep over a dwarf wall crouching.

எட்டிமரமானாலும் வைத்தவர்க்குப் பக்ஷம்.

Though an etti tree, he who planted it will like it.

எட்டிப்பழத்தை இச்சிக்கிறதா?

What, is an etti fruit to be desired?

எட்டுக் கிழவரும் ஒரு மொட்டைக் கிழவியைக் கட்டிக்கொண்டார்கள்.

Eight old men conjointly took to wife a bald-headed old woman.

எட்டுக் குஞ்சு அடித்தாலும் சட்டிக்கறி ஆகாது.

Eight chickens are not sufficient for a chatty of curry.

எட்டு வருஷத்து எருமைக்கடா ஏரிக்குப் போக வழி தேடுகின்றது.

A buffalo eight years old is at a loss to find its way to the tank.

எண்சாண் உடம்பும் ஒரு சாணானேன்.

My eight-span body is reduced to one span.

எண்சாண் உடம்பிலே எள்ளத்தனை நாணம் இல்லை.

There is not a grain of modesty in his eight-span body.

எண்சாண் உடம்பிற்கும் சிரசே பிரதானம்.

The head is the chief part of the eight-span body.

எண்ணம் எல்லாம் பொய் எமன் ஓலை மெய்.

All our thoughts are vain, the ola of Yama is real.

Ola is the name of the Palmyra palm leaf. On this material, books, accounts, correspondence &c., are written with an iron pen. Several of the Tamil books I first read were written on ola. Yama, the regent of the dead, is graphically represented as stretching out his hand to deliver the order for departure.

எண்ண ம் எல்லாம் பொய் ஏளிதம் மெய்.

Expectations are all unreal, a despicable condition is a reality.

எண்ணறக் கற்று எழுத்தற வாசித்தாலும் பெண் புத்தி பின் புத்தியே.

No matter how skilled a woman may be in numbers and letters, her judgment will be second rate.

Many modern Hindus of the day(1873, though themselves earnest about University honors, evince but very little interest regarding the intellectual and moral culture of their daughters. The Rev R. M. Banerjee, a learned brahman of Calcutta, very recently gave a sad account of the disabilities to which native ladies in that city are subject.

எண்ணப்பட்ட குதிரை எல்லாம் மண்ணைப் போட்டுக்கொள்ள,

தட்டுவாணிக்குதிரை வந்து கொள்ளுக்கு அழுகிறதாம்.

Whilst horses of the first blood liek the ground, the miserable tattoo is neighing for gram.

எண்ணம் அற்ற இராசன் பன்றிவேட்டை ஆடினாற்போல்.

As an incautions king went to hunt wild hog.

எண்ணம் எல்லாம் பொய் எழுதிய எழுத்து மெய்.

All imaginations may be false, that which is written is true, certain.

எண் இல்லாதவர் கண் இல்லாதவர், எழுத்து இல்லாதவர் கழுத்து இல்லாதவர்.

Those who are ignorant of figures have no eyes, those who are ignorant of letters have no head.

எண்ணிச் செய்கிறவன் செட்டி எண்ணாமற் செய்கிறவன் மட்டி.

He who acts after due consideration is a chitty a superior man, he who acts without consideration is a matti a fool.

1534.எண்ணிச் செய்வது செட்டு எண்ணாமற் செய்வது வேளாண்மை.

Trade requires forethought, agriculture requires none.

எண்ணிய எண்ணம் என்னடி அண்ணா என்று அழைத்த முறை என்னடி?

What was our expectation, and what led you to call me elder brother?

எண்ணித் துணிவது கருமம், துணிந்தபின் எண்ணுவது இழுக்கு.

An action undertaken after due consideration may prove successful, consideration after action may end in disgrace.

எண்ணிய குடிக்கு ஒரு மின்னிய முடி.

A brilliant crowd for an illustrious family.

எண்ணெய் முந்துகிறதோ திரி முந்துகிறதோ?

It is questionable which will be first consumed, the oil or the wick.

எண்ணெய் போக முழுகினாலும் எழுத்துப் போகத் தேய்ப்பார் உண்டா ?

Although oil may be washed off, can the writing of Brahma be rubbed off?

எண்ணெய்ச் செலவொழிய பிள்ளை பிழைத்த பாடு இல்லை.

As regards the child’s recovery, nothing has resulted but an expenditure of oil.

எண்ணெய்க் குடத்தைச் சுற்றும் எறும்பு போல.

Like ants round a pot of oil.

எண்ணெய்ப் பிள்ளையோ வண்ணப் பிள்ளையோ ?

In the beauty attributable to oil, or is it real ?

எண் மிகுத்தவனே திண் மிகுத்தவனே.

He who excels in figures excels in strength.

எதாகுதல பேசினால் அகப்பைச் சூனியம் வைப்பேன்.

If you speak a word, I will place before you an empty ladle.

எதார்த்தவாதி வெகு சன விரோதி.

He who is truthful may be the enemy of many.

எதிரி இளைப்பமானால் கோபம் சண்டப்பிரசண்டம்.

If the opposite party be inferior in position, the anger of his enemy will rage like a tempest.

எதிரிக்கு இளக்காரமாய்ச் சொல்லுகிறதா?

What, is it to yield to an opponent ?

எதிர்த்த வீடு ஏகாலி வீடு, அடுத்த வீடு அம்பட்டன் வீடு.

The house opposite is the washerman’s, and my next door neighbour is a barber.

எதிர்வீடு ஏகாலி வீடு, பக்கத்து வீடு பணி செய்பவன் வீடு, அடுத்த வீடு அம்பட்டன் வீடு.

The opposite house is the washerman’s, the adjoining house is the goldsmith’s, and the next to mine is that of the barber.

எதிர்த்தவன் ஏழை என்றால் கோபம் சண்டாளம்.

When the opposed is poor, the anger of his opponent ends in cruelty.

எது எப்படிப் போனாலும் தன் காரியம் தனக்கு .

No matter how any thing may go, each should mind his own business.

எத்தனைதான் துலக்கினாலும் பித்தளை நாற்றம் போகுமா?

No matter how frequently it may be polished, the bad odour of brass will not leave it.

எத்தனை புடம் இட்டாலும் இரும்பு பசும்பொன் ஆகாது.

Though iron may be heated never so much, it will not become gold.

எத்தனை ஏழை ஆனாலும் எலுமிச்சங்காய் அத்தனை பொன் இல்லாமற்போமா?

However poor one may be, will he not possess gold, at least of the value of alemon ?

எத்தாற் பிழைக்கலாம் ஒத்தாற் பிழைக்கலாம்.

How may we subsist ? if united we may subsist.

எத்திலே பிள்ளை பெற்று இரவலிலே தாலாட்டுகிறது.

Bringing forth a child without cost, and rocking it in a borrowed cradle.

எத்தேச காலமும் வற்றாப் பெருஞ் சமுத்திரம்.

An ocean that knows no ebb anywhere at any time.

எந்த ஆயுதமும் தீட்டத்தீட்டக் கூரும்.

The more an instrument is whetted, the sharper it becomes.

எந்த இலை உதிர்ந்தாலும் ஈச்சம் இலை உதிராது.

Though the leaves of other trees may fall off, those of the date-palm will not.

எந்தப் புற்றிலே எந்தப் பாம்பு இருக்கிறதோ தெரியாது.

It is not known what species of snake may be found in any particular hole.

எந்த வாக்குப் பொய்த்தாலும் சந்தவாக்குப் பொய்யாது.

Whatever else may fail the words, marks, of low breeding will not fail.

எந்நேரமும் அவள் பேரில் கண்ணாய் இருக்கிறான்.

His eye is always upon her.

எமனுக்கு வழிகாட்டுவான்.

He can pilot Yama, the regent of the dead.

எமன் பிள்ளையைப் பேய் பிடிக்குமா ?

Will a demon seize the child of Yama, the regent of the dead?

எய்கிறவன் எய்தால் அம்பு என்ன செய்யும்?

What can the arrow do if discharged by a skilful archer ?

எய்தவன் இருக்க அம்பை நோவானேன்?

Why blame the arrow, letting the archer go free?

எரிகிற கொள்ளியை ஏறத் தள்ளினதுபோல.

As a burning firebrand was pushed into the hearth.

எரிகிற கொள்ளியில் எந்தக் கொள்ளி நல்ல கொள்ளி?

Which of the burning firebrands is the best ?

எரிகிறதைப் பிடுங்கினால் கொதிக்கிறது அடங்கும்.

If the burning fuel be removed, the bubbling will cease.

எரிகிற நெருப்பை எண்ணெய் விட்டு அவிக்கலாமா?

May a burning fire be extinguished by pouring oil on it ?

எரிகிற நெருப்பிலே நெய் விட்டது போல.

As if ghee were poured on a flaming fire.

எரிகிற வீட்டை அவிக்கக் கிணறு வெட்ட நாள் பார்த்தது போல.

Like seeking an auspicious day, to dig a well in order to quench the flames of a house on fire.எரிகிற வீட்டிற் பிடுங்குகிறது லாபம்.

Whatever is abstracted from a burning house is a gain.

எருதின் புண்ணிற்குச் சாம்பல் மருந்து.

Ashes are medicine for the sores of a bull.

எருதுக்கும் தன் புண் அழற்சி காக்கைக்கும் தன் பசி அழற்சி.

The buffalo suffers from the smarting of its sores, and the crow that picks them suffers from the smarting of hunger.

எருது கொழுத்தால் தொழுவத்தில் இராது, பறையன் கொழுத்தால் பாயில் இரான்.

If an-ox grow fat, it will not remain in a stall; if a Pariah becomes rich, he will not sit on a mat.

எருது நோயை நினைக்கும், காக்கை பசியை நினைக்கும்.

The ox feels the pain, the crow its hunger.

எருது நோய் காக்கைக்குத் தெரியுமா?

Is a crow aware what pain it occasions when picking the sore of an ox?

எருது ஈன்றது என்றால் தோழத்திலே கட்டு என்கிறது.

If it be reported, that the bull has a calf, he will say, O, tie it up in the stall.

எருது கெட்டார்க்கும் எட்டே கடுக்காய், இளம்பிள்ளைத்தாய்ச்சிக்கும் எட்டே கடுக்காய்.

Giving eight gall nuts to him who has lost a ball, and eight to a woman in the first stage of pregnancy.

எருது வாங்குமுன்னே புன்செய்க்கு உழு என்கிறாய்.

You bid me plough the dry land before the ox is bought.

எருது நினைத்த இடத்திலே தோழம் கட்டுகிறதா ?

Is its shed put up where the bull may think fit ?

எருது கோபங்கொண்டு பரதேசம் போனது போல.

As a bull went away in a rage to a foreign country.

எருது மறைவிற் புல்லுத் தின்கிறாயா?

Dost thou eat grass screened by a bull ?

எருதுக்கு நோய் வந்தால் கொட்டாயைச் சுடுகிறதா?

Is its shed to be burnt down because the ox is sick ?

எருதும் வண்டியும் ஒத்தால் மேடு பள்ளம் ஏது?

What matters the ruggedness of the road if the bullocks and bandy a country cart-hold together?

எருமைக்கடா என்றாலும் குழந்தைக்குப் பால் ஒரு பீர் இல்லையா என்கிறாய். Though it is a male buffalo, you ask me if there be not a drop of milk for the child.

எருமை வாங்குமுன் நெய் விலை கூறுகிறாய்.

You publish the price of ghee before buying a buffalo.

எருமைக் கொம்பு நனைகிறதற்குமுன்னே எழுபது தரம் மழை வருகிறது.

It will rain seventy times before a buffalo’s horns will be wet.

எருமைக் கோமயம் எக்கியத்திற்கு ஆகுமா?

Will the dung of the buffalo serve for sacrificial purposes ?

எருமை மாட்டின் மேல் மழை பெய்ததுபோல.

As it rained on a buffalo.

எருமை மாட்டின் மேல் எத்தனை சூடு இருந்தாலும் தெரியாது, பசுமாட்டில் ஒரு சூடு இருந்தாலும் தெரியும்.

Brands on a buffalo however numerous will scarcely appear, but a single brand on a cow will be visible.

எருமை இருந்தல்லோ பால் கறக்கவேண்டும்?

We may milk may we not, provided there be a buffalo ?

எருமையிலும் வெள்ளாடு ஏறக்கறக்குமா ?

Will a goat yield more milk than a buffalo ?

எருவுக்குப் போனவன் இளையாளைக் கைப்பிடித்தாற்போல.

As he who went in search of manure, seized the hand of a maiden.

எருவுக்குப் போனவன் எலுமிச்சம்பழம் எடுத்தது போல.

As he who went to pick up cow-dung, gathered lemons.

எலி அம்மணத்தோடே போகின்றது என்கிறான்.

He says that the rat goes naked.

எலி அழுதால் பூனை விடுமா?

Will the cat leave its hold on the crying of the rat ?

எலி அழுது புலம்பினாலும் பூனை பிடித்தது விடாது.

Although the rat may cry and lament, the cat will not relinquish its hold.

எலி அறுக்கும் தூக்கமாட்டாது.

The rat nibbles the grain, but it does not carry off the basket.

எலி இருக்கிற இடத்தில் பாம்பு இருக்கும்.

Where there is a rat, there will also be a snake.

எலிக்குப் பயந்து வீட்டைச் சுட்டது போல.

Like burning down the house for fear of rats.

எலிக்குப் பிராணாவஸ்தை பூனைக்குக் கொண்டாட்டம்.

The death-struggle of a rat is the sport of a cat.

எலிக்கு அனுகூலம் பாம்பு பிடாரனுக்கு அஞ்சுதல், எளியார்க்கு அனுகூலம் வலியார் இராசனுக்கு அஞ்சுதல்.

The snake’s fear of him who catches it, is favourable to the rat, when the strong fear the king, the weak are benefited.

எலிக்கு மணியம் சுவரை அறுக்கிறது தான்.

The business of the rat is to burrow in the wall.

என் தலையிலே கோடாலி விழுந்தது போல.

As an axe fell on the head of the rat.

எலி தலையில் கோபுரம் இடிந்து விழுந்தாற்போல.

As if the tower of the temple should fall on the head of a rat.

எலி பூனையை வெல்லுமா?

Can a rat overcome a cat?

எலி பூனைக்குச் சலாம் பண்ணுவது போல.

As a rat makes salaam to a cat.

எலிப்பிழுக்கை இறப்பில் இருந்து என்ன, வரப்பில் இருந்து என்ன ?

What matters it whether the droppings of a rat are in the inside of a sloping roof, or on the ridge of a cornfield ?

எலியும் பூனையும் போல இருக்கிறது.

Living like a rat and a cat.

எலியும் பூனையும் இணைந்து விளையாடினதுபோல.

As the rat and the cat united in sport.

எலியைக் கண்டு பூனை ஏக்கம் அடையுமா ?

Will the cat be alarmed at the sight of a rat ?

எலியைக் கண்டு பூனை ஏங்கி ஏங்கிக் கிடக்குமோ?

Will a cat be greatly alarmed at the sight of a rat?

எலிவளை ஆனாலும் தனிவளை வேண்டும்.

A separate hole is to be preferred though it be a rat-hole.

One’s own cot is desirable however humble.

எலி வீடு கட்டப் பாம்பு குடிகொள்ளும்.

A rat makes the hole, a snake inhabits it.

எலிவேட்டைக்குத் தவில் அடிப்பாரா?

Do they beat a tomtom when hunting rats?

எலுமிச்சங்காய்க்குப் புளி ஏற்றுகிறது போல.

Like infusing acidity into a lemon.

எலுமிச்சஞ் செடிக்கு எருப் போட்டாற்போல.

Like manuring a lemon tree.

எலும்பு கடிக்கிற நாய்க்குப் பருப்புச் சோறு ஏன்?

Why give pulse to a dog that gnaws bones ?

எலும்பு கடிக்கிற நாய் இரும்பு கடிக்குமா?

Can a dog that gnaws bones bite iron?

எலும்பு இல்லா நா எல்லாம் பேசும்.

A boneless tongue may say any thing.

1000 Tamil Proverbs in English பகுதி 2

எல்லாம் அறிந்தவனும் இல்லை, ஒன்றும் அறியாதவனும் இல்லை.

No one knows everything, nor is any one ignorant of everything.

எல்லாம் இருக்கிறது பெட்டியிலே இலைக்கறி கடையச் சட்டி இல்லை.

Everything wanted is in the box, but there is no chatty in which to macerate the vegetable curry.

எல்லாத் தலையிலும் எட்டு எழுத்து, என் தலையிலே பத்து எழுத்து.

On all heads there are eight letters, on mine there are ten.

எல்லாருக்கும் சொல்லுமாம் பல்லி, தான் போய்க் காடிப்பானையில் விழுமாம்.

It is said thut the lizard which uttered prognostications, will go and fall into the refuse pan.

எல்லா மசகமும் சாயந்தரத்திற்றான் வருகிறது.

It is in the evening that all the mosquitos come.

எல்லாருக்கும் சனி துரும்பு போல, எனக்குச் சனி மலைபோல.

Saturn who is a more straw to all other men, to me is as a mountain.

எல்லாரும் பாக்கு இவன் ஒரு தோப்பு.

All other men are areca-nuts, but this man is a grove of areca

trees.

எல்லாரும் தடுக்கின் கீழ் நுழைந்தால் அவன் கோலத்தின் கீழ் நுழைவான்.

If all can hide themselves under a small mat, he can conceal himself under the ornamental drawing on the floor.

The கோலம் here mentioned is a floor ornament very commonly formed at the entrance of a native house : the form is circular. These ornaments are renewed every morning. They contain various devices. In some a temple car as delineated, in others trees, birds, flowers. They are generally striking because the combinations indicate considerable skill. It may be that they are connected with the prevalent ideas regarding the evil eye.

எல்லாத் தாட்டோட்டும் குல்லாவுக்குள்ளே இருக்கிறது.

All the skill in steering centres in the out-rigger.

Out-rigger boats or canoes are common on the south western coast of Ceylon. They are very swift and most safe. In 1848 when at Colombo duty called me daily to a largo ship at the time out in tho offing anchored in seven fathoms of water. On the occasion under notice I went on board in an ordinary Cingalese out-rigger canoe. In the evening after having completed the berths, for my two daughters who were going home for education, I betook myself to the boat, and soon after we got clear of the ship the boat was struck in the stern, filled, and went down. When I emerged from the waves I found myself near one of the two brackets of the out-rigger. The canoe was submerged but could not sink lower than the ends of the brackets tied to her side. The out-rigger at the other end of the brackets was floating on the surface of the sea, the canoe being suspended by it like a pair of scales from a beam. Aided by one of those brackets, which I pressed to my bosom, and a Chubb’s Palanquin box, I gained the rocks soon after sunset and escaped to land.

எல்லா ஓட்டும் குல்லாவிலே.

All our progress depends on the outrigger.

எல்லாரும் நல்லாரா, கல் எல்லாம் மாணிக்கமா?

Are all men good men, are all stones rubies ?

எல்லா வேலையும் செய்வான், செத்தால் பிழைக்கமாட்டான்.

He can do all things, but when dead he cannot resuscitate himself.

எல்லாரும் கப்பல் ஏறியாயிற்று இனி அம்மானார் பொற்பட்டம் கட்டப்போகிறார்.

All have embarked, my uncle is about to receive a golden mark of

distinction.

Spoken of aspirations beyond one’s merits.

எல்லாரும் ஏறி இளைத்த குதிரையில் சாஸ்திரியார் ஏறிச் சறுக்கி விழுந்தார்.

On mounting a jadod horse that all had ridden, the astrologer slipped and fell down.

எல்லாம் அறிந்தும், கழுநீர்ப்பானையில் கையிடுகிறதா?

What, is one who knows all things, to put his hand into filthy water?

எல்லை பாழ்பட்டாலும் கொல்லைக்கடமை விடார்.

Though the landmarks be destroyed, they will not remit the ground-rent.

எவன் ஆகிலும் தான் சாக மருந்து உண்பானா?

Will any one takemedicine to poison, himself?

எழுதாக் கடனுக்கு அழுதால் தீருமா?

Will crying availfor money lent of which no account has been kept?

எழுதி வழங்கான் வாழ்க்கை கழுதை புரண்ட களம்.

The condition of the man who keeps no accounts is like the place in which an ass has rolled itself.

எழுதிய விதி அழுதால் தீருமா?

Will destiny be averted by weeping ?

எழுதுவது அருமை எழுதினதைப் பழுதற வாசிப்பது அருமை.

Writing is important, reading correctly what is written, is more so.

எழுதுகிறது பெரிது அல்ல, இனம் அறிந்து சேர்க்கிறது பெரிது.

To be able to write is no great matter; to compose harmoniously is great.

எழுத்து அறிந்த வண்ணான் குறித்து எறிந்தான் ஓலை.

The washerman who had learnt his letters threw away his ola.

எழுத்து அறிந்த மன்னன் கிழித்து எறிந்தான் ஓலையை.

The king who had learnt his letters tore and threw away his ola.

It would appear that the two preceding proverbs relate to personswho suppose that ability to read supercedes all records.

எழுத்துக்குப் பால் மாறின கணக்கனும் உடுக்கைக்குப் பால்மாறின தாசியும் வருத்தம் அடைவார்.

The curmum who neglects his accounts, and the dancing girl who is careless about her dress, will come to grief.

1000 Tamil Proverbs in English பகுதி 3

எழுந்திருப்பான் கால் இல்லை.

He would rise, but he has no feet.

எழுபது சென்றாலும் பறை ஏவினாற்றான் செய்யும்.

Though seventy years old, a Pariah will do nothing unless he is prompted.

எழுபது பேரைக் கொன்ற படு நீலி .

A cruel Nili-womam – who killed seventy persons.

எழைக்கும் பேழைக்கும் காடுகாள் அம்மை.

The mother of Vairavi is the patroness of the poor and of boats.

எளியவள் பிள்ளை ஆனாலும் செய்யும் சடங்கு செய்யவேண்டும்.

Though the child of a poor woman, the accustomed rites must beperformed.

எளியவனை அடித்துப் புளியங்காய் பறித்தாற்போல.

Like beating a poor man, and plucking his tamarind fruit.

எளியவனுக்குப் பெண்டாய் இருக்கிறதிலும் வலியவனுக்கு அடிமை ஆகிறது நல்லது.

It is better to be the slave of the wealthy, than the wife of the indigent.

எளியவனைக் கண்டு வாயால் ஏய்க்கிறான்.

Seeing that the man is poor, he deceives him by fair words.

எளியவன் பெண்டாட்டி எல்லாருக்கும் மைத்துனிச்சி.

The wife of a poor man is sister-in-law to all.

எளியாரை வலியார் அடித்தால் வலியாரைத் தெய்வம் அடிக்கும்.

If the powerful oppress the weak, God will punish them in return.

எளியாரை எதிர் இட்டுக்கொண்டால் பிராண்ஹானி.

Inferiors if opposed become mortal enemies.

எள் அத்தனையை மலை அத்தனை ஆக்குகிறது.

Magnifying a rape seed into a mountain.

எள்ளுக்காய் பிளந்த விவகாரம்.

A dispute as easy to decide as the splitting of a rape seed.

எள்ளுக்காய் பிளந்தாற்போலப் பேசவேண்டும்.

One ought to speak as evenly as a rape-pod splits.

எள்ளுக்குத் தக்க எண்ணெய், எள்ளுக்குத் தக்க பிண்ணாக்கு.

Oil is proportioned to the sessamum, refuse proportioned to the pressed seed.

எள்ளுக்குப் புள்ளி வரும் எச்சிற்கு எறும்பு வரும்.

Birds are attracted by rape seed, ants by leavings.

எள்ளுக்குள் எண்ணெய் போல.

As oil in sessamum seed.

எள்ளுக்குள் எண்ணெய் போல் எங்கும் நிறைந்திருக்கும்.

Everywhere present as oil throughout the sesamum seed.

எள்ளுக்கு ஏழு உழவு கொள்ளுக்கு ஓர் உழவு.

Ploughing seven times for sesamum seed, once for gram.

எள்ளுத்தான் எண்ணெய்க்கு உலருகிறது, எலிப்பிழுக்கை என்னத்துக்கு உலருகிறது?

Sesamum seed is dried for oil; but why dry rat-dung ?

எள்ளும் பச்சை அரிசியும் போல இருக்கவேண்டும்.

It must be as sesamum seed and raw rice.

எள்ளும் கரும்பும் இறுக்கினால் பயன் தரும்.

Sesamum seed and sugarcane yield a profit when pressed.

எள்ளுக்கு ஏழு உழவு உழுகிறவேளை வெள்ளாளர் கொள்ளுக்கு ஓர் உழவு உழுது பயிர்செய்.

O, Vellala who ploughest seven times to sow rape-seed, plough once for horse-gram and thus cultivate the ground.

எறிகிறது முயலுக்குப் படுகிறது பற்றைக்கு.

Throwing at a hare and hitting a bush.

எறிவானேன் சொறிவானேன்?

Why throw, why scratch?

Why provoke a nuisance?

எறும்பு கடிக்கப் பொறுக்காதா?

Canst thou not bear the bite of an ant?

எறும்பின் கண் அதன் அளவுக்குப் பெரிது; ஆனையின் கண்அதன் அளவுக்குச் சிறிது.

The eyes of an ant are large in proportion to its size, the eyes of an elephant are small for its size.

எறும்புக்குக் கொட்டாங்கச்சித் தண்ணீர் சமுத்திரம்.

A cocoanut shell-full of water is an ocean to an ant.

எறும்புப் புற்றில் பாம்பு குடி கொள்வது போல.

As a snake occupies an ant-hole.

எறும்புக்கும் தன் கையால் எண்சாண் உடம்பு.

Even an ant is eight spans long as measured by its own hand.

எறும்பு ஊரக் கல் தேயும்.

By the continual creeping of ants a stone will wear away.

எறும்பின் கண்ணுக்கு எருமை மூத்திரம் ஏகப்பெருவெள்ளம்.

The urine of the buffalo is as a perfect deluge in the eye of an ant.

எறும்பு ஊரக் கல் குழியும்.

By the continual creeping of ants a stone will become hollow.

எறும்பு ஊர இடங்கொடுத்தால் எருதும் பொதியும் உள்ளே செலுத்துவான்.

If room be given sufficient for ants to creep in, he will drivea loaded bullock that way.

எறும்பு எடுத்துப் போவதற்குத் தடி எடுத்து நிற்கிறது, பெரிய பூசனிக்காய் போகிறது தெரியாதா?

You stand armed with a club to watch that which may be carried away by ants, are you unable to see when a large pumpkin hasbeen taken away?

எறும்பு முதல் எண்ணாயிரம் கோடிக்கும் தெரியும்.

It is known to the eighty thousand millions of creatures from an ant upwards.

எறும்பு முட்டை கொண்டு திட்டை ஏறின் மழை பெய்யும்.

If ants carry their eggs to a higher place, it will rain.

எனக்கு அட்டமத்துச் சனி.

With me Saturn is in the eighth sign.

எனக்கு ஊணும் இல்லை உறக்கமும் இல்லை.

I have neither food nor sleep.

எனது நாட்கள் எல்லாம் ஊமை கண்ட கனாப்போல் ஆயின.

My days are like the dream of the dumb.

என் ஈரலைக் கருக்கு அரிவாள் கொண்டு அறுக்கிறது.

It cuts my liver with a sharp sickle.

என் காரியம் எல்லாம் நந்தன் படைவீடாய்ப் போயிற்று.

My affairs are like Nandan’s camp.

The name of a shoemaker who is reputed to have reigned as a kingfor three hours, and to have issued leather coin.

என் குடி கெட்டதும் உன் குடி கெட்டதும் பொழுது விடிந்தால் தெரியும்.

It will be knownat day-break whether my family or your’s has

been ruined.

என்பைத் தின்று சதையைக் கொடுத்து வளர்த்தாள்.

Eating bones herself, she has brought up her children on flesh.

என் மகள் வாரத்தோடே வாரம் முழுகுவாள், என் மருமகன்தீபாவளிக்குத் தீபாவளி முழுகுவான்.

My daughter bathes once a week, my son-in-law bathes at depaveli.

என் மருமகனுக்கு வேப்பெண்ணெயாம் தூக்கெண்ணெய்.

Superior oil is said tobe Margosa oil to my son-in-law.

1000 Tamil Proverbs in English பகுதி 4

என் முகத்திற் கரிபூசினாயே.

Thou hast smeared my face with charcoal.

என் முதுகின் தோல் உனக்குச் செருப்பாய் இருக்கும்.

The skin of my back will serve you for shoes.

என் வீட்டுக்கு வந்தால் என்ன கொண்டு வருகிறாய், உன் வீட்டுக்கு வந்தால் என்ன கொடுக்கிறாய்?

When you come to my house, what do you bring, when I come to

yours, what do you give ?

என்றும் மறைந்திருப்பதிலும் எதிரே போதல் உத்தமம்.

It is better tocome to the front at once than to be always concealed.

என்று நின்றும் பொன்றுவர் ஓர் நாள்.

No matter how long one may live, the day of death will come.

என்ன சொன்னாலும் என் புத்தி போகாது.

Say what you may, I will not change my mind.

என்னடா தாதா புரட்டாசி மாதம் முப்பதும் ஒரு கந்தாயம்.

O! mendicant, the thirty days of September are all days of receipt.

என்னடா குச்சுக் கட்டிப் பேசுகிறாய்.

You fellow, you affect to speak in an elegant style.

என்னமாய்ச் சொல்லி இதமாய் உரைத்தாலும் கழுதைக்கு உபதேசம் காதில் ஏறாது.

No instruction however explicit or agreeable will enter the ear of an ass.

என்ன மாயம் இடைச்சி மாயம், மோரோடு தண்ணீர் கலந்த மாயம்.

What is the deception practised by the dairy maid ? It is mixingwater with butter-milk.

என்னடா கெட்டுப்போகிறாய் என்றால், இன்னமும் கெட்டுப்போகிறேன் பந்தயம் போடு என்கிறான்.

If one say, fie on thee, thou art destroying thyself, he replies, I will take a bet that I will exceed my former course.

என்ன தின்றாலும் அதற்கு மேலே நாலு பேரீச்சம்பழம் தின்ன எல்லாம் அடிபடும்.

No matter what may be eaten; if four dates be taken afterwards,the whole will be digested.

என்னுடைய வீட்டிற்குப் பூவாய் வரப் பொன்னும் துரும்பாச்சு.

Since the woman came to my house, even gold has become a common thing.

என்னைப்போலக் குரலும் என் அக்காளைப்போல ஒயிலும் இல்லை என்கிறதாம் கழுதை.

The ass boasted that there was no voice equal to his, and no gait equal to that of his elder sister.

என்னைக் கண்டால் சணலுக்குள்ளே ஒளிக்கிறாய், என் பெண் சாதியைக் கண்டால் சட்டிக்குள்ளே ஒளிக்கிறாய்.

On seeing me, thou hidest among the hemp, and on seeing my wife, thou hidest in a chatty.

ஏகாதசிக்கு மா இடித்தாற்போல.

Like pounding flour for Ekadasi.

Ekadasi, the eleventh of December which is observed by the Hindus as a fast and therefore the preparation of food is not required. Said of something irrelevant.

ஏகாதசித் திருடியை ஏற்றடா ரதத்தில்

O fellow, put the pretended observer of Ekadasi on the car.

ஏகாலி வாகனம் பொதி சுமந்தாற்போல.

As a Washerman’s vehicle (a donkey) carries its load.

ஏச்சிலும் பேச்சிலும் வல்லவனே.

He is indeed clever in abuse and empty talk.

ஏடா கூடக்காரனுக்கு வழி எங்கே என்றால், போகிறவன் தலை மேலாம்.

If it be asked where is the way for the stubborn, it is replied, on the head of the way faring man.

ஏடு அறியாதான் பீடு பெறாதான்.

The ignorant man is not held in estimation.

ஏட்டுச் சுரைக்காய் கறிக்கு ஆகுமா?

Will the word suraikai a gourd serve as a curry?

ஏணிக்கொம்புக்கு கோணக்கொம்பு போடலாமா?

Is a crooked pole fit for a ladder?

ஏணைக்கழிக்குக் கோணற்கழி வெட்டுகிறதா?

Do you cut a crooked stick for a litter?

ஏண்டா தென்னமரத்தில் ஏறினாய் என்றால், கன்றுக்குட்டிக்குப் புல் பிடுங்க என்றான்.

You fellow! why did you go up the Cocoanut tree! when thus addressed, he replied, I went to get grass for the calf.

ஏண்டா கருடா சுகமா? இருக்கிற இடத்தில் இருந்தால் சுகம் தான்.

O Garuda, are you well? I should be well enough if I were in the place where I ought to be.

ஏண்டா பட்டப்பகலில் திருடுகிறாய்? என் அவசரம் உனக்குத் தெரியுமா ?

What! do you steal in broad day light? He replies, do you know how pressing my necessities are ?

ஏண்டா புளியமரத்தில் ஏறினாய்? பூனைக்குட்டிக்குப் புல் பறிக்க.

Why, man, have you got up into the Tamarind tree? he replied, to pluck grass for my kitten.

ஏண்டா முடிச்சு அவிழ்க்கிறாய்? என்பசி உனக்குத் தெரியுமா?

Why, you fellow, do you untie the knot? Do you know how hungryI am ?

ஏண்டி சிறுக்கி புல்லு ஆச்சா? ஒரு நொடிக்கு முன் கட்டாச்சே.

Well, my girl, have you cut the grass? she replied, it was tied up before one could snap his fingers.

ஏண்டி பெண்ணே சோர்ந்திருக்கிறாய்? சோறு பத்தியம்.

Why, my girl, do you faint? I have not had rice enough.

ஏண்டி பெண்ணே குந்தியிருக்கிறாய்? சோறு பற்றாமல்.

Why my girl do you squat ? For want of sufficient rice.

ஏது பிரியம் ? இல்லாதது பிரியம்.

What do you wish? That which I have not.

ஏதும் அற்றவனுக்கு ஏன் இரண்டு பெண்டாட்டி?

Why two wives to one who has nothing?

ஏதென்று கேட்பாரும் இல்லை, எடுத்துப் பிடிப்பாரும் இல்லை.

None to enquire, none to help.

ஏரி உடைகிறதற்கு முன்னே அணை போடவேண்டும்.

Before the bund bursts, it must be strengthened.

ஏரி நிறைந்தால் கரை கசியும்.

If the tank be full, its bank will be moist.

ஏரி பெருகில் எங்கும் பெருக்கு.

When the tank overflows, the flood will spread all around.

ஏரி மிதந்தால் இடையனை மதியாது.

If the hunch of the ox grow high, he will not fear his keeper.

ஏரியின் நீரைக் கட்டுதல் அரிது உடைத்தல் எளிது.

It is difficult to confine the water of a tank, but easy to break the bund.

ஏரியின் தண்ணீர் இதோ சூரியதேவா ?

O divine sun, behold the water of the tank?

ஏரியோடு பகை கொண்டு சவுசம் செய்யாதிருக்கிறதா?

Do you abstain from ablution because you are dissatisfied with the tank?

ஏர் உழுகிற பிள்ளை இளைத்து போனால் போகிறது, பரியம் போட்ட பெண்ணைப் பார்த்து வளர்.

Never mind, should the youth at the plough become lean, take care of the girl who has received the nuptial presents.

ஏர் பிடித்தவன் என்ன செய்வான் பானை பிடித்தவள் பாக்கியம்.

Comfort depends on her who has charge of the cooking pots, not on the ploughman.

ஏலவே தொலைந்தது எங்களைத் தொட்ட கர்மம்.

The sin which affected us is already removed.

ஏலேலம்! ஏலேலம்! எருமைச்சாணி காய்கிறது.

Elelam, Elelam, the buffalo dung is drying.

The sound elelam is uttered by boatmen and others on the Coromandel coast when palling together, as savas is, by boatmen on the Hoogly: Some derive it from வலிக்கிறது.

ஏலேலசிங்கன் பொருள் ஏழு கடலிற் போனாலும் திரும்பும்.

The property of Elelasingam, though it pass over seven seas, will return.

Elelasingam a wealthy merchant, the disciple of Tiruvallurar.

ஏவற் பேய் கூரையைப் பிடுங்கும்.

The excited demon will take off the thatch.

ஏவா மக்கள் மூவா மருந்து.

Children who do their duty unprompted are as a life-preserving remedy.

ஏவுகிறவனுக்கு வாய்ச்சொல், செய்கிறவனுக்குத் தலைச்சுமை.

To the taskmaster a word, to the servant a burden on the head.

ஏழை அழுத கண்ணீர் கூரியவாளை ஒக்கும்.

The tears of the poor are as sharp swords.

ஏழை பாக்குத் தின்ன எட்டு வீடு அறியவேண்டுமா?

Because the poor man uses betel-nut, is it to be made known at eight houses?

ஏழை பேச்சு அரண்மனைக்கு ஏறுமா?

Will the speech of the poor go up to the palace ?

ஏழைப் பிள்ளைக்குத் தெய்வமே துணை.

God is the helper of the helpless child.

ஏழைப் பிள்ளைக்கு எவர்களும் துணை.

Every one is a helper to a helpless child.

ஏழையைக் கண்டால் மோழையும் பாயும்.

Even a beast without horns will attack the poor.

ஏறச் சொன்னால் எருதுக்குக் கோபம், இறங்கச் சொன்னால் நொண்டிக்குக் கோபம்.

When told to mount, the bull is angry, when told to dismount, the lame man is dissatisfied.

ஏறப்படாத மரத்திலே எண்ணப்படாத மாங்காய்.

Innumerable mangoes on a tree no one can climb.

ஏற விட்டு ஏணியை வாங்குகிறதா?

What ! remove the ladder after allowing one to mount ?

ஏறின கொம்பால் இறங்க வேண்டும்.

One must come down on the branch by which he ascended.

ஏறுகிற குதிரையிலும் உழவுமாடு அதிக உத்தமம்.

A plough bull is superior to a saddle horse.

ஏறு நெற்றி சூறுதலை எதிர்க்க வந்தால் ஆகாது.

It is a bad omen to meet one with a high forehead or curly hair.

ஏறுமாறாய்ப் பேசுகிறதா?

What, is it to speak at random?

ஏறும் தேமல் இறங்கும் படர்தாமரை கூடும் புருவம் குடியைக் கெடுக்கும். Ascending cutaneous spots, descending ring-worm and eyebrows contiguous are ominous.

ஏற்கவே மாமி பேய்க்கோலம் அதிலும் கொஞ்சம் மாக்கோலம்.

The mother-in-law is frightfully ugly already, and the flour on her face makes her more so.

ஏற்கனவே வருகிற விக்கினங்களைத் தடுக்கவேண்டும்.

Approaching evils should be provided against in due time.

ஏற்றக்கோலுக்குப் பிடித்தால் அரிவாட்பிடிக்கு வரும்.

If you measure sufficient for a well-bucket pole, it may suffice for the handle of a sickle.

ஏற்றப்பாட்டுக்கு எதிர்ப்பாட்டா?

Is the song of the picotta responsive?

ஏன் கொழுக்கட்டை சவுக்கிட்டாய்? ஒரு காசு வெல்லம் இல்லாமற்சவுக்கிட்டேன் !

Cake! why so insipid? Because I lack a cash-worth of sugar.

1000 Tamil Proverbs in English பகுதி 5

ஐங்கலக் கப்பியில் நழுவின கப்பி இவன்.

He is a broken grain fallen out of five kalams.

One of a large number of insignificant persons.

ஐங்காதம் போனாலும் அகப்பே அரைக்காசு கிடையாதே.

Though you may go fifty miles, you will not fetch half a cash.

ஐங்காதம் போனாலும், அகப்பை அரைக்காசு.

Although it may go fifty miles, an agappai will fetch but half a cash.

ஐங்காதம் போனாலும் அறிமுகம் வேண்டும்.

Though one goes fifty miles off, an acquaintance is needed.

ஐங்காதம் போனாலும், தன் பாவம் தன்னோடே.

Though he may go fifty miles, his own sin will still cleave to him.

ஐங்காயம் இட்ட காரம் இட்டாலும் தன் நாற்றம் போகாதாம்பேய்ச்சுரைக்காய்க்கு.

Though cooked with five ingredients, the wild gourd will not lose its odour.

ஐதது நெல், அடர்ந்த து சுற்றம்.

In rice plants, distance is required, in kindred, closeness.

ஐந்து சிட்டுக்கு இரண்டு காசு விலை.

The price of five chits a small bird is two cash.

ஐப்பசி மாதம் அழுகைத் தூறல் கார்த்திகை மாதம் கன மழை.

In October drizzling, in November heavy rain.

ஐப்பசி மாதத்து வெய்யலில் அன்று உரித்த தோல் அன்று காயும்.

In the sunshine of October a skin dries the day it is stript off.

ஐப்பசிக்கும் கார்த்திகைக்கும் மழை இல்லாவிட்டால் அண்ணனுக்கும் சரி தம்பிக்கும் சரி.

If the rains of October and November fail, the elder and younger brother will be on a par.

ஐப்பசி மாதத்து எருமைக்கடாவும் மார்கழி மாதத்து நம்பியானும் சரி.

A buffalo in the month of October and a Vaishnava brahman in December are alike.

ஐம்பதிலே அறிவு, அறுபதிலே அடக்கம், அறுபதுக்கு மேல் ஒன்றுமில்லை.

At fifty discrimination, at sixty moderation, after sixty no distinguishing characteristic.

ஐம்பது வயதானவனுக்கு ஐந்து வயதுப் பெண்ணா ?

Is a girl of five fit to be the wife to a man of fifty ?

ஐயங்காரும் தொத்துக் கொடுப்பார்.

Even the Aiyangar may communicate contagious disease.

ஐயப்பட்டால் பைய நட.

If in doubt, advance slowly.

ஐயப்பன் குதிரையை வையாளி விட்ட கதை.

Like the story of one who rode Aiyanar’s horse.

ஐயமான காரியத்தைச் செய்யல் ஆகாது.

To do a doubtful thing is bad.

ஐயம் ஏற்றும் அறிவே ஓது.

Though reduced to beggary, learn to be wise.

ஐயர் என்பவர் துய்யர் ஆவர்.

T’hose who are entitled to be called brahmans are holy.

ஐயர் வருகிறவரையில் அமாவாசியை நிற்குமா ?

Will the new moon await the brahman’s arrival ?

ஐயர் கதிர் போல அம்மாள் குதிர் போல.

The husband is like an ear of corn, the wife is like a rice bin or grain receptacle.

ஐயனார் படையிற் குயவனார் பட்டது போல.

As the potter perished in the army of Aiyanar.

1786 ஐயனார் கோவில் செங்கல் அத்தனையும் தெய்வம்.

The bricks of Aiyanar’s temple are so many gods.

ஐயனார் கோவில் மண்ணை மிதித்தவர் அத்தனையும் பிடாரி.

Those who have trodden the ground of Aiyanar’s temple are so many Pidaris.

ஐயனாரே வாரும் கடாவைக் கைக்கொள்ளும்.

Come, Aiyanar, and accept a goat, a sacrifice.

ஐயன் அமைப்பை ஆராலும் தள்ளக்கூடாது.

No one may dispute the pre-ordination of god.

ஐயோ என்றால் இவனுக்கு ஆறு மாசத்துப் பாவம் சுற்றும்.

The man who expresses commiseration for him will incur six months sin.

ஒக்கப் பிறந்த தங்கை ஓலமிட்டு அழச்சே ஒப்பாரித் தங்கைக்குச்

சிற்றாடையாம்?

When one’s sister is weeping for a cloth, is it to be given to a woman who resembles her?

ஒச்சியம் இல்லாத ஊரிலே பெண் வாங்கின கதை.

The story of a man taking a girl to wife in a village inhabited by the shameless.

ஒடிந்த கோல் ஆனாலும் ஊன்றுகோல் இருக்கவேண்டும்.

Though a broken one, a walking stick is necessary.

ஒட்டிக்கொண்டு வந்தும் தட்டிக் கழிக்கிறான்.

Though I cling to him, he repels me.

ஒட்டினால் தொட்டிலும் கொள்ளும் ஒட்டாவிட்டால் கட்டிலும் கொள்ளாது.

If compressed the crib will hold it, but if not even a bedstead will not contain it.

ஒட்டினாலும் உழக்குப்பீர்ச் சென்கிறதா?

Is it to say draw one ulak of milk though the animal is lean ?

ஒட்டைக்குப் பளுவு ஏற்றுகிறது போல.

As a camel is loaded.

ஒதி பெருத்துத் தூணாமா?

Though the odina tree grow large, will it do for a pillar ?

ஒதி பெருத்தால் உரலாமா?

Though the odina tree grow large, will it serve for a mortar ?

ஒதி பெருத்து என்ன, உபகாரம் இல்லாதவன் வாழ்ந்து என்ன ?

What avails the growth of an odina tree? Of what use is the prosperity of the ungenerous ?

ஒதியமரம் தூணாமோ? ஓட்டாங்கிளிஞ்சில் காசாமோ?

Will an odina tree do for a pillar? will a broken oyster-shell pass as a coin?

ஒதியமரமும் ஒரு சமயத்துக்கு உதவும்.

Even an odina tree may prove useful on an emergency.

ஒய்யாரக் கொண்டையாம் தாழம்பூவாம் உள்ளே மேயுமாம் ஈரும் பேனும்.

Her tresses are graceful and ornamented with the flowers of the screw pine, but nits and lice breed therein.

ஒரு உறையிலே இரண்டு கத்தியா?

Are two swords contained in one sheath?

ஒரு ஊருக்கு ஒரு வழியா ?

Is there but one way to a village?

ஒரு கட்டு வைக்கோலைத் தண்ணீரில் போட்டு எட்டு ஆள் கூடி இழுத்தாற்போல.

As a bundle of straw that had been dipped in water was dragged along by eight persons.

ஒரு கம்பத்தில் இரண்டு ஆனை கட்டுகிறதா?

What, to tie two elephants to one pole?

ஒரு காசு அகப்படுகிறது குதிரைக் கொம்பு.

To earn one cash is as difficult as to find a horse with horns.

ஒரு காசு பேணின் இரு காசு தேறும்.

One cash saved is two cash got.

ஒருகாற் செய்தவன் இருகாற் செய்வான்.

He who has done a thing once, may do it again.

ஒரு காசு கொடாதவன் ஒரு வராகன் கொடுப்பானா?

Will he who refuses to give acash, give a pagoda?

A Pagoda is a gold coin worth about seven shillings.

ஒரு காசு என்ற இடத்தில் அழுகிறான்.

He weeps when the word money is uttered.

1813 ஒருகுடம் பாலுக்கு ஒரு துளி புரை.

Onedrop of butter-milk to a pot of milk.

1000 Tamil Proverbs in English பகுதி 6

ஒரு குண்டிலே கோட்டை பிடிக்கலாமா?

Cana fort be taken with one ball ?

ஒரு குளத்திற் பிறந்த தாமரையும் அல்லியும் ஒரே தன்மையுடையதல்ல அது போல ஒரு தாயின் வயிற்றில் பிறந்தசகோதரர் இருப்பார்கள்.

The lotus flowers of a tank are not all of the same species, so the children of the same mother are not all alike.

1816.ஒரு கூடு முடைந்தவன் ஒன்பது கூடு முடைவான்.

He who has plaţted one basket may plat nine.

ஒரு கூடை கல்லும் தெய்வமானால், கும்பிடுகிறது எந்தக்கல்லை ?

If all the stones in a basket be gods, which shall I worship?

ஒரு கை தட்டினால் ஓசை எழும்புமா?

Can clapping be effected by one hand?

ஒரு கை தட்டினால் ஓசை எழும்புமா, இருகை தட்டினால் ஓசை எழும்புமா?

Can clapping be affected with one, or with both hands?

ஒரு கை முழம் போடுமா ?

Can cubits be measured with only one arm ?

ஒரு கோபம் வந்து கிணற்றில் விழுந்தால் ஆயிரம் சந்தோஷம் வந்தாலும் எழும்பலாமா?

When one has fallen into a well, in a fit of anger, will a thousand joyous considerations help him out ?

ஒரு சட்டியிலே இரண்டு தைலம்.

Two kinds of oil in one chatty.

ஒரு சந்திப்பானை நாய் அறியாது.

A dog does not know the vessels used on fast-days.

Separate vessels are kept for special occasions, and also for different purposes on ordinary days, as for boiling milk &c.

ஒரு சாண் காட்டிலே ஒரு முழத்தடி வெட்டலாமா?

Can a stick a cubit long be cut in a grove a span high?

ஒரு தரம் விழுந்தால் தெரியாதா ?

Having fallen once are you not wiser ?

ஒருதலை வழக்கு நூலிலும் செவ்வை .

An ex parte statement is straighter than a line.

ஒரு தலைக்கு இரண்டு ஆக்கினையா?

Are there two punishments for one head?

ஒரு தாய் அற்ற பிள்ளைக்கு ஊரெல்லாம் தாய்.

The whole village is mother to the motherless.

ஒரு நன்றி செய்தவரை உள்ள அளவும் நினை.

Think of those who have done you even one favour as long as you live.

ஒரு நாட் கூத்துக்குத் தலையைச் சிரைத்தது போல்.

Like shaving the head for a single day’s dance.

ஒரு நாளைக்கு இகழ்ச்சி ஒரு நாளைக்குப் புகழ்ச்சி.

One day blame, another day praise.

ஒரு நாளைக்கு இறக்கிறது கோடி பிறக்கிறது கோடி.

Ten millions are born, and ten millions die, daily.

ஒரு நாளும் சிரிக்காதவன் திருநாளிலே சிரித்தான், திருநாளும் வெறுநாளாயிற்று.

A man who had never laughed before, laughed on a festival day, consequently it became a common day.

ஒரு நாளாகிலும் திருநாள்.

Although only one day, it is a festival day.

ஒரு பனை இரண்டு பாளை ஒன்று நுங்கு ஒன்று கள்ளு.

One palmyra has two spathes, one yields fruit, the other toddy.

ஒரு பானைச் சோற்றுக்கு ஒன்றே மாதிரி.

One grain suffices to test a whole pot of boiled rice.

ஒரு பிள்ளை பெற்றவளுக்கு உறியிலே சோறு, நாலு பிள்ளை

பெற்றவளுக்கு நடுத்தெருவிலே சோறு.

The rice for a woman who has borne one child, is on the swinging tray, that of the woman who has borne four, is in the middle of the street.

ஒரு பிள்ளையென்று ஊட்டி வளர்த்தாளாம், அது செரியாக் குணம் பிடித்துச் செத்ததாம்.

It is said that having only one child she fed it well, but that it died of indigestion.

ஒரு புத்திரன் ஆனாலும் குரு புத்திரன் ஆவானா?

Although he is an only son, will he become an obedient disciple?

ஒரு பொருள் ஆகிலும் எழுதி அறி.

Though only one item, note it.

ஒரு மரத்துப் பழமா ஒருமிக்க?

What! did one tree yield all this fruit ?

ஒரு மரத்துப் பட்டை ஒரு மரத்திலே ஒட்டுமா?

Will the bark of one tree stick to another ?

ஒரு மரத்துக் கொம்பு ஒரு மரத்தில் ஒட்டாது.

The branch of one tree will not stick to another.

ஒரு மனப்படு, ஓதுவார்க்கு உதவு.

Besingle-minded, assist those that teach the Vedas.

ஒரு மிளகுக்கு ஆற்றைக் கட்டி இறைத்த செட்டி.

A merchant who dammed up and drained a river to recover a grain of pepper.

ஒரு மிளகும் நாலு உப்பும் போதும்.

Onegrainof pepper and four grains of salt will suffice.

ஒரு முழுக்கிலே மண் எடுக்கிறதா ?

Whạt ! is it to take up the soil by diving once?

1848.ஒருமைப்பாடு இல்லாத குடி ஒருமிக்கக் கெடும்.

A family divided against itself will perish together.

ஒருவன் அறிந்தால் உலகம் அறியும்.

If known to one, the world may know it.

ஒருவன் அறிந்த ரகசியம் உலகத்தில் பரவும்.

A secret known to one may spread through the world.

ஒருவனுக்கு இருவர் துணை ஒருவனை அறிய இருவர் வேன்டும்.

Two men may help one, two are necessary that one may be known.

ஒருவரும் அறியாத உச்சிதநாமன்.

One of illustrious name unknown to any.

1853.ஒருவனைக் கொன்றவன் உடனே சாவான். பல பேரைக் கொன்றவன் பட்டம் ஆளுவான்.

He who, kills one person immediately suffers death, hewho kills many is rewarded with a crown.

ஒருவனாய்ப் பிறப்பது ஒரு பிறப்பாமா, ஒன்றி மரம் தோப்பாமா?

Is it worth being to be an only offspring ? Is a single tree a tope a grove ?

1855.ஒருவன் தலையில் மாணிக்கம், இருக்கிறதென்று வெட்டலாமா?

May you cut-off a man’s head because there is a ruby in it?

ஒருவனாய்ப் பிறந்தால் தனிமை, இருவராய்ப் பிறந்தார் பகைமை.

When only one is born there is loneliness, when two enmity.

ஒருவர் அறிந்தால் இரகசியம் இருவர் அறிந்தால் பராசியம்.

If known to one only it is a secret, if to two it is public.

ஒருவனைப் பற்றி ஓரகத்திரு.

Attach yourself to one person, and dwell in one house.

ஒரு விரல் நொடி இடாது.

A single finger cannot snap.

ஒவ்வாக் கூட்டிலும் தனிமை அழகு, ஒவ்வாப் பேச்சு வசையோடு ஒக்கும். Solitude is preferable to disagreeable society, an unpleasant expression may be felt as a reproach.

ஒழுகாத வீடு உள்ளங்கை அத்தனை போதும்.

If only as large as the palm of the hand a house that does not leak will suffice.

ஒழுக்கம் உயர் குலத்தில் நன்று.

Virtue is superior to rank.

1000 Tamil Proverbs in English பகுதி 7

ஒழுக்கு வீட்டிலே வெள்ளம் வந்தது போல்.

As a flood came into a leaky house.

ஒழுக்குக்கு வைத்த சட்டிபோல.

As a chatty placed under a leak.

ஒழுங்கு ஒரு பணம் சளுக்கு முக்காற் பணம்.

Propriety is worth a fanam, pride, three fourths of a fanam.

ஒளிக்கும் சேவகனுக்கு முகத்தில் ஏன் மீசை?

Of what use is a mustache to a sneaking soldier?

ஒளிக்கப் போயும் தலையாரி வீட்டிலா?

When trying to conceal one’s self, is it fit to do so in the house of the chief ?

ஒளிக்கப் போயும் இடம் இடைஞ்சலா?

Is the place too narrowfor one who has gone to hide himself?

ஒள்ளியர் தெள்ளியர் ஆயினும் ஊழ்வினை பைய நுழைந்து விடும்.

However enlightened and clear-headed one may be, his destiny will quietly creep in.

ஒற்றியும் சீதனமும் பற்றி ஆளவேண்டும்.

Property received under mortgage, or as a dowry, must be taken into immediate possession.

ஒன்ற வந்த பேய் ஊரைக் கெடுத்தது போல்.

As the demon that came for shelter destroyed the village.

1872.ஒன்ற வந்த காகம் உரம் பெற்றாற்போல.

As if a crow that came for shelter was strengthened in his position.

ஒன்ற வந்த பிடாரி ஊர்ப் பிடாரியை ஓட்டினது போல்.

As a demoness that came for shelter drove away the demoness of the village.

ஒன்ற வந்த பிடாரி ஊர்ப் பிடாரி ஆனதுபோல.

As a demoness that came for shelter became the demoness of the village.

ஒன்றான பிரபு உறங்கிக் கிடைக்கையில் பிச்சைக்கு வந்தவன்தத்தியோதனத்திற்கு அழுகிறானாம்.

It is said that whilst a peerless nobleman was lying hungry and exhausted, a beggar cries for rice and curds.

ஒன்றால் ஒன்று குறை இல்லை, முன்னாலே கட்டத் துணி இல்லை.

Not a single want, yet no cloth to put on.

ஒன்று நினைக்க ஒன்றாயிற்று.

One thing meditated, another effected.

ஒன்றும் அறியாளாம் கன்னி அவளைப் பிடித்ததாம் சன்னி.

It is said that the virgin is innocent, and is seized with lock-jaw.

ஒன்று தெரிந்தவனுக்கு எல்லாம் தெரியாது.

He who knows one thing does not know all things.

ஒன்றும் இல்லையென்று ஊதினான் அது தானும் இல்லையென்று கொட்டினான்.

He blew a conch to report that there was nothing; and beat a drum to intimate that there was not even that.

ஒன்றும் அற்றவனுக்கு ஒன்பது பெண்டாட்டி.

Nine wives to him who has nothing.

ஒன்றும் அற்ற தங்காளுக்கு ஒன்பது நாள் சட்டங்கள்?

Is a ceremony of nine days to be performed for a destitute woman?

ஒன்றே குதிரை ஒன்றே ராவுத்தன்.

One horse, one horseman.

ஒன்றே ராஜா ஒன்றே குதிரை.

One king, one horse.

ஒன்றைப் பெற்றால் நன்றே பெறவேண்டும்.

If one thing only be obtained, it ought to be good.

ஒன்றைப் பிடித்தால் சாதிக்க வேண்டும்.

The thing asserted must be maintained.

ஒன்றைப் பெற்றாலும் கடுக்கப் பெறு.

Though you get only one thing, get it quickly.

ஒன்றைப் பெற்றாலும் கன்றைப் பெறு.

If you get only one as your hire, take a calf.

ஒன்றைத் தொடினும் நன்றைத் தொடு.

Though you touch but one thing, touch what is good.

Most likely referring to the choice of a wife.

ஓ கொடுப்பானுக்கு வாழ்க்கைப் பட்டு ஓட்டம் ஒழிய, நடை இல்லை.

Having become the wife of the wretch, I am compelled to run instead of walking.

ஓங்கில் அறியும் உயர் கடலின் ஆழம், பாங்கி அறிவாள் தன் பத்தாவின் வலிமை.

An onkil fish knows the depth of the ocean, a wife knows her husband’s strength.

ஓசை காட்டிப் பூசை செய்.

Ring the bell, and perform puja.

ஒசை பெறும் வெண்கலம், ஓசைபெறா மட்கலம்.

Sounding brass, a soundless earthen vessel.

ஓடம் விட்டு இறங்கினால் ஓடக்காரனுக்கு ஒரு சொட்டு.

On landing, a cuff for the boatman.

ஓடம் விட்ட ஆறும் அடி சுடும்.

Even a navigable river may burn the feet when dry.

ஓடம் கட்டின தூலம்.

A block of wood to which a boat is moored.

ஓடம் கடந்தால் ஓடக்காரனுக்கு ஒரு சொட்டு.

After crossing, a cuff for the boatman.

ஓடம் வண்டியிலும் வண்டி ஓடத்திலும் காணவும்படும்.

A boat may be sesen in a cart, and a cart in a boat.

ஓடம் விட்ட இடம் அடி சுடும் அடி சுட்ட இடம் ஓடம் விடப்படும்.

The foot may be burnt in a navigable river, and a boat may float where the foot was burnt.

ஓடவும் மாட்டான் பிடிக்கவும் மாட்டான், ஓயாமல் பேசுவான்.

He can neither run nor overtake, but he can talk continually.

ஓடவும் மாட்டேன் பிடிக்கவும் மாட்டேன்.

I can neither run nor catch.

ஓடி ஒரு கோடி தேடுவதிலும் இருந்து ஒரு காசு தேடுவது நலம்.

It is better to acquire a cash in quiet than a lak by running about.

ஓடி ஒன்பது பணம் சம்பாதிப்பதிலும் உட்காந்திருந்து ஒரு பணம் சம்பாதிப்பது நன்று.

Better earn one fanam where you are, thannine fanams by running hither and thither.

ஓடி ஓடி உள்ளங்காலும் வெளுத்தது.

The sole of the foot has become white by constant running.

ஓடிப்போன புருஷன் வந்து கூடிக்கொண்டான், உடைமைமேல் உடைமை போட்டு மினுக்கிக் கொண்டாள்.

The husband that ran away has returned and is reconciled, therefore she has adorned herself with jewels to excess.

ஓடிப்போன ஊரில் ஆதரித்தவன் கவுண்டன்.

He who entertained the man that fled from his own village was a Koundan-a man of that tribe.

ஓடிப்போகிறவன் பாடிப் போகிறான்.

He who is running away, does so singing.

ஓடிய முயல் பெரிய முயல் அல்லவோ?

The hare that ran away was a large one, was it not ?

ஓடியம் ஆகிலும் ஊடுருவக் கேள்.

Though it is obscene, hear it out.

ஓடியும் கிழவிக்குப் பிறகேயா?

Having set out to run will it do for him to be behind an old Woman?

ஓடுகிற பாம்பைப் பிடிக்கிற பருவம்.

Old enough to seize a running snake.

ஓடுகிறவனைக் கண்டால் துரத்துகிறவனுக்கு இலேசு.

Seeing him who retreats, makes the efforts of his pursuer easy.

ஓடுகிற வெள்ளம் அணையில் நிற்குமா?

Will a rolling flood stay at the anicut?

ஓட்டைச் சட்டி ஆனாலும் கொழுக்கட்டை வெந்தாற் சரி.

The chatty may be cracked, what matters that if it bakes the cakes.

ஓட்டை நாழிக்குப் பூண் கட்டினது போல.

Like adorning a cracked measure with a metal rim.

ஓட்டைப் பானையிலே சர்க்கரை இருக்கும்.

A cracked pot will hold sugar.

ஓட்டைப் பானைச் சர்க்கரை கசக்குமா?

Will sugar, because put in a cracked pot, taste bitter?

ஓட்டை மணி ஆனாலும் ஓசை நீங்குமா ?

Though the bell may be cracked will it be void of sound ?

ஓணான் விழுங்கிய கதை போல.

Like the story relating to the swallowing of a bloodsucker.

ஓதாதார்க்கு இல்லை உணர்வொடு ஒழுக்கம்.

The unlettered have neither good sense nor virtue.

ஓதுவன் எல்லாம் உழுவான் தலைக்கடையில்.

All poets may be found at the entrance of the ploughman’s house.

ஓதுவானுக்கு ஊரும் உழுவானுக்கு நிலமும் இல்லையா?

Has the poet no country, has the ploughman no land?

ஓதுவார்க்கு உதவு.

Assist instructors-the brahmans.

ஓந்தி வேலிக்கு இழுக்கின்றது, தவளை தண்ணீருக்கு இழுக்கின்றது.

The blood-sucker draws its prey to a hedge, the frog to water.

ஓமபிண்டத்தை நாய் இச்சித்தாற்போலே.

As if a dog longed for consecrated food.

Spoken by Sita to Ravana.

ஓயா மழையும் ஒழியாக் காற்றும்.

Continual rain, and ceaseless wind.

ஓய்விலா நேசமே யோலமே சரணம்.

Thou, the object my unceasing love, take me under thy protection.

ஓரம் சொன்னவன் ஆருக்கு ஆவான்?

Will any employ a person who is given to one-sided statements?

1000 Tamil Proverbs in English பகுதி 7

ஓரம் சொன்னவன் குடித்தனம் போலே.

Like the family of him who makes partial statements.

ஓர் ஆண்டி பசித்திருக்க உலகம் எல்லாம் கிறுகிறென்று சுற்றுகிறதா?

Is the whole world so giddy through famine as to allow a religious mendicant to suffer from hunger?

ஓர் ஆறு தாண்ட மாட்டாதவன் ஒன்பது ஆறு தாண்டுவானா?

Will he who cannot cross one river, cross nine?

ஓர் ஊருக்குப் பேச்சு மற்றோர் ஊருக்கு ஏச்சு.

That which is polite in one country may be abusive in another.

ஓர் ஊருக்கு ஒரு பேரிட்டுக் கொள்ளலாமா?

May one assume a different name in every village?

ஒளவை சொல்லுக்கு அச்சம் இல்லை.

No fear about Avvai’s sayings.

ஒளவையார்மேலும் குற்றம் உண்டு அண்ணாவியார்மேலும் பழு து உண்டு. Even Avvai may be charged with blame, a religious teacher also may have his defects.

கங்கையிலே முளைத்தாலும் பேய்ச்சுரை நல்ல சுரை ஆமா ?

Will a wild gourd become a good gourd by growing on the Ganges ?

கங்கையில் மூழ்கினாலும் காக்கை அன்னம் ஆகுமா?

Will a crow become a swan by bathing in the Ganges?

கங்கையில் ஆடினாலும், கணமும் விடாமற் செய்த பாவம் தீராது.

Though you wash in the Ganges, sin repeated again and again will not be expiated.

கங்கையில் ஆடினாலும் பாவம் தீருமா?

Will sin be expiated by bathing in the Ganges ?

கங்கையிலே படிந்தாலும் பேய்ச்சுரைக்காய் நல்ல சுரைக்காய் ஆகாது.

Though a wild gourd be dipped in the Ganges, its inferiority will remain.

கங்கையிலே பிறந்த நத்தை சாலக்கிராமம் ஆகாது.

A snail of the Ganges is not a Shalgram.

The Shalgram is a flinty stone, containing the impression of one or more ammonitae, supposed by the Hindus to represent Vishnu.

கசக்கி மோரலாமா?

Can the fragrance of a flower be appreciated after bruising it?

கசடருக்கு இல்லைக் கற்றோர் உறவு.

The base do not enjoy the friendship of the learned.

கசடறக் கல்லார்க்கு இசை உறல் இல்லை.

Persons of imperfect learning have no reputation.

கசடான கல்வியினும் கல்வியீனம் நலம்.

Ignorance is better than imperfect knowledge.

கசிந்து வந்தவன் கண்ணைத் துடை.

Wipe off the tears of him who comes weeping.

கச்சற் கருவாடு மோட்சத்திற்குப் போனாலும், பிச்சைக்காரர் மோட்சத்திற்குப் போகமாட்டார்கள்.

Though dried fish may attain final emancipation-heaven-beggars cannot.

கஞ்சி வரதப்பா என்றால், எங்கே வரதப்பா என்கிறான்.

If I say, O Varathappa give me some kanji, he replies, O Varathappa where.

கடலிலே ஏற்றம் போட்ட கதை.

The story relating to a picotta on the sea-side.

கடலில் இட்ட பெருங்காயம் போல.

Like assafoetida cast into the ocean.

கடலிலே துரும்பு கிடந்தாலும் மனதிலே ஒரு சொல் கிடவாது.

A rush may remain in the sea, but a secret will not remain in the mind.

கடலில் கரைத்த புளிபோல.

Like tamarind acid dissolved in the sea.

கடலைத் தூர்த்தும் காரியம் முடிக்க வேண்டும்.

You must accomplish your undertaking, though you my have to fill up the ocean.

கடலைத் தூர்த்தாலும் காரியம் முடியாது.

Though the sea be filled up, the thing cannot be effected.

1955, கடல் கொதித்தால் விளாவ நீர் எங்கே ?

Should the sea boil, whence water to cool it?

கடல் நீர் நிறைந்து ஆவது என்ன, காஞ்சிரை பழுத்து ஆவது என்ன ?

What benefit arises from the water of the ocean, what good comes

from the ripening of the kanjirai, strychnos nux vomica, fruit ?

கடல் தாண்ட ஆசை உண்டு, கால்வாய் தாண்டக் கால் இல்லை.

He wishes to cross the ocean, but has no feet to cross a small drain.

கடல் மீனுக்கு நுளையன் இட்டதே சட்டம்.

As regards the fish of the sea, whatever name the fisherman givesis final.

கடல் வற்றிக் கருவாடு தின்னலாமென்று உடல் வற்றிச் செத்ததாம் கொக்கு.

It is said that the stork died while waiting for the ocean to dry, in the hope of getting a supply of dried fish.

கடல் பெருகினால் கரையும் பெருகுமா?

Will the shore extend when the sea flows?

கடல் பெருகினால் கரை ஏது?

What avails the shore when the sea flows ?

கடற் கரைத் தாழங்காய் கீழ் தொங்கி என்ன மேல் தொங்கி என்ன ?

What matters it whether the wild pine fruit on the sea-shore hangs high or low?

கடனோடு கடன் கந்தப் பொடி காற்பணம்.

Though my debt be increased, let me have a quarter of a fanam worth more of fragrant powder.

கடன் இல்லாத கஞ்சி கால் வயிறு.

One fourth supply of kanji for the stomach is better than debt.

கடன்காரனுக்குக் கடனும், உடன் பிறந்தானுக்குப் பங்கும்

கொடுக்க வேண்டும்.

One must pay one’s creditor and give to a relation the portion due to him.

கடன் வாங்கிக் கடன் கொடுத்தவனும் கெட்டான் ; மரம் ஏறிக் கை விட்டவனும் கெட்டான் .

He who borrowed to lend was ruined; and he who let go his hold of the tree he had climbed also perished.

கடன் வாங்கியும் பட்டினி கல்யாணம் பண்ணியும் சந்நியாசி .

Famished though he has borrowed, an ascetic though he is wedded.

கடன் வாங்கியும் பட்டினியா!

What to famish after having borrowed money!

கடன்காரனுக்குக் கடனும் பழிகாரனுக்குப் பழியும் கொடுக்க வேண்டும்.

Debt to the creditor and retaliation to the wrong-doer are due.

கடன்காரனை வைக்கக் கழு உண்டா ?

Is there a stake for impaling debtors ?

கடன் பட்டார் நெஞ்சம் போற் கலங்கினான்.

He was as disquieted as the mind of a debtor.

கடா கடா என்றாலும் மருந்துக்கு ஒரு பீர் என்கிறான்.

Though informed that it is a he-goat, he persists in asking a drop of milk for a medicinal purpose.

கடா பின்வாங்குகிறது பாய்ச்சலுக்கு அடையாளம்.

The drawing back of the he-goat shows that he is about to butt.

கடா மேய்க்கிறவன் அறிவானோ கொழுப் போனவிடம்.

Does the cowherd know where the ploughshare has passed?

கடாவின் சந்திற் புல்லைத் தின்கிறது போல.

Like eating grass screened behind a bull.

கடாவும் கடாவும் சண்டை போடுகிறபோது உண்ணி நசுங்கினாற்போல.

As the tick was crushed to death when the goats fought.

கடிகோலிலே கட்டின நாய்.

A dog tied to a stick.

கடிக்க ஒரு எலும்பும் இல்லை, காதில் மினுக்க ஓலையும் இல்லை .

She has not even a single bone to pick, nor has she an ear-ornament to polish.

கடிக்கிற நாகம் கலந்து உறவாகுமா?

Will the cobra be affected by friendly intercourse?

கடிக்கிற நாய்க்குக் கழுத்தில் குறுங் கயிறு.

A short rope round the neck of a bitingdog.

கடிதான பிள்ளை பெற்றாருக்கு உதவுமா ?

Will an obdurate child prove helpful to its parents ?

கடிதான சொல் அடியிலும் வலிது.

A harsh word is more painful than a blow.

கடித்த பாக்கும் கொடாத சிற்றப்பன் கடைத்தெரு வரையில்

வழிவிட்டானாம்.

It is said that his uncle who would not give even a bite of an areca-nut, bore him company to the bazaar.

கடித்த வாய் துடைத்தாற்போல.

Like wiping the mouth after biting.

கடித்த பாம்புக்கு பால் வார்த்தால் விஷத்தைத் தரும் அது போலப்பொல்லாதவர்க்குச் செய்யும் உபகாரம் இருக்கும்.

When milk is placed before a biting. snake, in return it gives poison, and such is the return for the favours done to the wicked.

கடித்த மூட்டையும் சரி, கடியாத மூட்டையும் சரி.

Bugs are all the same whether they bite or not.

கடித்த நாய்க்குக் காடியைக் கொடு.

Give vinegar to the dog that bit you.

கடித்தாலும் கடிக்கட்டும். நீ கொல்லாதிரு.

No matter if it bite you, do not kill it.

கடித்த நாயைப் பயித்தியம் கொண்டது என்று சொல்வார்கள்.

They will call that a mad dog which has bitten some one.

கடிந்த சொல்லிலும் கனிந்த சொல்லே நன்மை.

A kind word is better than a harsh one.

கடியாத மூட்டையென்று விட்டு விடுவார்களா?

Will they let a bug escape because it did not bite ?

கடியும் சுறுக்குத்தான் அடியும் சுறுக்குத்தான்.

Both the bite and the stroke were quickly affected.

கடுகிச்சு முடுகிச்சு வடுகச்சி கலியாணம்.

The Vaduga woman’s wedding is come nigh.

கடுகு போகிற இடத்தில் தடி எடுத்துக்கொண்டு திரிவான், பூசனிக்காய் போகிற இடம் தெரியாது.

He walks about with a staff in a place that will admit a mustard seed, and yet he is ignorant of the place where a pumpkin might easily pass.

கடுகு சிறுத்தாலும் காரம் போகாது.

Though small, the mustard seed is not without pungency.

கடுகு போன இடம் ஆராய்வார் பூசனிக்காய் போன இடம் தெரியாது.

They search for a grain of mustard seed, but not for a missing pumpkin.

கடுகு போன இடம் ஆராய்வார் மிளகு போன இடம் ஆராயார்.

They search for a grain of mustard seed. but not for a grain of pepper.

கடுகுக் களவும் களவுதான் கர்ப்பூரக் களவும் களவுதான்.

Theft is theft whether as regards a mustard seed or camphor.

1999.கடுக்காய்க்கு அதணி நஞ்சு, சுக்கிற்குப் புறணி நஞ்சு.

The kernel of the gall-nut and the skin of ginger are poisonous.

கடுங்காற்று மழை காட்டும், கடுஞ்சினேகம் பகை காட்டும்.

Strong wind foretells rain, excessive friendship foreshows hatred.

2001.கடுஞ் சினேகம் கண்ணுக்குப் பகை.

Excessive intimacy will prove unfriendly to one’s eyes.

2002.கடுஞ்செட்டுக் காரியக்கேடாம்.

It is said that hard dealing fails in its object.

கடுஞ்செட்டுக் கண்ணைக் கெடுக்கும்.

Unfair dealing destroys the eyes.

கடுஞ்சொற் கேட்டால் காதுக்கு அருவருப்பு.

It is shocking to the ears to hear harsh words.

கடுமுடுக்கடா சேவகா கம்பரிசி அடா சம்பளம்.

Peon, my fellow, you are too strict, you have kamboo rice only as wages.

கடும்பசி கல் மதில் உடைத்தும் களவு செய்யச் சொல்லும்.

Extreme hunger will induce a man to break through a stone wall and steal.

கடை கெட்ட வாழ்வு தலை கட்ட நேரம் இல்லை.

Labouring in menial offices she has not leisure to put up her tresses.

கடைக்குக் கடை ஆள் இருப்பார்கள்.

Each bazaar will have its attendant.

கடைசிச் சோற்றுக்கு மோரும், கால் மாட்டிற்குப் பாயும் வேண்டும்.

Buttermilk for the last distribution of rice, and a mat for the foot of the bed are indispensable.

கடைத் தேங்காய் எடுத்து வழிப் பிள்ளையாருக்கு உடைத்தாற்போல்.

Like taking up a cocoanut in the bazaar and breaking it to Ganesa.

கடையிலே கொண்டு மனையிலே வைக்கிறான்.

He buys in the bazaar, and bestows at home.

கடையில் அரிசி கஞ்சிக்கு உதவுமா, அபிசாரி புருஷன் ஆபத் துக்கு உதவுவானா?

Will the rice in the bazaar serve for kanji, will the paramour of an adulteress be of service to her in distress?

கடையில் வந்ததும் அரிசியோ நடையில் வெந்ததும் சாதமோ?

Is that which comes to the bazaar rice? Is boiled rice cooked by the way desirable ?

கடையிலே கட்டித் தூக்கினாலும் அழுகற் பூசணிக்காய் அழுகலே.

Although rotten pumpkins are tied up in the bazaar, they are still rotten.

கட்டப்பாரையை விழுங்கிச் சுக்குக் கஷாயம் குடித்ததுபோல.

Like drinking a decoction of dry ginger after swallowing a crow-bar.

கட்டாந்தரை அட்டைபோல.

Like a wood-louse on dry ground.

கட்டிக்கொண்டு வரச்சொன்னால் வெட்டிக்கொண்டு வருவான்.

When told to tie and bring, he cuts and brings.

கட்டி அழுகிறபோது கையும் துழாவுகிறதே.

When she embraces and weeps, her hand is groping to steal.

கட்டில் உள்ள இடத்தில் பிள்ளை பெற்றுச் சுக்குக் கண்ட இடத்தில் காயம்தின்பாள்.

She brings forth her child where she sees a bedstead, and takes the prescribed tonic where she sees dry ginger.

கட்டி வழி விட்டால் வெட்டி அரசு ஆளலாம்.

If he organize an army and lead it, he may cut down the enemy and reign as a king.

கட்டி அழுகையிலே என் மகளே உனக்குப் பெட்டியிலே கை என்ன ?

My daughter, why is your hand in the basket while you embrace and weep?

கட்டி அடித்தால் என்ன விட்டு அடித்தால் என்ன?

It makes no difference whether you flog one bound or unbound.

கட்டின வீட்டுக்குப் பழுது சொல்லுவார் பலர்.

Many will find fault with a house newly built.

கட்டின வீட்டுக்குக் கருத்துச் சொல்லுவார் பலர்.

Many will express an opinion respecting a house just built.

கட்டினவனுக்கு ஒரு வீடானால், கட்டாதவனுக்குப் பல வீடு.

He who has built a house has only one, whereas he who has notbuilt makes use of many.

கட்டிவைத்த பூனையை அவிழ்த்து விட்டு வாபூஸ் வாபூஸ் என்றால் வருமா?

On untyingacat and calling puss, puss, will it come?

கட்டிலைத் திருப்பிப் போட்டால் தலைவலி போமா?

Will head-achego by turning the bedstead?

கட்டிவைத்த பணத்தைத் தட்டிப் பறித்தாற்போல.

As if one displaced and carried away money carefully tied up.

கட்டி விதை வெட்டி விதை.

Provide seed-corn, and sow having tilled the ground

கட்டு அறிந்த நாயும் அல்ல, கனம் அறிந்த கப்பரையும் அல்ல.

He is not a dog accustomed to restraint, nor a mendicant’s dish that knows what self-respect is.

கட்டுக்குக் கட்டு மாறிக் கட்ட வேண்டும்.

Every time you have to tie, you must tie it in a different way.

கட்டுப்பட்டாலும், கவரிமான் மயிரால் கட்டுப் படவேண்டும்.

குட்டுப்பட்டாலும் மோதிரக் கையால் குட்டுப்பட வேண்டும்.

When bound, it should be by the hair of the roe, and if cuffed, it should be bya hand ornamented with jewels.

கட்டுச்சோற்று மூட்டையும் இளம் பிள்ளையும் எடுப்பது வருத்தம்.

It is difficult to carry, besides a child, boiled rice, tied up for all journey.

கட்டைக்குப் போகும்போது காலாழி பீலியா?

Are toe-rings necessary when a woman goes out to get(?) the firewood?

கட்டோடே போனால் கனத்தோடே வரலாம்.

If one sets out auspicious!y, he may return with honour.

கணக்கதிகாரத்தைப் பிளக்கும் கோடாலி.

He is an axe splitting the tree of arithmetic.

கணக்கன் கணக்கு அறிவான், தன் கணக்கைத் தான் அறியான்.

The accountant is clever at numbers, but he is ignorant of his own accounts.

கணக்குக் குஞ்சையும் காக்கைக் குஞ்சையும் கண்ட இடத்திலே கண்ணைக் குத்து.

Bore through the eyes of a young kurnum and a young crow wherever you find them.

கணக்கைப் பார்த்தால் பிணக்கு வரும்.

When accounts are examined, difficulties arise.

கணக்கனுக்குப் பட்டினி உடன் பிறப்பு.

To suffer hunger is natural to an accountant.

கணக்கு அறிந்த பிள்ளை வீட்டில் இருந்தால் வழக்கு அறாது.

There will be constant disputes in a house should one of its inmates be a skillful accountant.

கணக்கன் வீட்டுக் கலியாணம் விளக்கெண்ணெய்க்குக் கேடு.

A marriage ceremony in the house of an accountant is a waste of oil.

கணக்கப்பிள்ளை எல்லாம் எழுத்துப்பிள்ளை அல்ல.

All accountants are not learned.

கணபதி பூசை கை மேலே பயன்.

The pooja of Ganesa has immediate effect.

கணவனைப் பிரிந்தும் அயல் வீட்டில் இருக்கிறதா ?

What ! in a neighbour’s house, separated from your husband?

கணுக்கால் பெருத்தால் கணவனைத் தின்பாள்.

If her ankle grow big, she will be deprived of her husband.

கண் கண்டது கை செய்யும்.

What the eye has seen the hand may do.

கண்குத்திப்பாம்புபோலப் பார்த்திருந்தேன்.

I was waiting like an eye-snake.

கண் குருட்டுக்கு மருந்து இட்டால் தெளியுமா?

Is blindness curable by an external application ?

கண் குருடு ஆனாலும் நித்திரையில் குறையா?

Though blind, does he sleep the less?

கண் கெட்ட பின்பு சூரிய நமஸ்காரம் செய்து என்ன பலன்?

What benefit can you expect from the worship of the sun if you have lost your eyesight?

கண்ட பாவனையாய்க் கொண்டை முடிக்கிறது.

Tying one’s lock of hair in imitation of others.

கண்ட கண்ட கோயில் எல்லாம் கை எடுத்துக் கும்பிட்டேன்.

I worshipped with raised hands in every temple I visited.

கண்டது பாம்பு கடித்தது மாங்கொட்டை.

That which was seen was a snake, that which bit was the stone of a mango fruit.

கண்டதும் காட்சி பெற்றது பேறு.

Whatever is seen is a sight, whatever is received is a gift.

கண்டதைக் கேளாவிட்டால் உண்டு உறங்க மாட்டான்.

He will neither eat nor sleep without asking whatever he sees.

கண்டதைக் கேளாவிட்டால் கொண்டவன் அடிப்பான்.

If she does not attend to the affairs of her family, her husband will beat her.

கண்டறியாதவன் பெண்டு படைத்தால் காடு மேடு எல்லாம் வர இழுத்துத் திரிவானாம்.

It is said that if an inexperienced man marries, he will wander about dragging his wife; through jungles and over bills.

கண்டதைக் கற்கப் பண்டிதன் ஆவான்.

By learning what he sees, a person becomes a pundit.

கண்டது கேட்டது சொல்லாதே காட்டுமரத்திலே நில்லாதே.

Never utter what you have seen and heard, nor stand under a wild tree.

கண்டது பாம்பு கடித்தது கருக்கு மட்டை.

That which he saw was a snake, but he was bit by the rough points of the palmyra stem.

கண்டதைக் கற்றுக்கொண்டு கரையேறு.

Acquire what you can, and go ashore.

கண்டவன் எடானா?

Will he who finds, not take up?

கண்டால் தெரியாதா கம்பளியாட்டு மயிர்?

May not sheep-hair be known as soon as seen?

கண்டால் முறை சொல்லுகிறது காணாவிட்டால் பெயர் சொல்லுகிறதா?

If present, do you call mentioning the relationship of the party, and when absent, his name only ?

கண்டால் ஆயம் காணா விட்டால் மாயம்.

If seen, duty, if not seen, fraud.

கண்டு செத்த பிணம் ஆனால் சுடு காட்டிற்கு வழி தெரியும்.

If one die under human observation, his corpse will find its wayto the place of cremation.

கண்டு பேசக் காரியம் இருக்கிறது முகத்தில் விழிக்க வெட்கமாய் இருக்கிறது.

I have something to speak of in person, but I am ashamed to look at his face.

கண்டும் காணவில்லை, கேட்டும் கேட்கவில்லையென்று இருக்க வேண்டும்.

Behave as though seeing, you see not, and hearing, you hear not.

கண்டு எடுத்தவன் கொடுப்பானா?

Will be who finds and takes a thing give it up?

கண்ணால் கண்டதற்குச் சாட்சியும் வேண்டுமா?

Is a witness needed to prove that which one has seen with his own eye?

கண்ணாற் கண்டது பொய் அகப்பைக்குறி மெய்.

That which one has seen is false, the sign of agappai is true.

கண்ணாற் கண்டதற்கு ஏன் அகப்பைக்குறி?

Why the sign of an agappai in proof of that which one has seen?

கண்ணாரக் காணாதது மூன்றில் ஒரு பங்கு.

That one has not seen with his own eye amounts to one third

கண்ணாலே சீவன் கடகட என்று போனாலும் வண்ணான் கழுதை சுமந்தே தீரவேண்டும்.

The ass of a washerman must carry the pack through, though its life may depart with a rattling noise through the eyes.

கண்ணான பேர்களை மண்ணாக்குகிறான்.

He treats as common earth those who are precious as the eyes.

கண்ணான மனதைப் புண்ணாக்குகிறான்.

Ho wounds the heart which is as tender as the eye.

கண்ணாலே சீவன் கடகடவென்று போனாலும் வண்ணானுக்கு மழை நஞ்சு.

Though the life of the washerman is forced through his eyes by reason of drought, rain to him would be poison.

2079.கண்ணாடி நிழலிற் கண்ட பணம் கடனுக்கு உதவுமா?

Will the money reflected in a mirror avail for the payment of debt?

கண்ணான பேர்களைப் புண்ணாக்கினாய்.

You have wounded your dearest friends.

கண்ணிமை கைநொடி அளவே மாத்திரை.

The twinkling of the eye, or the snapping of the fingers, is the measure of a moment of time.

கண்ணியில் அகப்பட்ட மான்போல் கலங்குகிறான்.

He is dismayed like a deer caught in a snare.

கண்ணியில் அகப்பட்ட கரிக்குருவிபோல் கலங்குகிறான்.

He is agitated as an ensnared blackbird.

கண்ணிற் பட்டாற் கரிக்குமா, புருவத்திற் பட்டாற் கரிக்குமா?

When will it give pain, when it hits the eye or the eye-brow?

கண்ணினால் எண்ணுவான்.

He can count with his eyes— at sight.

கண்ணிற் புண் வந்தால் கண்ணாடி பார்க்கல் ஆகாது.

When the eyes become sore, one cannot see them reflected in a mirror.

கண்ணின் முன்னே ஒன்று சொல்லிக் காணாத இடத்திலே இரண்டுசொல்லுகிறது.

To assert a thing when in sight and to contradict it when out of sight.

கண்ணிலே எண்ணெய் பட்டாற் கரிக்குமோ பிடரியில் பட்டால்

கரிக்குமோ?

Will oil give pain when it falls into the eye, or on the back of the neck?

கண்ணிற் பட்ட கையைத் தறிப்பார் இல்லை.

No one cuts off the hand because it has struck the eye.

கண்ணிலே பட்டால் விரலைத் தறிக்கிறதா ?

Should it strikethe eye is the finger to be cut off?

கண்ணிலே வருகிறது புருவத்திலே.

The eye brow has received that which threatened the eye.

கண்ணில் கண்டது கோடி காணாதது அனந்தம் கோடி.

That which was seen was a crore, and that not seen many crores.

கண் உள்ளபோதே காட்சி.

One has the pleasure of seeing as long as the eyes are unimpaired.

கண் ஊனன் கைப்பொருள் இழப்பான்.

The blind will lose his wealth.

கண்ணுக்குப் புருவம் காதாமா?

Is the brow ten miles in advance of the eye?

கண்ணுக்குப் புண்ணும் அல்ல, காண்பார்க்கு நோயும் அல்ல.

It is neither an eye-sore, nor painful to beholders.

கண்ணும் கருத்தும் உள்ள போதே காணோம் அதன் பின்பு என்ன கிடைக்கும்?

We do not realize it when the eye and mind are unimpaired ; what may we expect to gain afterwards ?

கண்ணுக்கு இமை காதாமா?

Is the eye-lid far apart from the eye?

கண்ணுக்கும் சம்மணம் கொட்டுவாள் கம்பத்தில் ஐந்தானை கட்டுவாள்.

She will sit in one’s eye cross-legged, and tether five elephants to the pole of a dancer.

கண்ணை இமை காத்ததுபோல்.

As the eye-lash preserved the eye.

கண்ணைக் கொடுத்த தெய்வம் மதியைக் கொடுத்தது.

The deity that deprived him of sight gave him superior mental endowments.

கண்ணைக் கொண்டு நடந்தது போல உன்னைக் கொண்டு நடந்தேன்.

I guarded you as I did my own eyes.

கண்ணைக் கட்டிக் காட்டில் விட்டது போல.

As one was left in the jungle blindfolded.

கண்ணைக் காட்டி அழைத்தால் வராதவள் கையைப் பிடித்து இழுத்தால் வருவாளா?

Will she who would not come when called by the expression of your eyes, obey when taken by the hand?

கண்ணைக் கெடுத்த தெய்வம் கோலைக் கொடுத்தது.

The deity that destroyed the eyes gave a supporting staff.

கண்ணை மூடிக் குட்டுகிறதா?

Is it to strike the head after covering the eyes?

கண்ணோ புண்ணோ.

Is it an eye, or a sore?

கண் தெரிந்து நடப்பவர்கள் பள்ளத்தில் விழமாட்டார்கள்.

They who walk with their eyes open will not fall into the pit.

கண்தெரிந்து வழி நடக்கும்படி நினை.

Take care that you walk with your eyes open.

கண் பார்த்தால் கை செய்யும்.

If the eye have seen it, the hand may perform it.

கதவைச் சாத்தினால் நிலை புறம்பு.

When the door is shut, the door-frame is outside.

கதிரவன் சிலரைக் காயேன் என்குமோ?

Will the sun say, I will not burn certain persons?

கதிரைக் களைந்தும் களையைப் பிடுங்கு.

Weed the corn even at the risk of destroying the ears.

கதிர் நூல் குறைந்தாலும் கள்ளச்சி கழுத்து நூல் குறையாது.

Though the thread on the spindle diminishes, that on the neck of a kalla woman does not.

கதைக்குக் காலும் இல்லை தலையும் இல்லை.

Mere rumours have neither head nor foot.

கதைக்குக் கால் இல்லை பேய்க்குப் பாதம் இல்லை.

Rumours have no legs, nor have demons feet.

கதையோ பிராமணா கந்தையோ பொத்துகிறாய், அல்லடீ பேய் முண்டாய் சீலைப்பேன் குத்துகிறேன்.

Obrahman, do you repeat a story or mend old clothes? No, youfoolish widow, I crush the lice in my clothes.

கத்தரிக்காய் சொத்தை என்றால் அரிவாள் மணைக் குற்றம் என்கிறாள்.

When it is said that the brinjal is worm eaten, she imputes it to a defect in the knife.

கத்தரிக்காயிலே காலும் கையும் முளைத்தாற்போல.

As if feet and hands shot forth in the brinjal.

கத்தரிக்காய் விரை சுரைக்காய் காய்க்காது.

The seed of a brinjal will not produce gourds.

கத்தரிக்காய் வாங்கப் பூசணிக்காய் கொசுறா?

When you buy a brinjal, will the bazaar people give you a pumpkin in at the bargain?

2122.கத்தியும் கடாவும் போலே.

Like a knife and a he-goat.

கத்தியைப் பார்க்கிலும் கன கோபம் கொலை செய்யும்.

Great anger is more destructive than the sword.

கத்திகட்டி பெண்சாதி எப்போதும் கைம்பெண்சாதி.

The wife of a swordsman is at any moment liable to become a widow.

கத்தி இருக்கும் இடத்துக்கு மரை காவுகிறதா?

Is the elk to be carried to the knife?

கத்துமட்டும் கத்திப்போட்டுக் கதவைச் சாத்திவிட்டுப் போ.

Bawl out as long as you like, and shut the door when you go.

கத்து கத்து என்றால் கழுதையும் கத்தாது, சொல்லு சொல்லு என்றால் புலவனும் சொல்லான்.

When repeatedly urged to bray, even an ass will not do so, when asked to sing, even a poet will refuse.

கந்த பொடிக் கடைக்காரனுக்கு வாசனை தெரியுமா?

Does the perfumer appreciate the distinction of scents?

கந்தைக்குத் தக்க பொந்தை.

The hole is in proportion to the rag.

கந்தைக்குச் சரடு ஏறுகிறது எல்லாம் பலம்.

The more it is stitched and the stronger does the rag become.

கந்தை ஆனாலும் கசக்கி உடு, கூழ் ஆனாலும் குளித்துக் குடி.

Though only a rag, Wash it and put it on, and if but kanji, drink it after ablution.

கபட இன் சொல்லினும் கடிய சொல்லே நலம்.

Better is a harsh word than one smooth and feigned.

கபாலக் குத்து கண்ணைச் சுழித்தது.

Severe head-ache caused the eyes to sink.

கப்பலிலே பாதிப்பாக்குப் போட்டது போலே.

Like dropping a bit of areca-nut in a ship.

கப்பல் ஏறிப் பட்ட கடன் கொட்டை நூற்றுத் தீர்க்கவேண்டும்.

Debt incurred by the sea-faring merchant must be discharged by spinning cotton.

கப்பல் ஓடிப் பட்ட கடன் கொட்டை நூற்றுத் தீருமோ?

Can a debt incurred on account of a sea-faring life be discharged by spinning?

கப்பற்காரன் பெண்டாட்டி தொப்பைக்காரி, கப்பல் உடைந்தால் பிச்சைக்காரி.

The ship owner’s wife is in good condition as long as the ship is safe, but if that be lost she is a beggar.

கப்பற்காரன் வாழ்வு காற்று அடித்தால் போச்சு.

The prosperity of the ship-owner is at the mercy of the wind.

கமரிற் கவிழ்ந்த பால் அமரர்க்கு இட்ட அன்னம்.

Milk poured into a crevice, rice offered to enemies.

கம்பப் பிச்சையோ கடைப் பிச்சையோ?

Are not alms obtained by pole-dancing the lowest species of alms?

கம்பளியிலே ஏற்றசோற்றை மயிர் மயிர் என்கிறதா ?

Is it to say that the boiled rice received in a cumbly is full ofhair ?

கம்பளி விற்ற பணத்துக்கு மயிர் முளைத்து இருக்கிறதா?

Does hair grow in the money for which cumblies have been sold?

கம்பளியில் ஒட்டின கூழைப்போல.

Like food sticking to a cumbly.

கம்பளிமேல் பிசின்.

Gum on a cumbly.

கம்பன் வீட்டுக் கட்டுத்தறியும் கவி பாடும்.

Even the peg to which a cow is tied at Kamban’s house will sing.

கம்புக்குக் களை வெட்டினாற்போலும் இருக்கவேண்டும், தம்பிக்குப் பெண் கொண்டாற்போலும் இருக்கவேண்டும்.

Arrange it so that when he goes to weed the rye, he may also engage a wife for his younger brother.

கம்மாளன் பசுவைக் காது அறுத்துக் கொள்ளவேண்டும்.

One must buy a smith’s cow after cropping her ears.

கம்மாளன் வீட்டில் பிள்ளை பிறந்தால் தேவடியாள் தெருவில் சர்க்கரை வழங்க வேண்டும்.

When a child is born in a smith’s family, sugar must be dealt out in the street of the dancing girls.

கம்மாளன் நாய் சம்மட்டித் தொனிக்கு அஞ்சுமா?

Will the smith’s dog be alarmed at the sound of a hammer?

கயிறு இல்லாப் பம்பரம் போல.

Like a top without a string.

கயிற்றைப் பாம்பென்று எண்ணிக் கலங்குகிறது.

Trembling at a bit of rope thinking it to be a snake.

கரகத்து நீர் காதங் காக்கும்.

Water in a hand-pot will avail for a katham.

கரடி பிறை கண்டது போல.

As a bear saw the new moon.

கரடி துரத்தினாலும் கைக்கோளத் தெருவில் போக வழி இராது.

Though one be pursued by a bear, he may not escape through weavers’ street.

கரடியால் துரத்தப்பட்டவனுக்குக் கம்பளிக்காரனைக் கண்டாற் பயம்.

He who has been kicked by a bear, fears the sight of one who sells cumblies.

கரடி புற்றிலே வாய் வைத்தாற்போல், கருடன் காலிற் சதங்கை கட்டியது போல்.

As the bear puts its nose into the anthill, as small bells were tied to the legs of a kite.

கரணம் தப்பினால் மரணம்.

To fail in a somersault may be fatal.

கரம் மாறிக் கட்டினால் கனம் குறையாது.

Excessive cording will not diminish the weight of a package.

கரிப்புக்கு இருந்து பிழை, கலகத்துக்கு ஓடிப் பிழை.

In famine, save your life where you are, in war, by flight.

கரிப்பிலே பிள்ளை விற்றாற்போலே.

Like selling a child in famine.

கரு இல்லாத வித்தையும் குரு இல்லா சீஷனும் போல்.

Like an art without ingenuity to comprehend it, and a disciple without a teacher.

கருக்கி உருக்கி நெய்வார்த்தாலும் கண்ட நியாயந்தான் சொல்லுவான்.

Though you give him fried meat and pour melted ghee on his rice, he will say nothing

but what he saw.

கருங்கண்ணி பட்டால் கரையான் கண்ணாலும் திரும்பிப் பாரான்.

When the karunkanni fish is caught, the fisherman does not even turn to look at it.

கருங்கல்லிலே நார் உரிப்பான்.

He will strip fibre from a piece of granite.

கருங்காலி உலக்கைக்கு வெள்ளிப் பூண் கட்டினதுபோல.

As a silver ferrule fastened to an ebony pestle.

கருங்காலிக் கட்டைக்கு வாய் நாணாக் கோடாலி இள வாழைத் தண்டுக்கு வாய் நாணுமா?

Will an axe whose edge-is not blunted by cutting a piece of ebony be made dull by cutting a stem of a plantian tree ?

கருடன் காலில் கெச்சை கட்டினது போல.

As a string of small bells was tied to the leg of a kites.

கருடனைக் கண்ட பாம்பு போல.

Like a snake in sight of a kite.

கருப்பங்கட்டியிலும் கல்லு இருக்கும்.

Stones, may be found even in sugar candy.

கரும் ஒழுங்கு பெருமைக்கு அளவு.

Consistency of action is the measure of greatness.

கருமத்தை முடிக்கிறவன் அருமை ஒன்றும் பாரான்.

A resolute man cares nothing about difficulties.

கருமான் இருந்த இடமும் கழுதை புரண்ட களமும் சரி.

A blacksmith’s shop, and the place in which asses roll themselves are alike.

கரும்பிலும் தேன் இருக்கும் கள்ளியிலும் பால் இருக்கும்.

There is honey in sugarcane there is sap in milk-hedge.

கரும்புக்கட்டிக்கு எறும்புதானே வரும்.

Ants will of course be attracted by a lump of sugar-candy.

கரும்பு முறித்துக் கழுதையை அடித்த கதை.

The story of one striking an ass with a sugar-cane.

2176.கரும்பைக் கழுதை முன் போட்டால் கழுதைக்குத் தெரியுமோ கரும்பு ருசி?

Does the ass enjoy the flavor of the sugar-cane that is placed before it?

கரும்பு தின்னக் கூலியா?

What, a reward for eating sugar-cane?

கரும்பும் வேம்பு ஆயிற்றே.

Even sugar cane has become a margosa tree.

கரும்புக்கு உழுத, புழுதி காய்ச்சின பாலுக்குச் சருக்கரை ஆமா ?

Will earth pulverised by the plough for sugar-cane, answer for sugar to be mixed with boiled milk?

கரும்பு கசக்கிறது வாய்க்குற்றம்.

If sugar-cane provebitter to the palate, it is the fault of the mouth.

கரும்பு ருசியென்று வேரோடு பிடுங்கலாமா?

May sugar-cane be plucked up by the root because it is of fine flavor?

கரும்பை விரும்ப, அது வேம்பு ஆயிற்று.

If taken to excess sugar-cane becomes bitter as margosa.

கரும்பு கட்டோடே இருக்க எறும்பு தானே வரும்.

Where bundles of sugar-cane are, there ants will come of themselves.

கருவு இல்லாத முட்டையும் குரு இல்லாத வித்தையும்.

An egg without yolk, an art without a teacher.

கருவேலமரத்திற்கு நிழல் இல்லை, கன்னானுக்கு முறை இல்லை.

The karuvel Acasia casts no shade, smiths observe no relationship in marrying.

கரை காணாத தோணிபோல.

As a doney out of sight of land.

The common name of a country vessel, some of which are of considerable size. They have no deck and are thatched with palm leaves

கரை தட்டின் கப்பல் போல.

Like a stranded vessel.

கரைப்பக்கம் பாதை இருக்கக் கப்பல் ஏறினவனும், சொல்லாத தை மனையாளுக்குச் சொன்னவனும் பட்ட பாடுபோல.

Like the misery endured by him who embarked when there was a way by land, and by the husband who revealed to his wife that which he ought not.

கரைப்பார் கரைத்தாற் கல்லும் கரையும்.

Under the management of the skilful, even a stone may be dissolved.

கலகத்திலே புளுகாதவன் நரகத்திலே போவானாம்.

It is said that he who does not exaggerate when a tumult occurs will go to hell.

கலகத்திலே போயும் கால்மாடு தலைமாடா?

In regard to a bed is the distinction of head and foot observed in a battle-field?

கலகம் கலந்தால் உலகம் கலங்கும்.

In a general insurrection universal consternation prevails.

கலகம் பிறந்தால் நியாயம் பிறக்கும்.

Popular agitation leads to justice.

கலகமே மெய்யானாற் புளுகாதவன் பாவம்.

If an insurrection exists, it is wrong not to make it known.

கலக்கந்தை கட்டிக் காணப் போனால் இருகலக் கந்தை கட்டி எதிரே வந்தாள்.

When I went in rags to see her, she appeared enveloped in double the quantity.

கலக் கம்பு தின்றாலும் காடை காட்டிலே.

Though it may consume a kalam of grain, the quail lives in the jungle.

கலக்கினும் கடல் சேறாகாது.

Though never so troubled, the sea does not, become muddy.

கலத்திலே சோற்றை இட்டுக் கையைப் பிடித்தாற்போல.

Like holding the hand after putting rice on the plate.

கல நெல்லுக்குக் கல உமி இருக்குமா?

Will a kalam of paddy yield a kalam of husks?

கலப் பணத்தைப் பார்க்கிலும் ஒரு கிழப் பிணம் நல்லது.

The corpse of an old person is better than immense wealth.

கலப் பால் கறக்கலாம் துளிப் பால் முலைக்கு ஏற்றலாமா ?

A kalam of milk may be drawn; can a drop beinfused into the teat?

கலப் பாலுக்குத் துளிப் புரை.

A drop of butter-milk or curds to a kalam of milk.

கலப்பானாலும் பூசபூசப் பொன்னிறம்.

Though not pure, repeated gilding will give it the colour of gold.

கலப் பாலில் ஒரு துளி விஷம் கலந்தாற்போலே.

Like putting a drop of poisonin a kalam of milk.

2205.கலப் பால் குடித்தபூனை ஆழாக்குப் பால் குடியாதா?

Will not a cat that has drunk a kalam of milk drink alak?

2206.கல மா இடித்தவள் பாவியும், கப்பி இடித்தவள் புண்ணியவதியுமா?

Is she who pounded a kalam of flour vicious, and she who pounded prolong(?) virtuous?

கலம் கலந்தால் குலம் கலக்கும்.

When plates are interchanged, tribal marriages interchange.

கலம் குத்தினாலும் பதர் அரிசி ஆகாது.

Though a kalam of chaff bepounded, it will not become rice.

கல உமி தின்றால் ஒரு அரிசி தட்டாதா?

If a kalam of chaff be eaten may not a grain of rice turn up?

கலியாணச் சந்தடியில் தாலி கட்ட மறந்தானாம்.

It is said that he forgot to tie the tali owing to the bustle at the wedding.

கலியாணத்திலும் பஞ்சம் இல்லை, களத்திலும் பஞ்சம் இல்லை.

No scarcity at a wedding, nor in the threshing floor.

கலியாண வீட்டில் பந்தற்காலைக் கட்டி அழுகிறவள் செத்த வீட்டில் சும்மா இருப்பாளா?

Will the woman who wept as sheclung to the post of a marriage pandal at be silent when she attends a funeral?

கலியாண வீட்டிற்குப் போய் அறியான், மேளச் சத்தமும் கேட்டு அறியான்.

He has never been at a wedding, nor has he heard the sound of a tom-tom.

கலியாணம் செய்தும் சன்னியாசியா?

What, though married yet a Sanyasi-ascetic?

கல் ஆகிலும் கணவன், புல் ஆகிலும் புருஷன்.

Though in heart hard as a stone, and worthless as a blade of grass, he is your husband.

கல் எறிக்குத் தப்பினாலும் கண் எறிக்குத் தப்பக்கூடாது.

Though one may escape the cast of a stone, he cannot escape theglance of an evil eye.

The evil eye கண்ணூறு and the evil tongue நாவூறு are fearedvery generally. To avert their influence as regardsfruits &c, in a garden, it is common to put up some object of attraction as a water-pot whitewashed, inverted on a stump, and dotted with black spots &c. In some enclosures grotesque images are seen.

கல்லடிச் சித்தன் போகிற வழி, காடு மேடு எல்லாம் தவிடு பொடி.

All the rough and rugged ground before the stone-cutter will be reduced to powder.

கல்லாடம் படித்தவனோடு மல் ஆடாதே

Do not contend with him who has studied Kalladam.

Kalladam a work on the third part of grammar is said to be extremely dry.

2219.கல்லாதார் செல்வத்திலும் கற்றார் வறுமை நலம்.

The poverty of the learned is better than the wealth of theunlearned.

கல்லாத ஒருவன் குலநலம் பேசுதல் நெல்லுடன் பிறந்த பதராகும்மே.

The illiterate who boast of high rank may be compared to the dust mixed with paddy-unhusked rice.

கல்லார் உறவிலும் கற்றோர் பகை நலம்.

The enmity of the learned is better than the friendship of the illiterate.

கல்லார் உறவகல் காமக் கடல் கட.

Keep at a distance from the unlettered; cross the sea of passion.

கல்லிலும் வன்மை கன மூடர் நெஞ்சம்.

The heart of a great fool is harder than a stone.

கல்லிலே நார் உரிக்கிறது போல.

Like stripping fibre from a stone.

கல்லும் தேங்காயும் போலப் பேசுகிறான்.

He speaks as effectively as the hitting of a stone on a cocoanut.

கல்லும் காவேரியும் உள்ள மட்டும் வாழ்க.

May you live as long as the rocks and the Cauveri exist.

The river Cauveri rises in the western ghauts and flows into the bay of Bengal. It is the source of the great fertility of Tanjore and the adjacent districts. According to the legend it originated in the following manner. In ancient times when the people of southern India suffered from drought, Ganesa became incarnate in the form of a crow. As such he visited the abode of an ascetic on one of the western hills. He there alighted up the waterpot of a hermit and upset it. The water thus spilt, by reason of the hermit’s merit, he came a river : the current spelling would make the name the lake of the crow: the legend requires the word to be spelt காலேறி crow

mounting, whereas காவேரி lake of the crow is common.

கல்லு வருகிற விசையைக் கண்டால் பல்லைச் சிக்கென மூட வேண்டும்.

On seeing the rapid approach of a stone press your teeth and shut your mouth.

கல்லை ஆகிலும் கரைக்கலாம், மூர்க்கன் மனதைக் கரைக்கல் ஆகாது.

Even stones may be dissolved, but the mind of a fool cannot.

கல்லைக் கண்டால் நாயைக் காணோம், நாயைக் கண்டால் கல்லைக் காணோம்.

On finding a stone we see no dog, on seeing a dog we find no stone.

கல்லைக் குத்துவானேன் கை நோகிறது என்று அழுவானேன்?

Why beat a stone and then weep, exclaiming it has pained my hand?

கல்லைப் போலக் கணவன் இருக்கக் கஞ்சிக்கு அழுவானேன்?

Why weep for kanji while you have a husband as hard as a stone ?

கல்லைக் கிள்ளிக் கை இழந்தது போலாம்.

Like losing the hand by pinching a stone.

கல்வி இல்லான் செல்வம் கற்பில்லாள் அழகு.

Wealth without learning is like beauty without chastity.

கல்வி என்ற பயிருக்குக் கண்ணீர் என்ற மழை வேண்டும்.

Plants of learning flourish in the rain of tears.

கல்வியும் குலமும் வெல்வது வினவில்.

When inquiring what will prevail, one’s learning and rank naturally occur.

கல்வி உள்ள இளைஞன் கன கிழவன்.

A well instructed youth is an old man.

கல்வியைப் பங்குபோட ஏலாது.

Learning cannot be allotted in portions-to persons.

கவணெறி நெறியில் நில்லாதே, கண்டவன் தலையை உடைக்கும்.

Do not stand in the way of a stone from a sling, it may break the head of the beholder.

கவி கொண்டார்க்குக் கீர்த்தி, அதைச் செவிகொள்ளார்க்கு அவகீர்த்தி.

Praise to those who approve of a poem, and blame to those who will not listen to it.

கவிக்கொண்டார்க்கும் கீர்த்தி கலைப்பார்க்கும் கீர்த்தியா?

Are those who accept a poem and those who reject it alike praise worthy?

கவிந்திராணம் கஜேந்திராணம் ராஜாவே நிற்பயே வகி.

Oking, manage a poet laureate and a superior elephant without fear.

கவையைப்பற்றிக் கழுதையின் காலைப் பிடி.

To effect your object, if necessary, cling to the legs of an ass.

கழுதை காணவேண்டினால் குட்டிச்சுவரிலே காணலாம்.

If an ass be wanted, it may be found feeding near a ruinous wall.

கழுதைக் கெட்டால் குட்டிச்சுவர்.

If an ass be out of condition, it will be as useless as a ruinous wall.

கழுதைக்கு ஏன் கடிவாளம்?

Why a bridle for an ass?

கழுதைப் புண்ணுக்குப் புழுதி மருந்து.

Dust is medicine for the gores of an ass.

கழுதையும் குதிரையும் சரி ஆமா ?

Are an ass and a horse equal ?

கழுதையும் குதிரையும் பிணைத்தாற்போல.

Like yoking an ass and a horse together.

கழுதை அறியுமா கந்தப்பொடி வாசனை?

Can an ass appreciate fragrant powder?

கழுதைக்குச் சேணம் கட்டினாலும் குதிரை ஆமா ?

Does an ass become a horse by being saddled?

கழுதை தேய்ந்து கட்டெறும்பு ஆயிற்று.

The ass by wearing away has become an ant.

கழுதைக்கு ஏன் கலினம், அல்லது கடிவாளம்?

Why a bit or a bridle for an ass?

கழுதையைக் கட்டி ஓமம் வளர்த்தது போல.

Like tying an ass and feeding a sacrificial fire.

This proverb relates to the following story. A certain Maharaja had a barber who had evinced great skill in shaving his royal master when he was asleep. To reward him the King resolved to elevate him in the socialscale. The brahmans were called and ordered to make a brahman of the barber. They set to work, kindled a sacred

fire and the barber was led round it, whilst the priests uttered the required incantations for accomplishing their purpose. The prime minister being of a somewhat facetious temperament determined to metamorphose an ass. As the proverb intimates he kindled a fire and led the animal round it. When the King

saw him thus engaged he asked him what he was doing. The prime minister replied by stating that if the brahmans could make a brahmanof a barber he thought an ass might be made into a horse, and he was therefore engaged in the ceremony.

கழுதைக்கு உபதேசம் காதிலே சொன்னாலும் அபயக் குரல் அன்றி அங்கு ஒன்றும் இல்லை.

Though religious instruction be whispered in the ears of an ass nothing will come of it but the accustomed braying.

கழுதைக்கு வாழ்க்கைப்பட்டு உதைக்கு அஞ்சலாமா?

Having married an ass, do you fear his kicking ?

கழுதைமேல் ஏறி என்ன, இறங்கி என்ன ?

What matters it whether you mount an ass, or alight from one ?

கழுதைமேல் ஏறியும் பெருமை இல்லை, இறங்கியும் சிறுமை இல்லை.

Though you may ride on an ass, you gain no honour, nor are you disgraced by dismounting.

கழுதை உழுது வண்ணான் குடி ஆனானா?

Did the washerman become a farmer by ploughing with an ass ?

கழுதை உழுது குறவன் குடி ஆனானா?

Has the forester become a farmer by ploughing with an ass?

கழுதை மயிர் பிடுங்கினால் இலாபம் என்ன நஷ்டம் என்ன ?

What profit or loss will arise from plucking off the hair of an ass ?

கழுதை மயிர் பிடுங்கித் தேசம் கட்டி ஆள்வானா?

Can one reign as a king by selling ass-hair?

கழுதைக்குத் தெரியுமா கஸ்தூரி வாசனை?

Does an ass appreciate the odour of musk?

2263.கழுதைக்குப் பரதேசம் குட்டிச்சுவர்.

The foreign country of an ass is a ruinous wall.

கழுதை தப்பினால் குட்டிச்சுவரிடத்தில் இருக்கும்.

If an ass goes astray, it may be found near a ruinous wall.

கழுதைப் பொதியில் ஐங்கல மாறாட்டமா?

Are there five kalams of fraud in the pack on an ass?

கழுதை விட்டை ஆனாலும் கை நிரம்ப வேண்டும் என்கிறாய்.

You say get a handful, although it be but ass dung.

கழுத்திலே கரிமணி இல்லை பெயர் முத்துமாலை.

Her name is pearl necklace, yet on her neck she has not a black bead.

கழுவிக் கழுவிப் பின்னும் சேற்றை மிதிக்கிறதா?

What ! is it to tread in the mud every time you wash your feet?

கழுவுக்கு ஏற்ற கோமுட்டி.

A komutti exactly fitted to the stake.

களம் சாறுகிறவளை மிரட்டுவானாம் போர் பிடுங்குகிறவன்.

It is said that he who steals grain from the stack, will frighten away the women who

may sweep the threshing floor.

களையக் கூடாததைக் கண்டால் அடி பெயர்ந்து அப்புறம் போ.

If you cannot pluck up, pass by on the other side.

களையக் கூடாததைக் கண்டியாமல் சகித்துக்கொள்.

Do not fret yourself about that which cannot be avoided.

கள் விற்றுக் கலப்பணம் சம்பாதிப்பதை விடக் கற்பூரம் விற்றுக் காற்பணம் சம்பாதிப்பது மேல்.

It is better to gain a quarter of a fanam by selling camphor than a kalam by selling toddy.

கள்ளனும் ஆகி விளக்கும் பிடிக்கிறான்.

He plays the thief and also holds the lamp.

கள்ள விசுவாசம் கழுத்தெல்லாம் செபமாலை.

The neck of the hypocrite is covered with rosaries.

கள்ளனையும் வெள்ள அணையும் கட்டிவிடு.

Secure a thief by tying, and a flood by damming it up.

கள்ளப் பிள்ளையிலும் செல்லப்பிள்ளை உண்டா?

Are there any indulged ones among the children of kallars?

கள்ளனை ஆரு நள்ளார் என்றும்.

No one will ever approve of a thief.

கள்ளனுக்கு ஊரெல்லாம் விள்ளாப் பகை.

The whole country owes implacable hatred to a thief.

2280.கள்ள மாடு சந்தை ஏறாது.

A vicious bullock will not be brought to market.

கள்ளனை நம்பினாலும் குள்ளனை நம்பலாகாது.

A rogue may be trusted, but not a dwarf.

கள்ளன் பின் போனாலும் குள்ளன் பின் போகப்படாது.

One may follow a rogue without risk, but not a dwarf.

கள்ளன் அச்சம் காடு கொள்ளாது.

The jungle is not large enough to contain the fear of robbers.

கள்ள மாடு துள்ளும்.

An unwilling bullock is restless.

கள்ள மனம் துள்ளும்.

A guilty mind is agitated.

கள்ளன் உறவு உறவும் அல்ல, காசா விறகு விறகும் அல்ல.

The friendship of a rogue is not friendship, nor is kasawood fuel.

கள்ளன் புத்தி திருட்டு மேலே.

The mind of a rogue is set on thieving.

2288.கள்ளன் பிள்ளைக்கும் கள்ளப் புத்தி.

Even the child of a thief is characterized by thievish propensites.

கள்ளன் மனைவி கைம்பெண் என்றும்.

The wife of a thief is at any moment liable to become a widow.

கள்ளன் மனையாளைக் களவுப் பொருளைக் காணும் குறி கேட்கலாமா?

Can the wife of a thief be consulted as an augur for the recovery of stolen property ?

கள்ளனும் வெள்ளமும் ஒன்று.

A thief and a flood are alike.

கள்ளனுக்குப் பாதி வெள்ளனுக்குப் பாதி.

One half to the rogue, and one half to the honest.

கள்ளனும் தோட்டக்காரனும் ஒன்று.

A gardener is another term for a thief.

கள்ளனும் தோட்டக்காரனும் ஒன்று கூடினால் விடியுமட்டும் திருடலாம்.

If the thief and a gardener are united, one may steal till day-break.

கள்ளன் கொண்ட மாடு எத்துறை போயென்ன?

What matters it to what ferry the bull may go that has been bought by a thief?

கள்ளனுக்குக் காண்பித்தவன் பகை.

He who points out a thief is hated by him.

கள்ளி பெருத்து என்ன? காய் உண்டா நிழல் உண்டா?

What if the kalli grow large ? Has it any fruit or any shade ?

கள்ளிக்கு நாடு எல்லாம் காடு.

The whole country is a wild fit for the growth of the kalli.

கள்ளிக் கொம்புக்கு வெள்ளிப்பூண் கட்டினதுபோல.

Like attaching a silver ferrule to a kalli stick.

கள்ளி என்னடி கல் இழைப்பது? காதில் இருப்பது பித்தளை.

Why you hypocrite, inlay with gems ? that which is in the ear is made of brass.

கள்ளிக்கும் வெட்டிக் கற்றாழைக்கும் வெட்டுகிறது.

After cutting the kalli to cut the kattalai.

கள்ளிக்குத் தண்ணீர் கண்ணிலே, நீலிக்குத் தண்ணீர் நிமையிலே.

The tears of a thievish woman are in her eyes, those of an abandoned woman are in her eyebrows.

கள்ளிக்கு கல நீர் கண்ணிலே.

A thievish woman has a kalam of tears in her eyes.

கள்ளிக்கு வேலி ஏன், சுள்ளிக்குக் கோடாலி ஏன்?

What avails a fence against a thievish woman, or an axe for cutting twigs?

கள்ளும் சூதும் இருக்கிற இடத்தில் கூத்திக் கள்ளனும் இருப்பான்.

Where there is theft and gambling, there will also be a whoremonger.

கள்ளைக் குடித்தால் உள்ளதைச் சொல்வான்.

Should he drink toddy, he will tell the truth.

கறக்கிறது உழக்குப் பால், உதைக்கிறது பல்லுப் பறக்க.

Yielding an ulak of milk, and kicking out the teeth.

கறந்த பாலும் எச்சில் பிறந்த பிள்ளையும் எச்சில்.

First drawn milk is unclean, and so is a first-born child.

கறந்த பால் முலைக்கு ஏறுமா?

Will the milk that has been drawn, again enter the udder?

கறந்த பாலைக் காய்ச்சாமற் குடித்தால் காச வியாதி தானே எடுபடும்.

If fresh drawn milk unboiled be drunk, consumption may be cured.

கறுத்தது எல்லாம் தண்ணீர் வெளுத்தது எல்லாம் பால் என்கிறான்.

Whatever is black he calls water, and whatever is white he calls milk.

கறுப்பு வெளுப்பு ஆகாது, கசப்பு இனிப்பு ஆகாது.

Black will not become white, nor bitter sweet.

கறுப்பு நாய் வெள்ளை நாய் ஆகுமா?

Will a black dog become white?

கறுமுறுகாந்தப் படலம் வாசிக்கிறார் கவிராயர்.

The poet is reading the section on grumbling.

கறையான் புற்றில் அரவம் குடிகொண்டது போல.

Like a snake that occupied an ant-hill.

கறையான் புற்றுப் பாம்புக்கு உதவுகிறது.

An ant-hill is useful to a snake.

கற்கண்டாற் செய்த எட்டிக்கனி கசக்குமா ?

Will etti fruit made of sugar-candy taste bitter ?

கற்கையில் கல்வி கசப்பு, கற்றபின்பு அதுவே இனிப்பு.

Learning when being acquired is bitter, but when possessed it is sweet.

கற்பகதருவைச் சார்ந்த காகமும் அமுதம் உண்ணும்.

Even a crow that lives in the kalpaka tree feeds on ambrosia.

கற்பித்தவன் கண்ணைக் கொடுத்தவன்.

He who gave the eye is he who taught.

கற்பித்தவன் காப்பாற்றுவான்.

He who preordained will protect or guide.

கற்பில்லா அழகு வாசனை இல்லாப் பூ.

Beauty without chastity, a flower without fragrance.

கற்ற இடத்திலா வித்தையைக் காட்டுகிறது?

To practise a trick on him who taught it ?

கற்றவரது கோபம் நீரின் பிளவுபோல் மாறும்.

The anger of the learned passes away as water recovers its surface after being

divided.

கற்றது கையளவு கல்லாது உலகளவு.

What he has learnt is a handful, and what he has still to acquire is wide as the world.

கற்றது சொல்லான் மற்று என்ன செய்வான்?

What other service will he do for you who would not tell you what he has learnt ?

கற்றவனுக்கு வித்தை கால் நாழி.

To the artist his art is but a quarter of a nali.

கற்ற வித்தையைக் காய்ச்சிக் குடிக்கிறவன் போலே.

Like one who boils and drinks his learning.

கற்றறி மோழையாய் இராதே.

Be not a learned fool.

கற்றவனும் உண்பான், பெற்றவளும் உண்பாள்.

A learned man and a fruitful woman will not suffer from want of food.

கற்றாழை நாற்றமும் பித்தளை வீச்சமும் போகாது.

The ill odour of the karrali and the bad smell emitted from brass will not leave them.

கற்றாழை சிறுத்தாலும் ஆனை அடி வைக்காது.

Though the karralai be small, the elephant will not tread upon it.

கற்றுக் கொடுத்த பேச்சும் கட்டிக் கொடுத்த சாதமும் எத்தனை நாள் நிற்கும் ?

How long will words put into one’s mouth, and rice prepared for a journey, last?

கற்றுக் கற்றுப் பேசாதே.

Do not speak in a studied way.

கற்றும் கற்றறிமோழை.

Though he has learnt, he continues a learned fool.

கற்றும் கற்றறிமோழையா?

What, to be a learned fool?

கற்றோர் அருமை கற்றோர் அறிவர்.

The learned know the worth of the learned.

கன ஆசை கன நஷ்டம்.

Excessive desire entails great loss.

கன எலி வளை எடாது.

When rata are numerous, they do not burrow.

கனக மாரி பொழிந்தது போலே.

As it rained gold.

கனஞ் செய்தால் இஷ்டம், கனவீனத்தால் நஷ்டம்.

Dignity gains approval, meanness entails loss.

கனத்த உடமைக்கு அனர்த்தம் இல்லை.

Solid jewels are invaluable.

கனத்தால் இனமாகும் பணத்தால் சனமாகும்.

Dignity or worth increases relatives, wealth secures society.

கனத்திற்கு நற்குணம் சுமைதாங்கி.

Virtue is the support of dignity.

கனத்தைக் கனம் அறியும் கருவாட்டுப் பானையை நாய் அறியும்.

Dignity is appreciated by dignity, the pot of dried fish is known to the dog.

கன மூடன் கைப்பொருள் இழப்பான்.

A great fool loses his substance.

கனவிலும் காக்கைக்கு மலம் தின்கிறதே நினைவு.

Even in its dreams, the crow’s thoughts turn on eating filth.

கனவில் கண்ட பணம் செலவிற்கு உதவுமா?

Will the money seen in a dream meet one’s expenses?

கனவில் கண்ட பொருள் கானலில் கண்ட புனல்.

The wealth seen in a dream, the water observed in a mirage.

கனவில் உண்ட சோறு பசி தீர்க்குமா?

Will the rice consumed in a dream appease hunger ?

கனவிலே கண்டவனுக்குப் பெண் கொடுத்த கதை.

The story of a woman given in marriage to a man seen in a dream.

கனிந்த பழம் தானே விழும்.

Ripe fruit falls of itself.

2353.கனிந்த பழம் நீர் தின்றீர் காயை உலுக்கிவிட்டீர்.

You have eaten the ripe fruit, and you have shaken off the unripe.

கனியை விட்டுக் காயைத் தின்கிறதா?

What, to leave ripe fruit and to eat unripe ?

கன்மத்தினாற் சாதியன்றிச் சென்மத்தினால் இல்லை.

Caste arises from action, it is not from birth.

கனமழை பெய்தாலும் கருங்கல் கரையுமா ?

Will granite be dissolved by any amount of hail?

கன்மத்தினால் வந்தது தன் மந்தினால் போகவேண்டும்.

That which has come of action sin must go by alms giving religiousmerit.

கன்று இருக்கக் காசத்தனை பால் கறவாப் பசு கன்று செத்த பிறகு கலப்பால் கறக்குமா?

Will a cow that gave milk worth a small coin while its calf lived, give a kalam after her calf is dead ?

கன்றுக்குட்டியை அவிழ்க்கச் சொன்னார்களா கட்டுத்தறியைப் பிடுங்கச் சொன்னார்களா?

Did they tell you to loose the calf or to pull up the peg?

கன்றும் பசுவும் காடேறி மேய்ந்தால் கன்று கன்று வழியே பசு பசு வழியே.

When the calf and cow go out to graze, each takes its own way.

கன்றுகளாய்க் கூடிக் களை பறிக்கப் போனால் வைக்கோல் ஆகுமா செத்தை ஆகுமா?

If a herd of calves weed the corn, will there be any straw, or ever dry stubble?

கன்றைக் கண்டு ஓடிவரும் பசுவைப்போலே.

Like a cow that comes running on seeing her calf.

கன்னான் நடமாடக் குயவன் குடிபோவான்.

When the brazier begins to move, the potter will abandon his dwelling-place.

கன்னானுக்கு முன்னே கழுதை பரதேசம் போனாற்போலே.

As an ass went on a pilgrimage before a copper-smith.

கன்னி இருக்கக் காளை மணம் போகலாமா?

When a virgin is yet unmarried, may the youth-her brother marry?

காகத்திலே வெள்ளை உண்டா?

Are there any white crows ?

காகத்தின் கண்ணுக்குப் பீர்க்கம்பூ பொன் நிறம்.

To the eye of a crow the flower of the gourd is tinged with gold.

காகம் கர் என்றால் கணவனை அப்பா என்று கட்டிக்கொள்ளுவாளாம்.

It is said that when a crow caws she will exclaim, alas, and cling to her husband.

காகம் ஏறிப் பனங்காய் உதிருமா ?

Will palmyra fruit fall because a crow alights on the tree ?

காகம் இல்லாத ஊர் பாவி இல்லாத ஊர்.

Vicious persons are not found in a village which has no crows.

காகம் இருக்கப் பழம் விழுந்ததுபோல.

Like the dropping of the fruit when a crow alighted on the tree.

காகம் இல்லாத ஊர் சோனகன் இல்லாத ஊர்.

The country in which crows do not exist is without mussalmans.

காகம் காலமே கா கா என்று கத்தும்.

Crows will caw at day-break.

காக்கனுக்கும் பூக்கனுக்கும் பூத்தாயோ புன்னை கண்ணாளர் வருந்தனையும் பொறுக்கலையோ புன்னை?

O punnai tree, Alexandrian laurel, hast thou blossomed for Kakan and Pookan, couldst not thou have waited till the arrival of my husband ?

காக்காய்க் குஞ்சு ஆனாலும் தன் குஞ்சு பொன் குஞ்சு.

Though but a young crow, it is a golden one to its mother.

காக்கையிற் கரிது களாம்பழம்.

Kala fruit, earissa, is blacker than a crow.

காக்கையும் குயிற் குஞ்சைத் தன் குஞ்சு போல் வளர்க்கும்.

Even a crow will bring up a young kuyil-India cuckoo-as her own.

காக்கைக்கு அஞ்சு குணம்.

The crow has five characteristics.

காக்கை ஏறினதும் பனம்பழம் விழுந்ததும்.

The alighting of the crow, and the falling of the palmyra fruit.

காக்கையும் கத்திக் கத்திப் போகிறது கருவாடும் உலர்ந்து போகிறது.

The crowcontinues to caw whilst the karuvadu,(salted fish) dries.

காக்கையும் காற்றும் போக்கு உண்டானால் வரும்.

Crows and windsgo but to return.

காக்கையைக் கண்டு அஞ்சுவாள் கரடியைப் பிடித்துக் கட்டுவாள்.

She is afraid on seeing a crow, and yet she will capture a bear.

2383.காக்கை ஏறின் கொம்பு அசையாதா?

Will not the branch shake on which a crow alights?

காசி இரண்டு எழுத்துத்தான் காண எத்தனை நாட்செல்லும்?

Kasi is formed of two letters only; how many days will it take to reach it?

காசிக்குப் போயும் கருமம் தொலையவில்லை.

Though one has gone to Benares his sins are not removed.

காசிக்குப் போனாலும் அகப்பை அரைக்காசு.

Though taken to Benares, awooden ladle will fetch but half acash.

காசிக்குப் போனாலும் கதி பெற வழி இல்லை.

Although he may go to Kasi, he will not find the way to heaven.

காசிக்குப்போயும் முடத்தவசி காலில் விழுகிறதா?

What ! having gone to Kasi is it to fall at the feet of a lame ascetic?

காசியில் இருக்கிறவன் கண்ணைக் குத்தக் காஞ்சிபுரத்திலிருந்து கையை நீட்டிக்கொண்டு போகிறதா?

If you wish to strike the eyes of one at Kasi, do you go, for that purpose, with outstretched band from Conjevaram?

காசு இல்லாதவனுக்கு வராகன் பேச்சு என்ன?

Why should a penniless man talk about pagodas?

காசு கொடுத்தால் வேசி வருவாள், கல நெல்லைக் கொடுத்தால் அவள் அக்காளும் ஆத்தாளும் கூட வருவார்கள்.

If you are free with your money a harlot willcome, if you give also a kalam of rice, har sister and her mother will come.

காசுக்கு ஒரு குஞ்சு விற்றாலும் கணக்கக் குஞ்சு ஆகாது.

Though young birds are sold a cash each, an accountant’s young bird is not good.

காசுக்கு ஒரு குஞ்சு விற்றாலும் கம்மாளக் குஞ்சு ஆகாது.

Though sold for a single cash, never buya smith’s bird.

காசுக்கு ஒரு புடைவை விற்றாலும் நாயின் சூத்து அம்மணம்.

Though cloth may be cheap; dogs go naked.

காசுக்கூடு கரிக்கூடாய்ப் போயிற்று.

The money basket has become a charcoal basket.

காசுக்குப் போன மானம் கோடி கொடுத்தாலும் வராது.

Chastity lost for a cash will not be recovered by a crore.

காசைக் கொடுத்துக் குத்து மாடு தேடுகிறதா?

Will you buy a vicious cow at a high price?

2398.காஞ்சிபுரத்திற்குப் போனால் கால் ஆட்டி உண்ணலாம்.

If you go to Conjeverarm, you may eat without labour.

காடிக்குப் போய்த் தயிர் கொண்டுவந்தது போல.

Like going for vinegar and bringing curds.

காடு காத்தவனும் கற்சேரி காத்தவனும் பலன் அடைவான்.

Both will be benefited, he who watches the jungle and he who waits at the cutchery.

காடு வா என்கிறது வீடு போ என்கிறது.

Home bids me go, and the place of incremation sayscome.

காடு விளைந்தாலும் ஒரு மேடு விளைந்தாலும் கடன் கழிந்துபோம்.

The debt will be discharged in either case, whether the jungle or highland yield a

good crop.

காடு விளையாவிட்டாலும் கடமை போகுமா?

Though the waste land has yielded nothing, will the tax be remitted?

காடு வெந்தாற் சந்தன மரமும் வேகாதோ?

Should the jungle be consumed, would the sandal wood tree escape?

காடை இடம் ஆனால் நாட்டை ஆளலாம்.

If a quail crosses one’s path to the left, he will govern a province.

காட்டிக் கொடுத்துக் கடக்கப் போய் நிற்கலாமா?

Is it proper to betray one, and then stand aloof?

காட்டில் ஆனையைக் காட்டி வீட்டில் பெண்ணைக் கொடுக்கிறதா?

Is it to give a girl in marriage when an elephant in the jungle is shown as dower?

காட்டிலே செத்தாலும் வீட்டிலேதான் தீட்டு.

Though a man dies in the jungle, ceremonial uncleanness will attach to his house.

காட்டுப் பூனைக்குச் சிவராத்திரி விரதமா?

Does the wild cat observe the fast of Sivaratri?

காட்டுக்கு எறித்த நிலாவும் கானலுக்குப் பெய்த மழையும்.

Moonlight in the jungle and rain in the plains.

காட்டு வாழை வந்தால் வீட்டு வாழ்வு போகும்.

When wild plantains come, domestic prosperity will vanish.

காட்டுப் பேய்ச்சுரைக்காய் கறிக்கு ஆகுமா?

Is a wild gourd fit for curry?

காட்டுக் கோழிக்கு உரற் குழியே கைலாசம்.

The hole in a mortar is paradise to a jungle fowl.

காட்டுப் பூச்சிகள் எதிர்த்த கதை ஆச்சு.

It has become the story of wild insects offering resistance.

காணக் கிடைத்தது கார்த்திகைப் பிறைபோல.

That which was seen was like the new moon of November.

காணப்பட்டன எல்லாம் அழியப்பட்டன.

All that is seen is temporary.

காணாமல் கண்டேனோ கம்பங்கதிரே சிந்தாமல் குத்தடி சில்லி மூக்கே ?

Have I seen kambu-millet for the first time, pound it without scattering thou nose

bleeding woman?

காணி ஆளன் வீடு வேகச்சே காலைப் பிடித்து இழுத்த கதை.

The story of one pulling by the feet the landlord whose house was on fire.

காணி ஏறக் கோடி அழியும்.

While 1/80 is added a crore is destroyed.

காணி கவிழ்ந்து போகிறதா ?

Does land turn upside down?

காணி காணியாய்ச் சம்பாதித்துக் கோடி கோடியாய்ச் செலவழிக்க வேண்டும்.

We must acquire by eightieths and spend by crores.

காணிக்கு ஒத்தது கோடிக்கு.

The profit or loss on an eightieth part of a unit, will determine that on a crore.

காணி சோம்பல் கோடி வருத்தம்.

A little indolence creates great trouble.

காணி மந்தம் கோடி துக்கம்.

A little indolence will bring great sorrow

காதம் விட்டு இருகாதம் சுற்றுகிறது போல.

Like ranging over the distance of two kathams instead of one.

காதம் கொடுத்து இருக்காதம் வாங்குகிறது போல.

Like giving a katham and getting two.

காதவழி போய் அறியாதான் மாதம் எல்லாம் நடந்தானாம்.

He who never walked a katham is said to have walked a whole month.

காதவழி போய் அறியான் கழுதைப் பிறப்பு.

He who never walked a katham is an ass.

காதவழி பெயர் இல்லான் கழுதையோடு ஒக்கும்.

He whose reputation does not reach a katham is like an ass.

காதிலே நாராசம் ஏற்றினாற் போல.

Like an iron wire passed into the ear.

காதில் சிலந்தி ஓதடி ஆனந்தி.

O Ananti, I have a boil in my ear, utter an incantation.

காது அறுத்த கூலி கைமேலே.

The hire for tearing the ear is readily paid.

காது அறுத்தாலும் அறுக்கும் பேனைப் பார்த்தாலும் பார்க்கும் குரங்கு.

A monkey may tear the ears or hunt lice if he choose.

காது காது என்றால் நாதி நாதி என்கிறான்.

If one says, my ear, my ear, he replies it is mine, it is mine.

காது காது என்றால் செவிடு செவிடு என்கிறான்.

If one cry an ear, an ear, he cries deafness deafness.

காது குத்தப் பொறுக்காதா?

Can you not bear the boring of your ears?

காதுக்கு இட்டால் முகத்துக்கு அழகு.

If worn in the ears, they will add beauty to the face.

காதுக்குக் கடுக்கன் இட்டு ஆட்டிக்கொண்டு திரிகிறான்.

Having put on ear-rings he walks about shaking them.

காதும் காதும் வைத்தாற்போல் இருக்கவேண்டும்.

It should be as if an ear, and an ear, were brought in contact.

காதை அறுத்தவன் கண்ணையும் குத்துவானா?

Will he who cut off the ear strike the eye also ?

காத்திருந்தவன் பெண்டாட்டியை வேற்று மனிதன் பிடித்துக்கொண்டான்.

A stranger took possession of the wife of him who was watching her.

காந்தமும் ஊசியும் போல்.

Like a magnet and needle.

காப்பானுக்குக் கள்ளன் இல்லை.

He who takes care of his property will not be robbed.

காயம் பட்ட குரங்குபோல்.

Like a wounded monkey.

காயும் புழுவிற்குச் சாயும் நிழல் போல.

Like a falling shadow on a sun-striken worm.

காய்த்த மரத்தில் கல் எறிபடும் காயாத மரத்தில் கல் எறி படுமா?

Stones are thrown at a fruit bearing tree; are they thrown at that which does not

bear?

காய்த்த மரத்திலே கல் எறியும் சில் எறியும்.

Stones and other missiles are thrown at a fruit-bearing tree.

காய்த்த மரம் வளைந்து நிற்கும் நற்குணம் உடையவர் தணிந்து நிற்பார்.

A fruit-bearing tree bends; the virtuous are lowly.

காய்ந்த மரம் தளிர்க்குமா ?

Will a dry tree bud?

காய்ந்த மாடு கம்பிலே விழுந்தாற்போல.

Like a starving cow falling in the kambu-millet.

காய்ந்த புலி ஆட்டு மந்தையிலே விழுகிறதுபோல .

Like a hungry tiger falling on a flock of sheep.

காய்ந்த புலி ஆவிலே விழுகிறது.

A lean tiger falls on a cow.

காய்ந்தாலும் வெந்நீர் அவம் போமோ?

Is water useless because it is boiled?

காய்ந்த வானம் பேய்ந்தால் விடாது ?

Rain after drought will not soon cease ?

காய்ந்தும் கெடுத்தது பேய்ந்தும் கெடுத்தது.

It was destroyed by the sun and by the rain.

காராம்பசுவுக்குப் புல்லானால் நந்தவனத்துக்குக் களையுமாம்.

Grass serves as food for kine, and as an ornament to a flower garden.

காரிகை கற்றுக் கவி சொல்லுவதிற் பேரிகை கொட்டிப் பிழைப்பது நன்று.

It is better to live by beating a drum than by composing verses according to the rules

of prosody.

காரியக்காரன் கொல்லையிலே கழுதை மேய்குது.

The ass grazes in the grounds of the industrious.

காரியத்திலே கண் அல்லாமல் வீரியத்திலே இல்லை.

His eye is on the object, not on the attendant applause.

காரியத்துக்குக் கழுதையின் காலைப் பிடி.

If necessary, secure your purpose by clinging to the feet of an ass.

காரியம் பெரிதோ வீரியம் பெரிதோ?

Which is the greater, success or boasting?

கார் அறுக்கட்டும் கத்தரி பூக்கட்டும்.

Wait till the kar paddy is reaped, and the brinjal blossoms.

கார்த்திகைக்கு மேல் மழையும் இல்லை, கர்ணனுக்கு மேல் கொடையும் இல்லை.

No rain like that of November, no liberality superior to that of Karnan.

Karnan, one of the seven princes distinguished for great generosity.

கார்த்திகைப் பிறைபோலக் கண்டேன்.

I saw it like the third-day moon of November.

2465.காலஞ் செய்கிறது கோலம் செய்யாதே.

Time will effect that which mere parade cannot.

காலஞ் செய்கிறது ஞாலம் செய்யாது.

The world cannot accomplish that which time effects.

காலத்தினால் செய்த நன்றி.

A benefit conferred opportunely.

காலத்திற் பெய்த மழைபோல்.

Like seasonable rain.

காலத்துக்கு ஏற்ற கோலம்.

Equipage suited to the occasion.

காலமே எழுந்திருந்து காக்கை விழிக்கல் ஆகாது.

The sight of a crow on rising of a morning is ominous of evil.

The crow being regarded as the vehicle of Saturn the sight of a single crow is inauspicious; two are not so regarded. The cawing of a crow may excite apprehension. When this is the case the following formula may be used.

Measure the length of your shadow by the foot and add 12 to the number of feet ascertained. Then divide by 7 and the remainder will determine the import of the bird’s note (1) Good luck, (2) Gain , (3) Rain, (4) Conflict, (5) Feasting, (6) Victory. If on dividing by 7 there is no remainder the cawing of the crow is ominous of death.

காலம் அறிந்து ஞாலம் ஒழுகு.

Regulate your affairs with due reference to the times in which you live.

காலம் கெட்டுக் கைப்பிச்சை எடுத்தாற்போல.

Like receiving alms when in distress.

காலம் அறிந்து பிழையாதவன் வால் அறுந்த குரங்கு ஆவான்.

He who does not live according to the times will become an ape.

காலம் போம் வார்த்தை நிற்கும், கப்பல் போல் துறை நிற்கும்.

Time goes, words remain, a ship goes, the shore remains.

காலம் போன காலத்தில் மூலம் வந்து குறுக்கிட்டது போல.

As one is subject to piles in his riper years.

காலம் அல்லாத காலத்திலே கப்பல் ஓட்டி.

A mariner in anfavourable weather.

காலாலே நடந்தால் காதவழி, தலையாலே நடந்தால் எவ்வளவு தூரம்?

If on foot it is a katham; how much more distant if one walk on the head?

காலால் முடிந்ததைக் கையால் அவிழ்க்கக்கூடாது.

What he tied with his feet others cannot untie with the hands.

காலிலே பட்டபிறகா கிரகசாரம் போதாது ?

After having hurt the foot is it to be attributed to planetary influence?

காலில் விழுகிறது நல்லது மேலில் விழுகிறது கெட்டது.

To fall at the feet is good, to fall on another is bad.

காலில் பட்டது கண்ணில் பட்டது போல.

That which struck the feet was felt as if it had struck the eye.

காலுக்குப் போட்டால் தலைக்குப் போடுகிறான்.

If he puts ornaments on his legs, he will put ornaments on his head.

காலுக்குக் கடுப்பே தவிர, கண்ட பலன் ஒன்றும் இல்லை.

No benefit accrued but the trouble of walking.

காலுக்குக் கை உதவி கைக்குக் கால் உதவி.

The hand helps the legs and the legs help the hands.

காலுக்குத் தக்க செருப்பும் கூலிக்குத் தக்க உழைப்பும்.

A slipper suited to the foot, and labour suited to the hire.

காலுக்கு ஆகிற செருப்பு தலைக்கு ஆகுமா?

Will a slipper that fits the foot do for the head?

காலைச் சுற்றின பாம்பு கடித்தால் ஒழிய விடாது.

The snake that has coiled round the leg will not leave without biting.

காலைச் செல் பூத்தால் அடுத்த மழை அடங்கும்.

Should winged white-ants come out in the morning the heavy rain will cease.

காலை துயில்வானும் மாலை இருப்பானும் பதர்.

He who sleeps after day-break, and he who keeps awake in the fore part of the night are worthless.

காலைப் பிடித்த சனியன் ஊரைச் சுற்றி அடிக்கும்.

If Saturn seize the feet, he will drive one round the village.

காலைப் பனிக்கும் கண் விழிக்கும் ஒத்தது செல்வம்.

Wealth is comparable to the morning dew, and the twinkling of an eye.

காலை மோட்சமும் வாலை ஞானமும் நிலைக்காது.

Dreams of bliss and premature wisdom are not lasting.

கால் அளவே ஆகுமாம் கப்பலின் ஓட்டம் நூல் அளவே ஆகுமாம் நுண்சீலை.

The speed of a vessel is proportioned to the force of the wind, the quality of cloth will

be as the yarn used in its manufacture.

கால் ஆடக் கோல் ஆடும் கோல் ஆடக் குரங்கு ஆடும்.

The foot puts the stick in motion, as that moves, the monkey dances.

கால் சிறிதாகில் கனல் ஊரும் கன்னியர்மேல் மால் சிறிதாகில் மனம் ஊரும்.

Where there is a little wind fire will spread, where there is lust the affections will be fastened on women.

கால் நடைக்கு இரண்டு காசு கை வீச்சுக்கு ஐந்து காசு.

Two cash for walking on foot, five cash for the swing of the arms.

கால் மாறிக் கட்டினால் கனம் குறையுமா?

If one be tied cross-legged, will his weight diminish?

கால்வாயைத் தாண்டாதவன் கடலைத் தாண்டுவானா?

Can he who cannot leap over a channel leap over the sea?

காவடிப் பாரம் சுமக்கிறவனுக்குத் தெரியும்.

The weight of a burden is felt by the bearer.

காவல் தானே பாவையர்க்கு அழகு.

Chastity is a feminine grace.

காவேரி ஆற்றை மறிப்பாய் கார்த்திகை மாதத்துக் கற்கடக சந்திரனையும் மறிப்பாயா?

You may stay the Cauvery, but can you hinder the full moon of November if he be in Cancer ?

காவேரி கஞ்சியாய்ப் போனாலும் நாய் நக்கித்தான் குடிக்க வேண்டும்.

Should the Cauvery become kanji, the dog would partake thereof by lapping.

காவோலை விழுந்ததென்று குருத்தோலை சிரித்ததாம்.

The green leaves of the palm laughed because the dry ones fell off.

காளிதோட்டத்துக் கற்பக விருக்ஷம் ஆருக்கும் உதவாது.

Even the katpaka tree in the garden of Durga is of no use to man kind.

The katpaka tree is said to yield whatever a suppliant pay require.

காளிப்பட்டம் போனாலும் மூளிப்பட்டம் போகாது.

The name Kali may become obsolete, but not the (nickname) Mooli, the earless.

காற் காசுப் பூனை முக்காற் காசுத் தயிரைக் குடித்தது.

A cat worth a quarter of a cash consumed curds worth three quarters of a cash.

காற்றில் அகப்பட்ட கப்பல் போல் அலைகின்றது மனம்.

The mind is agitated like a ship in a storm.

காற்றுக்கா மழைக்கா போர்த்துக்கொள்ள துணிக்கா?

Is it as a security against the wind and rain that you are thus clad?

காற்றுக்கு எதிரிலே துப்பினால் முகத்திலே விழும்.

If one spit against the wind-the spittle-will strike his own face.

காற்றுக்குத் தோணி எதிர்த்து ஓடாது.

A dhony cannot sail against the wind.

காற்றும் சிலரை நீக்கி வீசுமோ?

Will the wind blow so as to avoid certain persons?

காற்று உள்ளபோது தூற்றிக்கொள் கரும்பு உள்ளபோது ஆட்டிக்கொள்.

Winnow when the wind blows, work the sugar-mill when the cane is ripe.

காற்றைப் பிடித்துக் கரகத்தில் அடைக்கலாமா ?

Can one seize the wind and confine it in a small vessel?

காற்றைப் பார்த்துக் கப்பல் நாட்டு.

Anchor a ship with reference to the wind.

கானலை நீரென்று எண்ணி மான் ஓடி இளைத்தது போல.

Like the deer that wearied itself in pursuit of a mirage imagining it to be water.

கிடக்கிறது கிடக்கட்டும் கிழவனை எடுத்து மணையிலே வை.

Leave the things as they are, and take the old man and put him on the stool to bathe.

The first thing done before a corpse is removed from the homestead is to bathe it.

கிடக்கிறது குட்டிச்சுவர் கனாக் காண்கிறது மச்சுவீடு.

Dwelling in a ruinous hut and dreaming of a palace.

கிட்ட வா நாயே என்றால் மூஞ்சியை நக்குகிறது.

When called, the dog licks the face.

கிட்டாத ஒன்றை வெட்டென மற.

Forget at once what cannot be obtained.

கிணறு வெட்டப் பூதம் புறப்பட்டாற்போல் ஆயிற்றே.

It has happened as if a demon had sprung out of a well just dug.

கிணறும் வெட்டித் தவளையும் பிடித்து விடுகிறதா?

What! is it to dig a well and supply it with frogs?

கிணறு கிடக்க மலை கல்லாதே.

Whilst there is a well do not excavate amountain for water.

கிணறு வெட்டித் தாகம் தீர்க்கலாமா?

Must one dig a well to quench his thirst?

கிணறு மெத்தினாற் கீழ்வரை பொசியும்.

If there be water the undermost ring of the well will be wet.

கிணறு இறைக்க இறைக்கச் சுரக்கும்.

The more a well is drawn, the better the spring.

2526.கிணறு தப்பித் துரவில் விழலாமா?

Having escaped falling into the well, shall we fall into a tank?

கிணற்றைத் தூர்த்தால் வயிற்றைத் தூர்க்கும்.

If the well in to be filled up, the belly must be filled up.

கிணற்றுத் தவளை தண்ணீர் குடித்ததைக் கண்டது ஆர், குடியாததைக் கண்டது ஆர் ?

Who knows whether the frog in the well did or did not drink water?

கிணற்றுத் தவளைக்கு ஏன் நாட்டு வளப்பம்?

What has the frog in the wall to do with the news of the country?

கிணற்றுக்குத் தப்பித் தீயிலே பாய்ந்தான்.

Having escaped falling into the well he jumped into the fire.

கிணற்றைக் கண்டு கடல் ஒதுங்கிப்போகுமா?

Will the sea shrink at the sight of a well?

கிணற்றுத் தண்ணீரை வெள்ளம் கொண்டுபோகுமா ?

Will the flood carry away the water of the well ?

2533.கிணற்றிலே தண்ணீர் உதித்தது.

Water sprang up in the well.

கிணற்று ஆழமும் கயிற்று நீளமும் பார்க்கவேண்டும்.

The depth of the well, and the length of the cord must be ascertained.

கிணற்றில் விழுந்தவன் மறுபடியும் விழுவானா?

Will he who has fallen into a well once fallinagain?

கிணற்றில் கல் போட்டது போல.

Like dropping a stone into awell.

கிண்டக் கிண்ட அம்பட்டன் குப்பை மயிரே புறப்படும்.

The more you dig in the refuse heapof the barber, the more will hair turn up.

கிண்டக் கிண்டக் கீரையும் மயிரும்.

The more youdig, the more will greens and hair appear.

கிரக சாந்திக்குச் சவரம் பண்ணிக் கொள்ளுகிறதா?

Will shaving counteract the evil influence ofaplanet?

கிரியை அற்றோன் மறை சாற்றுவது ஏன்?

What! is it for an evil-doer to teach religious precepts?

கிருபா நதியே சருவா நிதி.

The stream of grace is the source of all treasures.

கிழக் குடலுக்குச் சோறும் இடிச் சுவருக்கு மண்ணும் இடு.

Give rice to the aged and add mud to a ruinous wall.

கிழப் பேச்சு சபைக்கு ஏறுமா?

Will the words of an old man go up to the assembly?

கிழவன் ஆனாலும் கெட்டை ஆனாலும் கட்டிக்கொண்டவள் பிழைப்பாள்.

She who marries will do well whether her husband be old or poor.

கிழவனுக்கு வாழ்க்கைப்படுகிறதிலும் கிணற்றில் விழலாம்.

It is better to fall into a well than to marry an old man.

கிழவி பேச்சைக் கின்னரக்காரன் கேட்பானோ?

Will a musician listen to the speech of an old woman?

கிழவியும் காதம் குதிரையும் காதம்.

The old woman is a katham from the horse, and the horse a katham from the old woman.

கிழவி இருந்த வீடும் கிளி இருந்த காடும் ஈடேற மாட்டாது.

Neither the house of an old woman, nor the grove in which there are parrots, will be saved from ruin.

கிழிந்த சீலை காசுக்கு இரண்டு,

Two rags for a cash.

கிழிந்த பம்பரம் காசுக்கு இரண்டு.

Two split tops for a cash.

கிளியை வளர்த்துப் பூனை கையில் கொடுக்கலாமா?

Is it proper to train a parrot and give it into the paw of acat?

கிளியைப்போலப் பேச்சும் மயிலைப்போல நடையும்.

Speech like that of a parrot, gait like that of a peacock.

கிள்ளப் பழுக்குமாம் கிளி இருந்து கொஞ்சுமாம்.

It is said that it ripens by being pinched, and that parrots will nibble it leisurely.

கிள்ளுவார்கீழ் இருப்பதிலும் அள்ளுவார்கீழ் இருக்கலாம்.

One may endure those who rob, but not those who pilfer.

கீரி கடித்த பாம்புபோலே.

Like a snake bit by a mungoose.

கீரிக்கும் பாம்புக்கும் தீராப் பகை.

Inveterate enmity exists between the mungoose and snakes.

கீரியும் பாம்பும் போல.

Like a mungoose and a snake.

கீரைக் கடைக்கும் எதிர்கடை வேண்டும்.

An opposition shop is good even among green grocers.

கீரைக்குப் புல்லுருவி கீழே முளைத்தாற்போலே.

As if a parasite should spring from the lower part of a vegetable.

கீரைக் கட்டை வெட்டச் சொன்னால் தோரணம் கட்டுகிறதா?

When I order the greens to be pruned, is a garland put up?

கீரைத் தண்டு பிடுங்க ஏலேலப்பாட்டு ஏன்?

Why sing elela when plucking up greens?

கீரையை இரண்டு கறி பண்ணாதே.

Do not make two curries of a vegetable.

கீர்த்தியால் பசி தீருமா?

Will hunger be appeased by fame?

கீர்த்தி பெற்றும் கிலேசம் என்ன?

Whence sorrow to himwho has obtained praise?

கீழே பாம்பு என்றால் மேலே பார்க்கிறான்.

If it is said that a snake is below, he looks up.

கீழ்குலத்தான் ஆனாலும் கற்றவன் மேல்குலத்தான்.

Though of low origin, the learned ranks with the highest class.

கீழ்க்காது மேற்காது மூளி, சண்டைக்கு ரணபத்திரகாளி.

Her ears are rent at both ends; in an affray she is equal to Durga.

கீறி ஆற்றினால் புண் ஆறும்.

If lanced, the sore will heal.

குங்கிலியத் தூபம் காட்டிச் சன்னதம் குலைந்தால் கும்பிடு எங்கே ?

If indeed the incense has expelled the demon, where is the sign? -uplifted hands.

குங்குமம் சுமந்த கழுதை பரிமளம் அறியுமா?

Can the ass which carried the kungumam-a fragrant resin-appreciate scents?

2571.குங்குமக் கோதைக்கு அஞ்சு பணம், குருட்டுக் கண்ணிக்கும், அஞ்சு பணமா?

The donation to the perfumed dame being five fanams, is five fanams to be assigned

to the blind woman, also?

குஞ்சிரிப்புக்கு மருந்து சாப்பிட உள்ள சிரிப்பும் போனாற் போல.

As if one lost his natural smile by taking medicine to induce a şimpering expression.

குடத்தில் ஏற்றிய விளக்கு.

A lamp lit in an earthen pot.

குடத்தில் பொன் கூத்து ஆடுமா?

Will gold in a pot dance?

குடப்பால் கறந்தாலும் குதிரை ஓட்டம் ஓடமாட்டாது.

Though the cow gives a large pot of milk, it is not equal to the horse in speed.

குடப்பால் கறந்தாலும் கூரை பிடுங்குகிற மாடு ஆகாது.

Though it may yield a large pot of milk, a cow that destroys the roof is not desirable.

குடம் தண்ணீரிற் கொள்ளி வைத்தாற்போல.

As if a firebrand were put into a pot of water.

குடலும் கூந்தலும் கொண்டது கொள்கை.

Habit is the rule of the stomach and the hair.

குடல் கூழுக்கு அழுகிறதாம் கொண்டை பூவுக்கு அழுகிறதாம்.

It is said that the stomach cries for gruel, and the tresses for flowers.

குடல் அறுந்த நரி எந்தமட்டும் ஓடும் ?

How far can a jackal run after its bowels are dislodged ?

குடல் அறுந்த கோழி எங்கே போகும்?

Whither will a fowl go after its entrails have been exposed?

குடி இருந்து அறி வழி நடந்து அறி.

Learn the character of a person by dwelling with him, and the condition of a road by

walking in it.

குடி இருந்து பார் கூட்டுப்பயிர் இட்டுப் பார்.

Test his social qualities by living with him, and his honesty byjoint tillage.

குடி இருப்பது குச்சுவீடு, கனாக் கண்டது மச்சுமாளிகை.

He who dwells ina humble cottage dreams ofceiled apartments.

குடி இல்லா வீட்டிற் குண்டுப் பெருச்சாளி உலாவும்.

Bandycootes will run about in an uninhabited house.

குடி இல்லா ஊரிலே அடி இட ஆகாது.

It is a risk to set a foot in an uninhabited village.

குடி இல்லா ஊருக்கு நரி இராசன்.

A jackal is king in a deserted village.

குடி உடையானே முடி உடையான்.

He is fit for kingship who is approved by the people.

குடிக்கிறது கூழாக் கொப்பளிக்கிறது பன்னீராம்.

He has gruel to drink, and washes his mouth with rose water.

குடிக்கிற பாலை வெடிப்பிலே வார்க்கிறதா?

What, is it to pour down the drinkable milk into a crevice?

குடிக்கிறது காடி நீர், அதற்குத் தங்கவட்டிலா ?

What you drink is sour gruels, do you require a cup of fine gold for it?

குடிக்கிறது கூழாம் இருக்கிறது சிங்காசனமாம்.

Living on gruel and sitting on a throne.

குடிக்கிற வீடு விடியுமா?

Will the family of a drunkard prosper?

குடித்தனமோ துரைத்தனமோ எது பெரிது?

Whether is greater, the government of a family or of a state ?

குடித்தனம் மேலிட வேண்டி பிடாரியைப் பெண்டுவைத்துக் கொண்டான்.

Wishing to elevate his family he married a Pidari-village goddess.

குடித்தனமென்று பண்ணினால் நன்மையும் வரும் தீமையும் வரும்.

If one becomes a householder, he must expect both good and evil.

குடிபோன வீட்டிலே வறட்டு நாய் காத்தது போல.

As a lean dog watched a deserted house.

குடிமதம் அடிபடத் தீரும்.

The madness of a drunkard may be cured by beating.

குடியனும் வெறியனும் சரி.

A drunkard and a mad man are alike.

குடியாத வீடு விடியாது.

The family of a drunkard is always benighted.

குடியிற் பெண் வயிறு எரிந்தால் கொடியிற் சேலை நின்று எரியும்.

If the bowels of the house-wife burn, her cloth hanging on the line will burn also.

குடியில்லா ஊரிலே ஒற்றைப் பணக்காரன்.

He is the only wealthy man in a deserted village.

குடியிற் பிறந்து குரங்கு ஆட்டம் ஆடுதல்.

Born in a good family, and playing the monkey.

குடியிற் பிறந்து செடியில் விழுந்தான்.

Born in a good family and falling into a bush.

குடி வைத்துக் கொண்டாயோ கொள்ளி வைத்துக் கொண் டாயோ?

Have you taken a family to dwell with you ? Or have you taken firebrands?

குடி வைத்த வீட்டிற் கொள்ளி வைக்கலாமா?

Is it proper to burn down a house after admitting a family?

குட்டிக் கிடையிலே ஓனாய் புகுந்ததுபோல்.

As a wolf entered a fold of lambs.

குட்டிக் கலகம் பண்ணுகிறவன் குட்டுப்பட்டுச் சாவான்.

He who breeds divisions in a family shall be cuffed to death.

குட்டிக் கரணம் போட்டாலும் லோபன் கொடான் .

The miser will give nothing though you tumble heels overhead.

குட்டிச் சுவரிலே தேள் கொட்ட, கட்டுத் தறியிலே நெறி இடுமா?

If a scorpion sting in a ruinous dwarf wall, will the glandular swelling appear in the

stall?

குட்டிச் சுவரிலே தேள் கொட்டத் தண்ணீர் மிடாவிலே நெறி கட்டுமா?

Does the sting of a scorpion in a ruinouswall, produce a glandular swelling in a water-pot?

குட்டிச் சுவரை முட்ட வெள்ளெழுத்தா?

Is he so dim-sighted as to stumble against a ruinous wall ?

குட்டி போட்ட பூனை போல் அலைகிறான்.

He wanders about like a cat that has kittened.

குட்டின குட்டும் குண்டிற் பாய்ந்த தண்ணீரும் வருமா?

Can a cuff already inflicted and water that has run into a pit be recalled?

குட்டி ஆடு கொழுத்தாலும் வழுவழுப்புப் போகாது.

Though it become fat, the flesh of a kid is always clammy.

குட்டி குலைத்து நாய்பேரில் வைக்கிறது போல.

Like pups barking and creating a quarrel among dogs.

குட்டி நாய்கொண்டு வேட்டை ஆடினதுபோல.

Like hunting with pups.

குட்டு மானம் தப்பிக் குசவனோடே பேசினால், சட்டையும் பண்ணான், சட்டியும் கொடான்.

Ifyou speak familiarly with a potter, he will not respect you, nor will he supply you with chatties.

குணத்தை மாற்றக் குரு இல்லை.

No guroo- religious teacher-can change a man’s temperament.

A Guru among the Hindus is regarded as a spiritual parent from whom the youth receives the initiatory mantra or prayer, and whoconducts the ceremonies necessaryat various seasons of infancy andyouth, up to the period of in vestiture with the sacred thread or string:this person may be the natural parent or the religions preceptor. The word Guru is also used for a teacher or preceptor generally.

குணத்திற்கு அழுகிறதா, பிணத்திற்கு அழுகிறதா ?

Is the weeping on account of the virtue of the deceased or does it relate to his corpse?

குணம் உற்றவன் மணம் உற்றவன், குணம் அற்றவன் மணம் அற்றவன்.

A good-natured man has an engaging exterior, an ill-natured man has a repulsive aspect.

குணம் பாதி கொண்ட நோவு பாதி.

His suffering is due partly to his faint-heartedness, and partly to a disease.

குண்டாக் கரணம் போட்டாலும் பிண்டாச் சோற்றுக்கு வழி இல்லை.

Though he makes somersaults to all he sees, he has no food to eat.

குண்டி காய்ந்தால் குதிரையும் வைக்கோல் தின்னும்.

If starved even a horse will eat straw.

குண்டி எத்தனை கோணற் கோணினாலும் சுமை வீட்டிற் போய்ச் சேர்ந்தாலே சரி.

No matter how the body may be bent if the burden be carried home.

குண்டி அறுந்த பருந்து போல.

Like a kite witha broken tail.

குண்டுச் சட்டியிலே குதிரை ஓட்டுகிறான்.

He displays his horsemanship in an earthen pot.

குண்டு பட்டுச் சாகாதவன் வண்டு கடித்துச் செத்தானாம்.

It is said that he who survived a gunshot wound, died of the bite of an insect.

குண்டுச் சட்டியிற் கரணம் போடலாமா?

Can one turn a somersault in an earthen pot ?

1000 Tamil Proverbs in English பகுதி 8

குண்டுப் பெருச்சாளியும் வண்டு போல.

The bandycoote is also like a beetle.

குண்டு சொல்லுகிறவனுக்கு இரு நாக்கு கட்டுவிரியனுக்கும் இருநாக்கு.

A slanderer and a snake of deadly poison have each two tongues.

குண்டை பலத்தால் குடி பலக்கும்.

As kine increase, a household increases.

குதி குதி என்பார்கள் எல்லாரும், கூடக் குதிப்பார் இல்லை.

They will all say leap, leap into the pyre, but there is none willing to leap with me.

குதித்துக் குதித்து மா இடித்தாலும் புழுக்கைக்கு ஒரு கொழுக்கட்டையே.

Though she may leap joyously and pound the grain, the slave woman gets but one

cake.

குதிரை குருடானாலும் கொள்ளுத் தின்கிறதிற் குறைச்சல் இல்லை.

Though blind, the horse does not eat the less grain.

குதிரை கொண்டால் கலினத்துக்கு வழக்கா?

When you have bought the horse, is there any occasion for disputing about its bit?

குதிரையின் குணம் அறிந்தல்லவோ தம்பிரான் கொம்பு கொடுக்கவில்லை?

Was it not because the Creator knew the nature of the horse that he did not provide

him with horns?

குதிரை செத்ததல்லாமற் சேணம் சுமக்க வேலை ஆயிற்று.

Besides the death of the horse there is the saddle also to be carried.

குதிரைக்கும் நாய்க்கும் குடிபோகச் சந்தோஷம்.

The horse and the dog like a change of place.

குதிரை ஏற அதிஷ்டம் இருந்தால் குண்டியின் கீழ் வந்து நுழையாதா ?

If it be your good fortune to ride, will not your horse come and place itself under your

seat?

குதிரை நல்லதுதான் சுழி கெட்டது.

It is certainly a good horse, but its circular marks are bad.

The circlets of hair on a horse are generally observed by dealers and owners very carefully.

குதிரை ஏறி என்ன , கோணக் கொம்பு ஊதி என்ன, வீணர்க்கும் கீர்த்திக்கும் வெகு தூரம்.

What if you do ride a horse, and have a hora blown before you?

There is a great distance between the worthless and reputation.

குதிரை பாகனைத் தள்ளுவதும் அல்லாமல் குழியும் தோண்டுகிறதாம்.

It is said that the horse has not only thrown its rider, but is digging his grave.

குதிரை செத்தது அல்லாமல் குழி தோண்ட மூன்று பணமா ?

Besides losing the horse, have I to pay three fanams to bury him ?

குதிரையும் காதம் கிழவியும் காதம்.

The horse is ten miles before you, and the old woman is ten miles behind you.

குதிரை பிடிக்கச் சம்மட்டி அடிக்க கூப்பிட்டக் குரலுக்கு ஏனென்ன.

You will attend to my horse, ply the sledge hammer and answer my calls.

குதிரை இருப்பு அறியும் கொண்ட பெண்டாட்டி குணம் அறிவாள்.

The horse knows his rider, and a wife her husband.

குத்தி வடித்தாலும் சம்பா குப்பையிலே போட்டாலும் தங்கம்.

Though pounded and boiled it is samba-superior rice-though cast on the rubbish

heap it is gold.

குத்துப்பட்டுப் பொறுத்தாலும் குறைவயிறு பொறுக்குமா?

A cuff may be borne, can hunger?

குந்தி இருந்து தின்றால் குன்று மாளும்.

If you eat properly seated you may consume a heap of rice.

குபேரன் பட்டணத்திலும் விறகு சுமக்கிறவன் உண்டு.

Even in the city of Kuberan there were firewood carriers.

குபேரன் பட்டணம் கொள்ளை போனாலும் அதிஷ்டவீனனுக்கு அகப்பைக் காம்பும் அகப்படுமா?

Though the city of Kuberan be despoiled, will the unfortunate obtain even the handle of a wooden spoon?

குப்புற விழுந்து தவம் செய்தாலும் குருக்களுக்கு மோட்சம் இல்லை.

Though they may prostrate themselves and perform penance, religious teachers do not attain heaven.

குப்புற விழுந்தும் மீசையிலே மண் படவில்லை என்கிறான்.

Though he fell flat on his face, he says that his mustache did not touch the ground.

குப்பையில் முளைத்த கீரை கப்பலுக்குக் காலாகுமா?

Will a plant grown on a dunghill answer for the mast of a ship?

குப்பையில் முளைத்த கொடி கூரையில் ஏறினதுபோல.

As a creeper springing on a dunghill climbed on a roof.

குப்பையின்றிப் பயிர் விளையாது.

Without manure the growing grain will not yield a good crop.

குப்பையிற் கிடந்தாலும் குன்றிமணி குன்றிமணிதான்.

Though it lies on the dunghill the kunrimani-abrus precatoriusremains unchanged.

குப்பையிற் புதைத்தாலும் குன்றிமணி நிறம் போகாது.

Though the kunrimani be buried in the dunghill its colour will not change.

குப்பை உயர்ந்தது கோபுரம் தாழ்ந்தது.

The rubbish heap has risen, the tower has sunk.

குப்பை உயர்ந்ததென்ன கோபுரம் தாழ்ந்ததென்ன?

How is it that the rubbish heap has risen, and the tower sunk?

குப்பையும் கோழியும் போலக் குருவும் சீஷனும்.

The teacher and his disciple are like the dunghill and the fowl.

குமரி ஒரு பிள்ளை கோடி ஒரு வெள்ளை .

A woman is young till she bears a child, and cloth is new till it is washed.

குமரி தனிவழியே போனாலும் கொட்டாவி தனிவழியே போகாது.

Though a young woman may go on her way alone, yawning is never alone.

குமரியாய் இருக்கையிற் கொண்டாட்டம் கிழவியாய் இருக்கிற போது திண்டாட்டம்.

When young, a woman is full of hilarity, when old her portion is vexation.

கும்பிட்டுக் கடன் கொடாதே கும்பிட்டுக் கடன் வாங்காதே.

Neither lend nor borrow beseechingly.

கும்பிடப் போன இடத்தில் கோயில் இடிந்து விழுந்தது.

When I went to worship the temple fell.

கும்பிடப் போன தெய்வம் குறுக்கே வந்ததுபோல்.

As the deity one went to worship came to meet one cross wise.

கும்பிட்ட தெய்வம் குலதெய்வம்.

The deity I worship is my hereditary deity.

கும்பிடும் கள்ளர் குழைந்திடும் கள்ளர்.

Obsequious rogues, deceitful friends.

குயவனுக்குப் பல நாளை வேலை, தடி அடிகாரனுக்கு ஒரு நிமிஷ வேலை.

That which cost the potter many days labour, is but the labour of a moment to the

breaker.

குயவா கலசம் கொண்டுவா , இடையா பால் கொடு என்றால் போல.

Like saying to the potter bring a vessel, and to the shepherd fill it with milk.

குயில் கூவினாற்போல.

Like the warbling of the Indian cuckoo.

குயிற் குரலும் மயில் அழகும் போல.

Like the voice of the Indian cuckoo, and the beauty of the peacock.

குரங்கின் கைப் பூமாலை.

A garland of flowers in the hand of a monkey.

குரங்குக்குப் புத்தி சொல்லித் தூக்கணங்குருவி கூண்டு இழந்தது.

The advice which the pendulous bird Loxia, gave to the monkey ended in the destruction of its own nest.

குரங்குக்கும் தன் குட்டி பொன் குட்டி.

Even to the monkey its own young is precious.

குரங்குப் புண் ஆறாது.

A sore on a monkey never heals.

குரங்குப் புண் பிரமாண்டம்.

A sore of the monkey is enormously large.

குரங்குப் பிணமும் குறப் பிணமும் கண்டவர் இல்லை.

No one ever saw the dead body of a monkey, or the corpse of a kuravan-a

mountaineer.

குரங்கு தன் குட்டியின் கையைக்கொண்டு பதம் பார்க்கிறது போலப் பார்க்கிறான்.

He tests it by another as a monkey tests an object by the hand of its young.

குரங்குப் பிடிபோல் பிடிக்கவேண்டும்.

Lay hold of a thing as firmly as a monkey.

குரங்கின் பீயை மருந்துக்குக் கேட்டால் கொப்பு கிளை எல்லாம்தத்திப்பாயும்.

If a monkey be asked for his droppings for medicinal purposes, he will leap from branch to branch.

குரங்கு எல்லாம் ஒரு முகம்.

All monkeys have faces alike.

குரங்கு ஆனாலும் குலத்தில் கொள்ளவேண்டும்.

Though she be a mere monkey, one should take a wife in one’s own tribe.

குரங்கு ஏறாத கொம்பு உண்டா ?

Is there a branch the monkey has not climbed?

குரங்கு எல்லாம் கூட்டம் கூட்டமாக இருக்கும்.

All monkeys go about in troops.

குரங்கின் கையில் கொள்ளி அகப்பட்ட கதை.

The story of a firebrand in the hand of a monkey.

குரு இல்லாத சீஷன் உண்டா ?

Is there a disciple without a Guru-teacher?

குரு இல்லார்க்கு வித்தையும் இல்லை முதல் இல்லார்க்கு லாபமும் இல்லை.

There is no art without a teacher, and no profit without capital.

குரு என வந்தான் திரு உரை தந்தான்.

He came as a Guru; he gave sacred instruction.

குருக்கள் பிழைத்தது மறுபிறப்பு.

The escape of the religious teacher was as it were a second birth.

குருடன் கையில் விலாங்கு அகப்பட்டது போல.

As an eel was caught in the hand of a blind man.

குருடனுக்கு வேண்டியது கோல்.

The need of a blind man is a staff.

குருடனுக்கு வேண்டியது கண்.

What the blind want is eye-sight.

குருடனுக்குக் குருடன் கோல் பிடிக்கலாமா?

Can the blind lead the blind with a staff ?

குருடன் ஆடு மேய்க்க எட்டாளுக்கு வேலையா?

Is it a work for eight men to help a blind man to feed sheep?

குருடன் கூத்துப் பார்க்கப் போனால் பயன் என்ன?

What advantage will the blind man gain by attending a comedy?

குருடனுக்குப் பால் கொக்குப் போன்றது.

To the blind milk was like a heron.

குருடன் பெண்டாட்டி கூனனோடு உறவாடினாள்.

The wife of a blind man became intimate with a hunch-backed man.

குருடன் பெண்டிரை அடித்தாற்போல.

As if a blind man bent his wife.

குருடனைப் பார்த்து இராச விழி விழிக்கச் சொன்னால் விழிப்பானா?

If requested to assume the looks of, a king, can a blind man do so?

குருடனை நோட்டம் பார்க்கச் சொன்னாற்போல.

As if a blind man was asked to assay metals.

குருடன் கைக் கோலைப் பிடுங்கினதுபோல.

Like snatching away the staff of the blind.

குருடனுக்கு குருடன் வழி காட்டினால் இருவரும் குழியிலே விழுவார்.

If the blind lead the blind, both willfall into the pit.

குருடி தண்ணீர்க்குப் போக எட்டாள் மின கெட்டது போல்.

As the work of eight persons was stopped by reason of a blindwoman going to fetch

water.

குருடும் செவிடும் கூத்துப் பார்த்தது போல.

As the blind and the deaf attending comedy.

குருட்டுக் குதிரைக்குச் சறுக்கினது சாக்கு.

The excuse of a blind horse was his stumbling.

குருட்டுப் பூனை விட்டத்திற் பாய்ந்தது போல.

As a blind cat leaped on the cross beam.

குருட்டுக்கொக்கிற்கு ஊர்க்குளமே சாட்சி.

The village tank is the witness of the blind crane.

குருட்டுக் கோழி தவிட்டுக்கு வீங்கியது போல.

As a blind fowl wasover-anxious to feed on bran.

குருட்டுக் கண்ணுக்குக் குறுணி மை இட்டு ஆவது என்ன?

Why adorn blind eyes with collyrium?

குரு மொழி கேளாதவனும் தாய் வார்த்தைக்கு அடங்காதவனும் சண்டி.

He who will not hear the words of his Guru-religious teacher-and he who disobeys his mother, are worthless.

குரு மொழி மறந்தோன் திருவழிந்து அழிவான்.

He who forgets the words of his Guru will forfeit the divine favor and perish.

குருவியின் கழுத்திலே பனங்காயைக் கட்டித் தூக்கலாமா?

Cana palmyra fruit be suspended from the neck of a small bird ?

குருவிக்குத் தக்க இராம அத்திரம் அல்லவோ?

Is not the weapon of Rama suited to the bird?

குருவிக்குத் தக்க ராமேசுரம்.

Rameswaram suited to the bird.

This is I think a perversion of the foregoing proverb. An aged old feeble person may say, my Rameswaram, pilgrimage, efforts, must be moderate.

குருவிக்குத் தக்க பாரம்.

A burden suited to the bird.

குருவிக் கூட்டைக் கோலாற் கலைக்காதே.

Never disturb the nest of a bird with a stick.

குருவுக்கு மிஞ்சின சீஷனா?

Is there a disciple who is above his Guru ?

குருவுக்கு நாமம் குழைத்துப்போடுவான்.

He will deceive his own Guru.

குருவுக்குத் துரோகம் செய்தாலும் குடலுக்குத் துரோக செய்யக்கூடாது.

Though a Guru may be deceived, the stomach cannot.

குரு வேஷம் கொண்டவன் எல்லாம் குரு ஆவானா?

Are all religious teachers who have assumed the garb?

குலத்தைக் கெடுத்த கோடாலிக்காம்பு.

The handle of an axe that destroyed its own species.

The tree from which its handle was taken, was felled by the axe.

குலத்தைக் கெடுக்குமாம் குரங்கு.

It is said that a monkey will destroy its own species.

குலமகட்கு அழகு தன் கொழுநனைப் பேணுதல்.

It becomes a lawful wife to honour her husband.

குலமகன் குலத்துக்கு அழுவான், மூக்கறையன் மூக்குக்குஅழுவான்.

The high-born mourns the loss of caste, and the man who has lost his nose, his nose.

குலமும் ஒன்று குறியும் ஒன்று.

Birth and external sign are at variance.

குலம் புகுந்தும் குறை தீரவில்லை.

Though he has entered another tribe he is still in want.

குலம் குலத்தோடே வெள்ளம் ஆற்றோடே.

Tribe goes with tribe, the flood with the river.

குலம் குலத்தோடே வெள்ளாடு தன்னோடே.

A tribe associates with its own tribe, and goats follow their own kind.

குலம் குப்பையிலே பணம் பந்தியிலே.

High birth lies on the dunghill, while wealth is at the festive board.

குலவித்தை கற்றுப் பாதி கல்லாமற் பாதி.

Arts appropriate to a family are partly intuitive and partly acquired.

குலைக்கிற நாய் கடிக்க அறியாது.

A barking dog does not bite.

குலைக்கிற நாய்க்கு எலும்பைப் போட்டாற்போல.

Like throwing a bone to a barking dog.

குலைக்கிற நாய் வேட்டை பிடிக்குமா?

Will a barking dog avail in hunting?

குலைக்கிற நாயின் வாயிலே கோலைக் கொடுத்தால் ஊர் எங்கும் கொண்டோடிக் குலைக்கும்.

If a staff be put into the mouth of a noisy dog, it will carry it through the village barking.

குலையாத நாய் குதிங்காலைக் கடிக்கும்.

A silent dog will bite the heels.

குழந்தை பட்டினியும் கோயில் பட்டினியும் இல்லை.

Infants and temple servants do not suffer from hunger.

குழந்தைக்கும் நாய்க்கும் குடிபோகச் சந்தோஷம்.

Children and dogs are pleased with a change of place.

குழந்தையும் தெய்வமும் கொண்டாடின இடத்திலே.

Children and gods best agree with their admirers.

குழந்தைக் காய்ச்சலும் குண்டனி காய்ச்சலும் பொல்லாது.

The fever of children and the spite of a slanderer are bad.

குழந்தை தூங்குகிறது எல்லாம் அம்மையாருக்கு இலாபம்.

The sleep of a child is advantageous to the mother.

குழந்தையின் தேகம்போல்.

Tender as the body of aninfant.

குழந்தாய் குழியில் அமிழ்ந்தாதே.

My child, do not sink into the pit.

2746.குழப்படி கண்டு திரைகடல் ஏங்குமா ?

Has the stormy weather set the whole sea in motion?

குழம்புப் பால் குடிக்கவும் குமரா கண்டவலியா?

O my youthful son, is your throat pained by drinking thick milk?

குழியிற் பயிரை எடுத்துக் கூரைமேல் இடலாமா?

Is it right to train a parasite to the roof?

2749.குழியிற் பிள்ளையை நரி சுற்றுகிறாப்போலே.

Likea jackal going round the grave of a child.

குளத்தைக் கலக்கிப் பருந்துக்கு இரை இடலாமா?

Is it proper to agitate the tank to supply prey for kites?

குளத்துக்கு மழை குந்தாணியா?

Are rain drops the weight of a mortar to a tank?

குளத்திற் போட்டுக் கிணற்றில் தேடலாமா ?

Having put it into the tank, do you seek it in the well?

குளத்தோடு கோபித்துக் கால் கழுவாதவன் போல்.

Like the man who would not wash his feet in the tank because he was angry with it.

குளப் படி நீர் இறைத்தாலும் கடற் பள்ளம் நிரம்புமா?

Will the hollowof the sea be filled by draining a tank down to the lowest step?

குளம் உடைந்து போகும்போது முறை வீதமா?

When a tank bursts, do they dispute about turns?

குளம் காக்கிறவன் தண்ணீரைக் குடியானோ ?

Will not he who watches the tank drink?

குளம் வற்றியும் முறை வீதம் உண்டா ?

Why dispute about your turn for drawing water seeing that the tank is dried up?

குளம் வெட்டு முன்னே முதலை குடி இருக்குமா?

Before the tank is dug will the alligator go to dwell therein ?

குளவிக் கூட்டைக் கோலால் குலைத்தாற்போல.

Like poking a wasp’s nest with a stick.

குளவிக் கூட்டிலே கல்லு விட்டு எறிகிறதா?

What! throw a stone at a wasp’s nest?

குளவிக்குப் பச்சைப் புழு பிள்ளை.

A green caterpillar is the offspring of a wasp.

குளவி புழுவைத் தன் நிறம் ஆக்குவது போல.

Like a wasp changing worms to its own colour.

குளிக்கப் போய்ச் சேற்றைப் பூசிக்கொண்டது போல.

As one smeared himself with mud after bathing.

குளிர்ந்த கொள்ளியாய் இருந்து குடியைக் கெடுக்கலாமா?

Pretending to be an extinguished firebrand, is it proper to destroy the house ?

குள்ளப் பார்ப்பான் பள்ளத்தில் விழுந்தான் தண்டு எடு தடி எடு.

The dwarf Brahman has fallen into a pit, take a staff, take a stick.

குள்ளனைக் கொண்டு ஆழம் பார்க்கிறான்.

He sounds the depth by means of a dwarf.

குள்ளன் குடி கெடுப்பான் குள்ளன் பெண்சாதி ஊரைக் கெடுப்பாள்.

A dwarf will destroy a family; his wife will destroy the whole village.

குறத்தி பிள்ளை பெற்றால் குறவன் காயம் தின்பான்.

If the wife of a mountaineer is brought to bed, her husband takes the prescribed stimulant.

குற வழக்கும் இடை வழக்கும் கொஞ்சத்தில் தீராது.

Disputes among mountaineers and shepherds are not easily settled.

குற வழக்குக்குச் சக்கிலி வழக்கு இலேசு.

Disputes among chakliyars are more easily settled than those among mountaineers.

குறுணிப் பால் கறந்தபோதிலும் கூரை பிடுங்கப் பார்த்திருக்கலாமா?

May one suffer his cow to destroy his roof although she yields a kuruni of milk at a meal ?

குறுணி மைதான் இட்டாலும் குருடு குருடே.

Though a kuruni of collyrium be applied to the eyes of the blind, the blindness remains.

குறும்பியுள்ள காது தினவு தின்னும்.

A ceruminous ear will itch.

குறும்பைத் தவிர்க்கும் குடிதாங்கி.

The supporter who puts an end to inhuman acts.

குறை அறக் கற்றவன் கோடியில் ஒருவன்.

A thoroughly learned man is one of a lac.

குறை குடம் தளம்பும் நிறை குடம் தளம்பாது.

A water pot not full is agitated, a full pot is not.

குறையச் சொல்லி நிறைய அள.

Give more than you profess to sell.

குறையுள்ளோர்க்கு உண்டு குறாவுதல் கறையுள்ளோர்க்கு உண்டு கரவு.

The guilty are dejected, those that have a tarnished reputation elude observation.

குறை வேலையைக் குருக்களுக்கும் காட்டல் ஆகாது.

An unfinished work ought not to be shown even to a Guru-master.

குறை வேலையை அம்பலத்திற் கொண்டுவரலாமா?

Is it proper to expose an unfinished work for sale or otherwise ?

குற்றமுள்ள நெஞ்சு குறுகுறு என்னும் குறும்பியுள்ள காது தினவு தின்னும்.

A guilty conscience is agitated, a foul ear itches.

குற்றம் மறைப்பதில் மற்றொரு குற்றமும் நேரும்.

By concealing one fault another may arise.

குற்ற மனச்சாட்சி கூடி வாழ் சத்துரு.

A guilty conscience is an enemy that lives with its possessor.

குற்றம் அடைந்த கீர்த்தி குணங்கொள்வது அரிது.

Distinction attained by wrong makes reformation difficult.

குற்றத் தண்டனையிலும் சுத்த தண்டனை நல்லது.

Undeserved punishment is better than deserved punishment.

குற்றம் பார்க்கிற் சுற்றம் இல்லை.

If every fault be noticed, all intercourse must cease.

குன்றிமணிக்கும் குண்டியிற் கறுப்பு.

Even a kunrimani seed-abrus precatorius-has a black spot on it.

கூகைக்குப் பகலில் கண் தெரியாது.

An owl cannot see in the day-time.

கூகை விழித்தாற்போல விழிக்கிறான்.

He stares like an owl.

கூடக் குடி இருந்து கொண்டு கொள்ள சொருகலாமா?

Whilst residing with one shall we thrust a firebrand into his house?

கூடத்தைக் கொடுத்தாலும் மாடத்தைக் கொடுக்கல் ஆகாது.

Although you may give an outer room, it is not proper to give an inner one.

கூடம் ஒன்று போடுமுன்னே , சுத்தி இரண்டு போடும்.

Before the big hammer strikes one, the little hammer strikes two.

கூடம் இடித்தால் மாடம்.

If the party-wall be broken down, one room only will remain.

கூடி இருந்து குலாவுவார் வீட்டில் ஓடி உண்ணும் கூழும் இனிதே.

Gruel served in the house of a united family is enjoyable.

கூட்டத்திற் கட்டுச்சோறு அவிழ்த்ததுபோல.

As food prepared for a journey was untied in a crowd.

கூட்டோடே போச்சுது குளிரும் காய்ச்சலும்.

Shivering and fever left with the body.

கூண்டிலே குறுணி நெல் இருந்தால் மூலையிலே முக்குறுணித் தெய்வம் கூத்தாடும்.

When there is a kuruni of paddy in the bin, three kurunies of gods will be dancing in a corner.

கூத்தரிசி குத்துகிற வீட்டில் வாய்க்கு அரிசிக்கு வழி இராது.

In the house where rice is pounded for sale, there is not enough to pot into the mouth of a corpse.

Before a corpse is removed the females of the family place a little raw rice near the mouth, the males do the same in the cemetry before the body is laid on the pyre.

கூத்தாட்டுச் சிலம்பம் படைவெட்டுக்கு ஆகுமா?

Will the art of fencing avail in a battle-field ?

2800.கூத்தாடிக்குக் கீழே கண் கூலிக்காரனுக்கு மேலே கண்.

A rope-dancer directs his eye downwards, one who bears a burden upwards.

கூத்திக்கு இட்டுக் குரங்கு ஆனான் வேசிக்கு இட்டு விறகு ஆனான்.

By wasting his substanceon concubines he has become spare as a monkey, and by giving to common women he has become as dry as a stick.

கூத்திப் பிள்ளைக்குத் தகப்பன் ஆர்?

Who is the legal father of the child of a concubine?

2803.கூத்தியார் ஆத்தாள் செத்தால் கொட்டும் முழக்கும் கூத்தியார் செத்தால் ஒன்றும் இல்லை.

When the mother of one’s concubine dies, there will be beating of drums, but when the concubine dies, there will be no such display.

கூத்தியார் செத்தால் பிணம், அவள் தாய் செத்தால் மணம்.

When a concubine dies she is a mere corpse, whereas if her mother dies, her remains are honoured.

By honouring the remains of her mother it is supposed that a man

secures greater respect from his concubine.

கூத்தியார் வீட்டுக்கு நாய்போல் அலைகிறான்.

He frequents his concubine’s house as a dog wandering about.

கூத்துப் பார்க்கப் போன இடத்தில் பேய் பிடித்தது போல.

As one was seized by a demon when he went to see a comedy.

கூரிய சொல்லான் ஆரிலும் வல்லன்.

He whose words are keen, is of all the most powerful.

கூருக்கு எதிர் உதைத்தல் சூரெழ வருத்தும்.

Kicking against thorns will cause pain.

கூரை ஏறிக் கோழி பிடிக்கமாட்டாத குருக்கள் வானம் கீறி வைகுண்டம் காட்டுவாரா?

If a guru is not able to go to the house-top to catch a fowl, how can he rend the heavens and show vikundam to his disciple?

கூரை மேலே சோறு போட்டால் ஆயிரம் காகம் வரும்.

If rice is thrown on the roof, a thousand crows will come.

கூர்மையாளனே நேர்மையாளன்.

The acute man is the upright man.

கூலி குறைத்தால் வேலை கெடும்.

If the hire be diminished, the work will be spoiled.

கூலி குறைத்தாயே குறை மரக்கால் இட்டாயே.

Thou hast reduced my wages, and used false measures when paying me.

கூலிக்காரன் பெண்டாட்டி பிள்ளை பெறப்போகிறாளாம் குப்பையிலே ஆமணக்கு முளைக்கப் போகிறதாம்.

It is said that the wife of a labourer is about to be confined, and that a castor plant will spring upon the midden.

கூலிக்கு நாற்று நட வந்தவனுக்கு எல்லைக்கு வழக்கோ?

Does he who came on hire to transplant grain institute a boundary suit?

கூலிக்குப் பாவி குறுக்கே வந்தானே.

A vicious fellow prevented the payment of my wages.

கூலிக்குக் கழு ஏறுவார்களா?

Will they hire themselves to be impaled?

கூலிப் படை வெட்டுமா?

Will mere hirelings conquer?

கூழ் ஆனாலும் குப்பை ஆனாலும் குடித்துக்கொண்டவன் பிழைப்பான்.

Whether gruel or refuse, he who has drunk it will live.

கூழுக்கு மாங்காய் தோற்குமா?

Will an unripe mango fail before gruel?

கூழுக்கு மாங்காய் கொண்டாட்டம் குரங்குக்குத் தேங்காய் கொண்டாட்டம்.

An unripe mango improves the gruel, the kernel of a cocoanut is a feast to a monkey.

கூழுக்கும் ஆசை மீசைக்கும் ஆசை .

He wishes to drink the gruel, and he also wants a nice mustache.

Spoken of thingsincompatible.

கூழுக்குக் கொறடா மிளகாய்.

A chilly serves as a whip to gruel. It makes it pungent.

கூழ் என்றாலும் வாழ்வுக்குத் தக்கதாக குடிக்கத்தான் வேண்டும்.

Though only gruel, it must be drunk agreeably to one’s circumstances.

கூழ் என்றாலும் குடித்தவன் பிழைப்பான்.

If only gruel, he who drinks it will live.

கூழ் குடிக்கிலும் கூட்டு ஆகாது.

Fellowship is undesirable even in drinking gruel.

கூழ் புளித்ததென்றும் மாங்காய் புளித்ததென்றும் உணராமல் சொல்லலாமா?

Is it proper to say thoughtlessly that the gruel was sour, and then again that it was the mango that was sour?

கூனனைக் கொண்டு குழப்படி மாமி காணிக்குப் பிள்ளை பெற.

O, mother-in-law, incite a quarrel through the hunchbacked that an heir may be born.

கூனன் குறை தீர்ந்தான் கொடியோன் வினை பெயர்ந்தான்.

The hunchbacked is relieved, the cruel man has escaped.

கூனி ஆனாலும் கூடை சுமந்துதான் கூலி பெறவேண்டும்.

Although her back is crooked, she will have to carry the basket before she gets her hire.

கூனி வாயாற் கெட்டாற்போல.

As she (Kaikesi) was demoralized by listening to the words of Kuni.

கெடு காலத்துக்குக் கெட்டோர் புத்தியைக் கேட்பார்.

They will listen to the advice of the wicked when their star is notfavourable.

கெடு குடி சொற் கேளாது.

A decaying family will not listen to advice.

கெடுக்க நினைக்கில் அடுக்கக் கேடுறும்.

When you mediate another’s ruin, your own will soon follow.

கெடுக்கினும் கல்வி கேடுபடாது.

Learning can suffer no damage.

கெடுப்பாரைத் தெய்வம் கெடுக்கும்.

The deity will destroy those that injure others.

கெடுப்பதும் வாயால் படிப்பதும் வாயால்.

It is with the mouth we injure others; it is with the mouth we read.

கெடுமதி கண்ணுக்குத் தோன்றாது.

One is blind to bis own imprudence.

கெடுமதிக்குப் படுகுழியை வெட்டு.

Make a pitfall for imprudence.

கெடுவாய் கேடு நினையாதே.

Thou wilt be ruined, think not of destroying another.

கெடுவான் கேடு நினைப்பான்.

He who is on the way to ruin, will mediate another’s ruin.

கெட்ட காலத்துக்கு நாரை கெளிற்றை எடுத்து விழுங்கினது போல.

As a crane in an evil time seized and swallowed a keliru fish.

கெட்ட நாய்க்குப் பட்டது பிரீதி.

The wretched dog feels satisfied with the beating he received.

கெட்ட ஊருக்கு எட்டு வார்த்தை.

A village doomed to ruin profits not by repeated precaution.

கெட்ட கேட்டுக்கு வட்டம் காற்பணமா?

Is a premium of half a fanam demanded of one who is reduced in circumstances?

கெட்ட பால் நல்ல பால் ஆகுமா?

Will curdled milk become sweet again?

கெட்டதும் பட்டதும் கீரைக்கு இறைத்ததும் போதும்.

I have had enough of loss, sufferings and toilin watering the vegetable garden.

கெட்ட குடிக்கு ஒரு துஷ்டப் பிள்ளை.

A vicious child in a poor family.

கெட்ட குடிக்கு ஒரு கோட்டை பிறந்தது.

A child is born under the star kettai in a poor family.

கெட்ட கழுதைக்குத் துஷ்டபுத்தி.

A vicious donkey has mischievous propensities.

கெட்டவன் குடி கெட்டது வட்டி நஷ்டம் இல்லாமல் வாங்கவே வாங்கு.

The family is ruined, do not fail to get the interest without reduction.

கெட்டவன் குடி கெடட்டும் நீ குடி மிளகு சாற்றை.

No matter whose family is ruined, you drink the pepper water.

கெட்ட குடியே கெடும் பட்ட காலிலே படும்.

The decaying family will be ruined. It will hit the leg which is already struck.

கெட்ட மாடு தேடு முன்னம் எட்டு மாடு தேடலாம்.

You may procure eight cows before you can recover one that has strayed.

2855.கெட்ட மார்க்கத்திலே இருக்கிற ஒருவன் மற்றவர்களையும் அதில் இழுக்கப் பிரயாசப்படுவான்.

He who pursues a vicious course will try to lead others into the same.

கெட்டார்க்கு உற்றார் கிளையிலும் இல்லை.

The impoverished have no friends even among their own kindred.

கெட்டார் வாழ்ந்தால் கிளைகளையாய்த் தளிர்ப்பார் வாழ்ந்தார் கெட்டால் வறையோட்டுக்கும் ஆகார்.

When the ruined in circumstances flourish they cant out innumerable branches; when the prosperous are reduced to poverty they are not worth a potsherd.

கெட்டான் பயல் பொட்டலிலே, விழுந்தான் பயல் சறுக்கலிலே.

The boy suffered by walking in the arid tract, he fell in the slippery ground.

கெட்டாலும் செட்டி செட்டியே கிழிந்தாலும் பட்டு பட்டே.

Though reduced in circumstances a chetty is a chetty; silk is silk though never so torn.

கெட்டிக்காரன் புளுகு எட்டு நாளுக்குள் தெரியும்.

The deception of the clever will be manifest in eight days.

கெட்டிக்காரனுக்குப் பயம் இல்லை மட்டித்தனனுக்கு நயம் இல்லை .

The clever fear nothing; the fool gains nothing.

கெட்டிக்காரன் பொட்டு எட்டு நாள் அளவும்.

The reputation of the adroit lasts only eight days.

கெட்டும் பட்டணம் சேர்.

Though you are ruined, cling to the city.

கெட்டுப்போகிற காலம் வந்தால் துஷ்ட புத்தி தோன்றாதா?

When the time of destruction comes, will not evil devices operate ?

கெட்டுப்போன பார்ப்பானுக்குச் செத்து போகிற பசுவைத் தானம் பண்ணினது போல.

Like giving a dying cow to a poor Brahman.

கெட்டுக் கெட்டுக் குடி ஆகிறதா?

Can a family survive repeated misfortunes?

கெண்டையைப்போட்டு வராலை இழுக்கிறது போல.

Baiting with a small fish and catching a large one.

கெரடி கற்றவன் இடறி விழுந்தால் அதுவும் ஒரு வரிசை என்பான்.

If the fencer fall, he will pretend he did so according to the rules of his art.

கெலியன் பாற் சோறு கண்டது போல.

As the greedy saw milk and rice.

கேடது இல்லான் பாடது இல்லான்.

One free from loss, free from suffering.

கேடு காலத்துக்கு ஓடு கப்பறை.

A bad time is followed by an alms-dish.

கேடு கெட்ட நாயே வீடு விட்டுப் போவேன்.

You worthless dog quit my house.

கேடு வரும் பின்னே மதி கெட்டு வரும் முன்னே, ஆனைவரும் பின்னே மணி ஓசை வரும் முன்னே.

Indigence follows indiscretion, the elephant makes its appearance

after the sound of its bells reaches the ear.

கேட்டது எல்லாம் நம்பாதே நம்பினது எல்லாம் சொல்லாதே.

Believe not all you hear, tell not all you believe.

கேட்டில் உறுதி கூட்டும் உடைமை.

Fortitude under privations will tend to restore lost fortune.

கேட்பார் சொல்லைக் கேட்டுக் கெடாதே.

Be not deceived by hearsay reports.

கேண்மைத் தானவா வாய்மைக் கானவா.

Thou the self-existent, thou art the powerful.

கேளும் கிளையும் கெட்டோர்க்கு இல்லை.

Friends and relations are denied to the ruined.

கேள்விச் செவியன் ஊரைக் கெடுத்தான்.

He who acted on hearsay destroyed the village.

கேள்வி உடமை கீர்த்தியே கல்வி.

Instruction is wealth, and learning is fame.

கேள்விப் பேச்சில் பாதிதான் நிசம்.

But half of what one hears is true.

கேள்வி முயல்.

Endeavour to obtain instruction.

கை அழுத்தமானவன் கரையேற மாட்டான்.

The miser will not prosper.

Literally will not “get ashore.” The marriage of a girl is phrased in the same way.

கை இல்லாதவன் கரணம் போடலாமா, கால் இல்லாதவன் ஓடலாமா?

Can one who has no hands turn a somersault, can one who has no feet run about?

கை உண்டாவது கற்றவர்க்கு ஆமே.

It is the learned that have hands.

கை ஊன்றிக் கரணம் போட வேண்டும்.

One has to fix his hands on the ground before he makes a somersault.

கை காய்த்தாற் கமுகு காய்க்கும்.

If the palm of the hand becomes callous by drawing water, the areca will bear.

கைக்கு எட்டினது வாய்க்கு எட்டவில்லை.

That which reaches the band does not always reach the mouth.

கைக்கோளனுக்குக் காற்புண்ணும் நாய்க்குத் தலைப்புண்ணும் போல.

Like a sore on the leg of a weaver, and one on the head of a dog.

கை தப்பிக் கண்ணிலே பட்டாற் கையைத் தறித்துப் போடுவார்களா?

If the hand by accident strike the eye, will they cut it off ?

கை தப்பினாற் கரணம்.

If the hand missess its hold, a somersault.

கை நிறைந்த பொன் இல்லா விட்டாலும் கண் நிறைந்த கணவன் இருக்கவேண்டும்.

Though not possessed of a handfull of gold, one should have a husband that fills the eye.

கை பட்டால் கண்ணாடி.

Handling makes a thing shine as glass.

கைப்பழத்தைக் கொடுத்துத் துறட்டிப் பழத்துக்கு அண்ணாது நிற்பானேன்?

Why give the fruit in your hand and stand gazing at that which can only be reached by a hook ?

கைப்பொருள் தன்னில் மெய்ப்பொருள் கல்வி.

Learning is better than riches.

கைப்பொருள் இல்லா வழிப்போக்கன் கள்வர் முன் படலாம்.

The wayfaring man who has no money may encounter thieves with impunity.

கைப்பொருள் அற்றால் கட்டுக்கழுத்தியும் பாராள்.

If destitute of wealth, even one’s own married wife will not regard him.

கைம்பெண்டாட்டி பெற்ற கழிகடை.

The refuse that the widow has brought forth.

கைம்பெண்சாதி எருமையில் கை பழக வந்தான்.

He came to the buffalo of the widow to learn to milk.

கையாற் கிள்ளி எறியும் வேலைக்குக் கனத்த கோடாலி வேண்டுமோ ?

Is a heavy axe required for a work that may be easily effected by the hand ?

கையாற் கிழிக்கும் பனங்கிழங்கிற்கு ஆப்பும் வல்லீட்டுக்குற்றியும் ஏன்?

Why a wedge and a mallet to split the edible root of the palmyra?

கையிலும் இல்லை செட்டியார் பையிலும் இல்லை காசு.

There is no money either in the hands or purse of the chetty.

கையிலும் மடியிலும் இல்லாதவனைக் கள்வன் என்ன செய்யலாம் ?

What harm can a thief do to him who has nothing in hand or in his belt?

கையிலே மஞ்சள் ஆனால் காரியம் மஞ்சூர்தான்.

If the hands are dipped in turmeric water, the undertaking will prove successful.

கையில் இருக்க நெய்யிலே கையிடுவானேன்?

When it (the stolen thing) is in the hand, why put the hand in (hot) ghee?

கையில் இல்லாதவன் கள்ளன்.

He who has nothing in hand is a thief.

கையில் அரிசியும் கமண்டலத்தில் தண்ணீரும்.

Rice in the hand and water in the pot.

கையில் எடுக்குமுன்னம் கோழி மோசமென்று அறியாது.

The fowl is not aware of its danger before it is caught.

கையிற் புண்ணுக்குக் கண்ணாடி வேண்டுமா?

Is a mirror required for a sore in the hand ?

கையிற் பறவையை விட்டுக் காட்டுப் பறவைக்குக் கண்ணி வைக்கலாமா?

Why let a bird in the hand go and snare one in the jungle?

கையிற் பிள்ளையோடு கடலில் விழுந்தேன்.

I have fallen into the sea with the child in my arms.

கையிற் குடையும் காலிற் சோடும் வேண்டும்.

One must have an umbrella in the hand, and shoes on the feet.

கையிற் கிடைத்த அமுதைக் கமரில் ஊற்றலாமா?

May one pour into the crackedground the nectar he has in his band?

கையிற் காசு வாயில் தோசை ஆமா ?

Will the money in the hand become a cake in the mouth?

கையும் கணக்கும் சரி.

The money in hand is just sufficient for current expenses.

கையைப் பார் முகத்தைப் பார் என்று இருந்தால் காரியம் ஆகுமா?

If you say look at the hands and look at the face, will the work be accomplished?

கைவினை கரவேல்.

Neglect not a work in which you are skilful.

கொக்கரிப்பார்க்குச் சுவர்க்கமோ நெருப்பிற் குதிப்பார்க்குச் சுவர்க்கமோ?

Whichattains swerga the mere boaster, or the self-immolated ?

2919.கொக்கு இளங்குஞ்சும் கோணாத தெங்கும் கண்டது இல்லை.

No one has seen a young crane, nor a straight cocoanut tree.

கொக்குக்கு உண்டா வீரசைவம் ?

Does the stork observe the rules of Linga-worship?

The strict Saivite is a rigid vegetarian.

கொக்குக் கூட்டத்தில் ராஜாளி விழுந்தாற்போல.

As if a falcon fell among herons.

கொக்குத் தின்னப் பெருச்சாளி பாய்ந்தாற்போல்

As if a bandycoote rushed on to prey on a stork.

கொக்குக்குத் தெரியுமா கோழிக்குஞ்சைக் கொண்டுபோக?

Does the crane know how to carry away a chicken ?

கொக்கென்று நினைத்தாயோ கொங்கணா?

O devotee, did you mistake me for a stork?

கொங்கிலே குறுணி விற்கிறது, இங்கு என்னத்திற்கு.

Why remain here when grain sells cheap in the Kongu country.

கொசுகின் முதுகிலே பிளவை வந்ததுபோல.

As a carbuncle appeared on the back of a mosquito.

கொசுகிலே குறுணி பால் கறக்கலாமா?

Can you draw from a mosquito a kuruni of milk?

கொசுகிலே பிளவை அதிலே நீரழிவு, அறுக்கிறது எங்கே அட்டை விடுகிறது எங்கே ?

A mosquito suffering from a carbuncle, has also diabetes : where shall we put in thelancet, and how apply leeches?

கொசுகே கொசுகே தலை முழுகு நான் மாட்டேன் சனிக்கிழமை.

O mosquito, mosquito, bathe your head; I will not, it is Saturday.

கொசுகைப் பொருட்டாய் எண்ணிக் கருடன் எதிர்த்தாற்போல,

As if a hawk assailed a mosquito imagining it to be a rival.

கொசுகை வடிகட்டி ஒட்டகத்தை விழுங்குகிறதா?

What! do you strain out a gnat and swallow a camel?

கொசுகை வடிப்பார், அசுகைப்படுவார்.

Those who strain out gnats are naturally suspected.

கொச்சிக்குப் போனவன் செய்தியைப் பார், தன் குருவை விற்றவன் செய்தியைப் பார்.

See the result of his having gone to Cochin, and of one who betrayed his Guru.

கொஞ்சத்தில் இருக்கிறதா குரங்கு மிளகு நீர் குடிக்கிறது ?

What, is it a small thing for a monkey to drink pepper water?

கொஞ்சத்தில் உண்மை இல்லாதவன் கோடியிலும் இருக்கமாட்டான்.

Not one even of ten millions is unfaithful in a little thing.

கொடிகள் அருகான மரத்திலே படரும்.

Creepers spread over the trees that grow near them.

கொடிக்குக் காய் கனத்திருக்குமா?

Is its fruit burdensome to the creeper?

கொடி சுற்றிப் பெண் பிறந்தால் கோத்திரத்திற்கு ஆகாது.

It is an evil omen to a tribe for a girl to be born with her navel string round the body.

கொடுக்கிறான் பழனியாண்டி, தின்கிறான் சுப்பனாண்டி.

Palaniandi gives and Subbanandi eats.

கொடுக்க மாட்டாதவன் கூத்தைப் பழித்தான்.

He who was not disposed to contribute to the drama spoke disparaginglyof it.

கொடுக்கிறதையும் கொடுத்துக் குஷ்டரோகி காலில் விழுவானேன்?

Whilst bestowing gifts why fall prostrate at the feet of a leper?

கொடுக்காத இடையன் சினையாட்டைக் காட்டினதுபோல.

As a niggardly shepherd pointed to a sheep that was with young.

கொடுங்கோல் மன்னன் ஆளும் நாட்டிற் கடும்புலி வாழும் காடு நன்று.

A jungle inhabited by fierce tigers is better than a country ruled by a cruel tyrant.

கொடுங்கோல் அரசன் கீழ் குடியிருக்கல் ஆகாது.

It is not good to live under a tyrant king.

கொடுத்ததைக் கேட்டால் அடுத்து வரும் பகை.

If that which has been given be demanded hatred ensues.

கொடுத்தவனைப் புகழ்வார் கொடாதவனை இகழ்வார்.

They praise the liberal, but reproach the niggard.

கொடுத்தவன் அப்பன் கொடாதவன் சப்பன்.

The liberal are fathers, niggards are useless.

கொடுத்ததைக் கொடுக்கும் குறளிப் பிசாசு.

The dwarf demon returns only that which had been given to it.

Jugglery is generally attributed by the common people to the power of a dwarf demon which, retaining the materials entrusted to it, gives them one by one to the juggler as he may want them.

கொடுத்தவருக்கு எல்லாம் உண்டு கொடாதவருக்கு ஒன்றும் இல்லை.

The liberal have all things, the niggardly nothing.

கொடுத்து உறவுகொள், கோளன் என்று இரேல்.

Be liberal and friendly, avoid being called a talebearer.

கொடுப்பாரைத் தடுக்காதே.

Do not check the liberal.

கொடுமை அற்றவன் கடுமை அற்றவன்.

The kind-hearted is yielding.

கொடும் பாவி ஆனாலும் கொண்ட மாமியார் வேண்டும்.

However cruel a mother-in-law may be, she is nevertheless desirable.

கொட்டிக்கிழங்கு வெட்டுகிறவளுக்குக் கோயிலில் வந்து ஆடத் தெரியுமா?

Can the woman who digs up roots dance before a temple idol?

கொட்டிக் கொட்டி அளந்தாலும் குறுணி பதக்கு ஆகாது.

Though measured again and again, a kuruni will not become a pathakku.

கொட்டினால் தேள் கொட்டா விட்டாற் பிள்ளைப்பூச்சியா?

If it stings it is scorpion, if it does not sting is it only a gryllus ?

கொண்டவன் சீறினால் கண்டவனுக்கு எல்லாம் இளக்காரம்.

If despised by her husband, all will slight her.

கொண்டவனுடைய பலத்தைக் கண்டால் குப்பைமேடு ஏறிச் சண்டை செய்வாள்.

If she finds out the strength of her husband, she will get on the rubbish heap and

fight.

கொண்டார் முனியிற் கண்டார் முனிவர்.

If husbands treat their wives angrily, others will do so too.

கொண்டு குலம் பேசுகிறதா?

Do you speak lightly of a family into which you have chosen to marry?

கொண்டைக்குப் பூ சூடிச் சண்டைக்கு நிற்கிறது.

To stand up to quarrel with a chaplet of flowers on the tresses.

கொண்டைக்குப் பூ சூடுகிறதா தாடிக்குப் பூ சூடுகிறதா?

Are flowers for the tresses, or for the beard ?

கொண்டோர் எல்லாம் பெண்டீர் அல்ல.

All that are betrothed are not real wives.

கொய்சகத்தில் கொள்ளி வைத்துக்கொண்டது போல.

Like keeping a firebrand in the border of her own cloth.

கொல்லன் தெருவில் ஊசி விலைபோமா?

Can needles be sold in a street of smiths ?

கொல்லன் எளிமை கண்டு குரங்கு காலுக்குப் பூண் கட்டச் சொன்னதாம்.

It is said that a monkey seeing the weakness of a blacksmith urged him to adorn his

legs with rings.

கொல்லன் பிணம் விறைத்தாற்போல.

As the smith’s corpse became stiff.

கொல்லுகிறதும் சோறு பிழைப்பிக்கிறதும் சோறு.

Rice kills and it makes alive.

2969.கொல்லைக் காட்டு நரி பல்லைக் காட்டினது போல.

Like a wild jackal showing his teeth.

கொல்லைக் காட்டில் நரியைக் குடிவைத்துக்கொண்டது போல்.

Like encouraging jackals in a field.

கொல்லைக்குப் பல்லி குடிக்குச் சகுனி.

He is a palli plant,-Bachnera Asiatica-to a garden, and a Saguni to a family.

Both are injurious.

கொல்லையில் குற்றியை அடைந்த புல்லு உழவர் உழுபடைக்குக் கெடுமோ ?

Will the ploughshare destroy the grass at the foot of scarecrows in the field?

கொல்லை பாழானாலும் குருவிக்கு இரை பஞ்சமா?

Are small birds famished because the fields lie waste?

கொழுக்கட்டைக்குத் தலையும் இல்லை குடியனுக்கு முறையும் இல்லை .

The steamed cake has no head, nor has a drunkard sense to regard the rules of

relationship.

கொழுக்கட்டைக்குத் தலையும் இல்லைக் காலும் இல்லை, குறளருக்கு நெறியும் இல்லை முறையும் இல்லை.

The kolukkattai has neither head nor foot, foresters are neither virtuous nor mannerly.

கொழுத்தவன் கைக்கு இளைத்தவன் துரும்பு.

He who is thin is a mere straw to him who is fat.

கொள் என்றால் வாயைத் திறக்கிறது, கடிவாளம் என்றால் வாயை மூடுகிறதா ?

What! opening the mouth when one says gram, and covering it when one says bridle ?

கொள்வாரும் இல்லைக் கொடுப்பாரும் இல்லை.

There are neither buyers nor sellers.

கொள்ளி கொண்டு தலை சொறிகிறதா ?

Do you scratch your head with a firebrand ?

கொள்ளிக்கு எதிர் போனாலும், வெள்ளிக்கு எதிர் போகல் ஆகாது.

Though you may encounter a firebrand, you must not appear before the planet Venus.

கொள்ளிக் கட்டையால் சுட்டால் கொப்பளிக்குமென்று வாழைப்பழம் கொண்டு வடுவடுவாய்ச் சுடுகிறாய்.

Because burning with a firebrand will produce blisters, you are branding me with a

plantain fruit.

2982.கொள்ளும் வரையில் கொண்டாட்டம் கொண்ட பிறகு திண்டாட்டம்.

Great pleasure till attained, great misery afterwards.

கொள்ளைக்குப் போனாலும் கூட்டு ஆகாது.

Even when going to plunder association is bad.

கொள்ளைக்கும் ஊழிக்கும் தப்பு.

Escape from plunder and pestilence.

கொற்றவன் தன்னிலும் கற்றவன் மிக்கோன்.

The learned are more than kings.

கொன்றாற் பாவம் தின்றால் தீரும்.

The sin arising from killing is expiated by eating the flesh so killed.

கோடாலிக்காம்பு குலத்துக்கு ஈனம்.

The handle of the axe is the enemy of its kind.

கோடி சீமானும் கோவண ஆண்டியும் சரியா?

Are the wealthy and mendicants on a par?

கோடி சீமான் துணியவேண்டும், அல்லது கோவண ஆண்டி துணியவேண்டும்.

An attempt is to be made either by the wealthy, or by a beggar that has only a span-long cloth.

கோடி தனம் இருந்தாலும் குணம் இல்லா மங்கையை மணம் முடிக்கல் ஆகாது.

It is not good to marry a girl, no matter how great her wealth, if her natural temper is exceptionable.

கோடீசுவரன் ஆகவேண்டுமோ, அல்லது லக்ஷாதிபதி ஆகவேண்டுமோ ?

Which is to be preferred as a possession, ten millions, or a hundred thousand?

கோடை இடி இடித்தாற்போல.

As it thundered in summer.

கோட் சொல்பவனைக் கொடும் தேள் என நினை.

Treat him who carries tales, as a scorpion.

கோட் சொல்லும் வாய் காற்றுடன் நெருப்பு.

The mouth of the slanderer is as fire exposed to the wind.

கோட்டானை மடியிற் கட்டிக்கொண்டது போல.

Like concealing an ominous owl in the lap.

கோட்டுச் சம்பா ஆக்கிவைத்தால் போட்டுச் சாப்பிட வருவார்கள்.

If samba rice is boiled, they will come and eat.

கோட்டையில் பெண் பிறந்தாலும் போட்ட எழுத்துப் போகுமா?

Will destiny be averted because the female was born in a fort ?

கோட்டைக்குள்ளே குத்தும் வெட்டுமா?

Can a great battle be fought in a fort ?

கோணக் கொம்பு ஏறி என்ன குதிரை ஏறி என்ன வீணர்க்கும் கீர்த்திக்கும் வெகு தூரம்.

Whether they mount a palanquin or a horse, the distance between the vain and reputation is very great.

கோணி கொண்டது எருது சுமந்தது.

That which the sack contained the buffalo carried.

Read More

Happy International Friendship Day Wishes and Quotes

பகை நீங்கி செல்வவளம் பெறுக தினமும் கேட்க வேண்டிய பாடல்கள் - ஆஞ்சநேய சகஸ்ர நாம ஸ்தோத்திரம் | முருகப்பெருமான் வேல் விருத்தம்