Skip to content
Home » பழமொழி விளக்கம் » Popular Tamil Proverbs with English Part 1

Popular Tamil Proverbs with English Part 1

தமிழ் பழமொழிகள் – Popular Tamil Proverbs with English Translation – Part 1  – 1000 proverbs in English with Tamil Meaning – தமிழ் பழமொழிகள் மற்றும் அதற்கான ஆங்கில மொழி பெயர்ப்புகளை இந்த பதிவில் பார்ப்போம்.

1000 Proverbs in English with Tamil Meaning
1000 Proverbs in English with Tamil Meaning

அகங்கையிற் போட்டுப் புறங்கையை நக்கலாமா?
Having placed the thing on the palm, why lick the back of the hand?

அகடவிகடமாய்ப் பேசுகிறான்.
He speaks artfully.

அகதிக்கு ஆகாயம் துணை.
Heaven is the help of the helpless.

அகதிக்குத் தெய்வமே துணை.
God Himself is the help of the helpless.

அகதி சொல் அம்பலம் ஏறாது.
The word of the destitute does not reach the assembly.

An assembly of learned men or men in power. The words of the poor, whether they relate to oppression, or to other injuries, or to opinion, are not likely to find admission where alone they can avail.

அகதி தலையிற் பொழுது விடிகிறது.
Light breaks on the head of the destitute.

Blame, or suspicion, will fall on the head of the unprotected and friendless. The poor are at work by break of day.

அகதி பெறுவது பெண்பிள்ளை, அதுவும் வெள்ளி பூராடம்.
The destitute brings forth a female child, and that on Friday, under the star Purádam.

அகதியைப் பகுதி கேட்கிறதா?
What! is tribute demanded of the destitute ?

அகத்தில் அழகு முகத்தில் தெரியும்.
The beauty of the mind appears in the face.

அகத்தி ஆயிரம் காய் காய்த்தாலும் புறத்தி புறத்தியே.
Though the Agatti-Coronilla grandiflora.—brings forth by thousands, its fruit remains ungathered.

Spoken of the beneficent acts of one not held in estimation, and whose kindness is not therefore appreciated. The proverb is also used of a miser whose treasures are useless.

அகப்பட்டுக்கொள்வேன் என்றோ கள்ளன் களவெடுக்கிறது ?
Does the thief steal in expectation of being caught ?

அகப்பட்டவனுக்கு அஷ்டமத்துச் சனி, ஓடிப்போனவனுக்கு ஒன்பதாம் இடத்து குரு.
Saturn 8th place for the one who is caught, Guru for the ninth place for the one who runs away

அகப்பை பிடித்தவன் தன்னவனானால், அடிப்பந்தியில் இருந்தா லென்ன, கடைப்பந்தியில் இருந்தாலென்ன?
If he who has the ladle be one’s own servant, what matters it whether one be seated first or last at the feast?

அகம் ஏறச் சுகம் ஏறும்.
As grain becomes cheaper, enjoyment increases.

அகம் மலிந்தால் அஞ்சும் மலியும், அகம் குறைந்தால் அஞ்சும் குறையும்.
If grain abound, the five also will abound; if grain be scarce, the five will be so.

அகம் மலிந்தால் எல்லாம் மலியும், அகம் குறைந்தால் எல்லாம் குறையும்.
If grain abounds, all things abound, if grain be scarce, all things are scarce.

அகல இருந்தால் நீள உறவு, கிட்ட இருந்தால் முட்டப் பகை.
If apart, long friendship, if together, the least touch will provoke hatred.

அகல இருந்தால்ப் பகையும் உறவாம்.
When apart, even enmity becomes friendship.

அகல இருந்தால்ப் புகல உறவு.
Separation secures manifest friendship.

அகல்வட்டம் பகல் மழை.
A large halo — a rainy day.

அகவிலை அறியாதவன் துக்கம் அறியான்.
He who knows not the price of grain, knows not sorrow.

அகழிலே விழுந்த முதலைக்கு அதுவே வைகுண்டம்.
The moat into which the alligator has plunged is to itself Vaikundam.

அகா நாக்காய்ப் பேசுகிறான்.
He speaks glibly.

அகிர்த்தியம் செய்கிறவன் முகத்தில் விழிக்கிறதா?
Is it to see the face of one who acts improperly?

அகோர தபசி விபரீத சோரன்.
A terrible ascetic, an atrocious cheat.

அகோர தபசி, விபரீத நிபுணன்.
In austerity, severe ; in perversity, an adept. Prone to extremes.

அக்கரை மாட்டுக்கு இக்கரை பச்சை.
Green pasture on this shore for the cattle on that.

அக்காடு வெட்டிப் பருத்தி விதைக்கிறேன் என்றால், அப்பா எனக்கொரு துப்பட்டி என்கிறான் பிள்ளை.
If I say that I am about to clear away the jungle to sow cotton seed, my child exclaims, O father, give me a cloth. Sanguine and very anticipatory.

அக்காடு வெட்டிப் பருத்தி விதைத்தால், அப்பா முழச்சிற்றாடை என்கிறதாம் பெண்.
If I clear away the jungle and sow cotton seed, it is said that the girl exclaimed, O father, a cubit of cloth.

1000 Proverbs in English with Tamil Meaning பகுதி 1

அக்காள் இருக்கிறவரையில் மச்சான் உறவு.
The friendship of a brother-in-law lasts while one’s sister lives.

அக்காள் உண்டானால், மச்சான் உண்டு.
If one has a sister, he may have a brother-in-law.

அக்காள் உடைமை அரிசி, தங்கைச்சி உடைமை தவிடா?
Is the property of the elder sister rice, and that of the younger bran?

Said of one who is extremely chary about his own property, and indifferent about that of another.

அக்காள் உறவும் மச்சான் பகையுமா?
Whilst cherishing friendship for the sister, are you at enmity with the brother-in-law ?

அக்காளைக் கொண்டால், தங்கையை முறை கேட்பானேன்?
Having taken in marriage the elder sister, why inquire after the rank of the younger ?

அக்காளைப் பழித்துத் தங்கை அபசாரியானாள்.
Having reproached her elder sister, the younger played the harlot.

அக்காள் தான் கூடப்பிறந்தாள் , மச்சானும் கூடப் பிறந்தானா?
My sister was indeed born of the same mother : was my brother in-law also ?

அக்கிராரத்தில் பிறந்தாலும், நாய் வேதம் அறியுமா?
Will a dog understand the Vedas, although born in a Brahman village ?

அக்கிரகாரத்துக்கு ஒரு ஆடு வந்தால், ஆளுக்கு ஒரு மயிர்.
Should a sheep come into a Brahman village, each person will get but a hair.

அக்கிராரத்து நாய் பிரதிஷ்டைக்கு விரும்பினதுபோல.
As a dog longed for the consecrated things of a Brahman village.

அக்கினி மலைமேல் கர்ப்பூரபாணம் பிரயோகித்தது போல.
As one discharged a camphor arrow at a burning mountain.

அக்கினி தேவனுக்கு அபிஷேகம் செய்தது போல் இருக்கிறான்.
He is as if a libation had been poured out to the god of fire.

அக்கினியாற் சுட்ட புண் விஷமிக்காது.
A cauterized wound will not fester much.

அக்குத்தொக்கு இல்லாதவனுக்குத் துக்கம் என்ன?
Whence sorrow to him who has no connections ?

Said of one who is so obscure and isolated as to have no one whose griefs he can share or assuage.

அங்கத்தை ஆற்றில் அலைசொணாதா?
Is it improper to bathe in a river ?

அங்கத்தைக் கொண்டுபோய் ஆற்றில் அலைசினாலும், தோஷம் இல்லை.
Although he take his body and wash it in the river, no fault will be found.

அங்கத்தைக் கொன்று ஆற்றில் சேர்க்கவொண்ணாது.
A body that has been deprived of life (murdered) may not be put into a river.

அங்காங்கு வைபோகமாயிருக்கிறான், இங்கே பார்த்தால் அரைக்காசு முதலும் இல்லை.
He is seen everywhere enjoying himself: when looked at in his homestead, he is not worth half a cash.

அங்காடி விலையை அதிர அடிக்காதே.
Do not beat down the market price.

அங்காடிக்காரியைச் சங்கீதம் பாடச் சொன்னால், வெங்காயம் கரு வேப்பிலை என்பாள்.
If a song be demanded of a woman going along with her market basket, she will exclaim venkaiyam, karuveppilai, (Onions, curry leaves.)

அங்கிடுதொடுப்பிக்கு அங்கிரண்டு குட்டு, இங்கிரண்டு சொட்டு.
One who frequently changes his party will receive two slaps here and three cuffs there.

அங்கும் தப்பி இங்கும் தப்பி அகப்பட்டுக்கொண்டான் தும்மட்டிப்பட்டன்.
Tummattippattan, who had escaped here and there, was caught.

அங்கும் இருப்பான் இங்கும் இருப்பான், ஆக்கின சோற்றுக்குப் பங்கும் இருப்பான்.
He is here and there and has a share also in the boiled rice.

அங்கேண்டி மகளே கஞ்சிக்கு அழுகிறாய்? இங்கே வந்தால், காற்றாய்ப் பறக்கலாம்.
Why, my daughter, are you crying there for kanji ? come hither and you may fly as the wind.

அசல் வாழ்ந்தால், ஐந்து நாள் பட்டினி கிடப்பாள்.
If her neighbour prospers, she will starve herself for five days.

அசல் வீடு வாழ்ந்தால் பரதேசம் போகிறதா?
Is one to go to a foreign country, because his neighbour prospers ?

அசலும் பிசலும் அறியாமல் அடுத்தவனைக் கெடுக்கப் பார்க்கிறான்.
Regardless of circumstances, he aims to destroy his neighbour.

அசவாப் பயிரும் கண்டதே உறவும்.
Stunted grain—friendship at sight. Both valueless.

58.அசைந்து தின்கிறது மாடு, அசையாமல் தின்கிறது வீடு.
A cow eats moving; a house eats standing.

அச்சம் இல்லாதவன் அம்பலம் ஏறுவான்.
The fearless goes into the assembly. Used of those who have more courage than discretion.

அச்சாணி இல்லாத தேர் முச்சாணும் ஓடாது.
A car without a linch-pin will not move even three spans.

Intimating that appliances however trivial cannot be dispensed with, and that the best instruments and weapons require due management.

அச்சிக்குப் போனாலும், அகப்பை அரைக்காசு.
Though taken to Achchi, a wooden ladle will fetch only half a cash.

62, அச்சியிலும் பிச்சைக்காரர் உண்டு.
There are beggars even in Achchi. See the preceding proverb.

அஞ்சனக்காரன் முதுகில் வஞ்சனைக்காரன் ஏறினான்.
The cheat has got on the shoulders of the conjurer.

அஞ்சலிவந்தனம் ஆருக்கும் நன்மை.
Deferential respect is agreeable to every one.

அஞ்சா நெஞ்சு படைத்தால் ஆருக்கு ஆவான்?
Who will tolerate a presumptuous or impudent man?

அஞ்சாவது பெண் கெஞ்சினாலும் கிடையாது.
A fifth born female cannot be obtained though earnestly sought.

அஞ்சிலே வளையாதது ஐம்பதிலே வளையுமா?
Will that which was not bent at five, bend at fifty ?

அஞ்சினவனைக் குஞ்சும் வெருட்டும்.
Even a fledgeling may scare the timid.

அஞ்சில் அறியாதவன் ஐம்பதில் அறிவானா?
Will one ignorant at five understand at fifty ?

அஞ்சினவனைப் பேய் அடிக்கும்.

Demons strike the timid.

அஞ்சி ஆண்மை செய்.

Act manfully, but modestly.

அஞ்சினாரைக் கெஞ்சுவிக்கும், அடித்தாரை வாழ்விக்கும்.

Those who were once feared may be made to beg; and they who were once oppressed may be made prosperous.

அஞ்சினவன் கண்ணுக்கு ஆகாயமெல்லாம் பேய்.

To the timid the sky is full of demons.

அஞ்சு காசுக்குக் குதிரையும் வேண்டும், அதுவும் ஆற்றைக் கடக்கப் பாயவும் வேண்டும்.

A horse is required for five cash, and he must be able to leap over a river.

அஞ்சு குஞ்சும் கறியாமோ? அறியாப் பெண்ணும் பெண்டாமோ?

Are five young birds a curry? Is a young girl a wife?

ஐந்துக்கு இரண்டு பழுதில்லை.

Two out of five is not buggy.

அஞ்சு பணம் கொடுத்தாலும், இத்தனை ஆத்திரம் ஆகாது.

Even if you were to give away five fanams, such haste or precipitation will not do.

அஞ்சும் மூன்றும் உண்டானால், அறியாப் பெண்ணும் கறி சமைக்கும்..

If possessed of five and three, even a young girl may make a curry.

அஞ்சுருத்தாலி நெஞ்சுருவக் கட்டிக்கொண்டு வந்தாற்போல் வலக்காரமாய்ப் பேசுகிறாய்.

Thou speakest ostentatiously as a matron who has come having her bosom adorned with a tali ornamented with five figures.

அஞ்சு வயது ஆண்பிள்ளைக்கு ஐம்பது வயதுப் பெண் கால் முடக்கவேண்டும்.

A woman of fifty must bend the knee before a boy of five. Referring to the deference paid to the male sex by the Hindus.

அஞ்சுவோரைக் கெஞ்சடிக்கப் பார்க்கிறான்.

He aims to humble the timid by force.

அஞ்சூர்ச்சண்டை சுண்டாங்கி, ஐங்கல அரிசி ஒரு கவளம்.

Conflict in five villages is but curry, five maracals of rice is only a mouthful.

Spoken of one who delights in the misfortunes of others.

அஞ்செழுத்தும் பாவனையும் அவனைப்போல் இருக்கிறது.

Spoken of a child who in feature and disposition resembles its father.

அடக்கத்துப் பெண்ணுக்கு அழகேன்?

Of what use is beauty to a damsel living in retirement?

அடக்கமுடையார் அறிஞர், அடங்காதார் கல்லார்.

The well-ordered are wise; the disorderly are fools.

அடக்கமே பெண்ணுக்கு அழகு.

Modesty is the ornament of a woman.

The proverb may be used of moderation generally and self-restraint.

அடக்குவாரற்ற கழுக்காணியும் கொட்டுவாரற்ற மேளமுமாய்த்

திரிகிறான்.

Adwarf without restraint—an unused tomtom– he wanders about.

Used of one irrecoverably worthless.

அடங்காத பாம்பிற்கு ராஜா மூங்கில்த்தடி.

A bamboo staff is the king of a vicious snake.

அடங்காத பெண்சாதியினாலே அத்தைக்கும் நமக்கும் பொல்லாப்பு.

A disobedient wife is an evil both to her mother and to one’s self.

Spoken of a person inimical alike to two parties.

அடங்காத மனைவியும் ஆங்கார புருஷனும்.

A disobedient wife and a self-willed husband.

Said of uncongenial society.

அடங்கின பிடி பிடிக்கவேண்டும், அடங்காத பிடி பிடிக்கலாகாது.

Seize that which can be grasped, not that which cannot.

Aim at the practicable.

அடம்பங்கொடியும் திரண்டால் மிடுக்கு.

Even tender creepers when united are strong.

அடா என்பான், வெளியே புறப்படான்.

He will speak abusively, but will not come out.

அடாது செய்தவர் படாது படுவார்.

They who do what they ought not, will suffer what they might have avoided.

It serves him right.

அடி அதிரசம் குத்துக் கொழுக்கட்டை

A slap is a cake, a cuff is sweetmeat.

Spoken of one who is beyond ordinary discipline.

அடி உதவுகிறது போல அண்ணன் தம்பி உதவுவார்களா?

Will an elder or younger brother aid one as effectually as discipline or punishment ?

அடிக்க அடிக்கப் பந்து விசை கொள்ளும்.

The more a ball is struck, the more it rebounds.

அடிக்கிற காற்றுக்கும் பெய்கிற மழைக்கும் பயப்பட வேண்டும்.

Beware of a beating wind and of falling rain.

Beware of things beyond human control.

அடிக்கிற காற்று வெயிலுக்குப் பயப்படுமா?

Does the beating wind fear the sunshine ?

Spoken of irrelevant means to subdue an evil.

அடிக்கும் காற்றிலே எடுத்துத் தூற்றவேண்டும்.

Winnow while the wind blows.

அடிக்கும் ஒரு கை, அணைக்கும் ஒரு கை.

One hand smites, the other embraces.

Discipline regulated by love; used sometimes of Divine chastisements.

அடிச்சட்டிக்குள்ளே கரணம் போடலாமா?

Can one make a somersault in the bottom of a chatti?

அடித்த ஏருக்கும் குடித்த கூழுக்கும் சரி.

What he received for his labour (ploughing) only paid for the kanji he drank.

அடித்துப் பழுத்ததும் பழமா?

Is that which ripens by force fruit?

(A favour done under constraint is no favour.)

அடித்துப் பால் புகட்டுகிறதா?

Is a child to be beaten in order to pour milk into its mouth?

அடித்து வளர்க்காத பிள்ளையும் முறுக்கி வளர்க்காத மீசையும்

செவ்வையாகா .

Neither the child that is unchastised, nor the mustache that is untwirled will be right.

Implying that due care must be exercised to secure a desiderated result.

அடித்துவிட்டவன் பின்னே போனாலும், பிடித்து விட்டவன் பின்னே போகலாகாது.

Though you may trust one who has administered correction, you may not trust one who has betrayed you.

அடி நாக்கிலே நஞ்சும் நுனி நாக்கிலே அமிர்தமுமா ?

What! is it nectar at the tip of the tongue while poison is at the root?

Said of one, or to one whose professions are at variance with his intentions.

அடி நொச்சி நுனி ஆமணக்கா?

Is the stem nochchi, and the top a castor plant?

Intimating that the same characteristics will prevail in a family or tribe.

அடிப்பானேன் பிடிப்பானேன்? அடக்குகிற வழியில் அடக்குவோம்.

Why beat him, why seize him? we will subdue him by proper means.

அடிமேல் அடி அடித்தால், அம்மியும் நகரும்.

Even a grindstone will move under repeated strokes.

அடிமை படைத்தால் ஆள்வது கடன்.

It is the duty of one who has a slave to employ him.

அடியற்ற பனை போல் விழுந்தான்.

He fell as a palmira tree severed from its root.

So perfect was his prostration. This may be used of obeisance or ruin.

அடியற்ற மரம் போலே.

As a tree without root.

அடியற்றால் நுனி விழாமலிருக்குமா?

If the root fail, will not the top fall?

அடியா நாடு படியாது.

A province in which authority is not enforced will not submit.

அடியாத மாடு படியாது.

An unchastised bullock will not obey.

அடியிலுள்ளது நடுவுக்கும் முடிவுக்கும் உண்டு.

That which exists in the bottom is likewise in the middle and top.

அடியும் பட்டுப் புளித்த மாங்காயா தின்னவேண்டும்?

And besides being beaten, must (one) also eat sour mangoes?

Spoken of something imposed on one who is already suffering from questionable inflictions.

அடியென்று அழைக்கப் பெண்டீர் இல்லை , ஆண் எத்தனை பெண்

எத்தனை என்கிறது போல.

Like saying to a man how many boys have you, and how many girls, when he has not a wife to whom he can say, Adi.

அடிவானம் கறுத்தால், ஆண்டை வீடு வறுக்கும்.

If the horizon becomes black, the household of the farmer will begin to parch.

அடுக்களைக் கிணற்றிலே அமுதம் எழுந்தாற்போல.

Like the springing up of nectar ip a kitchen well.

அடுக்களைக்கு ஒரு பெண்ணும் அம்பலத்துக்கு ஒரு ஆணும்

இருக்கிறதென்கிறான்.

He says, to cook, there is a woman; for outdoor work, a man.

Spoken of needful help already at hand.

அடுக்குகிற அருமை தெரியுமா உடைக்கிற நாய்க்கு?

Does the dog that breaks (the cooking pots) know how difficult it is to arrange them?

Used when a heedless clumsy person has disarranged or spoiled some cherished work on which great pains had been bestowed.

அடுத்த கூரை வேவுங்கால் தன் கூரைக்கு மோசம்.

When a neighbour’s roof is in flames one’s own is in danger.

அடுத்தவனைக் கெடுக்கலாமா?

Is it right to destroy one’s neighbour?

அடுத்தவன் வாழப் பகலே குடி எடுப்பான்.

Because his neighbour prospers he removes in the day-time i. e., at once.

அடுத்தாரைக் கெடுத்து அன்னம் இட்டாரைக் கன்னம் இடுகிறான்.

He destroys those about him and robs those who fed him.

அடுத்து அடுத்துச் சொன்னால் தொடுத்த காரியம் முடியும்.

By continually urging, the work undertaken may be completed.

அடுத்துக் கெடுப்பான் கபடன், தொடுத்துக் கொடுப்பாள் வேசி.

A deceiver destroys when near, a harlot in contact.

அடுத்து வந்தவர்க்கு ஆதரவு சொல்லுவோன் குரு.

He is a teacher or spiritual guide who gives wholesome counsel to those who resort to him.

அடுப்பருகில் வெண்ணெயை வைத்த கதை.

A story about butter being placed near the hearth.

அடுப்புக் கட்டிக்கு அழகு வேண்டுமா?

Is ornamentation requisite in a hearth or fireplace? The needful is sufficient in common things.

அடுப்பு நெருப்பும் போய் வாய்த்தவிடும் போச்சுது.

No fire in the hearth, no bran in the mouth.

அடுப்பு எரிந்தால் பொரி பொரியும்.

Should the fire burn, you may parch grain.

அடைந்தோரை ஆதரி.

Take care of those who are under your protection.

அடைப்பைப் பிடுங்கினால் பாம்பு கடிக்கும்.

A snake will bite him who removes a fence.

அடைமழைக்குள்ளே ஓர் ஆட்டுக்குட்டி செத்ததுபோல.

As a lamb died in heavy rain.

Said of one coming to grief from want of due care.

அடைமழை விட்டும் செடிமழை விடவில்லை.

Though the heavy rain is over, the dropping from the trees continues.

Though the greater evils have passed away, the lesser remain. Though the spoiler is not upon us, the ordinary imposts are demanded by men in power

அட்டமத்துச் சனி கிட்ட வந்ததுபோல .

As Saturn in the eighth sign approached.

Some person or thing ominous of evil.

அட்டமத்துச் சனி நட்டம் வரச் செய்யும்.

Saturn in the eighth sign will bring loss.

See the preceeding.

அட்டமத்துச் சனி பிடித்தது, அரைத் துணியும் உரிந்து கொண்டது.

Saturn in the eighth sign seized, and stripped off even the waist cloth.

அட்டமத்துச் சனியை வட்டிக்கு வாங்கினாற்போல.

Like borrowing Saturn in the eighth sign on interest.

அட்டைக்கும் திருத்தியில்லை , அக்கினிக்கும் திருத்தியில்லை.

The leech is not satisfied, nor is fire. Inordinate desire is never satisfied.

அட்டையைப் பிடித்து மெத்தையில் வைத்தது போல.

As a reptile caught and placed on a cushion.

Said of a person in an unnatural situation.

அட்டையை எடுத்து மெத்தையில் வைத்தாலும் செத்தையையே நாடும்.

Although you take a reptile and place it on a cushion, it will seek a heap of dried leaves.

அணில் ஏறவிட்ட நாய் பார்ப்பதுபோல.

As a dog looks up at a squirrel that has ascended and escaped his grasp.

A despairing look after a thing irrecoverably lost.

அணிற்பிள்ளைக்கு நுங்கு அரிதோ? ஆண்டிச்சி பிள்ளைக்குச்

சோறு அரிதோ?

Does the squirrel lack the pulp of the young palmyra fruit, or the

child of a Saiva mendicant, rice ?

To give to religious mendicants is held, by the Hindus generally, to be meritorious.

அணு மகாமேருவாமா?

Is an atom the great Meru?

The sacred mountain Meru, forming the centre of the seven continents according to the Mythological geography of the Hindus ; it appears to mean the highland of Tartary north of the Himalaya.

அணுவும் மலையாச்சு, மலையும் அணுவாச்சு.

An atom is become a mountain, a mountain an atom.

அணை கடந்த வெள்ளம் அழுதாலும் வருமா?

Though one cry after it, will the flood that has burst its bund return ?

As a premonition, this proverb is used to inculcate caution, andas a remark on misfortune, it suggests the uselessness of regret.

அணை கடந்த வெள்ளத்தை மறிப்பவர் ஆர்?

Who can stop a flood that has burst its bund?

Spoken of insuperable evils.

அண்டத்திற்கு உள்ளது பிண்டத்திற்கும் உண்டு.

Whatever exists in the universe exists in the human body.

அண்டத்தில் இல்லாததும் பிண்டத்தில் உண்டா?

Does that exist in the body which does not exist in the universe ?

The greater includes the lesser. This and the preceeding proverb really relate to the dialectics of the learned and philosophic schools.

அண்டத்தைச் சுமக்கிறவனுக்குச் சுண்டைக்காய் பாரமா?

Will a fruit be burdensome to Him who bears the universe ?

Used when some favour is sought of one who is known to possess ample resources.

அண்டமும் பிண்டமும் அந்தரங்கமும் வெளியரங்கமும்.

Of the universe and the body, the former is hidden, the latter open.

அண்டாத பிடாரி ஆருக்கு அடங்குவாள்?

Whom will the unapproachable demoness obey?

The term Pidari is generally applied to a village goddess who is regarded as an evil being.

அண்டை வீட்டுச் சண்டை கண்ணுக்குக் குளிர்ச்சி.

A quarrel in a neighbouring house is refreshing.

Spoken of envious persons who may be supposed to delight in a neighbour’s shortcomings or misfortunes

அண்டை வீட்டுப் பார்ப்பான் சண்டை மூட்டித் தீர்ப்பான்.

The neighbouring Brahman will breed a quarrel and settle it.

Said of one who promotes evil in order that he may gain by it.

அண்டையிற் சமர்த்தன் இல்லாத ராஜாவுக்கு அபகீர்த்தி வரும்.

Disgrace will attach to a king who has not a competent person near him.

அண்ணனார் அரண்மனையில் அள்ளி உண்ணப் போகிறாள்.

She is going to eat rice in her elder brother’s house.

அண்ணனிடத்தில் ஆறு மாதம் வாழ்ந்தாலும், அண்ணியிடத்தில் அரை நாழிகை வாழலாமா?

Although one may live six months with an elder brother, one cannot abide with his wife even half an hour.

The first condition is proverbially difficult, how much more so the second?

1000 Proverbs in English with Tamil Meaning பகுதி 2

அண்ணனுக்குப் பெண் பிறந்தால், அத்தை அசல் நாட்டாள்.

If my elder brother has a daughter, my paternal aunt becomes an alien.

அண்ண னும் தம்பியும் சென்மப் பகைவர்.

An elder and younger brother are natural (birth) enemies.

They are supposed to be subject to envy, jealousy and hatred on account of the rights they inherit.

அண்ணனைக் கொன்ற பழி, சந்தையிலே தீர்த்துக்கொள்ளுகிறது போல.

Like taking revenge in the market-place, or in the place where the Vedas are read, on account of an elder brother who has been murdered.

அண்ணன் பெரியவன், அப்பா நெருப்பு ஊது.

My elder brother is superior, father, blow the fire.

Said when an inferior is treated with grouter deference than one really entitled to distinction.

அண்ணன் கொம்பு பம்பழ பளாச்சு.

The horn of my elder brother is as soft (harmless) as a shivered stick.

The foxes of a certain region familiar with the hare had, for a long time, an idea that its fine long ears were formidable horns, and there fore kept aloof from it. At length an old fox proposed that they should try to ascertain the nature of the extraordinary excrescences on its head; and suggested that some of their neighbours should be invited to a feast. This was done ; and when all things were ready the foxes led their guests into the festive hall and they were seated a fox and a hare alternately, at table. During the feast one of the foxes professing great admiration for the fine horns of their guests, laid his hand upon one and looking round uttered the Proverb. On

hearing this, each for seized and devoured the hare next to him.

அண்ணன் உண்ணாதது எல்லாம் மைத்துனிக்கு லாபம்.

Whatever is left uneaten by my elder brother is an advantage to my sister-in-law.

அண்ணன் தம்பி வேண்டும் இன்னம் தம்பிரானே.

Elder brother and younger brother are still wanted, O God.

அண்ணாவியார் விழுந்தால் அடைவுமுறை.

Should a teacher make a slip, it is attributed to his art.

அண்ணாவி பிள்ளைக்குப் பணம் பஞ்சமா , அம்பட்டன் பிள்ளைக்கு மயிர்பஞ்சமா?

Is the child of an artist (a dancing-master) without money, is the

son of a barber in want of hair ?

அண்ணாக்கும் தொண்டையும் அதிர அடைத்தது.

It obstructed the throat and the uvula so as to cause them to quake.

அண்ணாமலையார் அருளுண்டானால் மன்னார்சாமி மயிரைப் பிடுங்குமா?

If the favour of Annamalai (Siva) be obtained, will the god Mannnar pull out a hair?

Safe as regards an inferior, if protected by a superior.

அண்ணாமலையாருக்கு அறுபத்து நாலு பூசை, ஆண்டிகளுக்கு எழுபத்து நாலு பூசை .

The forms of worship prescribed for Siva are sixty-four; whereas the seasons for feeding religious mendicants are seventy-four.

அதிக ஆசை அதிக நஷ்டம்.

Excessive desire entails excessive loss.

1000 Proverbs in English with Tamil Meaning பகுதி 3

அதிக ஆசை அஷ்ட தரித்திரம்.

Excessive desire or greed ends in eight forms of poverty,

The eight forms of poverty are the absence or negation of the eight sources of fruition or enjoyment. These are பெண் women ; ஆடை apparel ; அணிகலன் jewels ; போசனம் food ; தாம்பூலம் betel ; பரிமளம் perfumes ; பாட்டு Songs ; பூவமளி reclining on flowers.

அதிகாரியும் தலையாரியும் ஒன்றானால், விடியுமட்டும் திருடலாம்.

If the chief and headman are united, stealing may be carried on till day – break.

அதிகாரி வீட்டில் திருடித் தலையாரி வீட்டில் வைத்தது போல.

As one placed in the house of the headman what he had stolen in the house of the chief.

Said of a thing done unwittingly.

அதிகாரி வீட்டுக் கோழி முட்டை குடியானவன் வீட்டு அம்மியை உடைக்கும்.

An egg obtained from the house of the chief will break the grindstone in the house of the peasant.

Implying that authority imparts to the insignificant overwhelming power.

அதிஷ்டம் தொட்ட கழுக்காணி.

A short thick person favoured by fortune.

அதிஷ்டம் ஆறாய்ப் பெருகுகிறது.

Fortune flows as a river.

அதிஷ்டம் இருந்தால் அரசு பண்ணலாம்.

When fortune smiles one may reign as a king.

அதிஷ்டம் இல்லாதவனுக்குக் கலப்பால் வந்தாலும், அதையும் பூனை குடிக்கும்.

Although the unfortunate gets a large measure of milk, the cat will lap it all up.

Destiny prevails to thwart benefits when one is unfortunate.

அதிஷ்டவான் மண்ணைத் தொட்டாலும் பொன்னாகும்.

When touched by the fortunate even earth becomes gold.

அதிர அடித்தால், உதிர விளையும்.

If thoroughly ploughed, the yield will be abundant.

அதிலும் இது புதுமை , இதிலும் அது புதுமை.

This is stranger than that, and that is stranger than this.

அதிலே குறைச்சல் இல்லை ஆட்டடா பூசாரி.

O, priest there is no lack, proceed with the ceremony.

Said to a Pujachari by way of encouragement.

அது அதற்கு ஒரு கவலை, ஐயாவுக்கு எட்டுக் கவலை.

Each object is attended by a single anxiety, whereas the master has eight.

அது எல்லாம் உண்டிட்டு வா என்பான்.

He will eat it all and say come.

அதுக்கு இட்ட காசு மினக்கெட்டு அரிவாள்மணைக்குச் சுறுக்கிட்டதா?

Did the money, diverted from the object for which it was given, avail for the purchase of a sickle ?

அதுவும் போதாதென்று அழலாமா இனி?

May you hereafter weep because that also is too little ?

அதைரியமுள்ளவனை அஞ்சாத வீரன் என்றாற்போல.

Like calling a coward a fearless hero’

Said of false adulation.

அதை விட்டாலும் கதியில்லை, அப்புறம் போனாலும் வழியில்லை.

If that is renounced there is no help, if you go further there is no way.

Spoken of evils from which there is no escape.

அத்தம் மிகுதியினால் அல்லவோ அம்பட்டன் பெண் கேட்கிறான்?

It is by reason of his great wealth, is it not, that the barber asks a maiden in marriage ?

அத்தனையும் நேர்ந்தாள், உப்பிட மறந்தாள்.

Although she put in so many ingredients, she omitted salt.

Said of something complete in all but one essential.

அத்தான் செத்தான் மயிராச்சு, கம்பளி மெத்தை நமக்காச்சு.

My brother-in-law’s death has not affected me any more than the loss of a hair; but his blanket and mattress have become mine.

அத்திக்காயைப் பிட்டுப்பார்த்தால், அங்கும் இங்கும் பொள்ளல்.

If you break open a fig, you will see cavities here and there.

அத்தி பூத்ததுபோல் இருக்கிறது அவன் வந்தது.

His coming is like the flowering of the fig tree.

Something that never happens.

அத்திப் பழத்தைப் பிட்டுப்பார்த்தால், அத்தனையும் புழுத்தான்.

The more a fig is opened, the greater will be the number of worms found.

அத்திப்பூவை ஆர் அறிவார்கள்?

Who ever saw the flower of a fig-tree?

அத்திப்பூவைக் கண்டவர்கள் உண்டா? ஆந்தைக் குஞ்சைப் பார்த்தவர்கள் உண்டா ?

Are there any who have seen the blossom of the fig-tree ? are there any who have seen the young of an owl?

Said of things that rarely or never happen.

அத்திமரத்தில் தொத்திய கனிபோல.

Like fruit sticking to a fig-tree.

1000 Proverbs in English with Tamil Meaning பகுதி 4

அத்து மீறிப்போனான், பித்துக்கொள்ளி ஆனான்.

He transgressed and became mad.

அத்தைக்கு மீசை முளைத்தாற் சிற்றப்பா என்கலாம்.

Should the mustache of one’s aunt grow we may call her uncle.

Referring to improbable contingencies.

அந்தம் சிந்தினவனுக்கு அழகு ஒழுகுமா ?

Will beauty emanate from one void of symmetry ?

அந்தணர்க்குத் துணை வேதம்.

The Veda is the staff of the Brahman.

அந்தணர் மனையிற் சந்தனம் மணக்கும்.

The house of the Brahman is perfumed.

It being a requisite for ceremonial usages.

அந்தரத்தில் கோல் எறிந்த அந்தகன் போல.

Like a blind man who has thrown his staff into the air.

அந்தி ஈசல் பூத்தால், அடைமழை அதிகரிக்கும்.

If white-ants take wing in the evening, it prognosticates excessive rain.

அந்தி மழை அழுதாலும் விடாது.

The evening rain will not cease even if one should weep.

அந்தூது நெல்லானேன்.

I am become as useless as a grain of paddy eaten by insects.

அப்பச்சி குதம்பையைச் சூப்பப் பிள்ளை முற்றின தேங்காய்க்கு அழுகிறது போல.

While the father is sucking the husk of the cocoanut his son is crying for the kernel or pulp.

Indicating desires beyond one’s means.

அப்பச்சி கோவணத்தைப் பருந்து கொண்டோடுகிறது, பிள்ளை வீரவாளிப் பட்டுக்கு அழுகிறது.

While the hawk snatches away the father’s waist-cloth his daughter is crying for a silk dress.

Said in reproof when wishes are entertained beyond one’s means.

அப்பத்தை எப்படிச் சுட்டீர்கள்? தித்திப்பை எப்படி நுழைத்தீர்கள்?

How did you bake the cake ? how did you sweeten it ?

அப்பம் சுட்டது சட்டியில், அவல் இடித்தது திட்டையில்,

Cakes are baked in a chatty, steeped rice is flattened in a mortar.

Means must be suited to the end.

அப்பம் என்றாற் பிட்டுக்காட்ட வேண்டுமா?

If bread, is it necessary to break and prove it ?

அப்பன் அருமை அப்பன் மாண்டால் தெரியும், உப்பின் அருமை உப்புச் சமைந்தால் தெரியும்.

The value of a father is known after his decease, that of salt when exhausted.

அப்பன் சோற்றுக்கு அழுகிறான், பிள்ளை கும்பகோணத்தில் கோதானம் செய்கிறான்.

The father is crying for rice and his son is performing the ceremony of giving a cow at Kumbhakónam.

அப்பன் பெரியவன், சிற்றப்பா சுருட்டுக்கு நெருப்புக் கொண்டுவா என்கிறது போல.

Like saying, my father is a great person, uncle, bring fire to light my cigar.

Pride of wealth leads one to neglect the observance of established

social rules.

அப்பா என்றால் உச்சி குளிருமா ?

If one exclaim, alas ! alas! will the crown of the head become cool ?

Expressions of sympathy are unavailing if not associated with real help.

அப்பியாசம் கூசாவித்தை .

Experience is knowledge that maketh not ashamed.

அப்பியாச வித்தைக்கு அழிவு இல்லை.

Thoroughly acquired knowledge does not fail.

Said in commendation of obvious efficiency.

அமஞ்சி உண்டோ குப்புநாய்க்கரே என்பானேன்?

Why ask of the military officer if there is any compulsory service ?

Why gratuitously seek avoidable evil?

அமரபட்சம் பூர்வபட்சம், கிஷ்ணபட்சம் சுக்கில பட்சம்.

The latter and former halves of the moon—its dark and bright sides.

‘These symbolize the light and darkness, the gladness and sadness of human life.

அமரிக்கை ஆயிரம் பெறும்.

Quietness is worth thousands of gold.

அமர்த்தனுக்கும் காணி வேண்டாம், சமர்த்தனுக்கும் காணி வேண்டாம்.

An oppressor and a clever man need no landed property.

அமாவாசைக் கருக்கலிலே பெருச்சாளி போனதெல்லாம் வழி.

In the darkness of the new moon the bandycoote finds a way wherever he goes.

அமாவாசைப் பருக்கை என்றைக்கும் அகப்படுமா?

Is the food peculiar to the new moon to be had every day ?

அமுதம் உண்கிற வாயால் விஷம் உண்பார்களா?

Will poison be received by the mouth accustomed to nectar ?

அம்பட்டக்கிருதும் வண்ணார ஒயிலும்.

The arrogance of a barber and the affectation of a washerman.

Said when inferiors give themselves airs of importance.

அம்பட்டன் குப்பையைக் கிளறினால் மயிர் மயிராய்ப் புறப்படும்.

If the rubbish heap of the barber be stirred, nothing but hair turns up.

The more you examine an inferior thing, the viler will it appear.

அம்பட்டன் பிள்ளைக்கு மயிர் அருக்காணியா?

Is hair a rare sight to the child of a barber ?

அம்பலக் கழுதை அம்பலத்திற் கிடந்தால் என்ன, அடுத்த திருமாளிகையிற் கிடந்தால் என்ன ?

What matters it whether the helpless ass lies in an open place or in the adjoining palace.

அம்பலத்தில் ஏறும் பேச்சை அமசடக்கம் பண்ணப் பார்க்கிறான்.

He is aiming to conceal the rumour which is to be brought before the public assembly (for discussion.)

அம்பலத்தில் கட்டுச்சோறு அவிழ்க்கிறாப்போல்.

As boiled rice tied up for a journey is untied in an open place.

அம்பலத்தில் பொதி அவிழ்க்கல் ஆகாது.

It is not good to unpack in an open place.

Unnecessary exposure of one’s personal affairs is to be avoided.

அம்பாணி தைத்தது போலப் பேசுகிறான்.

He speaks like piercing arrows.

அம்பிகொண்டு ஆறு கடப்போர், நம்பிக்கொண்டு நரிவால் கொள்ளுவார்களா?

Will those who cross the river on a raft entrust themselves to the tail of a jackal ?

239, அம்மணமும் இன்னலும் ஆயுசுபரியந்தமா?

Are nakedness and misery to continue to the end of life ?

அம்மா கெட்ட கேட்டுக்கு முக்காடு ஒன்றா?

Is a veil necessary for a woman in a bad condition ?

அம்மாமானும் மருமகனும் ஒரு வீட்டுக்கு ஆள் அடிமை.

The father-in-law and son-in-law are slaves in the same house.

அம்மான் மகளுக்கு முறையா?

Why enquire after the relationship of the daughter of one’s maternal uncle ?

அம்மான் வீட்டு வெள்ளாட்டியை அடிக்க அதிகாரியைக் கேட்க வேண்டுமா?

Having to chastise a maid-servant in a father-in-law’s house, is it necessary to ask the chief permission to do so ?

244, அம்மி மிடுக்கோ அரைப்பவள் மிடுக்கோ?

Whether is stronger, the grindstone or she who grinds ?

அம்மி மிதித்து அருந்ததி பார்த்தது போல.

Like one standing on a grindstone and looking at Arundathi.

Arundathi is a star in the Great Bear regarded as the wife de Vasishta, a pattern of chastity. This star is pointed out to the bride at the marriage ceremony.

அம்மியிருந்து அரசனை அளிப்பாள்.

She will bring forth a king on the grindstone.

During the time of child-birth it is not uncommon for the mothers to be seated on a grindstone.

அம்மியும் குழவியும் ஆகாயத்தில் பறக்கச்சே, எச்சிற் கல்லை எனக்கு என்ன புத்தி என்றாற் போல.

As a leaf-plate sought advice when the grindstone and its rollerwere flying in the air.

அம்முக்கள்ளி ஆடையைத் தின்றால் வெண்ணெய் உண்டா?

If a thievish woman eat the cream will there be any butter ?

அம்மைக்கு அமர்க்களம் பொங்கிப் படையுங்கள்.

The strife of Ammai, (a village goddess) has begun, boil and present (rice.)

அம்மையார் எப்பொழுது சாவாள்? கம்பளி எப்பொழுது நமக்கு மிச்சமாகும்?

When will my mistress die ? when shall I get her blanket ?

அம்மையார் நூற்கிற நூலுக்கும், பேரன் கட்டுகிற அரைஞாட்கயிற்றுக்கும் சரி.

The yarn spun by the old dame will only just suffice to form waist-string for her grandson.

அம்மையார் பெறுகிறது அரைக்காசு , தலை சிரைக்கிறது முக்கால் காசு.

Three fourths of a cash is demanded for shaving the head of an old woman worth only half a cash.

அம்மையார்க்கு என்ன துக்கம், கந்தைத் துக்கம்.

What sorrow has the old dame ? that of raggedness.

254, அம்மையாரே வாரும், கிழவனைக் கைக்கொள்ளும்.

Come, old lady, and receive the old man.

அயலார் உடமைக்குப் பேயாய்ப் பறக்கிறான்.

He flies at his neighbours’ property as a demon,

அயலார் உடைமையில் அந்தகன் போல் இரு.

Be blind as regards your neighbours’ property.

அயன் இட்ட கணக்கு ஆருக்கும் தப்பாது.

No one escapes the decree of Brahma.

258.அயன் இட்ட எழுத்தில் அணுவளவும் தப்பாது.

The writing of Brahma will not fail in the least.

அயிரையும் சற்றே அருக்குமாம் பிட்டுக்குள் போட்டுப் பிசறாமல்.

Even the Airai (small as it is) will give itself airs if it be not mixed with the food.

அயோக்கியர் அழகு அபரஞ்சிச் சிமிழில் நஞ்சு.

Beauty in the unworthy is poison in a casket of fine gold.

அய்யன் அளந்தபடி.

As God measured.

அய்யாவையர் கூழுக்கு அப்பையங்கார் தாதாவா?

Is Appaiyangar the dispenser of Aiyavaiyar’s gruel ?

ஹர ஹர என்பது பெரிதோ, ஆண்டிக்கு இடுவது பெரிதோ?

Whether is greater as regards merit, to say Hara, Hara, or to give to the mendicant?

அரக்கன் ஆண்டால் என்ன, மனிதன் ஆண்டால் என்ன?

What matters it whether a demon or a man rules?

அரங்கின்றி வட்டாடலும், நூலறிவின்றிப் பேசலும் ஒன்று.

To play draughts without a board and to speak without a knowledge of the shastras are alike.

அரசன் அளவிற்கு ஏறிற்று.

It reached even the king.

அரசன் இல்லாத நாடு , புருஷன் இல்லாத வீடு.

A country without a king, a family without a head.

அரசன் உடைமைக்கு ஆகாயம் சாக்ஷி.

The sky is the witness regarding the king’s property.

அரசன் அன்று கொல்லும், தெய்வம் நின்று கொல்லும்.

The king kills at once, God delays and kills.

அரசன் கல்லின் மேல் கத்தரி காய்க்கிறது என்றால், கொத்து ஆயிரம் குலை ஆயிரம் என்பார்கள்.

If it be reported that brinjals are growing on a stone in the king’s courtyard they will say that the outcome is thousands of bunches and thousands of clusters.

அரசன் எப்படியோ அப்படியே குடிகள்.

As is the king such are his subjects.

அரசன் எவ்வழி குடிகளும் அவ்வழி.

The people follow the lead of their rulers

அரசன் வழிப்பட்டது அவனி.

It is the earth i.e., its inhabitants that follows the king.

அரசன் வழிப்படாதவன் இல்லை.

No one is exempt from duty to the king.

அரசனுக்கு ஒரு சொல் அடிமைக்குத் தலைச்சுமை.

As regards the king it is a word, to the subject it is a burden.

அரசனுக்கு வலியார் அஞ்சுவது எளியார்க்கு அனுகூலமாயிருக்கிறது.

The fear of the king among those in power operates auspeciously as regards the poor.

அரசனுக்குத் துணை வயவாள்.

The help of a king is his mighty sword.

அரசனும் அரவும் சரி.

A king and a snake are alike.

அரசனும் அழலும் சரி.

A king and fire are alike.

அரசனும் நெருப்பும் பாம்பும் சரி.

A king, fire. and snake are alike.

அரசனை நம்பிப் புருஷனைக் கைவிட்டது போல.

Like losing a husband through trusting in a king.

அரசுக்கு இல்லைச் சிறுமையும் பெருமையும்.

A king observes not the distinction between little and great.

அரசுடையானை ஆகாயம் காக்கும்.

The heavens guard the king.

அரண்டவன் கண்ணுக்கு இருண்டது எல்லாம் பேய்.

To the eye of the timid every thing obscure is a demon.

அரத்தை அரம் அறுக்கும், வயிரத்தை வயிரம் அறுக்கும்.

A file will cut a file, diamonds cut diamonds.

அரபிக் குதிரையிலும் ஐயம்பேட்டைத் தட்டுவாணி நல்லது.

An Aiyampettah pony is preferable to an Arab steed.

அரவத்தைக் கண்டால் கீரி விடுமா?

If a mungoose see a snake will it let it escape?

அரவுக்கு இல்லைச் சிறுமையும் பெருமையும்.

The distinction of big and little does not apply to snakes.

அரன் அருளில்லாமல் அணுவும் அசையாது.

Not an atom will move without the permission of God.

290, அரன் அருள் அற்றால், அனைவரும் அற்றார்.

Should the favour of God fail, every one will come to nought.

அரி அரி என்றால், ராமா ராமா என்கிறான்.

If I say Ari, Ari, he cries Rama, Rama.

அரி என்கிற அக்ஷரம் தெரிந்தால் அதிகாரம் பண்ணலாம்.

If one understand the import of the word Ari, he may exercise regal power.

அரி என்கிற அக்ஷரம் தெரிந்தால் அதிக்கிரமம் பண்ணலாமா?

May one transgress the bounds of propriety if he comprehends the purport of the syllable Ari?

அரி என்றால் ஆண்டிக்குக் கோபம், அர என்றால் தாதனுக்குக்

கோபம்.

If one says Ari the Saiva mendicant is angry, if one says Ara the Vaishnava mendicant is angry.

அரிசி அள்ளின காக்காய்போல.

Like a crow that has taken np rice.

அரிசி ஆழாக்கானாலும், அடுப்புக்கட்டி மூன்று வேண்டும்.

Though there be only one álak of rice, three supporting points in the hearth are required.

Alak – a small measure of capacity.

அரிசி உண்டானால் வரிசையும் உண்டு, அக்காள் உண்டானால்

மச்சானும் உண்டு.

If there be rice there will be order—honour also, if a sister exist a brother-in-law may.

அரிசி உழக்கானாலும் அடுப்பு மூன்று.

Though there be only one ulak of rice, three supporting points in the hearth are required.

An ulak is two alaks or the fourth of a measure.

அரிசி என்று அள்ளிப் பார்ப்பாரும் இல்லை, உமி என்று ஊதிப்பார்ப்பாரும் இல்லை.

No one takes up rice to examine it, nor does any one blow upon chaff.

அரிசி கொண்டு உண்ண அக்காள் வீட்டுக்குப் போவானேன்?

Seeing you have to pay for the rice you eat why go to the house of your elder sister?

அரிசிக்குத் தக்க உலையும் ஆமுடையானுக்குத் தக்க வீறாப்பும்.

Water in a pot proportioned to the rice, and a display of authority in a husband suited to his condition.

அரிசிப் பகையும் ஆமுடையான் பகையும் உண்டா ?

Does hatred against rice or a husband exist?

அரிசிப் பொதியுடன் திருவாரூர்.

Tiruvaroor with a bag of rice.

Spoken of a double benefit–the grain is valuable, and a visit to a sacred place is auspicious.

அரிசி மறந்த உலைக்கு உப்பு என்ன?

Of what use is salt in a pot of boiling water without rice ?

அரிச்சந்திரன் வீட்டுக்கு அடுத்த வீடு.

His house is next to Harischandra’s.

Used ironically of a notorious liar. Harischandra, a king famed for veracity.

அரிது அரிது அஞ்செழுத்து உணர்தல்.

It is difficult indeed to comprehend the purport of the five letter,

The famous fire lettered incantation called the மூலமந்திரம் asbeing the foundation of all spiritual wisdom and all religion, and the means prescribed and proper forobtaining emancipation from births and all the evils thereunto belonging, and union with the supreme.

அரித்து எரிக்கிற சுப்பிக்கு ஆயம் தீர்வை உண்டா ?

Is tax levied op dry twigs scraped together for fuel ?

அரிய சரீரம் அந்தரத்தெறிந்த கல்.

The precious body is a stone thrown into the air.

அரியது செய்து எளியதுக்கு ஏமாந்து திரிகிறான்.

Having performed difficult things he wanders about alarmed at that which is easy.

அரியும் சிவனும் ஒன்று, அல்ல என்கிறவன் வாயில் மண்.

Vishnu and Siva are one; let sand be put into the mouth of him who denies it.

அரிவாளும் அசையவேண்டும், ஆண்டை குடியும் கெடவேண்டும்.

The sickle must be moved, and the landlord’s family must be ruined.

அரிவாள் சூட்டைப்போலக் காய்ச்சல் மாற்றவோ?

Is it attempted to remove the heat of a burning fever as if it were that of a sickle ?

அரிவாள் சுறுக்கே அரிவாள்முனை கருக்கே.

Was it the dexterity of the reaper, or the sharpness of the sickle.

Success in an enterprise is mainly owing to the means employed.

அரிவை மொழி கேட்டால் அபத்தன் ஆவான்.

He who listens to the words of a woman will be accounted worthless.

அருகாகப் பழுத்தாலும், விளாமரத்தில் வௌவால் சேராது.

Although the fruit of the wood-apple tree (Feronia elephantum) close by ripens, bats will not approach it.

அருக்காணி நாச்சியார் குரங்குப்பிள்ளைப் பெற்றாவாம்.

The haughty dame is said to have brought forth a monkey child.

அருக்காணி முத்துக் கரிக்கோலமானாள்.

She who was a precious pearl has become black as coal.

அருக்காமணியா முருக்கம் பூவா?

Is it a rare gem or a Murukkam flower?

அருங்கோடைத் துரும்பு அற்றுப்போகுது.

Through severe drought every blade has perished.

அருட்செல்வம் ஆருக்கும் உண்டு, பொருட்செல்வம் ஆருக்கும் இல்லை .

Divine favour is common to all, material wealth is not.

அருணாம்பரமே கருணாம்பரம்.

A cloth tinged red indicates the divine favour.

Refers to the dress of religious mendicants.

அருமை அறியாதவன் ஆண்டு என்ன, மாண்டு என்ன?

What matters it whether he who has no discrimination rules or dies ?

அருமை மருமகன் தலைபோனாலும் போகட்டும், ஆதிகாலத்து உரல் போகல் ஆகாது.

If it must be so, let the head of my son-in-law go; but the old

mortar must not go.

Said of things which long possession has made peculiarly precious.

அருமையற்ற வீட்டில் எருமையும் குடியிராது.

Even a buffalo will not abide in a house where it is not regarded.

அரும் சுனை நீர் உண்டால், அப்பொழுதே ரோகம்.

The drinking of water from a hill reservoir will at once produce disease.

அருள் வேணும், பொருள் வேணும், அடக்கம் வேணும்.

Kindness, wealth and self-restraint are essentials.

அரைக்காசுக்கு அழிந்த கற்பு ஆயிரம் பொன் கொடுத்தாலும் கிடையாது.

Chastity forfeited for half a cash, cannot be recovered though one should give thousands of gold.

அரைக்காசுக்குப் போன மானம் ஆயிரம் கொடுத்தாலும் வாராது.

The honour that has been forfeited for half a cash, will not return though one give thousands.

அரைக்கினும் சந்தனம் அதன் மணம் அறாது.

Though sandal wood bé rubbed, its fragrance will not be destroyed.

அரைக்குடம் ததும்பும் நிறைகுடம் ததும்பாது.

The water in a pot half full wabbles, if full it wabbles not.

அரைச்சல்லியை வைத்து எருக்கு இலையைக் கடந்தது போல.

As one leaped over an Erukku leaf, Calotropis gigantea, under which he hadconcealed half a challi.

A cballi is a small copper coin, a fractional part of a larger coin.

அரைச்சீலை கட்டக் கைக்கு உபசாரமா?

Is the hand to be complimented for tying the waist-cloth?

அரைச்சொற் கொண்டு அம்பலம் ஏறலாமோ?

Can one go before an assembly with half a word?

அரைச்சொற் கொண்டு அம்பலம் ஏறினால், அரைச்சொல் முழுச் சொல்லாகும்.

Half a word admitted into the assembly becomes a whole word.

அரைத்த பயறு முளைத்தாற்போல.

As if macerated gram should sprout.

அரைத்து மீந்தது அம்மி சிரைத்து மீந்தது குடுமி.

After grinding the stone remains; after shaving the head, the kudumi (tuft of hair) remains.

A tuft of hair left on the head of a boy or man with a knot at the

end. It is considered becoming ; and is usually about a foot in length.

அரைப்பணம் கொடுத்து அழச் சொல்லி ஒருபணம் கொடுத்து ஓயச்சொல்லுவானேன்?

Having given half a fanam to weep, why give a fanam to cease ?

Fanam – a small coin of gold or silver.

அரைப்பணச் சேவகம் ஆனாலும் அரண்மனைச் சேவகம் போல் ஆகுமா?

Though the service bring half a fanam, will it be equal to service in the king’s house?

அரைப்பணம் கொடுக்கப் பால்மாறி, ஐம்பது பொன் கொடுத்துச் சேர்வை செய்த கதை.

A story of one who gave fifty gold pieces for a compound medicine after having hesitated to give half a fanam.

அரையிற் புண்ணும் அண்டை வீட்டுக் கடனும் ஆகாது.

Sores about the waist, and debt to one’s neighbour are both bad.

அரைவித்தை கொண்டு அம்பலம் ஏறினால் அரைவித்தை முழு வித்தை ஆகுமா?

If one goes before an assembly with half learning will it become perfect?

அலுத்துப் பிலுத்து அக்காள் வீட்டுக்குப் போனால் அக்காள் இழுத்துமச்சானிடத்திற் போட்டாளாம்.

When he went to his elder sister’s wearied and exhausted, it is said that she sent him to his brother-in-law.

343 அலை எப்பொழுது ஒழியும், தலை எப்பொழுது முழுகுகிறது ?

When will the waves be still, when will he wash his head ?

அலை மோதும் போதே தலை முழுகுகிறது.

Bathing in the midst of beating waves.

Said of attempting to do a thing under adverse circumstances.

அலைவாய்த் துரும்புபோல.

Like a straw on a wave.

அல்லக்காட்டு நரி பல்லைக் காட்டுகிறது போல.

Showing his teeth like a jackal of the ginger fields.

Said of one who shows signs of disappointment,

அல்லவை தேய அறம் பெருகும்.

As vice wanes, virtue waxes.

அல்லற்பட்டு அழுத கண்ணீர் செல்வத்தைத் தேய்க்கும் படை.

The bitter tears of the oppressed are a file that wears away the wealth (of the oppressor.)

அல்லல் அற்ற படுக்கை அழகிலும் அழகு.

A bed free from anxiety is the most agreeable of all things.

அல்லல் அருளாள்வார்க்கில்லை.

The kind-hearted are free from sorrow.

அல்லல் ஒரு காலம் செல்வம் ஒருகாலம்.

A time for adversity, and a time for prosperity.

அல்லாதவன் வாயில் கள்ளை வார்.

Pour toddy into the mouth of the wicked.

Add fuel to the file.

அல்லாத வழியால் பொருள் ஈட்டல் காமம் துய்த்தல் இவை ஆகா.

Ill-gotten wealth and illicit pleasure are both bad.

அல்லும் பகலும் அழுக்கறக் கல்.

Study day and night to be free from impurity.

அவகடம் உள்ளவன் அருமை அறியான்.

A wily man does not know the value (of friendship)

அவகுணக்காரன் ஆகாசமாவான்.

The vicious will evaporate into thin air.

அவசரக்காரனுக்குப் புத்தி மட்டு.

The hasty are deficient in sense.

அவசரக்கோலம் அள்ளித் தெளிக்கிறேன்.

For hasty ornamentation I take up and sprinkle.

அவசரத்தில் உபசாரமா?

Is ceremonious behaviour demanded when one is in a hurry ?

அவசரத்திற்குப் பாவம் இல்லை.

A thing done in an emergency is not criminal.

அவசரமானால் அரிக்கன் சட்டியிலும் கை நுழையாது.

When in haste the hand will not enter even into a large chatty.

அவசாரிபோகவும் ஆசை இருக்கிறது அடிப்பான் என்று பயமும் இருக்கிறது.

She is inclined to play the harlot, and is afraid that her husband will beat her.

அவசாரிக்கு வாய் பெரிது, அஞ்சு ஆறு அரிசிக்குக் கொதி பெரிது.

The mouth of the harlot is large, and the bubbling of five or six grains of rice when boiling is excessive.

அவசாரிக்கு ஆணை இல்லை, திருடிக்குத் தெய்வம் இல்லை.

The harlot has no oath, the thief has no god.

Spoken of one wholly derelict.

அவசாரி ஆடினாலும் அதிஷ்டம் வேண்டும் திருடப் போனாலும் திறமை வேண்டும்.

If one plays the harlot fortune is wanted, and when one goes to steal ability is needed.

அவசாரியென்று ஆனைமேல் ஏறலாம் திருடியென்று தெருவில் வரலாமா?

As an abandoned woman one may ride on an elephant, but can one go along a street as a thief?

அவதந்திரம் தனக்கு அந்தரம்.

Chicanery ends in one’s ruin.

அவதிக்குடிக்குத் தெய்வமே துணை.

God himself is the help of a family in extremities.

அவத்தனுக்கும் சமர்த்தனுக்கும் காணி கவை இல்லை.

The worthless and the cheat have no need of land.

அவப்பொழுதிலும் தவப்பொழுது நல்லது.

Time is better spent in austerities than in vanity.

அவமானம்பண்ணி வெகுமானம் பேசுகிறான்.

Having acted reproachfully he speaks flatteringly.

அவரா சுறுக்கே அரிவாள்மணை கருக்கே.

He is surely as sharp as the edge of a sickle.

Spoken ironically of a man of vain pretensions.

அவருடைய சிறகு முறிந்து போயிற்று.

His wing is broken.

அவர் அவர் மனசே அவர் அவர்க்குச் சாட்சி.

Each one’s mind is the witness that acquits or condemns.

அவர் அவர் எண்ணத்தை ஆண்டவர் அறிவார்.

The supreme Ruler knows the purposes of every one.

அவலட்சணம் உள்ள குதிரைக்குச் சுழி சுத்தம் பார்க்கிறதில்லை.

The circular curls of an ugly horse are not examined.

அவலமாய் வாழ்பவன் சவலமாய்ச் சாவான்.

He who leads a useless life will die a miserable death.

அவலை நினைத்து உரலை இடித்தாற்போல.

As if one beat an empty mortar thinking it contained unhusked: steeped rice.

Spoken of absence of mind.

அவள் பாடுகிறது குயில் கூவுகிறது போல் இருக்கிறது.

Her singing is like the voice of the kuyil (an Indian cuckoo.)

அவள் சமர்த்துப் பானை சந்தியில் உடைந்தது.

Her best cooking-pot was broken in the middle of the road.

அவனுக்கு இவன் எழுந்திருந்து உண்பான்.

This person will rise and eat before him.

அவனுக்குக் கப்படாவும் இல்லை வெட்டுக்கத்தியும் இல்லை.

He has neither a cloth nor a knife.

Said of ope utterly destitute.

அவனுக்குள்ளே அகப்பட்டிருக்கிறது என் பிழைப்பு.

That which is in his keeping is my livelihood.

அவனுக்குச் சுக்கிரதிசை அடிக்கிறது.

He is now under the auspicious influence of the planet Venus.

Spoken of one who is the favourite of fortune.

அவனுக்கும் இவனுக்கும் எருமைச்சங்காத்தம்.

The intimacy or friendship of these two persons is that of the buffalo.

அவனுடைய பேச்சு காற்சொல்லும் அரைச்சொல்லும்.

His speech consists of quarters and halves of words.

Undecisive.

அவனுடைய வாழ்வு நண்டுக்குடுவை உடைந்தது போல் இருக்கிறது.

His prosperity is scattered like crabs from a broken vessel.

அவனே இவனே என்பதைவிடச் சிவனே சிவனே என்கிறது நல்லது.

It is better to cry Siva, Siva, than opprobriously to reproach others.

அவனே வெட்டவும் விடவும் கர்த்தன்.

He has authority both to behead and to release.

அவனை அவன் பேச்சிட்டுப் பேச்சு வாங்கி, ஆமை மல்லாத்துகிறாப்போல் மல்லாத்திப்போட்டான்.

Having fished out his secrets by cunning he turned him upside down as a turtle is turned.

அவனோடு இவனை ஏணிவைத்துப் பார்த்தாலும் காணாது.

He cannot equal him though he raise himself to the top of a ladder.

Said of one who is far inferior to another either socially or intellectually.

அவன் நா அசைய நாடு அசையும்.

When his tongue moves the country moves.

அவன் அருள் அற்றால் அனைவரும் அற்றார் , அவன் அருள் உற்றால்அனைவரும் உற்றார்.

Without his favour all are destitute, if he favour, all are prosperous.

Said of God’s grace and displeasure.

அவன் ஒரு குளிர்ந்த கொள்ளி.

He is a cold firebrand.

Said of a person really dangerous though apparently not so.

அவன் மிதித்த இடத்தில் புல்லும் சாகாது.

Even the grass under his footsteps will not die.

Used when speaking of one remarkable for gentle habits.

அவன் மிதித்த இடம் பற்றியெரிகின்றது.

The place whereon he treads bursts into flames.

Spoken of the reckless and violent.

அவன் மெத்த அத்துமிஞ்சின பேச்சுக்காரன்.

His words exceed all bounds.

Said of one who delights in abusing others.

அவன் காலால் இட்ட வேலையைக் கையால் செய்வான்.

The work that was indicated by the foot he will perform by the hand.

அவன் சாதி எந்தப் புத்தி குலம் எந்த ஆசாரமோ அதுதான் வரும்.

The devices of his caste and habits of his tribe will predominate.

அவன் காலால் முடிந்ததைக் கையால் அவிழ்க்கக்கூடாது.

That which he tied with his foot cannot be loosened by the hand.

Spoken of one of superior skill.

அவன் அசையாது அணுவும் அசையாது.

Unless he move not an atom will move.

அவன் அவன் எண்ணத்தை ஆண்டவன் ஆக்கினாலும் ஆக்குவான், அழித்தாலும் அழிப்பான்.

Every man’s purpose will be either effectuated or frustrated by the Supreme Ruler.

அவன் கழுத்துக்குக் கத்தி தீட்டுகிறான்.

He is sharpening a knife for another’s throat.

அவன் உள்ளெல்லாம் புண் உடம்பெல்லாம் கொப்புளம்.

His mind is full of sores, his body is covered with blister.

அவன் எனக்கு அட்டமத்துச் சனி.

To me he is Saturn in the eighth sign.

The most malignant of enemies.

அவன் தொத்தி உறவாடித் தோலுக்கு மன்றாடுகிறான்.

He seeks friendship and prays for a skin.

அவன் தன்னாலே தான் கெட்டால் அண்ணாவி என்ன செய்வான்?

What can his teacher do if he ruin himself?

அவன் காலால் கீறினதை நான் நாவால் அழிக்கிறேன்.

What he has scored with his feet I efface with my tongue.

409அவன் உனக்குக் கிள்ளுக்கீரையோ?

Do you consider him as a green-herb nipped off?

அவன் கையைக் கொண்டே அவன் கண்ணில் குத்தினான்.

He took another’s hand and struck his eyes.

அவன் சிறகில்லாப் பறவை.

He is a bird without wings.

அவன் என் தலைக்கு உலை வைக்கிறான்.

He is preparing to cook my head.

அவன் அவன் செய்த வினை அவன் அவனுக்கே.

Every one is responsible for his own actions.

அவன் என்னை ஊதிப் பறக்கடிக்கப் பார்க்கிறான்.

He aims to scatter me to the winds.

அவன் எரிபொரியென்று விழுகிறான்.

He breaks out saying burn him, fry him.

Said of one who suddenly bursts into a rage.

அவன் ஓடிப்பாடி நாடியில் அடங்கினான்.

Having run and sung, he at length sank like the pulse.

அவன் வல்லாளகண்டனை வாரிப்போரிட்டவன்.

He is the man who encountered and fought the champion.

அவன் கொஞ்சப்புள்ளியா?

Is he a man of limited wealth ?

Spoken of a slovenly miser.

அவாந்தரத்தில் அக்கினி பற்றுமா?

Can fire be kindled in mid-air ?

No, except by the Almighty “who holds the lightning in his hand and tells it whom to strike.”

அவித்த பயறு முளைத்த கதை போல.

Like the story of the germination of boiled peas.

அவிவேகி உறவிலும், விவேகி பகையே நன்று.

Better is the hatred of the wise than the friendship of fools.

அவிழ் என்ன செய்யும் அஞ்சு குணம் செய்யும் பொருள் என்ன செய்யும் பூவை வசம் செய்யும்.

What can rice do? it can work the five senses, what can wealth do ? it can subdue the world.

அவையிலும் ஒருவன் சவையிலும் ஒருவன்.

One who belongs to this convention and to that convention.

அவ்வளவு இருந்தால் அடுக்கிவைத்து வாழேனோ.

If I had so much should I not arrange my chatties earthen cooking vessels and prosper.

Spoken regretfully of succour which ought to be and is not afforded.

அழகிலே பிறந்த பவளக்கொடி அகத்திலே பிறந்த சாணிக்கூடை.

In beauty equal to natural coral, at home a cow-dung basket.

அழகிற்கு மூக்கை அறுப்பார் உண்டா?

Are there any who cut the nose for the sake of beauty?

அழகு இருந்து அழும், அதிஷ்டம் இருந்து உண்ணும்.

Beauty will sit and weep, fortune will sit and eat.

அழகுப் பெண்ணே காற்றாடி உன்னை அழைக்கிறாண்டி கூத்தாடி.

O beautiful maid, frail kite, the comedian calls you.

Spoken of a female whoso demeanour is inconsistent with modesty.

அழகுக்கு இட்டால் ஆபத்துக்கு உதவும்.

A jewel worn as an ornament may aid in adversity.

Gold ornaments are often given as security for money borrowed to trade with, as well as to serve in pressing emergencies.

அழச்சொல்லுகிறவர் தமர், சிரிக்கச்சொல்லுகிறவர் பிறர்.

They who advise weeping are one’s friends, those who advise laughing are strangers.

Spoken with reference to the character of advisers.

431 அழச்சொல்லுகிறவன் பிழைக்கச் சொல்லுவான், சிரிக்கச் சொல்லுகிறவன் கெடச்சொல்லுவான்.

He who counsels us to weep does so to favour life; he who counsels mirth seeks our ruin.

அழிக்கப்படுவானைக் கடவுள் அறிவீனன் ஆக்குவார்.

God dements him who is to be destroyed.

அழிந்தவள் ஆரோடு போனால் என்ன?

What matters it with whom an abandoned woman goes ?

அழிந்த நந்தவனத்தில் அசுவம் மேய்ந்து என்ன, கழுதை மேய்ந்து என்ன?

What matters it whether a horse or an ass grazes in a garden that lies waste ?

அழிவழக்குச் சொன்னவன் பழி பொறுக்கும் மன்னவன்.

One who seeks to maintain an unjust claim and a king who extenuates crime.

Both are injurious to society.

அழுகள்ளர் தொழுகள்ளர் ஆசாரக்கள்ளர்.

Weeping hypocrites, canting sycophants and religious formalists.

437அழுகிற ஆணையும் சிரிக்கிற பெண்ணையும் நம்பக்கூடாது.

A weeping man and a smiling woman are not to be trusted.

அழுகிற வீட்டில் இருந்தாலும் இருக்கலாம், ஒழுகுகிற வீட்டில் இருக்கலாகாது.

Though one may abide in a house of mourning, it is not possible to remain in one that is leaky.

அழுகிற பிள்ளைக்கு வாழைப்பழம் காட்டுகிறது போல.

Like showing a ripe plantain to a crying child.

A premium on naughtiness.

அழுகிற வேளை பார்த்து அக்குள் பாய்ச்சுகிறான்.

He tickles when one is weeping.

Spoken of something that is obtruded at an inconvenient time.

அழுகிறதற்கு அரைப் பணம் கொடுத்து, ஓய்கிறதற்கு ஒரு பணம் கொடு.

Having given half a fanam for weeping, give a fanam to cease.

அழுகையும் ஆங்காரமும் சிரிப்புக் கெலிப்போடா?

Are grief and self-will things to be made sport of ?

அழுக்குச் சீலைக்குள்ளே மாணிக்கம்.

A ruby in a dirty rag.

444, அழுக்கை அழுக்குக் கொல்லும் இழுக்கை இழுக்குக் கொல்லும்.

Dirt will remove dirt, reproach will overcome reproach.

அழுக்கைத் துடைத்து மடிமேல் வைத்தாலும் புழுக்கைக் குணம் போகாது.

Though cleaned and placed on ope’s knee, the mean disposition of a slave or low person will not leave him.

446 அழுத கண்ணும் சிந்திய மூக்கும்.

A weeping eye and a running nose.

அழுதவனுக்கு அகங்காரமில்லை.

He who is weeping has no pride.

அழுதபிள்ளை பால்குடிக்கும்.

A crying child obtains milk.

அழுத பிள்ளை உரம் பெறும்.

The weeping child will gain strength.

அழுதும் பிள்ளை அவளே பெற வேண்டும்.

Although she may weep, she herself must bare the child.

அழுத்த நெஞ்சன் ஆருக்கும் உதவான், இளகின நெஞ்சன் எவர்க்கும் உதவுவான்.

The hard-hearted will be of use to none, the tender hearted will be of use to all.

அழுவார் அற்ற பிணமும் ஆற்றுவார் அற்ற சுடலையும்.

A corpse unwept and a funeral pyre unquenched.

An affair or person forsaken by all.

அழுவார் அழுவார் தம் தம் துக்கமே திருவன் பெண்டீருக்கு அழுவாரில்லை.

All weep on account of their own griefs, pone un account of Tiruvan’s wife.

Spoken of feigned sympathy and also of that outward expression of sorrow which is occasioned by surrounding circumstances.

அழையா வீட்டிற்கு நுழையாச் சம்பந்தி.

The mother of a bride or bridegroom will not visit their new relations unless invited.

அளகாபுரியிலும் விறகுதலையன் உண்டு.

There are firewood carriers even in Alagapuri, (the city of Kuvera.)

Kuvera a wealthy king; now regent of the North and the guardian of riches.

அளகாபுரி கொள்ளையானாலும், அதிஷ்ட ஈனனுக்கு ஒன்றும் இல்லை.

Although Alagapuri be given up to plunder, the unfortunate gains nothing thereby.

அளகேசன் ஆனாலும் அளவு அறிந்து செலவு செய்யவேண்டும்.

Though as wealthy as Kuvera you must keep your expenses within due bounds.

அளக்கிற நாழி அகவிலை அறியுமா?

Does the measure know the price of grain ?

அளந்த நாழிகொண்டு அளப்பான்.

He will measure in the accustomed measure.

அளந்தால் ஒரு சாணில்லை அரிந்தால் ஒரு சட்டிகாணாது.

When measured it is not a span long, when chopped up it does not fill a chatti.

அளந்து அளந்த நாழி ஒழிந்து ஒழிந்து வரும்.

By repeated measurement articles will be diminished.

Constant use wears out a thing.

அளவளாவில்லாதவன் வாழ்க்கை குளவளாக் கோடின்றி நீர் நிறைந்தற்று.

The prosperity of him who does not cultivate sociality is like the filling of a tank without a bank.

அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமிர்தமும் நஞ்சு.

If in excess even nectar is poison.

அள்ளாது குறையாது சொல்லாது பிறவா து.

That of which no part is taken out will not lessen, that which is not uttered will not get out.

அள்ளிக் கொடுத்தால் சும்மா, அளந்துக் கொடுத்தால் கடன்.

If taken up and given in handsful it is free, if measured out it is charged for.

அள்ளிப் பால் வார்க்கையிலே சொல்லிப் பால் வார்த்திருக்குது.

Whilst teeming milk already laded, the quantity is given.

அள்ளுகிறவன் இடத்தில் இருக்கல் ஆகாது கிள்ளுகிறவன் இடத்தில் இருந்தாலும். One cannot afford to live with a plunderer though he might live with a pilferer.

அள்ளுவது எல்லாம் நாய் தனக்கென்று எண்ணுமாம்.

It is said that a dog imagines every thing taken up by the hand is intended for himself.

அறக்காத்தான் பெண்டிழந்தான் அறுகாதவழி சுமந்து அழுதான்.

An over-suspicious man lost his wife and carried her sixty miles, weeping.

Some mischievous persons having concealed her in a box employed him to carry it to the sea-shore.

அறக்குழைத்தாலும் குழைப்பாள் அரிசியாய் இறக்கினாலும் இறக்குவாள்.

She will over-boil the rice; or she will boil it imperfectly.

அறக்கூர்மை மழு மொட்டை.

Excessive sharpness is perfect bluntness.

அறச்செட்டு முழு நஷ்டம்.

Hard dealing ends in loss.

அறணை அலகு திறவாது.

The streaked lizard opens not its mouth.

அறணை கடித்தால் மரணம்.

If a streaked lizard bite, death ensues.

அறத்தால் வருவதே இன்பம்.

That is happiness which springs from virtue.

அறநனைந்தவருக்குக் கூதல் என்ன ?

No cold to them that are completely wet.

அறப்பேசி உறவாட வேண்டும்.

On a full understanding of the party admit to friendship.

அறப்படித்தவர் அங்காடி போனால் விற்கவுமாட்டார் கொள்ளவும் மாட்டார்.

When the hypercritical go to market they neither buy norsell.

அறப்படித்தவர் கூழ்ப்பானையில் விழுந்தார்.

One highly learned fell into a pot of gruel.

அறப்பத்தினி ஆமுடையானை அப்பா என்று அழைத்த கதை.

The story of a scrupulousy chaste wife who addressed her husband as Appa, father.

அறப்படித்த மூஞ்சூறு கழுநீர்ப்பானையில் விழுந்தது போல்.

As the thoroughly practised musk-rat was drowned in the refuse-pan.

அறமுறுக்கினால் கொடுமுறுக்காகும்.

When twisted to excess, fibres snap.

அறமுறுக்கினால் அற்றுப்போகும்.

If over-twisted it will snap.

அறமுறுக்குக் கொடும்புரி கொண்டு அற்றுவிடும்.

When excessively twisted, strands break.

அறம் பொருள் இன்பம் எல்லாருக்கும் இல்லை.

Virtue, wealth and pleasure are not common to all.

அறவடித்த முன் சோறு காடிப்பானையில் விழுந்தாற்போல.

As when being thoroughly strained the uppermost portion of the boiled rice fell into the refuse-pan.

அறவும் கொடுங்கோலரசன்கீழ்க் குடியிருப்பிற் குறவன்கீழ்க் குடியிருப்பு.

(Better) to live in subjection to a mountaineer than to be the subject of a cruel tyrant.

அறிஞர்க்கழகு அகத்துணர்ந்து அறிதல்.

It is the merit of the wise to gain knowledge by meditation.

அறிந்த ஆண்டையென்று கும்பிடப் போனால், உங்கள் அப்பன் பத்துப் பணம் கொடுக்கவேண்டும் கொடு என்றான்.

When I went to a master whom I knew, to pay my respects, he said, your father owes tan fanams, give it me.

அறிந்த பார்ப்பான் சிநேகிதன் ஆறு காசுக்கு மூன்று தோசையா?

A known brahman is a friend ; are there only three pancakes for six cash?

Said of taking advantage of previous acquaintance in a bargain.

அறிந்தும் கெட்டேன் அறியாமலும் கெட்டேன் சொறிந்து புண் ஆயிற்று.

Knowingly and unknowingly I have been ruined; scratching has caused sores.

492.அறிந்தவனென்று கும்பிட அடிமை வழக்கிட்ட கதை.

The story of one who claimed as his slave the man who had paid his respects to him because he was an acquaintance.

அறிய அறியக் கெடுவார் உண்டா ?

Do any become vicious by increasing knowledge ?

494.அறியாத நாள் எல்லாம் பிறவாத நாள்.

All the days before the age of discretion are as the days before birth.

அறியாமல் தாடியை வளர்த்து அம்பட்டன் கையிற் கொடுக்கவா?

Have I grown my beard not knowing that it would fall into the hands of the barber ?

Said with reference to the loss of a cherished object.

அறியாப் பிள்ளைப் புத்தியைப்போல.

Like the idea of an innocent child.

அறிவீனனிடத்தில் புத்தி கேளாதே.

Do not ask advice of the ignorant.

அறிவீனர் தமக்கு ஆயிரம் உரைக்கினும் அவம்.

Though fools are told a thousand times the thing is useless.

அறிவு ஆர் அறிவார்? ஆய்ந்தார் அறிவார்.

Who possesses information? Those who have examined a thing thoroughly.

அறிவு இல்லாதவன் பெண்டுகளிடத்திலும் தாழ்வுபடுவான்.

An ignorant man is despised even by women.

அறிவு இல்லாச் சயனம் அம்பரத்திலும் இல்லை.

So to sleep as to be incapable of feeling is an impossibility.

502: அறிவு பெருத்தோன் நோய் பெருத்தோன்.

He that increaseth knowledge increasethsorrow.

அறிவு இல்லார்க்கு ஆண்மையும் இல்லை.

The ignorant are not manly.

அறிவு புறம்போய உலண்டது போல.

As a chrysalis destitute of intelligence.

அறிவுடன் ஞானம் அன்புடன் ஒழுக்கம்.

Wisdom is regulated by knowledge, good conduct by love.

அறிவு மனதை அரிக்கும்.

Conscious guilt will fret the heart.

அறிவு தரும் வாயும் அன்பு உரைக்கும் நாவும்.

Amouth that instructs and a tongue uttering words of love.

Spoken of one characterized by wisdom and love.

அறிவுடையாரை அரசனும் விரும்பும்.

Even a king will approve of wise men.

அறிவுடையாரை அடுத்தாற் போதும்.

To obtain the favour of the wise is enough.

அறிவேன் அறிவேன் ஆலிலை புளியிலை போல் இருக்கும்.

I know, I know (i. e., I know it well) the leaf of the banyan tree is like that of the tamarind tree.

அறுக்கமாட்டாதவன் அரையில் ஐம்பத்தெட்டு அரிவாள்.

Fifty-eight sickles on the hip of one that cannot reap.

Used in contempt of mere show and parade.

அறுதலி மகனுக்கு அங்கம் எல்லாம் சேட்டை.

The son of a widow has evil gestures throughout his body.

Said of persons irreclaimably and naturally vicious.

அறுத்த கோழி துடிக்குமாப்போல.

Fluttering as a fowl with its throat cut.

அறுத்தவள் ஆண்பிள்ளை பெற்ற கதை.

The story of a widow who gave birth to a son.

அறுபது நாளைக்கு எழுபது கந்தை.

Seventy rags for sixty days.

அறுபத்து நாலு அடிக் கம்பத்தின் மேல் ஆடினாலும், கீழே வந்து தியாகம் வாங்கவேண்டும்.

Although one may balance himself on a pole sixty-four feet high, he has to descend to receive gifts.

அறுபத்தெட்டுக் கோரம்பலம்.

Sixty-eight tricks.

Said of the various impediments which one meets with in carrying out a scheme.

அறுப்புக் காலத்தில் எலிக்கும் ஐந்து பெண்சாதி.

In harvest time even a rat has five wives.

அறுவாய்க்கு வாய் பெரிது, அரிசிக்குக் கொதி பெரிது.

The mouth of the rice-pot being enlarged by fracture, the rice must be boiled the longer.

அறையில் ஆடி அல்லவோ அம்பலத்தில் ஆட வேண்டும்?

One must appear in the assembly, must he not, after having practised privately?

அறையில் இருக்கிறவர்களை அம்பலத்தில் ஏற்றுகிற புரட்டன்.

One who leads private persons into a place of justice and perverts judgment.

அற்ப ஆசை கோடி தவத்தைக் கெடுக்கும்.

The least unlawful desire destroys a myriad acts of austerity.

அற்பத்திற்கு அழகு குலைகிறதா?

Is beauty (self-respect) to be forfeited for a mere trifle ?

அற்பத் துடைப்பமானாலும் அகத்தூசியை அடக்கும்.

Although the broom is inferior it will lay the dust in the house.

அற்பர் சிநேகிதம் பிராண கண்டிதம்.

The friendship of the mean will issue in fatal results.

அற்பர் சிநேகம் பிராண சங்கடம்.

The friendship of the base is dangerous.

அற்பனுக்கு ஐஸ்வரியம் வந்தால் அர்த்தராத்திரியில் குடைப்பிடிப்பான்.

If a low-bred man obtain wealth, he will carry an umbrella at midnight.

அற்பன் பணம் படைத்தால் வைக்க வகை அறியான்.

When a mean person acquires wealth he knows not how to take care of it.

அற்றத்துக்கு உற்ற தாய்.

Fitted to the opportunity.

அனல் குளிர் வெதுவெதுப்பு இம்மூன்று காலமும் ஆறு காலத்திற்குள் அடக்கம்.

Three kinds of weather, hot, cold and temperate are included in the six seasons.

A year is divided into six seasons of two months each, beginning with August. The names of the seasons are 1. கார்,cloudy. 2 கூதிர், cold. 3. முன் பனி, evening dew. 4. பின் பனி, morning dew. 5. இள வேனில், mild heat. 6. முதுவேனில், very hot.

அனுபோகம் தொலைந்தால் அற்ப அவிழ்தமும் பலிக்கும்.

Even a common medicine may prove effectual after a disease has passed the crisis.

அன்பற்ற மாமியாருக்குக் கால் பட்டாலும் குற்றம், கை பட்டாலும் குற்றம்.

The touch whether of the foot or the hand is an offence to one’s unkind

mother-in-law.

அன்பற்ற மாமியாருக்குக் கும்பிடும் குற்றந்தான்.

Even obeisance is an offence to an unloving mother-in-law.

அன்பற்றார் வாசலிலே பின்பற்றிப் போகாதே.

Don’t enter the portal of the uncharitable.

அன்பான சிநேகிதனை ஆபத்திலே அறி.

Know a loving friend in adversity.

அன்பில்லார் தமக்கு ஆதிக்கம் இல்லை.

They who are destitute of love are void of influence.

அன்புள்ள குணம் அலையில்லா நதி.

A loving disposition is a river without a ripple.

அன்பு இருந்தால் ஆகாதும் ஆகும்.

Where love reigns the impossible may be attained.

அன்புடையானைக் கொடுத்து அலையச்சே அசல் வீட்டுக்காரன் வந்து அழைத்த கதை.

The story of a neighbour who invited a woman in distress at the loss of her husband.

அன்பே பிரதானம் அதுவே வெகுமானம்.

Love is all-important, and it is it’s own reward.

அன்ற்ற ஆயிரம் பொன்னிலும், நின்றற ஒரு காசு பெரிது.

A single cash saved is greater than thousands of gold spent as soon as acquired.

அன்றிறுக்கலாம் நின்றிருக்கலாகாது.

Pay at once, delay is bad.

அன்று கண்ட மேனிக்கு அழிவு இல்லை.

The body we then saw has suffered no decay.

The word மேனிis also used for beauty, freshness.

அன்றும் இல்லைத் தையல், இன்றும் இல்லைப் பொத்தல்.

There was no stitching then, nor is there any hole now.

அன்று கொள் , நின்றுகொள், என்றும் கொள்ளாதே.

Buy when you require, be slow to make purchases, do not make daily purchases.

அன்று தின்ற சோறு ஆறு மாதத்திற்கு ஆமா ?

Will the boiled rice eaten then suffice for six months ?

அன்று தின்ற ஊண் ஆறு மாசத்துப் பசியை அறுக்கும்.

The food which was then eaten will keep one free from hunger for six months.

அன்று எழுதினவன் அழித்து எழுதுவானா?

Will he who wrote then, erase and write again?

Referring to the changeless preordination of God.

அன்றைக்குக் கிடைக்கிற ஆயிரம் பொன்னிலும் இன்றைக்குக் கிடைத்த அரைக்காசு பெரிது.

The half cash obtained to-day is greater than thousands of gold to be got hereafter.

அன்றைக்குத் தின்கிற பலாக்காயைவிட இன்றைக்குத் தின்கிறகளாக்காய் பெரிது.

The Kala fruit, carissa diffusa, of to-day is better than the jack fruit of the future.

அன்னப் பிடி வெல்லப் பிடி ஆச்சுது.

A handful of boiled rice has become as precious as a handful of sugar.

அன்ன மயம் பிராண மயம்.

The property of food is the support of life.

The supporting, nourishing quality of grain is its special property, without which, as life is now conditioned, it cannot exist.

அன்ன மயம் இன்றிப் பின்னை மயம் இல்லை.

There is no physical virtue in aught but food.

The same as the preceding.

அன்னம் மிகக் கொள்வானும் ஆடை அழுக்கு ஆவானும் பதர்.

The glutton and the sloven are alike worthless.

அன்னம் இட்டார் வீட்டில் கன்னம் இடலாமா?

May we break through the wall of the house of those who fed us?

அன்னம் ஒடுங்கினால் அஞ்சும் ஒடுங்கும்.

When food fails, the five senses fail.

Referring to the exercise of the senses as dependent on the health of the body and its dependence on food.

அன்ன நடை நடக்கப் போய்த் தன் நடையும் கெட்டாற்போல.

As in attempting to walk like a swan, the crow lost even its natural gait.

அன்னம் முட்டானால் எல்லாம் முட்டு.

When food or grain is scarce, all is scarce.

அன்னப்பாலுக்குச் சிங்கியடித்தவள் ஆவின் பாலுக்குச் சர்க்கரை தேடுகிறாள்.

She who was wandering about for rice water, is seeking sugar to mix in cow’s milk.

அன்னதானத்திற்குச் சரி என்ன தானம் இருக்கிறது?

What gift is there that equals the gift of food ?

அன்னிய மாதர் அவதிக்கு உதவார்.

Strange women will not avail in adversity.

அன்னைக்கு உதவாதான் ஆருக்கு உதவுவான்?

Whom will he help that does not help his mother?

அஸ்த செம்மானம் அடைமழைக்கு லக்ஷணம்.

A crimson sunset betokens abiding rain.

அஸ்திமசகாந்தரம் என்றது போல் இருக்கிறது.

The difference is as great as that between an elephant and a mosquito.

ஆகடியக்காரன் போகடியாய்ப் போவான்.

A scoffer will be destroyed.

ஆகாத நாளையில் பிள்ளை பிறந்தால், அண்டை வீட்டுக்காரனை என்னசெய்யும்?

If a child be born at an inauspicious time what evil will it occasion to a neighbour ?

ஆகாத பஞ்சாங்கத்துக்கு அறுபது நாழிகையும் தியாச்சியம்.

In a false almanac, the sixty hours are to be rejected.

In astrological calculations a time of three and three quarters to four Indian hours (நாழி – 24 minutes) for the asterism that rules the day is considered unlucky: it is called தியாச்சியம் rejected. An imperfect or uncertain formula should be wholly rejected.

ஆகாதவன் குடியை அடுத்துக் கெடுக்க வேண்டும்.

The family of the wicked must be destroyed by associating with it.

ஆகாதவற்றை ஏற்றால் ஆராய்ந்து ஏற்றுக்கொள்.

If about to undertake a difficult work do so after due inquiry.

ஆகாத்தியக்காரனுக்குப் பிரமகத்திக்காரன் சாட்சியா?

Is a brahmanicide a suitable witness for an abandoned wretch ?

ஆகாயத்துக்கு மையம் காட்டுகிறது போல.

Like pointing out the middle of the sky. An impossibility.

ஆகாயத்தைப் பருந்து எடுத்துக்கொண்டு போகுமா?

Can a hawk carry away the sky?

ஆகாயத்தில் பறக்க உபதேசிப்பேன், என்னைத் தூக்கி ஆற்றுக்கு அப்பால் விடு என்கிறான் குரு.

The spiritual guide observed, I will teach you how to fly through the air, take me up and convey me to the other side of the river.

ஆகாய வல்லிடி அதிர இடிக்கும்.

A powerful thunder-clap will occasion tremor.

ஆகாயமட்டும் அளக்கும் இருப்புத்தூணைச் செல்லரிக்குமா?

Will white ants destroy an iron pillar that reaches to the clouds ?

The proverb was used by Sita when speaking to Ravana.

ஆகாயம் பார்க்கப்போயும் இடுமுடுக்கா?

Is there not sufficient space for one to go and look at the sky ?

ஆகாயத்தை வடுப்படக் கடிக்கலாமா?

Can the air be bit so as to leave a mark ?

ஆகாயம் பெற்றது, பூமி தாங்கினது.

The sky brought forth, the earth supported.

ஆகிற காலத்தில் அவிழ்தம் பலிக்கும்.

If favoured by fortune medicine will take effect in due time.

ஆகுங்காலத்தில் அடியாளும் பெண் பெறுவாள்.

In times of prosperity, even a slave woman may bring forth a

female child.

581.ஆகுங்காய் பிஞ்சிலே தெரியும்.

A sound fruit may be known when it begins to set.

ஆகுங்காலம் ஆகும், போகுங்காலம் போகும்.

In auspicious times it succeeds, in inauspicious times it fails.

ஆக்கப் பொறுத்தவன் ஆறப் பொறானா?

Will he who waited till it was cooked, not wait till it cools?

ஆக்கிற் குழைப்பேன், அரிசியாய் இறக்குவேன்.

Should I cook I shall spoil the rice, either by under or over doing it.

ஆக்கினையும் செங்கோலும் அற்றது அரை நாழிகையில்.

Rule will last but half an hour where discipline and authority do not exist.

ஆக்குகிறவள் சலித்தால் அடுப்புப் பாழ், குத்துகிறவள் சலித்தால் குந்தாணி பாழ்.

If the cook be weary, the hearth will be useless ; if she who pounds the rice be weary the mortar will be useless.

ஆங்காரிகளுக்கு அதிகாரி.

The chief of the proud.

ஆங்காலம் எல்லாம் அவசாரி ஆடிச் சாங்காலம் சங்கரா சங்கரா என்கிறாள்.

She exclaims Sangara, Sangara at death having through life been given up to lewd behaviour.

ஆசரித்த தெய்வம் எல்லாம் அடியோடே மாண்டது.

All the deities that were venerated have entirely perished.

ஆசாரம் இல்லா அசடருடன் கூடிப் பாசாங்கு பேசிப் பதி இழந்து போனேன்.

By being associated with the base and by speaking hypocritically I have forfeited my dwelling-place.

ஆசீர்வாதமும் சாபமும் அறவோர்க்கு இல்லை.

The virtuous are not affected by blessing and cursing.

ஆசை அவள் மேலே ஆதரவு பாய் மேலே.

His mind is fixed upon her, his body is on the mat.

ஆசை அறுபது நாள், மோகம் முப்பது நாள், தொண்ணூறு நாளும் போனால் துடைப்பக்கட்டை.

Sixty days of excessive desire, thirty of enjoyment; when the ninety are over, the remaining time is as useless as a worn-out broom.

ஆசை அண்டாதாகில், அழுகையும் அண்டாது.

If evil desire spring not sorrow will not approach.

ஆசை உண்டானால் பூசை உண்டு.

If there be heartfelt love, there will be deferential regard.

Spoken of a devoted wife who has a cruel husband.

ஆசை உள்ளளவும் அலைச்சலும் உண்டு.

As long as desire continues, there will be anxiety also.

ஆசை கொண்ட பேருக்கு ரோசம் இல்லை.

Persons of inordinate desire have no shame.

ஆசைக்கு அளவில்லை.

Desire has no limits.

ஆசை சொல்லி மோசம் செய்கிறதா?

Is it to deceive after using enticing words ?

ஆசை நோவுக்கு அவிழ்தம் ஏது?

What remedy is there for love-sickness ?

ஆசை பெருக அலைச்சலும் பெருகும்.

As desire increases, anxiety increases.

602, ஆசை பெரிதோ , மலை பெரிதோ?

Which is greater, (human) desire or a mountain?

ஆசைப்பட்டது ஊசிப்போயிற்று.

What was desired is now disgusting.

ஆசையெல்லாம் தீர அடித்தாள் முறத்தாலே.

She beat him with the winnowing fan to banish all his desires.

ஆசை வெட்கம் அறியாது.

Desire knows not shame.

ஆசை வைத்தால் நாசம்.

Cherished desire ends in ruin.

ஆச்சி ஆச்சி மெத்தப் படித்துப் பேசாதே.

O mother, mother, do not speak so much.

ஆச்சி in 3 Provincialism for ஆயி.

ஆடப் பாடத் தெரியாது இரண்டு பங்கு உண்டு.

Neither able to sing nor dance, but he has two shares.

ஆடமாட்டாத தேவடியாள் கூடம் போதாது என்றாள்.

The temple girl who could not dance said that the hall was not large enough.

ஆடவிட்டு நாடகம் பார்க்கிறதா?

Is it to look at the drama after having encouraged a profligate course?

Spoken ironically.

ஆடா ஜாதி கூடாஜாதியா?

Are those unfit for the drama unfit for every thing.

612 ஆடாது எல்லாம் ஆடி அவரைக்காயும் அறுத்தாச்சுது.

All is done and the avarai fruit is cut ?

Indicating decayed circumstances.

ஆடி அறவெட்டை அகவிலை நெல்விலை.

July harvest having failed, the price of dry grain is that of paddy.

ஆடி அமர்ந்தது கூத்து ஒரு நாழிகையில்.

The comedy began and ended in an hour.

ஆடி ஓய்ந்த பம்பரம்.

A top that spins no longer.

ஆடிக் கரு அழிந்தால் மழை குறைந்து போம்.

If the embryo clouds of July fail rain will be scant.

ஆடிக்கறக்கிற மாட்டை ஆடிக் கறக்கவேண்டும், பாடிக் கறக்கிற மாட்டைப் பாடிக் கறக்க வேண்டும்.

A restless cow must be milked by force, and a gentle cow must be milked with kindness.

Treatment to be regulated by circumstances.

ஆடிக்காற்றில் உதிரும் சருகுபோல.

As dry leaves falling in the winds of July.

ஆடிக்காற்றில் எச்சிற் கல்லைக்கு வழியா?

Is there any way of escape for a leaf-plate before the wind of July?

ஆடிக்காற்றிலே இலவம்பஞ்சு பறந்தது போல்.

Like silk-cotton scattered by the wind of July.

ஆடிக்கு அழைக்காத மாமியாரைத் தேடி மயிரைப் பிடித்துச் செருப்பால் அடி.

Seek, seize her by the hair, and slipper a mother-in-law who does not invite you in July.

The parents of a newly married woman separate her from her husband, that she may be under their care during the first year of marriage, in the month of July. This is necessary to prevent conception in that month and delivery in the following April. The birth of a first child in April if a son is believed to bring ruin upon a family.

ஆடிமாசத்தில் குத்தின குத்து ஆவணிமாசத்தில் உளைவு எடுத்ததாம்.

They say that the cuff was given in July, and the pain felt in August.

ஆடிய காலும் பாடிய மிடறும்.

A dancing foot and a singing throat.

ஆடி விதை தேடிப்போடு.

Provide seed-corn and sow in July.

ஆடு இருக்க இடையனை விழுங்குமா?

While there are sheep will it (the tiger or wolf) swallow the shepherd.

ஆடு எடுத்த கள்ளனைப் போலே விழிக்கிறான்.

He stares like a thief who has stolen a sheep.

ஆடு கடிக்கிறதென்று இடையன் உறியேறிப் பதுங்குகிறான்.

The shepherd is trembling aloft fearing the sheep may bite him.

ஆடு காற்பணம் வால் முக்காற்பணம்.

The price of the sheep is a quarter of a fanam that of its tail three fourths of a fanam.

ஆடு கிடந்த இடத்திலே மயிர்தானும் கிடையாமற் போயிற்று.

Not even hair is found where sheep were penned.

ஆடு கிடந்த இடமும் அகம்படியான் இருந்த இடமும் உருப்படாது.

A place where sheep were penned and a place once occupied by an Agambadyan are profitless.

ஆடுகிடந்த இடத்தில் பழுப்புத்தானும் கிடையாது.

Not a leaf will be found where the sheep lay.

ஆடு கொழுக்கிறது எல்லாம் இடையனுக்கு லாபம்.

The fattening of the sheep is an advantage to the shepherd.

ஆடு கொண்டவன் ஆடித்திரிவான், கோழி கொண்டவன் கூவித்திரிவான். He that has bought a sheep will wander about; he that has boughtfowls will go about crying them for sale.

ஆடு கொடாத இடையன் ஆவைக் கொடுப்பானா?

Will the shepherd who refused to give a sheep give a cow ?

ஆடு கோனானின்றித் தானாய்ப் போகுமா?

Will a sheep lead itself when the shepherd is absent.

ஆடுங்காலம் தலைகீழாய் விழுந்தாலும் கூடும் புசிப்புத்தான் கூடும்.

Though he may fall headlong when dancing, he will not thereby

meet with greater success.

ஆடுங்காலத்துத் தலைகீழாக விழுந்தால் ஓடும் கப்பரையும் உடையவன் ஆவான். If one should fall headlong when he ought to be active, he will be so impoverished as to possess only broken pots and an alms-dish.

Indolence in youth leads to poverty in old age.

ஆடுதவுமா குருக்களே என்றால், கொம்பும் குளம்பும் தவிரச்சமூலமும் ஆகும் என்கிறார்.

If one say, O my teacher, can the sheep be of any use to you, he replies yes, all except the horns and the hoofs.

ஆடு தழை தின்பதுபோலே.

Like a goat cropping leaves.

ஆடு நனைகிறதென்று கோனாய் அழுகிறதாம்.

It is said that the wolf wept because the sheep were wet.

ஆடு நினைத்த இடத்தில் பட்டி போடுகிறதா?

Will the pen be put up where the sheep may wish ?

ஆடு பிழைத்தால் மயிர்தானும் கொடான்.

If the sheep should recover, he will not give even a hair.

Said where benefits are not requited.

ஆடு வீட்டிலே ஆட்டுக்குட்டி காட்டிலே.

The dam at home, the lamb in the jungle.

ஆடை இல்லாதவன் அரை மனிதன்.

He who is naked is but half a man.

Self-respect essential.

ஆடையைத் தின்றால் வெண்ணெய் உண்டா?

If the cream be consumed, can butter be obtained ?

ஆட்காட்டி சொந்தக்காரனையும் திருடனையும் காட்டிக்கொடுக்கும்.

The lapwing will by it’s cries betray whether he who approaches be the owner or a thief.

ஆட்காட்டி தெரியாமல் திருடப்போகிறவன் கெட்டிக்காரனோ, அவன் அறியாமல் அவன் காலடிபிடித்துப் போகிறவன் கெ ட்டிக்காரனோ?

Which is the cleverer, the thief that goes out to steal taking care that the lapwing does not see him, or he that follows the track of that thief ?

ஆட்டாளுக்கு ஒரு மோட்டாள்.

A stupid servant to a shepherd.

ஆட்டில் ஆயிரம், மாட்டில் ஆயிரம், வீட்டிலே கரண்டி பால் இல்லை .

Possessed of sheep by the thousand, of cattle by the thousand, he has not a spoonful of milk at home.

ஆட்டுக்கு வால் அளவறுத்து வைத்திருக்கிறது.

The tail of the sheep is proportioned to its size.

ஆட்டுக்கும் மாட்டுக்கும் இரண்டு கொம்பு, ஐயம்பிடாரிக்கு மூன்று கொம்பு.

Sheep and oxen have two horns, an Aiyampidari has three.

ஆட்டுக்குத் தோற்குமா கிழப்பு?

Can an old tiger be overcome by a sheep?

ஆட்டுக்கும் மாட்டுக்குமுறையா, காட்டுக்கும் பாட்டுக்கும் வரையா?

Are relationships observed among, sheep. and oxen? have woods and uncultivated tracts any line of demarkation?

ஆட்டுக்கிடையிலே கோனாய் புகுந்ததுபோல.

As the wolf entered the sheepfold.

ஆட்டுக்குத் தீர்ந்தபடி குட்டிக்கும் ஆகிறது.

The fate of the lamb is that of its dam.

ஆட்டுத்தலைக்கு வண்ணான் பறக்கிறது போல.

As the washerman flies at the sheep’s head.

ஆட்டு வெண்ணெய் ஆட்டு மூளைக்கும் காணாது.

The butter the sheep yields is not enough (to stew) the marrow with.

ஆட்டுவித்துப் பம்பை கொட்டுகிறான்.

He causes them to dance and beats the drum.

ஆட்டுக் குட்டி மேல் ஆயிரம் பொன்னா?

What, thousands of gold for a young sheep?

ஆட்டுக்குட்டிக்கு ஆனையைக் காவுகொடு.

Sacrifice an elephant for the sake of a kid.

ஆட்டுக்குட்டியைத் தோளிலே வைத்துக் காடெங்கும் தேடின கதை.

The story of one who wandered through the jungle in search of a lamb that he had on his shoulder.

662 ஆட்டைக் காட்டி வேங்கை பிடிக்கப் பார்க்கிறான்.

He aims to catch the leopard by exposing the sheep.

ஆட்டைத் தேடி அயலாள் கையிற் கொடுப்பதைப்பார்க்க, வீட்டைக் கட்டி நெருப்பு வைப்பது நல்லது.

It is better to build a house and set fireto it, than to buy sheep and place them under the care of others.

ஆட்டைக்கொருமுறை காணச் சோட்டை இல்லையோ?

Have you no desire to see us at least once a year ?

ஆணமும் கறியும் அடுக்கோடே வேண்டும்.

Broth and curry ought to be prepared with all their ingredients.

ஆணவத்தால் அழியாதே.

Do not destroy yourself by pride.

667.ஆணிக்கு இணங்கின பொன்னும் மாமிக்கு இணங்கின பெண்ணும் அருமை. Standard gold,and a woman at one with her mother-in-law are rare.

ஆணுக்கு அவகேடு செய்தாலும் பெண்ணுக்குப் பிழைகேடு செய்யலாகாது.

Although one may injurer a man; a woman may not be injuriously treated.

669.ஆணை அடித்து வளர், பெண்ணைப் போற்றி வளர்.

Train a boy strictly, but a girl kindly.

ஆணையும் வேண்டாம் சத்தியமும் வேண்டாம் துணியைப்போட்டுத் தாண்டு. Neither swearing nor oathsare required, put down the cloth and stride over it.

ஆண்ட பொருளை அறியாதார் செய்த தவம் மாண்ட மரத்துக்கு அணைத்த மண்.

The austerity of those who are ignorant of the Supreme is as profitless as soil at the foot of a dead tree.

ஆண்டாருக்குக் கொடுக்கிறையோ சுரைக்குடுக்கைக்குக் கொடுக்கிறையோ?

Do you give to mendicants, or to the hard shell of the bottle-gourd ?

ஆண்டார் இருக்குமட்டும் ஆட்டும் கூத்தும்.

While the head of a family lives, prosperity may be enjoyed.

ஆண்டிகள் கூடி மடம் கட்டினாற்போல.

Like mendicants combining to build a choultry.

ஆண்டி கிடப்பான் மடத்திலே சோளிகிடக்கும் தெருவிலே.

The mendicant lies in the choultry and his bag in the street.

ஆண்டிக்கு இடச் சொன்னால் தாதனுக்கு இடச்சொல்லுகிறான்.

When told to give rice to the Saiva mendicant, he says give it to the Vaishnava mendicant.

ஆண்டிக்கு வாய்ப்பேச்சு பார்ப்பானுக்கு அதுவும் இல்லை.

To the religious mendicant a word, to the brahman not even that.

ஆண்டிச்சி பெற்ற அஞ்சும் அவம்.

The five children borne by the mendicant’s wife are all weakling.

ஆண்டி மகன் ஆண்டியானால் நேரம் அறிந்து சங்கு ஊதுவான்

When the son of a mendicant assumes a mendicant’s profession, he will blow his conch at the proper time.

ஆண்டியை அடித்தானாம் குடுவையை உடைத்தானாம்.

It is said that he beat the mendicants and broke his alms-dish.

681.ஆண்டியும் தாதனும் தோண்டியும் கயிறும்.

The Saivite and the Vaishnavite mendicants are sa a water-pot and its cord.

United or separate.

ஆண்டியைக் கண்டால் லிங்கன் என்கிறான், தாதனைக் கண்டால்

ரங்கன் என்கிறான்.

When he meets a Saiva mendicant be is a Lingan, and when he meets a Vaishnava mendicant he is a Rangan.

ஆண்டியும் ஆண்டியும் கட்டிக்கொண்டால் சாம்பலும் சாம்பலும் ஒட்டிக்கொள்ளும்.

When two mendicants embrace each other, the ashes of the one cleave to the other.

ஆண்டி வேஷம் போட்டும் அலைச்சல் தீரவில்லை.

Though he assumed the guise of a mendicant, his troubles did not cease.

ஆண்டி குண்டியைத் தட்டினால் பறப்பது சாம்பல்.

If a mendicant be struck on his posteriors, ashes fly.

ஆண்டு மாறின் காரும் அன்று அறுத்த சம்பாவும் ஆளன் கண்ணுக்கு அரிது.

Kar rice a year old, and newly reaped Samba (superior rice) are rare to the eye of a cultivator.

ஆண்டு மறுத்தால் தோட்டியும் கும்பிடான்.

If the year withhold her increase, even tho menial servants willneglect to do obeisance.

ஆண்டைமேற் கோபம் கடாவின் மேல் ஆறினான்.

He wreaked his anger against his master on the male buffalo.

ஆண்பிள்ளைகள் ஆயிரம் ஒத்திருப்பார்கள், அக்காள் தங்கைச்சி ஒத்திரார்கள்.

A thousand men may live together in harmony, whereas two women are unable to do so although they be sisters.

ஆண்மையற்ற வீரன் ஆயுதத்தின் மேற் குறை சொல்லுவான்.

The coward blames his weapon.

ஆதரவற்ற வார்த்தையும் ஆணிகிடாவாத கைமரமும் பலன் செய்யாது.

A comfortless word, and a palmira rafter without a bolt are of no use.

ஆதாயமில்லாத செட்டி ஆற்றோடே போவானா?

Will a chetty (a merchant,) take his departure by a river without gain ?

ஆதாயமில்லாத செட்டி ஆற்றைக் கட்டி இறைப்பானா?

Will a chetty dam up a river and drain out its waters for nothing?

ஆதீனக்காரனுக்குச் சாதனம் வேண்டுமா?

Is a man possessed of landed property without a legal instrument?

ஆத்திரக்காரனுக்குப் புத்தி மட்டு.

The over-hasty is wanting in sense.

ஆத்திரக்காரன் கோத்திரம் அறிவானா?

Will the over-hasty be nice about family pedigrees ?

ஆத்திரப்பட்டவனுக்கு அப்போது இன்பம்.

The hasty is gratified at the instant.

ஆத்தை படுகிற பாட்டுக்குள்ளே மகன் மோருக்கு அழுகிறான்.

While his mother is in extremity, her grown up son is crying for butter-milk.

ஆஸ்தியில்லாதவன் அரைமனிதன்.

Ho who possesses no property is but half a man.

ஆஸ்தியுள்ளவன் ஆஸ்திக்கு அடிமை.

A man of wealth is the slave of his possessions.

ஆஸ்தியுள்ளவனுக்கு நாசம் இல்லை.

The wealthy are not exposed to immediate ruin.

ஆந்தை சிறிது கீச்சுப் பெரிது.

The owl is small, its screech is loud.

ஆபத்திற் காத்தவன் ஆண்டவன் ஆவான்.

He who helps another in his misfortune becomes his master.

ஆபத்தும் சம்பத்தும் ஆருக்கும் உண்டு.

Prosperity and adversity are common to all.

ஆபத்துக்குப் பாவம் இல்லை.

A thing done through necessity is no crime.

ஆபத்துக்கு உதவினவனே பந்து.

He is a friend who aids in adversity.

ஆப்பாத்தாள் கல்யாணம் போய்ப்பார்த்தால் தெரியும்.

The condition of one’s elder sister may be ascertained by attending her wedding.

ஆப்பைப் பிடுங்கின குரங்கு நாசம் அடைந்ததுபோல.

As the monkey perished by drawing out a wedge.

ஆமணக்கு விதைத்தால் ஆச்சா முளைக்குமா?

If castor seed (palma christi) be sown will achcha (ebony) spring up?

ஆமணக்கு முத்து ஆணிமுத்தாமா?

Are the nuts of the castor plant pearls ?

ஆமணக்கும் பருத்தியும் அடர விதைப்பானா?

Will he sow Castor and cotton seeds in close proximity ?

ஆமை கிணற்றிலே அணில் கொம்பிலே.

The tortoise or a turtle is in the well, the squirrel is on a branch.

Said of two things or persons not found together.

ஆமை பிடிப்பார் மல்லாத்துவார் நாம் அது சொன்னாற் பாவம்.

They will catch the turtle, they will turn it on its back, for me to say so would be a crime. Indicating that it is more dangerous to speak of the crime of another than to commit it.

ஆமுடையானைக் கொன்ற அற நீலி.

A most abandoned woman who murdered her own husband.

ஆமுடையான் செத்தபின்பு அறுதலிக்குப் புத்தி வந்தது.

The woman became wise after the death of her husband.

ஆமுடையானுக்கு அழுதவளுக்கு அந்துக்கண்ணன் வந்து வாய்த்தான்.

A blear-eyed man became the husband of a woman who had beencrying for one.

ஆமுடையான் அடித்ததற்கு அழவில்லை, சக்களத்தி சிரிப்பாளேன்று அழுகிறேன்.I do not weep because my husband has beaten me, but because my rival will laugh at me.

ஆமுடையான் செத்து அவதிப்படுகிறபோது, அண்டை வீட்டுக் காரன் வந்து அக்குளில் குத்தினானாம்.

When in great extremity she was mourning the death of her husband, a neighbour came and attempted to tickle her under the arm.

ஆமுடையான் கோப்பில்லாக் கூத்தும், குருவில்லா ஞானமும் போல் இருக்கிறான். The husband resembles a merry, making without food and knowledge without a competent teacher.

ஆமுடையான் வட்டமாய் ஓடினாலும் வாசலால் வரவேண்டும்.

No matter what the circumambulation of a husband may be, he entershis house by the door.

ஆமுடையானுக்குப் பொய் சொன்னாலும் அடுப்புக்குப் பொய் சொல்லலாமா?

True, you may utter a falsehood to your husband, but can you deal falsely with the hearth?

ஆமுடையானை வைத்துக்கொண்டல்லோ அவசாரியாடவேண்டும்?

It is while she has a husband, is it not, that a woman, should play the harlot?

ஆமுடையான் செத்தவளுக்கு மருத்துவிச்சி தயவேன் ?

Of what use is the favor of a midwife to her who has lost her husband?

ஆமுடையான் பலம் இருந்தால் குப்பை ஏறிச் சண்டை செய்யலாம்.

If your husband be a powerful man, you may ascend the dunghill to fight.

ஆமை திடரில் ஏறினாற்போல.

As if a tortoise or turtle crept up a hillock.

ஆமையுடனே முயல் முட்டையிடப்போய்க் கண்பிதுங்கிச் செத்ததாம்.

It is said that when the hare went with the tortoise to lay eggs it strained its eyes out and died.

ஆய உபாயம் அறிந்தவன் அரிதல்ல வெல்வது.

It is not difficult for one to win who understands the tricks of dice.

ஆயக்காரனுக்குப் பிரமகத்திக்காரன் சாட்சி.

The brahmanicide is the witness of the custom officer.

ஆயக்காரன் அஞ்சு பணம் கேட்பான் அதாவெட்டுக்காரன் ஐம்பது பணம் கேட்பான்.

The under-hand extortioner demands fifty fanams whilst the custom officer demands five.

ஆயத்திலும் நியாயம் வேண்டும்.

Even in gain justice is required.

ஆயத்துக்குக் குதிரை கீயத்துக்குக் குட்டி.

Hire for the horse, nothing for its colt.

ஆயத்துக்குப் பயந்து ஆற்றில் நீந்தினது போல.

Like swimming the river to avoid the tax.

ஆயத்துறையில் அநியாயம் செய்யாதே.

Do not commit injustice at the custom-house.

ஆயிரக்கலம் நெல்லுக்கு ஓர் அந்துப்பூச்சி போதும்.

One grain destroying insect will consume a thousand grains of rice.

735 ஆயிரம் காக்கைக்குள் ஒரு அன்னம் அகப்பட்டது போல.

As a swan in the midst of a thousand crows.

ஆயிரம் காக்கைக்கு ஒரு கல்லுப்போல.

Like a single stone thrown at a thousand crows.

ஆயிரம் கட்டு அண்டத்தைத் தாங்குமா ?

Can a thousand props support the universe ?

ஆயிரம் கட்டு ஆனைப்பலம்.

A thousand bonds may equal the strength of an elephant.

ஆயிரம் சொன்னாலும் அவசாரி சமுசாரியாகாள்.

Though a thousand-times admonished, afaithless woman will not become a faithful wife.

ஆயிரத்திலே பிறந்து ஐஞ்ஞூற்றிலே கால் நீட்டினது போல.

Like one born with a thousand stretched out this legs with five hundred.

ஆயிரத்தில் ஒருவனே அலங்காரபுருஷன்.

Beauty is found only in one of a thousand.

ஆயிரம் நட்சத்திரம் கூடினாலும் ஒரு சந்திரன் ஆகாது.

The combined light of a thousand stars is not equal to a single moon.

ஆயிரம் மாகாணி அறுபத்திரண்டரை .

A thousand sixteenths make sixty-two and a half.

ஆயிரம் உடையார் அமர்ந்திருப்பார் துணிபொறுக்கி தொந்தோம் தொந்தோம் என்று கூத்தாடுவான்.

He whose fortune amounts to thousands is quiet, while the rag- gatherer leaps for joy.

Dignity is characteristic of the worthy, and levity of the worthless.

ஆயிரம் வந்தாலும் ஆயத்தொழில் ஆகாது.

Though it may bring in thousands, the occupation of a tax gatherer is bad

ஆயிரம் வருஷம் சென்று செத்தாலும் அநீதச்சா ஆகாது.

Although one may live a thousand years an unnatural death is bad.

ஆயிரம் வித்தைகள் கற்றாலும் உலகத்தில் ஆடம்பரங்கள் வேண்டும்.

Although one has acquired a thousand arts, he will still feel the necessity of earthly show.

ஆயிரம் பெயரைக் கொன்றவன் அரைவைத்தியன்.

He who has killed a thousand persons is half a doctor.

ஆயிரம் வந்தாலும் ஆத்திரம் ஆகாது.

Though a thousand may thereby be obtained, impetuosity is not good.

ஆயிரம் பெயர் கூடினாலும் ஒரு அந்துப்பூச்சியைக் கொல்லக்கூடாது.

Though a thousand persons unite, they cannot kill a single grain insect.

751.ஆயிரம் பொன் போட்டு யானை வாங்கி அரைப்பணத்து அங்கு சத்துக்குப் பால் மாறுகிறதா?

After laying out thousands for an elephant why hesitate to give half a fanam for a goad?

ஆயிரம் அரைக்காற்பணம்.

A thousand eighths of a fanam.

ஆயிரம் சொல்லுக்கு அரை எழுத்து.

Half a letter is equal to a thousand words.

ஆயிரம் பசுக்களில் ஒரு பசு உதைத்துக்கொண்டால் நஷ்டமா?

Will it prove a loss if one of a thousand cows kicks?

755.ஆயிரம் பனையுள்ள அப்பனுக்குப் பிறந்தும் பல்லுக் குத்த ஒரு ஈர்க்கும் இல்லை. Although born of a father possessed of a thousand palmira trees, he has not a fibre with which to pick his teeth.

ஆயிரம் பாம்பினுள் ஒரு தேரை அகப்பட்டாற்போல.

Like a toad among a thousand serpents.

ஆயிரம் பொன் பெற்ற குதிரைக்கு அரைப்பணத்துச் சவுக்கு.

Half a fanam to buy a whip for a horse worth thousands of gold.

ஆயிரம் நற்குணம் ஒரு லோப குணத்தால் கெடும்.

A single avaricious desire will destroy a thousand good qualities

ஆயிரம் பொன் பெற்ற குதிரைக்கும் சவுக்கடி வேண்டும்.

Even a horse worth thousands of gold may require a whip.

ஆயிரம் பொய் சொல்லிக் கோயிலைக் கட்டு.

Tell lies by the thousand and build a temple.

ஆயுதபரீக்ஷை அறிந்தவன் நூற்றில் ஒருவன்.

One of a hundred makes a skilful swords-man.

ஆயுதம் இல்லாரை அடிக்கிறதா?

What ! strike the unarmed?

ஆயோதன முகத்தில் ஆயுதம் தேடுகிறது போல.

Like seeking a weapon in the face of battle.

ஆய்ச்சலாய்ச்சலாய் மழை பெய்கிறது.

It rains in successive torrents.

ஆய்ந்து பாராதான் காரியம் தான் சாந்துயரம் தரும்.

An ill-considered undertaking may occasion the agony of death.

ஆரக்கழுத்தி அரண்மனைக்கு ஆகாது.

A female with an inauspicious mark on the neck will prove an evil in a king’s palace.

ஆரடா விட்டது மானியம் நானே விட்டுக்கொண்டேன்.

Sirrah! who invested you with a free tenure, I did it myself.

A long continued favour is regarded as a right.

ஆராகிலும் படியளந்து விட்டதா?

Has any one measured out my daily allowance ?

ஆராருக்கு ஆளாவேன் ஆகாத உடம்பையும் புண்ணையும் கொண்டு.

How many shall I serve with this debilitated and ulcerated body?

ஆராற் கெட்டேன் நாராற் கெட்டேன்.

By whom was I ruined, by twisted hemp.

771.ஆரியக் கூத்தாடினாலும் காரியத்திற் கண் வேண்டும்.

Although engaged in a mere puppet-show, one ought to keep the eye on the main chance.

ஆருக்கும் அஞ்சான் ஆர்படைக்கும் தோலான்.

He is fearless and shrinks not in the presence of any foe.

ஆருக்கு ஆர் சதம்?

Who is really true to another ?

ஆருக்குப் பிறந்து மோருக்கு அழுகிறாய்?

To whom were you born? you cry for butter-milk.

ஆருக்காகிலும் துரோகம் செய்தால் ஐந்தாறு நாட்பொறுத்துக் கேட்கும், ஆத்துமத்துரோகம் செய்தால் அப்போதே கேட்கும்.

Treachery against any man will be slowly requited, but treachery against one’s self will meet with immediate retribution.

ஆருமற்றதே தாரம் ஊரில் ஒருவனே தோழன்.

A wife who has no connections is to be preferred and so the friend ship of one.

ஆரும் ஆரும் உறவு? தாயும் பிள்ளையும் உறவு.

Who are related to each other? the mother and her child.

ஆரும் இல்லாத ஊரிலே அசுவமேத யாகம் செய்தானாம்.

He is said to have performed Ashwamedha, (the sacrifice of a horse) in an uninhabited country.

ஆரை நம்பித் தோழா காருக்கு ஏற்றம் போட்டாய்?

My friend, on whom did you depend for assistance when you putup a picotta to irrigate the kar rice ?

An efficient picotta is worked by two, frequently by three men.

ஆரோ செத்தான் எவனோ அழுதான்.

Some one died : someone cried.

781.ஆர் ஆத்தாள் செத்ததும் பொழுது விடிந்தால் தெரியும்.

In the morning it will be known whose mother is dead.

ஆர் கடன் வைத்தாலும் மாரிகடன் வைக்கக்கூடாது.

Whomsoever you delay to pay, the debt of Mari must be at once discharged.

Mari is the Goddess who presides over pestilence,&c.

ஆர் குடியைக் கெடுக்க ஆண்டிவேஷம் போட்டாய்?

Whose family did you intend to ruin when you assumed the guise of a religious mendicant ?

ஆர் குத்தினாலும் அரிசியானால் சரி.

No matter who pounds it if we obtain the rice.

ஆலகால விஷம் போன்றவன் அந்தரமாவான்.

He who is as dangerous to society as the poison of a serpent will be ruined.

ஆலசியம் அமிர்தம் விஷம்.

Indolence changes nectar into poison.

ஆலமரம் பழுத்ததென்று பறவைக்கு ஆர் சீட்டனுப்பினார்?

Who informed the birds that the banyan tree was in fruit ?

ஆலின்மேற் புல்லுருவி.

A parasite on a banyan tree.

789.ஆலும் வேலும் பல்லுக்கு உறுதி நாலும் இரண்டும் சொல்லுக்கு உறுதி.

As the banyan and the acacia strengthen the teeth, so Naladiyar and Kural give force to speech.

Naladiyar and Kural two celebrated poetie works on moral subjects.

ஆலைக் கரும்பும் வேலைத் துரும்புமானேன்.

I am become a bruised reed tossed on the waves.

ஆலையம் அறியாது ஓதிய வேதம்.

The temple understands not the hidden meaning of the Vedas.

ஆலையில்லா ஊரிலே இலுப்பைப்பூச் சர்க்கரை.

The flowers of the olive, Bassia, are regarded as sugar in a place without a Sugar cane mill.

ஆலை விழுது தாங்குகிறாப்போலே.

As the pendulous roots of its branches support the banyan tree.

794.ஆல் பழுத்தால் அங்கே அரசு பழுத்தால் இங்கே.

If the banyan be in fruit, thither, if the arasu, hither, the birds flock.

ஆல் போல் விழுந்துவிட்டு, அறுகுபோல் வேரோடி மூங்கில் போற் சுற்றம் முசியாமல் வாழ்ந்திருக்க.

Day you prosper as the banyan with its daughter-stems, take root like the wide-spreading arugu grass, and as the bamboo amid unfailing friends.

A congratulatory expression to a newly married couple.

ஆவணி மாதம் அழுகல் தூற்றல்.

The month of August is attended with incessant drizzling.

ஆவத்தை அடரான் பாவத்தை தொடரான்.

He is not subject to calamity who pursues not a sinful course.

ஆவல் மாத்திரம் இருந்தால் என்ன, அன்னம் இறங்கினால் அல்லவோபிழைப்பான்?

What avails mere desire, he will live, will be not, if he swallows rice?

ஆவாரை இலையும் ஆபத்துக்குதவும்.

Even the leaves of the avárai may be useful in misfortune.

ஆவென்று போன பிறகு அள்ளி இடுகிறது ஆர் ?

After his last gasp who will distribute our food ?

ஆவேறு நிறமானாலும், பால்வேறு நிறமாமோ?

Will the colour of the skin of a cow affect that of its milk?

ஆழமறியும் ஓங்கில் மேளம் அறியும் அரவம்.

The onkil fish is acquainted with depth, and the snake knows the sound of a drum.

This reference to the instincts of animals serves to indicate the aptitude &c., of individuals.

ஆழம் அறியாமல் காலை யிடாதே.

Do not step down unless you know the depth.

ஆழாக்கு அரிசி மூழாக்குப்பானை முதலியார் வருகிற வீறாப்பைப் பாரும்.

With an àlak of rice in hand and a pot that will suffice to boil only three fourths of it look at the ostentation the Mudaliar displays.

ஆழியெல்லாம் வயலானால் என்ன அவனி யெல்லாம் அன்னமயமானால் என்ன?

What if the great deep were an extended field and all the world standing corn?

Even then each could enjoy only what he might consume.

ஆளமாட்டாதவனுக்குப் பெண்டேன் ?

Of what use is a wife to him who cannot govern her?

ஆளனில்லாத் துக்கம் அழுதாலும் தீராது.

The grief occasioned by the death of a husband will not be removed by a flood of tears.

ஆளன் இல்லாதவள் ஆற்று மணலுக்குச் சரி.

She who has no husband is like sand in the bed of a river.

Uncertain as to position.

ஆளான ஆட்களுக்கு அவிழ் அகப்படாக் காலத்திலே காகா பிசாசு கஞ்சிக்கு அழுகிறது.

The raven demon crying for kanji when the well-to-do cannot obtain a grain of boiled rice.

ஆளுக்கு ஒரு குட்டுக் குட்டினாலும் அவனுக்குப் புத்தி வராது.

Although each of you may cuff the fellow, he will not thereby become wiser.

ஆளுக்கு ஒரு குட்டுக் குட்ட அடியேன் தலை மிடாப்போல.

Being buffeted by every one, my head has become as large as a water-pot.

ஆளுக்குள்ளே ஆளாயிருப்பான்.

He may escape recognition in a crowd.

ஆளை அறிந்துதான் அறுக்கிறான்.

After ascertaining the character of the person he undermines his interests.

ஆளை ஆள் அறியவேண்டும் மீனைப் புளியங்காய் அறியவேண்டும்.

Man must be tested by man and fish by tamarind acid.

ஆளை ஆள் குத்தும் ஆள் மிடுக்குப் பத்துப் பேரைக் குத்தும்.

Personal valor enables one to encounter an enemy, but outward show will scare away ten.

ஆளைச் சுற்றிப்பாராமல் அளக்கிறதா?

What, do you take your measure of a person without eyeing him all around ?

ஆளைப் பார் முகத்தைப் பார்.

Look at the person, look at his face.

Spoken in derision of a boaster.

ஆளைப் பார்த்து வாயால் ஏய்த்தான்.

He eyed the man and deceived him by his talk.

ஆள் ஆளைக் குத்தும், பகடம் பத்துப் பேரைக் குத்தும்.

One man may stab one, threatening may stab ten.

ஆள் இல்லாமல் ஆயுதம் வெட்டுமா?

Will a sword cut unwielded ?

ஆள் இருக்கக் கொலை சாயுமா ?

Is he who is yet alive, murdered ?

ஆள் இல்லாப் படை அம்பலம்.

Mere weapons are ineffective.

ஆள் இளந்தலை கண்டால் தோணி மிதக்கப் பாயும்.

When a dhony finds her steersman unskilful she pitches.

Spoken of something going wrong from want of skill.

ஆள் ஏற நீர் ஏறும்.

As men embark, the surrounding water rises.

ஆள் கொஞ்சமாகிலும் ஆயுதம் மிடுக்கு.

Though feeble in person, his weapon is powerful.

ஆள் மெத்தக் கூடினால் மீன் மெத்தப் பிடிக்கலாம்.

When numerous fishermen combine together, multitudes of fish may be caught.

ஆறல்ல நூறல்ல ஆகிறது ஆகட்டும்.

Neither six nor a hundred are required, let that be which will be.

ஆறாம் பேறு பெண்ணாய்ப் பிறந்தால் ஆறான குடித்தனம் நீறாகவிடும்.

If the sixth-born be a female, a family of overflowing wealth will be reduced to powder.

ஆறிலும் சாவு நூறிலும் சாவு.

Death may occur at six, or at a hundred years of age.

ஆறின கஞ்சி பழங்கஞ்சி.

Cold kanji is old kanji.

ஆறின புண்ணிலும் அசடு நிற்கும்.

There will be a scab even after the wound is healed.

lnterrupted amity though restored will occasion suspicion.

ஆறினால் அச்சிலே வார் ஆறாவிட்டால் மிடாவிலே வார்.

If cool pour it into the mould, if not pour it into the large earthen pot.

ஆறு கடக்குமளவும் அண்ணன் தம்பியெனல், ஆறு கடந்தால் நீயா நானார்.

To avow fraternal relationship until the river is crossed; and to ignore it on arriving at the opposite bank.

ஆறு கலியாணம் மூன்று பெண்கள் மாரோடு மார் தள்ளுகிறது.

Where six marriages are being celebrated three women are pressing and pushing.

ஆறு காதம் என்கிறபோதே கோவணத்தை அவிழ்ப்பானேன்?

Why loose your waist-cloth on mentioning that the river is yet ten miles off?

836.ஆறு கெட நாணல் இடு ஊர் கெட நூலை இடு.

Plant reeds to destroy a river, to destroy a country introduce yarn.

Weavers who neglect tillage, and foul the water by dying processes &c are here referred to.

ஆறு கொண்டது பாதி தூறு கொண்டது பாதி.

The river has destroyed one half and the jungle the other.

ஆறு நிறையச் சலம் போனாலும் பாய்கிறது கொஞ்சம் சாய்கிறது கொஞ்சம். Though the river is in full flood part of it flows on in its course, and part diverges.

ஆறு நிறையப் போனாலும் நாய்க்கு நக்குத் தண்ணீர்.

Though the river is full to overflowing, a dog laps.

Amid the greatest abundance one can only enjoy what is required

ஆறு நீந்தின எனக்குக் குளம் நீந்துவது அரிதோ?

Having swum a river, will it be difficult for me to swim over in tank?

ஆறு நீந்தினவனுக்கு வாய்க்கால் எவ்வளவு?

What is a mere channel to him who has swum a river ?

ஆறு நேராய்ப் போகாது.

A river never flows straight.

ஆறு நேரான ஊர் நிலை நில்லாது.

A town in the course of a river will not endure.

ஆறு பார்க்கப் போக ஆய்ச்சிக்குப் பிடித்தது சலுப்பு.

The old dame caught a cold by going to look at the river.

ஆறு போவதே போக்கு அரசன் சொல்வதே தீர்ப்பு.

The flow of a river is its course, the utterance of a ruler is his decision.

ஆறு மாசப் பயணம் அஞ்சி நடந்தால் முடியுமா?

Can a six months journey be accomplished if the party walk hesitatingly?

An arduous enterprize requires unremitted exertion.

ஆறு மாதம் காட்டிலே, ஆறு மாதம் வீட்டிலே.

Six months in the jungle and six at home.

ஆறு மாதத்துக்குச் சனியன் பிடித்தாற்போல.

As Saturn seized one for six months together.

ஆறும் கடன் நூறும் கடன் பெருக்கச் சுடெடா பணிகாரத்தை.

Debt in debt whether it amounts to six or a hundred; you fool(?) bake the cakes large.

ஆறு வடிவிலேயும் கரிப்புத் தெளிவிலேயும் வருத்தம்.

Their severity is most felt, when a flood subsides, and a famine terminates.

ஆறெல்லாம் கண்ணீர் அடி எல்லாம் செங்குருதி.

All the way is bedewed with tears, and the footprints are red with blood.

ஆற்றித் தூற்றி அம்பலத்தில் வைக்கப் பார்க்கிறான்.

He aims to expose me, after comforting and abusing me.

ஆற்றிலே போகிற தண்ணீரை அப்பா குடி , ஐயா குடி.

Drink sir, and drink the water that is flowing in the river.

Spoken of apparent generosity which in reality costs nothing.

ஆற்றிலே ஒரு காலும் சேற்றிலே ஒரு காலுமாய் இருக்கிறான்.

He has one foot in the river and one in mud.

Said of one involved in inextricable difficulty.

ஆற்றிலே போட்டாலும் அளந்து போட வேண்டும்.

Although you are throwing it into the river, measure it first.

ஆற்றிலே கணுக்கால் தண்ணீரிலும் அஞ்சி நடப்பது உண்டு.

Though water in a river is up to one’s ankle only, some will wade with hesitation.

ஆற்றிலே ஊருகிறது மணலிலே சுவறுகிறது.

Creeping along a river and sinking in the sand.

ஆற்றிலே விட்ட தொப்பை போல் தவிக்கிறேன்.

I am tossed about like a tuft of sacred grass that has been thrown into a river.

ஆற்றில் கரைத்த புளியும் அங்காடிக்கிட்ட பதருமாயிற்று.

It is the pulp of the tamarind fruit dissolved in a river, and chaff sent to the bazaar.

Said of things useless and unavailing.

ஆற்றிற் பெருவெள்ளம் நாய்க்கென்ன சளப்புத் தண்ணீர்.

The river is in flood, but what of that to a dog? it is only a fordable stream.

ஆற்றுக்குப் பார்ப்பான் துணையா, சோற்றுக்குப் பயற்றங்காய் கறியா?

Will a Brahman be of any use when one crosses a river, or pulse in pod serve for a curry?

ஆற்றுக்கும் பயம் காற்றுக்கும் பயம்.

Both the river and weather are dreaded.

ஆற்றுக்குப் போனதும் இல்லை செருப்புக் கழற்றினதும் இல்லை.

I neither went to the river, nor put off my shoes.

ஆற்றுப்பெருக்கும் அரசும் அரை நாழி.

The flood of a river and the reign of a king last but half an hour.

ஆற்று மணலை அளவிடக்கூடாது.

The sands of a river cannot be counted.

ஆற்று நீரை நாய் நக்கிக் குடிக்குமோ எடுத்துக் குடிக்குமோ?

How does a dog drink the water of a river, by lapping or by lading?

ஆற்றைக் கடந்தல்லோ அக்கரை ஏற வேண்டும்?

Before ascending its opposite bank it is necessary first, is it not to cross the river?

ஆற்றைக் கடந்தால் ஓடக்காரனுக்கு ஒரு சொட்டு.

After crossing the river the boatman gets a cuff.

ஆற்றைக் கடத்திவிடு ஆகாசத்திற் பறக்கக் குளிகை தருகிறேன்

என்கிறான்.

He says, carry me over the river and I will give you a pill that willenable you to fly through the air.

ஆனதல்லாமல் ஆவதறிவாரோ?

Can one comprehend the future as well as the past?

ஆன தெய்வத்தை ஆறு கொண்டுபோகிறது அனுமந்தராயனுக்குத் தெப்பத்திருவிழாவா?

After the river has carried away every imaginable deity, do you stay to celebrate an aquatic festival in honour of Hanuman?

Said of one seeking the lesser aid when the greater has failed.

ஆனமட்டும் ஆதாளியடித்துப்போட்டு, ஆந்தை போல் விழிக்கிறான்.

Having spent all he stares like an owl.

ஆன முதலை அழித்தவன் மானம் இழப்பது அரிதல்ல.

Having lost his capital, it will not be difficult for him to lose his reputation.

ஆனவன் ஆகாதவன் எல்லாத்திலும் உண்டு.

The good and the bad exist among all.

ஆனால் அச்சிலே வார்க்கிறேன் ஆகாவிட்டால் மிடாவிலே வார்க்கிறேன்.

If I succeed I will pour it into a mould, if not, into a large pot.

Accommodating one’s conduct to circumstances.

ஆனி அடியிடாதே கூனி குடிபோகாதே.

Do not begin to build in June; nor set out to occupy a house in March.

ஆனி அரை ஆறு, ஆவணி முழு ஆறு.

In June half a river, in August a full river.

878.ஆனி ஆனை வாலொத்த கரும்பு.

In June sugar-cane is like an elephant’s tail.

ஆனை அசைந்து தின்னும் வீடு அசையாமல் தின்னும்.

An elephant moves when eating, a house eats without moving.

ஆனை ஆசாரவாசலைக் காக்கும், பூனை புழுத்த மீனைக் காக்கும்.

An elephant waits before the outer hall of a king’scourt; a cat watches the putrid fish.

ஆனை ஆயிரம் பெற்றால் அடியும் ஆயிரம் பெறுமா?

If an elephant fetch a thousand, will the mark of his footstep be worth so much?

ஆனை இருந்து அரசாண்ட இடத்திலே பூனை இருந்து புலம்பி அழுகிறது.

A cat sits and mews in the place once occupied by the royal elephant.

ஆனை இலைக்கறி பூனை பொரிக்கறி.

An ordinary curry for an elephant and a superior curry for a cat.

ஆனை உண்ட விளாங்கனி போல.

Like a blighted wood-apple swallowed by an elephant.

ஆனை ஏறியும் சந்து வழி நுழைவானேன்?

Why enter by a corner when mounted on an elephant ?

ஆனை ஏறித் திட்டிவாயில் நுழைவாரா?

Will one mounted on an elephant enter through a wicket?

ஆனை ஒரு குட்டிபோட்டும் பலன், பன்றி பல குட்டி போட்டும் பயன் இல்லை.

It is of value though an elephant brings forth a single young one but the many young ones of a pig are of no value.

One good thing is better than ten bad ones.

ஆனை கட்டத் தூர் வானமுட்டப் போர்.

The stalks of the grain are so strong that an elephant may be tied to them, and the stacks are as high as the heavens.

Said in exaggeration of an abundant harvest.

ஆனை கண்ட பிறவிக்குருடர் அடித்துக்கொள்ளுகிறது போல்.

As the blind quarrelled about an elephant they had examined.

ஆனை கறுத்திருந்தும் ஆயிரம் பொன் பெறும்.

Though black, an elephant will fetch a thousand gold pieces.

ஆனை காணாமற்போனாற் குண்டுச் சட்டியில் தேடினால் அகப்படுமா ?

If an elephant be lost, is it to be sought in an earthen pot ?

ஆனை குண்டுச் சட்டியினும் குழிசியினும் உண்டோ ?

Is the elephant in the rice-pot or in the Water-pot ?

ஆனை கேட்ட வாயால், ஆட்டுக் குட்டி கேட்கிறதா ?

What, does the mouth that asked for an elephant ask for a lamb ?

ஆனை கொடுத்தும் அங்குசத்திற்குப் பிணக்கா ?

Having given the elephant is there a dispute about the goad ?

ஆனை கொடிற்றில் அடக்குகிறது போல எந்த மட்டும் அடக்குகிறது ?

How long shall I conceal it as an elephant incloses a thing in his jaws ?

ஆனைக் கவடும் பூனைத் திருடும்.

The deceit of an elephant and the thievishness of a cat.

ஆனைக்கு அறுபது முழம் அறக்குள்ளனுக்கு எழுபது முழம்.

Keep away from an elephant sixty cubits, and from a dwarf seventy cubits.

ஆனைக்கும் பானைக்கும் சரி.

The same reason is applicable alike to elephants and earthen pots.

899.ஆனைக்கும் புலிக்கும் நெருப்பைக் கண்டால் பயம்.

The elephant and tiger are afraid of fire.

ஆனைக்கும் அடி சறுக்கும்.

Even an elephant may slip.

ஆனைக்குத் தீனியிடும் வீட்டில், ஆட்டுக்குட்டிக்குப் பஞ்சமா?

Will a lamb be famished in a place where elephants are fed ?

ஆனைக் கூட்டத்திற் சிங்கம் புகுந்ததுபோல.

As if a lion had entered a herd of elephants.

ஆனைக்குத் தேரை ஊணா?

Are toads fit for elephant’s food ?

ஆனைக்குத் துறடும் அன்னத்துக்கு மிளகாயும் வேண்டும்.

An elephant requires a goad, and boiled rice a chilli (condiment.)

ஆனைக்கு இல்லை கானலும் மழையும்.

An elephant is not affected by sunshine or rain.

ஆனைக்கு ஒரு காலம் பூனைக்கு ஒரு காலம்.

The elephant has its time, the cat also has its time.

ஆனை செத்தாலும் ஆயிரம் பொன்.

Although dead, an elephant will fetch a thousand gold pieces.

ஆனை தழுவிய கையாலே ஆடு தழுவுகிறதோ?

What! does the hand that has caressed an elephant caress a sheep?

ஆனை தன் தலையில் தானே மண்ணைப் போட்டுக்கொள்ளும்.

The elephant will put sand on its own head.

To see this done by wild elephants when travelling through a jungle is very interesting.

ஆனை தன்னைக் கட்டச் சங்கிலியைத் தானே கொடுத்தது போல.

As an elephant gives the chain to tether himself.

Said of one who, whether consciously or not, supplies means to his own disadvantage.

ஆனை துரத்திவந்தாலும் ஆலயத்தில் நுழையலாகாது.

Though chased by an elephant, it is not right to enter a temple.

ஆனை நிழலைப் பார்க்கத் தவளை கலங்கினாற்போலே.

As a frog trembled at the shadow of an elephant.

ஆனை படுத்தால் ஆள்மட்டம்.

When an elephant lies down its height will equal the stature of a man.

ஆனை படுத்தால் ஆட்டுக்குட்டிக்குத் தாழுமா?

When an elephant lies down, will he be lower than a lamb ?

ஆனை பார்க்க வெள்ளெழுத்தா?

Are your eyes too dim to see an elephant ?

You must be blind indeed.

ஆனை போன வீதி

The street by which an elephant passed.

ஆனை மிதிக்கப் பிழைப்பார்களா?

Has any survived after being trodden under foot by an elephant ?

ஆனை முட்டத் தாள் வானமுட்டப் போர்.

Stubble as high as an elephant, stacks towering to the skies.

ஆனை மேயும் காட்டில் ஆட்டுக்குட்டி மேய இடம் இல்லையா?

Is there not room for a lamb to crop its food in a jungle where elephants feed?

ஆனை மேலே போகிறவனைச் சுண்ணாம்பு கேட்டாற்போல.

Like asking chunam (lime) of one who is going along on an elephant.

ஆனைமேல் இட்ட பாரம் பூனைமேல் இட்டாற்போல.

As if an elephant’s load was transferred to a cat.

ஆனையும் அறுகம்புல்லினால் தடைபடும்.

Even an elephant may be impeded by arugu, Agrostis linearis, grass.

This grass is sacred to Ganesa.

ஆனையும் ஆனையும் முட்டும்போது இடையில் அகப்பட்ட கொசுகுபோல.

As a gnat between two elephants that are brought into collision.

ஆனையை வித்துவானுக்கும் பூனையைக் குறவனுக்கும் கொடு.

Give an elephant to a pundit, and a cat to a mountaineer.

ஆனையைக் கொன்றவன் பூனையை வெல்லமாட்டானா?

Is he who slew an elephant unable to overcome a cat ?

ஆனையை ஆயிரம் பொன்னுக்கு வாங்கி இருப்பு அங்குசத்திற்கு ஏமாந்து நிற்பானேன்?

After having paid a thousand gold pieces for an elephant, why hesitate to buy an iron goad?

ஆனையைக் குத்திச் சுளகாலே மூடுவாள்.

She will stab the elephant and cover it with a sieve.

ஆனையைக் கட்டிச் சுளகாலே மறைப்பாள்.

Having tied the elephant she will cover it with a winnowing fan.

ஆனையைத்தேடக் குடத்துக்குள் கை வைத்தது போல.

Like putting one’s hand into a water-pot in search of a missing elephant.

ஆனையை விற்றுத் துறட்டிக்கு மன்றாடுகிறான்.

Having sold the elephant he begs for the goad.

ஆனையைத் தண்ணீரில் இழுக்கிற முதலை, பூனையைத் தரையில் இழுக்குமா?

Can an alligator which can draw an elephant in water, drag a cat on dry ground ?

ஆனை வரும் பின்னே மணி ஓசை வரும் முன்னே.

The sound of the bell is heard before the elephant makes its appearance.

Spoken of events which cast their shadows before.

ஆனை வால் பிடித்துக் கரையேறலாம் ஆட்டுக்குட்டியின் வால் பிடித்துக் கரையேறலாமா?

One can cross a river by holding the tail of an elephant, can one do so by holding the tail of a sheep?

ஆனை விழுந்தால் கொம்பு, புலி விழுந்தால் தோல்.

On the death of an elephant the tusk remains, on the death of a tiger the skin.

ஆனை விழுங்கிய அம்மையாருக்குப் பூனை சுண்டாங்கி.

A cat will be a small thing to an old dame who swallowed an elephant.

ஆனை விழுந்தாற் குதிரை மட்டம்.

When down, an elephant is as high as a horse.

ஆனை வேகம் அடங்கும் துறட்டியால்.

The force of an elephant is subdued by the goad.

இகழ்ச்சியுடையோன் புகழ்ச்சியடையான்.

The contemptible will not be praised.

இக்கரையில் பாகலைப் போட்டு அக்கரையில் கொழுகொம்பு நடுகிறான்.

He puts down the seed pagal (a creeper) on this side of the river and erects a supporting pole on that.

இங்கு இருந்த பாண்டம் போல.

Like a vessel that contained assafoetida.

இச்சித்த காரியம் இரகசியம் அல்லவே.

A thing that is greatly desired is not secret.

இஞ்சி தின்ற குரங்குபோல.

Like a monkey that has eaten green ginger.

943.இடக்கனுக்கு வழி எங்கே? கிடக்கிறவன் தலைமேலே.

Where is the way of the perverse ? on the head of the man that is lying down.

இடங்கொடுத்தால் மடம் பிடுங்குவான்.

If permitted he will pull down the choultry.

Intimating what persons of violent tendencies must be at once repressed.

இடதுகைக்கு வலதுகை துணை வலதுகைக்கு இடதுகை துணை.

The right hand helps the left and the left the right.

இடம் வலம் தெரியாதவனோடு இணக்கம் பண்ணக்கூடாது.

One may not make friendship with him who does not know the right side from the left.

Intimating that one must have nothing to do with fools.

இடி ஓசை கேட்ட பாம்பு போல.

Like a snake that has heard thunder.

இடிக்குக் குடை பிடிக்கலாமா?

Will an umbrella be of any use in a thunder-storm ?

இடுகிற தெய்வம் எங்கும் இடும்.

A liberal deity will give every-where.

இடுப்பு வைத்த இடமெல்லாம் அடுப்பு வைத்தான்.

In every place on which he reclined he constructed a hearth.

Spoken of one who takes care of himself.

இடுப்பு ஒடிந்த கோழிக்கு உரற் குழியே கதி.

The mortar hole is the asylum of the fowl with a broken back.

952.இடும்பு செய்வார்க்கு இராப் பகல் நித்திரை இல்லை.

Oppressors sleepnot day or night

இடுவது பிச்சை பெறுவது மோக்ஷம்.

Alms-giving secures heavenly bliss.

இடுவார் பிச்சையைக் கெடுவார் கெடுப்பார்.

The evil-disposed will destroy the good deeds of the beneficent.

955.இடுவாள் இடுவாளென்று ஏக்கற்று இருந்தாளாம், நாழி நெல்லுக் கொடுத்து நாலாசையும் தீர்த்தாளாம்.

It is said that she waited patiently for her mistress assured she would be rewarded; and at length she got ameasure of rice, and her four desires were met.

இடைக்கணக்கன் செத்தான், இனிப் பிழைப்பான் நாட்டான்.

The curnam of the shepherd caste is dead, henceforth the peasant may prosper.

இடை சாய்ந்த குடம் கிடை.

The water-pot remains aslant as when put down.

இடைத்தெருவில் கோலம் வரும்போது குசத்தெரு எங்கே என்கிறாள்?

When the marriage procession comes along the shepherd’s street she asks where the potter’s street is.

இடைப்பிறப்பும் கடைப்பிறப்பும் ஆகாது.

Middle and lower ranks in life are not good.

இடைப் புத்தி பிடரியிலே.

The sense of the shepherd is in his neck.

இடையன் கெடுத்தது பாதி மடையன் கெடுத்தது பாதி.

The shepherd destroyed half, and the simpleton destroyed half.

இடையன் கலியாணம் விடியும் பொழுது.

A shepherd’s marriage takes place at day-break.

இடையாண்டியும் குசத்தாதனும் இல்லை.

Among shepherds there are no Saiva mendicants, among potters there are no Vaishnava mendicants.

இடையூறு செய்தோன் மனையில் இருக்கலாது பேய் முதலாய் ?

Even a demon will not haunt the dwelling of him, that defeats the hopes of another.

இட்ட எழுத்திற்கு ஏற ஆசைப் பட்டால் கிடைக்குமா?

If one’s desires are in excess of destiny, will they be obtained?

இட்டதன் மேல் ஏறாசைப்படுகிறதா?

Is it fit to wish for more than what is already given?

இட்டவன் இடாவிட்டால் வெட்டுப்பகை.

If the giver cease to give, mortal hatred will ensue.

இட்டார்க்கு இடு, செத்தார்க்கு அழு.

Give to those who have given, weep for the dead.

இட்டு வைத்தால் தின்னவும் எடுத்து வைத்தால் சுமக்கவும் தெரியும்.

He knows how to eat if food be set before him, and he knows how to carry if the burden be laid upon him.

இணங்காரோடு இணங்குவது இகழ்ச்சி.

To associate with the obstinate will bring disgrace.

இது என்ன வெள்ளரிக்காய் விற்ற பட்டணமா ?

What! is this a town in which water-melons were sold ?

இத்தனை பெரியவன் கையைப் பிடித்தால் எப்படி மாட்டோம் என்கிறது ?

When so great a personage takes one by the hand, how can one say nay ?

இத்தனை அத்தனை ஆனால் அத்தனை எத்தனை ஆகும்?

If this amounts to that how much will that come to ?

இந்த அடிக்கு எந்த நாயும் சாகும்.

Such a blow would kill any dog.

இந்த எலும்பைக் கடிப்பானேன் சொந்தப்பல்லுப் போவானேன்?

Why gnaw this bone, and why lose one’s own teeth?

இந்தக் கூழுக்கோ இத்தனை திருநாமம்?

Is it for this gruel that so many sacred namams are used?

இந்தக் கூழுக்கா இருபத்தெட்டு நாமம் ?

What, is it for this gruel that I have made twenty-eight námam sectarial marks.

இந்தக்கரிப்பிற் செத்தால், இன்னம் ஒரு கரிப்பு மயிரைப் பிடுங்குமா?

If one die during this famine will another famine pull off his hair?

இந்தப் பூனையும் பால் குடிக்குமா என்றாற்போல் இருக்கிறான்?

He is as if one said of a cat, will this also drink milk?

இந்தப் பெருமையும் பந்தல் அழகும் பார்த்தையா பண்ணைக்காரா ?

O, headman, hast thou noticed this greatness, and the beauty of the Pandal?

இந்த நாயை ஏன் இப்படிச் செய்கிறாய்?

Why do you treat this dog in this way?

இந்திரனைச் சந்திரனை இலையாலே மறைப்பாள், எமதருமராஜனைக் கையாலே மறைப்பாள்.

She will conceal Jupiter and the moon with a leaf, and Yama, the regent of the dead, with her hand,

இமைக் குற்றம் கண்ணுக்குத் தெரியாது.

The defects in the eye-lashes are not apparent to the eye.

இயமன் ஒருவனைக் கொல்வான், ஏற்றம் மூவரைக் கொல்லும்.

Yama the regent of the dead, kills one at a time, a picotta may kill three at once.

இயற்கை வாசனையோ செயற்கை வாசனையோ?

Is the habit natural or acquired?

இரக்கம் இல்லாதான் நெஞ்சம் இரும்பிலும் கடிது.

The heart of one void of compassion is harder than iron.

இரக்கப் போனாலும் சிறக்கப் போகவேண்டும்.

Though yougobegging, go decently attired.

இரங்காதவர் உண்டா ? பெண் என்றால் பேயும் இரங்கும்.

Are there those who have no pity ? If the word woman be uttered even a demon will be moved with compassion.

இரண்டு ஆட்டிலே ஊட்ட விட்ட குட்டிபோல.

Likea lamb allowed to suck two sheep.

Spoken of a youth full of strength and activity.

இரண்டு பட்ட ஊரில் குரங்கும் குடி இராது.

Even a monkey will not stay in a village divided against itself.

இரண்டு தோணியில் கால் வைக்கிறதா ?

Is it to plant your feet on two dhonies?

இரண்டு பெண்டாட்டிக்காரன் வீட்டில் நெருப்பேன்?

Why fire in the house of a man that has two wives?

இரண்டு வீட்டிலும் கலியாணம் இடையிலே செத்ததாம் நாய்க்குட்டி.

It is said that the pup died between two houses where marriage festivities were going on.

இரண்டு நாய்க்கு ஒரு எலும்பு போட்டது போல.

As a bone thrown to two dogs.

இரந்தும் பரத்துக்கு இடு.

Though you have to beg them, make your offerings to God.

996.இரந்தோர்க்கு ஈவது உடையார் கடன்.

It is the duty of the richto give alms to beggars.

997.இரப்பவனுக்கு வெண்சோறு பஞ்சமா?

Is it difficult for a beggar to get fine rice?

இரப்பவனுக்கு எங்கும் பஞ்சம் இல்லை.

A beggarnowhere suffers from famine.

இரவல் உடைமை இசைவாய் இருக்கிறது, என் பிள்ளை ஆணை நான் கொடுக்கமாட்டேன்.

The thing borrowed suits; I swear by my child that I will not return it.

இரவல் சதமா , திருடன் உறவா?

Is a thing borrowed a durable possession, is a thief a friend?

இரவற் சோறு பஞ்சம் தாங்குமா?

Will borrowed rice prove a security against famine?

இரவற் சீலையை நம்பி இடுப்புக் கந்தையை எறிந்தாளாம்.

It is said, that relying on a borrowed cloth, she throw away her tattered cloth.

இராகு திசையில் வாழ்ந்தவனும் இல்லை, ராஜ திசையிற் கெட்டவனும் இல்லை. None ever prospered under Rahu, nor was any one ever ruined under Jupiter.

Rahuis the name of a monstrous serpent ordragon, the ascendingnode, and regarded as one of the nine planets, whichwith Kethu the descending node, is said to grasp the sun and moon periodically, and thus to cause eclipses. When the supernals assembled at a feast to drink the water of immortality obtained from the churning of the milky ocean Rahu and Kethu, two Asuras, clandestinely got admission. The sun and moon saw them and at once informed Vishnu of their presence. Vishnu dispatched his marvellous disc and decapitated them just as the coveted nectar was about to enter their throats. They to avenge themselves resolved periodically to swallow the sun and moon.

இராக் கண்ட சனி மிடாப்போல வீங்கின கதை.

The story of one who in a dream of the night saw Saturn swelling as a large pot.

இராசன் ஏறிய குதிரையைப்போல்.

Like a horse ridden by a king.

1006.இராசமுகத்துக்கு எலுமிச்சம் பழம் போல.

As a lemon offered to a king.

A gift to procure his favour: a hindu when offering a lemon or fruit of any kind invariably does so with the right hand.

இராச கீரியைக் காவுகிறதுபோல.

Like carrying a royal mongoose.

இராசன் ஆனாலும் தன் தாய்க்கு மகனே.

Though a king, he is the son of his mother.

இராசன் செங்கோல் தன் நாடுவரையில்.

A king’s sceptre extends to the limit of his territory.

இராசா மகள் ஆனாலும் கொண்டவனுக்குப் பெண்டுதான்.

Though a princess, she is the wife of the man who has taken her in marriage.

இராசாளியைக் கண்ட கொக்குப்போல.

Like a heron which saw a falcon.

இராசா கடன்படப் புளுக்கை காடித்தண்ணீர் குடித்ததுபோல.

As a slave lived on gruel because the king was in debt.

இராப்பட்டினி கிடந்தவன் உரித்த வாழைப்பழம் விற்கிறதா என்று விசாரித்தானாம்.

It is said that he who starved the whole night inquired if peeled plantains could be obtained.

இராப்பட்டினி கிடப்பவன் அகவிலை கேட்பானோ?

Does be who lies down at night fasting, enquire after the price of grain?

இராப்பட்டினி பாயோடே.

The sense of hunger ends on the mat.

இராப்பகல் கண்ணிலே.

In the eye night and day.

இராமர் இருந்த இடம் அயோத்தி.

Ayodhya was the city of Rama.

இராமன் மங்கையோடு இணங்கியது அவம்.

Acquiescence with the wishes of his wife was fatal to Rama.

இராமனைப்போல ராஜா இருந்தால் அனுமானைப் போலச் சேவகனும் இருப்பான்.

If the king be equal to Rama, his servant may be equal to Hanuman.

Hanuman was the monkey chief, ally of Rama in his expedition against Lanka.

இரா முழுதும் ராமாயணம் கேட்டுச் சீதைக்கு ராமன் என்ன என்ற கதை.

The story of one who having listened to the reading of the Ramayana a whole night, asked what relationship existed between Sita and Rama.

இராமேசுரத்துக்குப் போயும் சனீசுரன் தொலையவில்லை.

Though he went on a pilgrimage to Rameswaram, Saturn has not

left him.

இராவணன் குடிக்கு மகோதரன் போலும், சுயோதனன் குடிக்குச் சகுனிபோலும். He is what Mahodharan was, to the family of Ravana and what

Sakuni was to Suyodhana.

Said of one who under professions of friendship secretly plotsone’s ruin.

இராவண சந்நியாசிபோல் இருக்கிறான்.

He is as Ravana in the guise of a hermit.

இராவுத்தனைத் தள்ளினதும் அல்லாமல் குழியும் பறித்ததாம் குதிரை.

It is said that the horse not only threw his rider, but dug his gravealso.

இருக்கிற அன்றைக்கு எருமைமாடு தின்றாற்போல.

Like a buffalo he consumes the day’s supply.

இருக்கிறவன் செவ்வையாய் இருந்தால் சிரைக்கிறவன் செவ்வையாய்ச் சிரைப்பான்.

If he who is being shaved sits properly, the barber will shave well.

இருக்க வேண்டும் என்றால் இரும்பைத் தின்.

If you wish to live long, eat iron.

இருக்க இருக்க எல்லாம் இசைவாகும்.

In time all will be in harmony.

இருக்கும் இடம் ஏவுமா ?

Will the place on which we sit, incite ?

இருசி உடைமை இராத்தங்கல் ஆகாது.

Oblations made to a demoness must not be kept till the morning.

இரு சுழி, இருந்து உண்டாலும் உண்ணும், இரந்து உண்டாலும் உண்ணும்.

He who has a double twirl of hair, may live either on his own resources or by begging.

இருட்டு வேலையோ குருட்டு வேலையோ?

Was the work done in the dark or by the blind ?

இருட்டு வீட்டுக்குள் போனால் திருட்டுக்கை நிற்குமா?

Will his thievish hand be restrained when he enters a dark room?

இருட்டுக் குடிவாழ்க்கைத் திருட்டுக்கு அடையாளம்.

It is a sign of thievishness for a family to live in obscurity.

இருதலை மணியன் பாம்பைப்போல.

Like a snake that has a head at both ends.

இருதலைக்கொள்ளி எறும்பு போல் ஆனேன்.

I have become like an apt on a fire-brand lighted at both ends.

Spoken when in danger from opposite quarters.

இருந்தல்லோ படுக்கவேண்டும்?

Must one not sit before lying down?

இருந்த நாள் எல்லாம் இருந்துவிட்டு ஊர்ப்பறையனுக்குத் தாரைவார்த்த கதை. The story of one who after leading an unexceptionable course of life gave his daughter in marriage to the village Pariah.

இருந்தவன் தலைமேலே இடி விழுந்தது போல.

As the thunder-bolt fell on the head of the one who remained.

இருந்த கால் மூதேவி நடந்த கால் சீதேவி.

The sluggish foot is Mudevi the goddess of adversity, the active footis Shridevi the goddess of prosperity.

These two personages were produced when the milky ocean was churned to obtain ambrosia. They play an important part in the economy of the Hindus.

இருந்தவனுக்குப் போனவன் குணம்.

He that went away was better than he who stayed.

இருந்தவன் எழுந்திருக்கிறதற்குள்ளே நின்றவன் ஒரு காதம் போவான்.

Whilst he who was seated was rising, the man who was standing had gone ten miles.

இருந்தால் பூனை, பாய்ந்தால் புலி.

While squatting, a cat, when springing, a tiger.

இருந்தால் இருப்பீர், எழுந்திருந்தால் நிற்பீர்.

If sitting you sit, if you rise you stand.

இருந்து பணம் கொடுத்து நடந்து வாங்கவேண்டியதாய் இருக்கிறது.

One must walk a long way to get back the money lent when seated.

இருபத்தொரு மழையும் எண்ணி ஊற்றியது.

The twenty-one kinds of rain were enumerated and poured out.

இருப்புக் கதவு இடித்துத் தவிட்டுக் கொழுக்கட்டை எடுக்கிறதா?

What! knocking down an iron door to obtain a bran cake?

இருப்புச் சலாகையை விழுங்கிப்போட்டு இஞ்சிச்சாறு குடித்தால் தீருமா?

If one has swallowed a bar of iron, will its effects be removed by drinking a decoction of ginger?

இருப்புக் கோட்டையும் கற்கதவும் போல.

Like an iron fort and a stone door.

இரு மனது மங்கையோடு இணங்குவது அவம்.

To associate with a double minded woman is fatal.

இரும்பு செம்பானால் துரும்பும் தூணாம்.

If iron becomes copper, a straw may become a pillar.

One impossibility is as like as another.

இரும்புத்தூணைச் செல் அரிக்குமா?

Can white-ants eat an iron pillar ?

இரும்பு செம்பானால் திரும்பிப் பொன் ஆகும்.

If iron can be converted into copper, Copper may be reconverted into gold.

இரும்புக்கட்டியைக் காற்றடிக்கிறபோது இலவம் பஞ்சு எனக்கு என்ன புத்தி என்கிறதாம்.

It is said that when the wind was driving along a piece of iron, the silk-cotton asked what was best for him to do.

இரும்புக்கட்டி பறக்கிறபோது இலவம்பஞ்சுக்கு இருப்பிடம்எங்கே ?

When a piece of iron is flying away, where will silk-cotton find a resting place ?

இரும்பு அடிக்கிற இடத்தில் நாய்க்கு என்ன வேலை?

What has a dog to do in a smith’s shop?

இரும்பு பிடித்த கையும் சிரங்கு பிடித்த கையும் சும்மா இராது.

The hand that has taken up an iron tool and the hand affected by the itch will not be still.

இரும்பு அடிக்கிற இடத்தில் நாய்க்கு என்ன கிடைக்கும்?

What will a dog get in a smith’s shop?

இரும்புத்தூணை எறும்பு அரித்தாற்போல.

As if an ant had gnawed an iron pillar.

இரும்பு துறட்டுக்கு அசையாத புளியங்காய் திருப்பாட்டுக்கு அசையுமா?

Will the tamarind fruit that has resisted an iron hook shake at a sacred song.

In illustration of this proverb the following may not be considered irrelevant. In the year 1826 when I went to my first Missionary station, Trincomalee on the Eastern coast of Ceylon, I called on the chief Mudaliar to pay my respects and to urge the claims of Christianity. The old gentleman who remembered the coercive system adopted by the Dutch for the propagation of Christianity, and well knowing too that Missionaries under the wild sway of Great Britain can use no weapon but the Gospel, uttered with great animation the above proverb. In view of the youthful character of his visitor he seemed to feel like Goliath in the presence of David.

இரும்பை எறும்பு அரிக்குமா ?

Can an ant gnaw iron ?

இரும்பை எலி தின்னுமா?

Can a rat eat iron ?

1063.இரும்பை எலி கவ்விற்று என்கிறான் படுக்காளி.

The infamous liar says that the rat took the iron in its mouth.

இரும்பைக் கறையான் அரித்தால் பிள்ளையைப் பருந்து கொண்டு போகாதா?

If the white-ants can eat iron, why cannot a hawk carry off a child ?

இருவரும் ஒத்தால் இணக்குவார் ஏன்?

If the two agree what need of arbitrators?

இருவராலே ஆகாத காரியம் ஒருவராலே ஆகுமா?

Can an affair be effected by one that could not be accomplished by two?

இருவர் நட்புக்கு ஒருவர் பொறுமை.

The friendship of two depends on the forbearance of one.

இருளன் பிள்ளைக்கு எலிக்குஞ்சு பஞ்சமா?

Does the son of an Irulan, a wild tribe, suffer from a scarcity of young rats?

இருளன் ராஜவிழி விழிப்பானா?

Can a savage put on the look of a king ?

இருளும் ஒரு காலம் நிலவும் ஒரு காலம்.

A time of darkness, a time of moonshine.

இரெட்டியாரே இரெட்டியாரே என்றால், கலப்பையைத் திட்டென்று போட்ட கதை.

The story of one who dropped his plough when accosted O Reddy, O Reddy.

இலக்கணம் கற்றவன் கலக்கம் அற மன்னர் சபை காண்பான்.

The learned will appear undismayed in a royal assembly.

இலக்ஷணம் அவலக்ஷணம் முகத்திலே.

Beauty and ugliness are in the face.

இலங்கணம் பரம ஒளஷதம்.

Abstinence is the best medicine.

இலங்கையில் பிறந்தவன் எல்லாம் இராவணன் ஆவானா?

Are all that are born in Ceylon, Ravanas?

இலங்கையைச் சுட்ட குரங்கு.

The monkey that set fire to Lanka.

இலவு காத்த கிளி ஆனேன்.

I am like the parrot that waited for the silk-cotton pod.

Spoken of one who has been sadly disappointed in his expectations.

The proverb is said to refer to a parrot that on seeing a green pod on a silk-cotton tree believed it would ripen into fruit, whereas it eventually burst and the cotton was scattered to the winds.

இலுப்பைப்பூவைத் திருப்பினால் இருபுறமும் பொத்தல்.

If the flower of ilupai (Bassia Longifolia) be turned, it will be found hollow on both sides.

இலை தின்னி காய் அறியான்.

He who feeds on leaves knows not the flavor of fruit.

இலையும் பழுப்பும் எங்கும் உண்டு.

Leaves green and sear are found every where.

இலௌகீகம் வைதீகம் இரண்டும் வேண்டும்.

The secular and the sacred are both necessary.

இல்லது வாராது உள்ளது போகாது.

That which is not will not come, that which is, will not go.

இல்லறம் பெரிது துறவறம் சிறிது.

Domestic life is better than that of the ascetic.

இல்லறம் பெரிது துறவறம் பழிப்பு.

Domestic life is honourable, that of the ascetic is disgraceful.

இல்லாதவன் பொல்லாதவன்.

He that is destitute is wicked.

இல்லாதது பிறவாது அள்ளாதது குறையாது.

That which is not, will not come out; that from which nothing is taken; will not lessen.

1087.இல்லாது சொல்லி அல்லற் படுதல்.

Uttering a falsehood and suffering the evil thereof.

இல்லாளை விட்டு வல்லாண்மை பேசுகிறதா?

What! is it to speak manfully after deserting thy wife?

இல்லாதும் இல்லன் இருப்பதும் இல்லன்.

He lacks nothing, nor does he possess any thing.

இல்லாதவன் பெண்சாதி எல்லாருக்கும் தோழியா?

Is the wife of the destitute the friend or companion of all ?

இல்லை என்ற வீட்டில் பல்லியும் சேராது.

Even a lizard will not enter a house occupied by the niggardly.

இல்லோர் இரப்பது இயல்பு.

It is natural for the destitute to beg.

இவள் விலை மோரில் வெண்ணெய் எடுத்துத் தலைமகனுக்குக் கலியாணம் பண்ணுவாள்.

She will make butter out of the butter milk-given for sale, and make provision for the marriage of her first-born son.

இவனுக்கும் அவனுக்கும் ஏழாம் பொருத்தம்.

There are seven points of agreement between this person and that.

இவனுக்குச் சொல்லும் புத்தி கடலிற் பெருங்காயம் கரைத்தது போல் இருக்கிறது.

The advice given to him is like assafoetida dissolved in the sea.

இவன் ஊராருக்குப் பிள்ளை.

He is the child of the whole village.

Said of a self-willed wandering youth.

இவன் மகா பெரிய கள்ளன், காலாலே முடிந்ததைக் கையாலே அவிழ்க்கிறது அரிது.

He is a clever rogue, what he ties with his feet it is difficult to untie with the hand.

இவன் கல்லாது கற்றவன், உள்ளங்கையில் வைகுண்டம் காட்டுவான்.

He has attained the unattainable; he can show Vaikundam Paradise in the palm of his hand.

இவன் புத்தி உலக்கைக் கொழுந்து.

His wit is as sharp as a wooden pestle.

இழவுக்கு வந்தவள் தாலி அறுப்பாளா?

Will she who attends a funeral remove her marriage symbol?

இழுக்குடைய பாட்டிற்கு இசை நன்று.

Harmony sets off a faulty stanza.

இழுவை கண்டால் அடி பார்ப்பானேன்?

When the trail marks are before you, why look for footprints ?

இழை ஆயிரம் பொன் பெற்ற இந்திரவர்ணப்பட்டு.

A scarlet cloth each thread of which is worth a thousand gold pieces.

இழையத் தீட்டிக் குழைய வடித்தல்.

Thoroughly pounded and properly boiled.

இளகின இரும்பைக் கண்டாற் கொல்லன் குண்டியைத் தூக்கி அடிப்பான்.

When the smith perceives that the iron is soft, he will raise himself to the stroke.

The Indian smith squats at the forge, and rises to his feet only when he uses a two-handed hammer.

இளங்கன்று பயம் அறியுமா?

Does a young calf know fear?

இளமையிற் சோம்பல் முதுமையின் மிடிமை.

Indolence, in youth will bring poverty in old age.

இளமையில் முயற்சி முதுமையிற் காக்கும்.

Industry in youth will support one in old age.

இளமையிற் பழக்கம் எப்போதும் மறவாது.

The habits of early life will never be forgotten.

இளமையும் முதுமையும் சரியான வயதல்ல.

Youth and senility do not properly belong to a man’s age.

இளவெயில் காயாத நீயா தீ பாயப்போகிறாய்?

Do you who cannot endure the early beams of the sun presume to walk over fire?

இளைஞன் ஆனாலும் ஆகவான் மூப்பு.

Although young he will play the man.

இளைத்தவள் தலையில் ஈரும் பேனும்.

In the tresses of a poor woman are found nits and lice.

இளைத்தவன் சினேகிதனைச் சேர்.

Associate with the friend of the poor.

இளைத்தவனே எள்ளை விதை.

O you weak fellow, sow the sessamum seed.

இளையாள் இலை தின்னி மூத்தாள் காய்அறிவாள்.

The younger sister feeds on leaves, the elder is accustomed to fruit.

இளையாளே வாடி மலையாளம் போவோம், மூத்தாளே வாடி முட்டிக்கொண்டு சாவோம்.

Come my younger sister, we will proceed to Malayalam; come my elder sister, we will strike our heads together and die.

இறகு முற்றிப் பறவை ஆனால், எல்லாம் தன் வயிற்றைத் தான் பார்க்கும்.

When mature and on the wing, all birds will look after their own food.

இறக்கும் காலம் வந்தால் பிறக்கும் ஈசலுக்குச் சிறகு.

When death approaches, white-ants take wing.

இறக்கும் காலம் வராமல் பிறக்குமா ஈசலுக்குச் சிறகு?

Will white-ants take wing except on the approach of death?

இறங்கும் துறையிலே நீத்தானால், இந்த ஆற்றை எப்படிக் கடக்கிறது?

If on stepping into the riverone is obliged to swim, how will I get across ?

இறங்கு பொழுதிலே மருந்து குடி.

Take medicine at sun-set.

இறந்தவன் இருப்பவனுக்கு வழிகாட்டி.

The dead is the pilotof the living.

இறந்தவன் பிள்ளை இருந்தவன் அடைக்கலம்.

The child of the dead is the ward of the living.

இறந்தவனுக்கு எள்ளும் தண்ணீரும்.

Sessamum and water offered to the dead.

இறுத்த குடிக்கு அனர்த்தம் இல்லை.

A family out of debt is out of danger.

இறுப்பானுக்குப் பணமும் கிடையாது, உழைப்பானுக்குப் பெண்ணும் கிடையாது.

He who pays his debts cannot obtain money, nor can the labourer obtain a wife.

இறைச்சி தின்கிறவர் கடுப்புக்கு மருந்து அறிவார்.

They who live on flesh are acquainted with the medicine for tooth ache.

இறைச்சி தின்றாலும் எலும்பைக் கோத்துப் போட்டுக்கொள்ளலாமா?

Is one to wear a neck-lace of bones because he eats flesh ?

This and the preceding proverb are somewhat singular but not unnatural among a vegetarian people.

இறைத்த கிணறு ஊறும், இறையாத கிணறு நாறும்.

The water of a well always drawn, is fresh, that of a well not drawn is fetid.

இறைத்த கிணறு சுரக்கும்.

The water of a well always drawn springs up a-fresh.

1132.இனம் பிரிந்த மான் போல.

Like a deer separated from its herd.

இனிமேல் ஒரு தெய்வத்தைக் கையெடுக்கிறதா?

Hereafter is it to lift up the hands to a god?

இனிமேல் எமலோகபரியந்தம் சாதிக்கலாம்.

Hereafter he may effect his purpose as far as the realms of Yama.

இன்பமும் துன்பமும் பொறுமையிலே.

Joy and grief must be regulated by moderation.

இன்பத்தில் ஆசை எவர்க்கும் உண்டு.

Happiness is desired by all.

இன்பமும் துன்பமும் எடுத்த உடலுக்கு.

The body it is that is affected by pleasure and pain.

இன்று இருப்பார் நாளைக்கு இல்லை.

Those who are alive to-day may not be on the morrow.

இன்றைக்கு இலை அறுத்தவன் நாளைக்குக் குலை அறுப்பான்.

He who cut off the leaves to-day may possibly cut off the bunch tomorrow.

இன்றைக்கு ஆகிறது நாளைக்கு ஆகட்டும்.

That which is practicable to-day may be so on the morrow.

இன்றைக்குச் செத்தால் நாளைக்கு இரண்டு நாள்.

If one die to-day, to-morrow will be the second day.

இன்றை என்பதும் நாளை என்பதும் இல்லை என்பதற்கு அடையாளம்.

To say today; tomorrow, indicates refusal.

ஈ கலையாமல் தேன் எடுப்பார்கள், எடுக்காமற் பிடிப்பார்கள்.

They will take the honey without dispersing the bees, they will take it without raising it up.

ஈகை உடையவன் எக்களிப்பு அடைவான்.

The liberal giver will be happy.

ஈக்கு விடம் தலையில், தேளுக்குக் கொடுக்கில்.

In a fly, the head is the seat of poison, in a scorpion, the tail.

ஈசலுக்கு எல்லாம் பகை.

All are against the winged white-ants.

ஈசல் இறகு எல்லாவற்றிலும் மிருது.

The wing of a white-ant is the softest of all things.

ஈசல் மடிந்தாற்போல் மாண்டதே சேனை.

The army perished like winged white-ants.

ஈசற் பெரும்போக்கில் தவளை தத்தி விழுங்குகிறது.

The frog leaps and swallows the swarming winged white-ants.

ஈசனுக்கு ஒப்பு இங்கு ஒன்றும் இல்லை.

Nothing here is equal to God.

ஈச்சங்கள் எதிலும் குளிர்ச்சி .

Date-palm toddy is the coolest of beverages.

ஈச்சம் காட்டில் எருமை குடியிருந்த கதை.

The story of a buffalo that lived in a date-palm grove.

ஈடன் பாடஞ்சான் கூழையெருது நுளம்பஞ்சாது.

A strong man fears not hardship, nor does a bullock with a stunted tail fear gnats.

ஈடாகாதவனை எதிராக்காதே.

Do not oppose your inferior.

ஈடுள்ள குடிக்குக் கேடு இல்லை.

A wealthy family is not exposed to danger.

ஈட்டிய பொருளினும் எழுத்தே உடைமை.

Learning is more substantial than accumulated riches.

ஈட்டி எட்டியமட்டும் குத்தும், பணம் பதின்காதமும் குத்தும்.

A spear wounds as far as it reaches; the effect of money reaches ten kathams

(100 miles).

ஈட்டுக்கு ஈடும் சோட்டுக்குச் சோடுமாய் இருந்தால் வாசி.

Like for like, and equality in a pair are desirable.

ஈட்டுக்கும் பாட்டுக்கும் இருந்தாள் இடுகுமரி.

The maiden who was given in marriage was equal to all theexigencies of life.

ஈந்து பார்த்தால் இம்மி வெளி ஆகும்.

The smallest fraction will come out by division, இம்மி = 1,075,200th part of a unit.

ஈப்பிசினி இரப்பதுகூடக் கக்கிசம்.

A miser will find even begging difficult.

ஈயத்தைக் காய்ச்சலாம் இரும்பைக் காய்ச்சலாமா ?

Load may be melted, can iron ?

ஈயம் பிடித்தவன் எது சொல்லினும் கேளான்.

He who has taken up lead will not listen, no matter what is it to him.

ஈயாத புல்லனை எவ்விடத்திலும் காணோம்.

A niggardly, savage is nowhere found.

ஈயார் தேட்டைத் தீயார் கொள்வார்.

The wicked obtain by rapacity what the miserly accumulate.

ஈயார் பொருளுக்குத் தீயார்.

Thewicked enjoy the property of the miser.

ஈயும் எறும்பும் எங்கும் உண்டு.

Flies and ants abound everywhere.

ஈயைப் பிடித்தால் கை வேறு கால் வேறு.

If you catch a fly, its limbs will be separated.

ஈயைப் போலே சுத்தமும் எறும்பைப்போலே பலமும்.

Clean as a fly, andstrong as an ant.

ஈரச்சீலையைப் போட்டுக் கழுத்து அறுப்பான்.

He will cut the throat after tying a wet cloth round it.

ஈர நாவிற்கு எலும்பு இல்லை.

There is no bone ina slanderous tongue.

ஈரம் அற்ற இடத்திலே ஈ மொய்க்குமா, ஈரம் உள்ள இடதித்லே ஈ மொய்க்குமா? Do insects swarm in a dry place or in a wet place ?

ஈரவெங்காயத்திற்கு இருபத்தெட்டுப் புரை.

In an onion there are twenty-eight coats.

ஈரை நினைப்பான் பேரை மறக்கான்.

He who thinks of a nit will not forget its name.

ஈரைப் பேனாக்கிப் பேனைப் பெருமாள் ஆக்கினேன்.

I magnified the nit into a louse, and the louse into Perumal.

ஈர் உருவப் பேன் அகப்படுமா?

Will lice be obtained when drawing nits between the finger and the thumb?

ஈ விஷ்டித்ததும் நாய் திருடித் தின்றதும்.

That which a bee ejects and that which a dog has stolen

ஈ விழுந்த சாதம் எடுத்தாலொழியப் போமா ?

Will a fly that has fallen into the boiled rice.go unless it be taken out?

ஈவோனுக்கு ஒரு போசனம், இரப்போனுக்கு ஏராளம்.

To the giver a meal, to the beggar plenty.

ஈழத்திற் செக்காட இங்கே பதம் பார்க்க.

The pressis turned in Lanka, and the material under pressure is examined here.

ஈனவும் தெரியாது நக்கவும் தெரியாது.

It knows not how to bring forth nor how to lick.

ஈன்றவள் தாய் பாட்டி, இவள் தாயின் தாய் பீட்டி.

The mother of one’s mother is his grandmother, her mother is his great grand mother.

1183.ஈன்றோர் நஞ்சிற் சான்றோர் இல்லை.

Indulgence in the parent is not good for the child.

உகமுடிய மழை பெய்தாலும் ஓட்டாங்கிளிஞ்சில் பயிர் ஆகுமா?

Though it should rain to the end of the world, would broken oyster shells vegetate?

உகிர்ச்சுற்றின் மேல் அம்மி விழுந்தது போல்.

As a grind-stone fell on the whitlow.

உங்கள் உறவிலே வேகிறதைப்பார்க்கிலும் ஒரு கட்டு விறகிலே வேகிறது நல்லது.

It is better to be consumed by a faggot than by your friendship.

உங்கள் பெண்டுகள் கொண்டல் அடித்தால் கண்கள் கொள்ளாது.

The eyes will be over-powered by the dancing of your women.

உங்களைக் கடலிலே கைகழுவினேன்.

I have washed my hands of you in the sea.

உசு பிடி என்றால் நீ பிடி என்கிறதாம் நாய்.

It is said that when he urged his dog to seize, it replied, you do so.

உச்சந்தலையிற் செருப்பால் அடித்தாலும் உச்சி குளிருமா?

If slippered on the head, will the crown of the head become cool?

உடம்பு எல்லாம் புழுத்தவன் அம்மன் கோவிலைக் கெடுத்த கதை.

The story of a man who defiled Amman covil by his ulcerated body.

உடம்புளைந்த கழுதை உப்புகளத்திற்குப் போனது போல.

As the wearied ass went to the salt-pit.

உடம்பு எடுத்தவன் எல்லாம் ஓடு எடுத்தான்.

All who have taken a body have taken an alms-dish.

உடம்பு தேற்றிக்கொண்டு அல்லவா யோகத்தில் போகவேண்டும்?

Must one not invigorate the body and then proceed to meditation?

உடம்பு எங்கும் சுடுகிற தழலை மடியிலே கட்டுகிறாய்.

Thou huggest up in thy bosom the embers that warm every part of the body.

உடம்பு முழுதும் நனைந்தவருக்குக் கூதல் என்ன ?

Of what consequence is cold to him whose whole body is drenched ?

உடலுக்கோ பால் வார்த்து உண்பது, ஊருக்கோ பால் வார்த்து உண்பது?

Do we feed on milk for the benefit of the body, or that our neighbours may know it?

உடல் இரண்டு உயிர் ஒன்று.

Divided as regards body, one in soul.

உடல் ஒருவனுக்குப் பிறந்தது நா பலருக்குப் பிறந்தது.

The body is born for one, the tongue for many.

உடல் உள்ளவரைக்கும் கடல் கொள்ளாத கவலை.

Anxieties which the ocean cannot contain attendthe body as long as it exists.

உடன்பிறப்பு இல்லா உடம்பு பாழ்.

The body of one who has no kindred is exposed to desolation.

உடாப்புடைவை பூச்சிக்கு இரை.

A garment not worn is a prey to moths.

உடுத்த புடைவைதானே பாம்பாய்க் கடிக்கிறது.

The cloth one has put on bites as a snake.

உடும்பு போனாலும் போகிறது கையைவிட்டால் போதும்.

The guana may go, it is enough if the hand be free.

உடும்புக்கு இரண்டு நாக்கு மனிதனுக்கு ஒரு நாளுக்கு.

The guana has two tongues, man only one.

உடும்புக்கு இரண்டு நாக்கு உண்டு, மனிதனுக்கு இரண்டு நாக்கு உண்டா ?

The guana has a double tongue, has man the same?

உடை முள்ளுக்கு எதிரே உதைக்கலாமா?

Can you kick against the thorns of the Acacia?

உடைமை என்பது கல்வியுடைமை.

Learning is real wealth.

உடைமையும் வறுமையும் ஒரு வழி நில்லா.

Wealth and poverty are not abiding.

உடைமையும் கொடுத்து அருமையும் குலைகிறதா?

What! give one’s property and sacrifice one’s reputation?

உடையவன் பாராப் பயிர் உருப்படுமா?

Will a crop not looked after by the owner flourish ?

உடையவன் சொற்படி உரலைச் சுற்றிக் களைபறி.

Pluck up the weeds about the mortar as your master bids you.

உடையவனிற் கைப்பற்றினவன் மிடுக்கன்.

An embezzler is more obstinate than the owner.

உடையவன் சொற்படி கமுகடி களைபறி.

Weed around the areca tree at thy master’s biding.

உடையவன் இல்லாச் சேலை ஒரு முழம் கட்டை.

The cloth whose owner is absent is a cubit too short.

உடையார் வீட்டு மோருக்கு அகப்பைக் கணக்கு என்ன?

What necessity is there for estimating the quantity of buttermilk by the ladle in the homestead of the chief?

உட்காந்து அல்லவோ படுக்க வேண்டும்?

You must sit before lying down, must you not?

உட்காந்தவனைக் கட்ட மாட்டாதவன் ஓடுகிறவனைக் கட்டுவானா?

Can he tie a man that is running who cannot tie one that is sitting?

உட்சுவர் இருக்கப் புறச்சுவர் பூசலாமா?

What! beautify the outside of a wall while the inside is neglected?

உட்சுவர் தீற்றிப் புறச்சுவர் தீற்று.

Garnish the inside of the wall and then the outside.

உட்புறத்துக்கு வெளிப்புறம் கண்ணாடி.

A mirror reflects whatever is before it.

உணர்வில்லாக் கருவியும் உப்பில்லாச் சோறும் சரி.

A mere instrument void of feeling and food without salt are alike.

உண்கிற சோற்றிலே நஞ்சைக் கலக்கிறதா ?

What, is it to mix poison with the rice one is eating?

உண்ட உடம்பிற்கு உறுதி, உழுத புலத்தில் நெல்லு.

There is strength in a body well fed, and grain in the ploughed field.

உண்ட பிள்ளை உரஞ் செய்யும்.

A child that eats well thrives.

உண்ட வயிற்றுக்குச் சோறும் மொட்டைத்தலைக்கு எண்ணெயுமா?

Is rice required for a full stomach, or oil for a baldhead?

உண்டது தான் ஏப்பம் வரும்.

That which has been eaten will be evidenced in the belching.

உண்ட வீட்டுக்கு இரண்டகம் பண்ணலாமா?

May hospitality be requited by treachery?

உண்ட உடம்பு உருகும் தின்ற பாக்குச் சிவக்கும்.

The body nourished by another’s bounty will melt, arecanut when chewed turns red.

உண்ட சுற்றம் உருகும்.

Friendship cemented by food will compassionate.

உண்டார் மேனி கண்டால் தெரியும்.

The body shows who is well fed.

உண்டால் தீரும் பசி, கண்டால் தீருமா?

Hunger is appeased by eating, will it be so by looking at food?

உண்டால் தின்றால் உறவு, கொண்டால் கொடுத்தால் உறவு.

Friendship is promoted and strengthned by hospitality and also by intermarriage.

உண்டாலும் உறுதிப்பட உண்ணவேண்டும்.

When you eat, do so to keep up your strength.

உண்டாற் கொல்லும் விஷம்.

Poison destroys when taken.

உண்டி சுருங்குதல் பெண்டிர்க்கு அழகு.

Moderation in food becomes women.

உண்டு தின்று உள்ளே இருவென்றால் உயர எழும்பி ஏன் குதிக்கிறாய்?

When you are told to eat heartily and remain in-doors, why do you rise up and jump?

உண்டு உறியில் இரு என்றால் உருண்டு தரையில் விழுகிறாய்.

If I say eat and sit on the hanging-shelf, you fall to the ground.

உண்டு கொழுத்தால் நண்டு வளையில் இராது.

If a crab gets fat, it will not stay in its hole.

உண்டு தின்று உயரம் ஆனால் ஊரிலே காரியம் என்ன ?

What business has he in the village seeing that he is grown up?

உண்ணக் கை சலித்து இருக்கிறான்.

His hand is weary with eating.

உண்ண வா என்றால் குத்த வருகிறாய்.

When I call you to eat, you come to strike me.

உண்ணாக்கை அறுத்துச் சுண்ணாம்புக்குறி இடுவேன்.

I will cut your uvula and smear it with chunam-lime.

உண்ணாச் சொத்து மண்ணாய்ப் போகும்.

Property not enjoyed comes to nought.

உண்ணாமல் ஊர் எல்லாம் திரியலாம் உடுக்காமல் ஒரு வீட்டுக்கும் போகலாகாது.

One may wander over the whole country without eating, but one

may not go to a single house without dressing.

உண்ணாமல் ஒன்பது வீடு போகலாம், உடுக்காமல் ஒரு வீடும் போகல் ஆகாது.

One may go to nine houses without eating, but not to one without garments.

உண்ணும் கீரையிலே நண்ணும் புல்லுருவி.

Mistleloe attached to edible greens.

உண்பது இருக்க ஒரு கருமம் செய்யேல்.

Do not go to work without eating.

உண்பான் தின்பான் சிவப்பிராமணன், குத்துக்கு நிற்பான் வீர முஷ்டி.

The Saiva Brahman will freely eat, the ferocious mendicant will show fight.

உண்பாரைப் பார்த்தாலும் உழுவாரைப் பார்க்கல் ஆகாது.

Though you look at those who are eating, you may not look at those who are ploughing.

உண்மை சொல்லிக் கெட்டாரும் பொய் சொல்லி வாழ்ந்தாரும் இல்லை.

None ever perishes by speaking the truth, none flourishes by uttering

falsehood.

உதடு மன்றாடப் போய் உள்ளிருந்த பல்லும் போனாற்போல.

As if the teeth also went out when the lips had gone to beg.

உதட்டிலே உள்ள வாழைப்பழத்தை உள்ளே தள்ளுவார் உண்டோ ?

Are there any who push into the mouth the plantain that is already between the lips?

உதட்டுக்கு மிஞ்சின பல்லும் திருட்டுக்கு மிஞ்சின கையும் ஆகாது.

Protruding teeth and a hand given to thieving are bad.

உதட்டிலே புண் ஆனால் பால் கறக்காதா ?

Will the cow not yield its milk because it has sore lips?

உதட்டுத் துரும்பு ஊதப் போகாது ?

A small particle adhering to the lip cannot be removed by blowing.

உதர நிமித்தம் வெகு கிர்தவேஷம்.

Divers disguises for the sake of the belly.

உதவாப் பழங்கலமே ஓசை இல்லா வெண்கலமே!

Thou art a useless vessel, a piece of brass, without sound!

உதவாத செட்டிக்குச் சீட்டு எழுதினதுபோல.

Like writing a chit to a thrifty merchant.

உதவி செய்வார்க்கு இடையூறு ஏது?

What, accident can harm those who help others?

உதறுகாலி வந்தாள் உள்ளதும் கெடுத்தாள்.

A woman with a bustling gait came and destroyed what there was.

உதாரிக்குப் பொன்னும் துரும்பு.

Even gold is a thing of nought to the generous.

உதிரத்துக்கு அல்லோ உருக்கம் இருக்கும் ?

Sympathy arises, does it not, from consanguinity?

உதைத்த கால் புழுக்கிறபோது அல்லவோ புழுக்கும்?

Worms will breed in due course, will they not, in a foot accustomed to kick?

உதைத்த கால் புழுக்கிறதற்கு முன்னே அடிவயிறு சீழ்கட்டுகிறது.

Before his kicking feet were eaten of worms his abdomen has ulcerated.

உதைப்பானுக்கு வெளுப்பான் சாதிவண்ணான்.

He that washes for him who kicks him is a first-rate washerman.

உத்தமனுக்கும் தப்பிலிக்கும் உடன்படிக்கை வேண்டாம்.

Contracts are needless as regards honest men and cheats.

The one needs no binding, and the other admits no obligations.

உத்தமச்சேவகன் பெற்ற தாய்க்கு அதிகம்.

A faithful servant is more than a mother.

உத்தமனுக்கு எத்தாலும் கேடு இல்லை.

The good are exposed to no danger.

உத்தியோகம் புருஷ லக்ஷணம்.

Exertion is a manly quality.

உத்தியோகத்துக்குத் தக்க சுகம்.

Facilities suited to one’s office.

உபகாரத்துக்கு அபகாரம் வருவது துரதிஷ்டம்.

It is unfortunate when evil is returned for good.

உபசரியாத வீட்டிலே உண்ணாதிருப்பதே ஒரு கோடி தனம்.

It is a crore of wealth to abstain from entertainment in a house void of civility.

உபசாரம் செய்தவர்க்கு அபசாரம் பண்ணுகிறதா?

What! are the civil to be requited by incivility!

உபசார வார்த்தை காசாகுமா, உண்டாலொழியப் பசி தீருமா?

Will mere ceremonypass for money, will hunger be appeased otherwise than by eating?

உபாயத்தால் ஆகிறது பராக்கிரமத்தால் ஆகுமா?

Can that which may be realized by cunning be obtained by force ?

உப்பு இருந்த பாண்டமும் உபாயம் இருந்த நெஞ்சமும் தட்டி உடையாமல் தானே உடையும்.

A salt-cup and a deceitful heart will of themselves come to destruction.

உப்பு இருந்த பாண்டமும் உண்மை இல்லா நெஞ்சும் தட்டி உடையாமல் தானே உடையும்.

A vessel impregnated with salt, and a mind without truth need none to destroy them, they destroy themselves.

உப்பு இல்லாப் பண்டம் குப்பையிலே.

Unsalted food is fit only for the rubbish heap.

உப்பு இட்டவர்களை உள்ளளவும் நினை.

Remember through life those who have given you salt.

உப்பு முதல் கர்ப்பூரம் வரைக்கும் வேண்டும்.

Every thing from salt to camphor is required.

Said of things domestic and sacred.

உப்புத் தின்றவன் தண்ணீரைக் குடிப்பான்.

He who has eaten salt will drink water.

உப்புக்கண்டம் பறிகொடுத்த பார்ப்பாத்தி போல விழிக்கிறாய்.

Thou starest as the Brahmanee who had lost her salted mutton.

In her bewilderment she had no remedy because she dared not make known the loss of a thing she ought not to have had in her possession.

உப்பு வாணிகன் அறிவானா கர்ப்பூர விலை ?

Does the salt merchant know the price of camphor?

உப்புக் கட்டினால் லோகம் கட்டும்.

If there be a supply of salt the world will be sustained.

உப்பும் கர்ப்பூரமும் ஒன்றாய் வழங்குமா?

Are salt and camphor used together?

உப்பு நீர் மேகம் உண்டால் உலகிற் பிரவாகம்.

If the ocean were to become clouds, the world would be flooded.

உப்புத் தண்ணீருக்கு இலாமிச்சம் வேர் போடவேண்டுமா ?

Must the root of cusa grass be added to sea-water to make it fragrant?

1289.உப்பு மிஞ்சினால் தண்ணீர், தண்ணீர் மிஞ்சினால் உப்பு.

Excess of salt calls for water, excess of water requires salt.

உப்பைச் சிந்தினையோ துப்பைச் சிந்தினையோ?

Did you spill the salt or the food ?

உப்பைத்தொட்டு உப்பைத் தின்னாதே.

Do not use salt both as food and condiment.

உப்பைத் தொட்டுக்கொண்டு உரலை விழுங்கலாம்.

Using salt as a condiment you may swallow a mortar.

உப்போடு ஒன்பதும் பருப்போடு பத்தும் வேண்டும்.

Nine things are required with salt, ten with pulse.

உமக்கு என்ன, வயதுக்கு நரைத்ததோ மயிருக்கு நரைத்ததோ ?

Have you grown grey by age, or is your hair prematurely grey?

உமியைக் குற்றிக் கை சலித்தது போல.

As the hand was wearied by beating husks in a mortar.

உயரப் பறந்தாலும் ஊர்க்குருவி கருடன் ஆகுமா?

Though it may fly high, will a common bird become a hawk ?

உயிரும் உடலும் போல.

Like soul and body.

உயிரை வைத்திருக்கிறதிலும் செத்தாற் குணம்.

It is more natural to die than to continue in life.

உயிரோடு திரும்பிப் பாராதவர் செத்தால் முத்தம் கொடுப்பாரா?

Will he who would not turn to look at me when alive kiss me when dead?

உயிரோடு ஒரு முத்தம் தராதவள் செத்தால் உடன்கட்டை

ஏறுவாளா?

Will she who would not kiss me when alive ascend my funeral pyre when I am dead?

உயிர் இருந்தால் உப்புமாறித் தின்னலாம்.

If one is alive, he may subsist by bartering salt.

உரலில் அகப்பட்டது உலக்கைக்குத் தப்புமா?

Will that which is in the mortar escape the pestle?

உரலிலே தலையை மாட்டிக்கொண்டு உலக்கைக்குப் பயப்பட்டால் தீருமா?

Will your fear of the pestle avail aught after your head has become fast in the mortar?

உரலுக்கு ஒரு பக்கம் இடி மத்தளத்துக்கு இரண்டு பக்கமும் இடி.

The mortar is beaten at one end the drum at both.

உரல் பஞ்சம் அறியுமா?

Does the rice mortar know what a famine is?

உரல் போய் மத்தளத்தோடே முறையிட்டது போல.

As the mortar went to the tomtom with its complaints.

Used when one complains of his misfortunes to another who is in greater distress. The mortar is beaten at one end only, whereas thetomtom is beaten at both ends.

உரு ஏறத் திரு ஏறும்.

Supernatural power increases according to the intensity of the incantations.

உருக்கம் உள்ள சிற்றாத்தை ஒதுக்கில் வாடி கட்டி அழ.

O my loving aunt, come with me apart that we may embraceeach other and weep.

உருசி கண்ட பூனை உறியைத் தாவும்.

The cats that has tasted nice things will leap on the swinging-tray.

உருட்டப் புரட்ட உள்ளதும் உள்ளுக்கு வாங்கும்.

When one deals fraudulently, even that which he has diminishes.

உருட்டும் புரட்டும் ஒடுக்கும் சிறப்பை.

Frauds and trickswill destroy reputation.

உருட்டும் புரட்டும் மிரட்டும் சொல்லும்.

Tricks and frauds and threats.

உருத்திராக்ஷப் பூனை ஒன்றும் தெரியாது போல் இருக்கும்.

Like a beaded cat be appears as if he knew nothing.

உருத்திராக்ஷப் பூனை உபதேசம் பண்ணினதுபோல.

As a beaded cat gave divine instruction.

உருப்படத் திருப்படும்.

As the figure is formed, beauty will become manjfest.

உருவத்தை அல்ல குணத்தைப்பார், பணத்தையல்ல சனத்தைப்பார்.

Look to the temper, not beauty, to the connections not at money, when choosing a wife.

உருவத்தினால் அல்ல, இன்பப் பேச்சினால் கிளி நன்குமதிக்கப்படும்.

It is not for its form, but for its Sweet prattling that a parrot is esteemed.

உருவிய வாளை உறையில் இடாத வீரன்.

A hero who does not sheath his sword.

1319: உலகத்துக்கு ஞானம் பேய், ஞானத்துக்கு உலகம் பேய்.

To the world wisdom is folly, to wisdom the world is folly.

உலகம் பலவிதம்.

The world has many forms.

உலகிலே கள்ளனுக்கு ஊரார் யாவரும் பகை.

The whole country is at enmity with the thief who dwells there.

உலக்கைப்பூசைக்கு அசையாத்து திருப்பாட்டுக்கு அசையுமா?

Will that which has resisted the strokes of the pestle shake at asacred chant?

உலக்கை தேய்ந்து உளிப்பிடி ஆயிற்று.

The pestle by wearing away bas became the bundle of a chisel.

உலக்கை பெருத்து உத்திரம் ஆயிற்று.

The pestle grew and became a beam.

உலுத்தன் விருந்திற்கு ஒப்பானது ஒன்றும் இல்லை.

Nothing can be compared to the banquet of a miser.

உலைவாயை மூடினாலும் ஊர் வாயை மூடலாமா?

You way cover the mouth of a rice-pot, but can you cover the mouth of the country?

உலோபிக்கு இரு செலவு.

The avaricious are subject to double expense.

உல்லாசநடை மெலுக்குக்குக் கேடு மினுக்கு எண்ணெய் தலைக்குக் கேடு.

An affected gait is injurious to graceful movement, and varnish is bad for the head.

உழக் குளிர் அடித்தால் நாற்றுப் பிடுங்கப்படாதா?

If it be too cold to plough, why not put out the young plants?

உழக்கு உற்றார்க்குப் பதக்குப் பரதேசிக்கு.

A quarter of a measure to one’s friends, and sixteen measures to & religious mendicant.

உழக்கிலே கிழக்கு மேற்கா?

Is the distinction of east and west observable in an ullak a small measure of capacity?

உழக்கிலே வழக்கு.

A dispute about an ullak.

See the preceding.

உழக்கு மிளகு கொடுப்பான் ஏன், ஒளித்திருந்து மிளகு நீர்குடிப்பான் ஏன்?

Why give a measure of pepper, why drink the pepper water in a corner?

உழவிற்கு ஏற்ற கொழு.

A plough share adapted to the tillage.

1335.உழவின் மிகுத்த ஊதியம் இல்லை.

Nothing more advantageous than tillage.

உழவு ஒழிந்த மாடு பட்டிப்புறத்திலே.

Cattle unfit for the plough are kept outside.

உழவு மாடு ஆனால் ஊருக்குள்ளே விலைப்படாதா?

If the ox be fit for the plough, will it not fetch a price in its own village?

உழவுக்கு ஒரு சுற்றும் வராது, ஊணுக்கு முன்னே வரும்.

At the plough it will not go a single round, at foddering time it comes first.

உழவுக்குப் பிணைத்துவிடுகிற மாடும், கூட்டுக்குப் பிடித்துவிடுகிற ஆளும் உதவாது.

The bullock yoked to the plough by force, and a man acting as a subsitute are alike useless.

உழுகிறதை விட்டு நழுவுகிறவன் தெய்வம் ஆடினாற்போல.

Like one who, to avoid ploughing, feigned to be demonized.

உழுகிற நாளையில் ஊருக்குப் போய், அறுக்கிற நாளையில் அரிவாள் கொண்டுவந்தாற்போல.

As if one retired into the interior in the ploughing season, and returned with a sickle at the approach of harvest.

உழுகிறமாடு பரதேசம் போனால், அங்கு ஒருவன் கட்டி உழுவான் இங்கு ஒருவன் கட்டி உழுவான்.

If a ploughing bullock go astray, it will be yoked wherever found.

உழுகிற மாட்டை நுகத்தால் அடித்தாற்போல.

Like beating the ploughing ox with the yoke.

உழுகிற மாட்டை எருது நக்கினதுபோல.

As an ox licked a yoke of oxen when ploughing.

உழுகிறவன் இளப்பமானால் எருது மச்சினமுறை கொண்டாடும்.

The ox treats the unskilful ploughman as his brother-in-law.

உழுதவனுக்கு ஊர்க்கணக்குப்பண்ணத் தெரியாது.

A ploughmanis unable to keep village accounts.

உழுதவன் கணக்குப் பார்த்தால் உழக்கேனும் மிஞ்சாது.

When a ploughman balanceshis accounts, not even an ullak grain remains.

உளவன் இல்லாமல் ஊர் அழியுமா?

Can a.country be destroyed if there be no spy?

1349.உளவு இல்லாமல் களவு இல்லை.

NoSpy, no theft.

உளைவழியும், அடைமழையும், பொதி எருதும், ஒருவனுமாய் அலைகிறான்.

He wanders alone after a pack-bull, through deepmudand incessantrain.

உள்வீட்டுக் கடனும், உள்ளங்கைச் சிரங்கும் கெட்டது.

To be in debt to an inmate and to have the itch in the palm of the hand are intolerable evils.

உள்ள பிள்ளை உரலை நக்கிக்கொண்டிருக்க, மற்றொரு பிள்ளைக்குத்திருப்பதிக்கு நடக்கிறாள்.

While her child licks the mortar, she goes on apilgrimage to Tirupati in expectation of another.

உள்ளங்கைப் பாற்சோற்றை விட்டுப் புறங்கை நக்கியது போல்.

Like putting rice-milk in the palm and licking the back of the hand.

உள்ளதைக் கொண்டு இல்லதைப் பாராட்டலாம்.

Withwhat we have we may pretend to have that which we have not.

உள்ளதைச் சொன்னால் உடம்பெல்லாம் புண்ணாம்.

It is said that the whole body breaks out into ulcers when the truth is told.

உள்ளதை விற்று நல்லதைக் கொள்ளு.

Sell what you have and buy what is really good.

உள்ளனும் கள்ளனுமாய் இருக்கிறான்.

He is both an inmate and a thief.

உள்ளங்கையில் ஒன்பது கொண்டை முடிப்பேன்.

I will tie nine knots of hair in the palm of the hand.

உள்ளங்கையில் நெல்லிக்கனிபோல.

Like the Nelli berry (Phyllanthus simplex) in the palm of the hand.

Said of something unmistakably evident.

1360.உள்ளங்கையில் உரோமமுளைத்த தாயின், அறிவிலான் அடங்குவான்.

If it be that hair has sprung up in the palm of the hand, a fool may yield to discipline.

1361.உள்ளனும் கள்ளனும் கூடினால் விடிகிற மட்டும் திருடலாம்.

When an inmate of a house joins the thief, stealing may be carriedon till day- break.

உள்ளதைச் சொன்னால் நொள்ளைக்கண்ணிக்கு நோப்பாளம்.

If the truth be told, the blind woman will be greatly afflicted.

உள்ளதை எல்லாம் கொடுத்து நொள்ளைக்கண்ணியைக் கொண்டானாம்.

It is said that he took to wife a blind girl having given away all he had.

1364.உள்ளவன் பிள்ளை உப்போடு உண்ணும், இல்லாதவன் பிள்ளை சர்க்கரையோடு உண்ணும்.

The child of the wealthy takes salt with his food, the child of this

poor, sugar.

உள்ளக்கருத்து வள்ளலுக்குத் தெரியும்.

Our inmost thoughts are known to God.

1366.உள்ளதைச் சொன்னால் எல்லாருக்கும் பகை.

When the truth is told, every one takesit ill.

உள்ளதையும் கெடுத்தான் கொள்ளிக் கண்ணன்.

The evil-eyed destroyed even what there was.

உள்ளதைச் சொன்னவன் ஊருக்குப் பொல்லாதவன்.

He who speaks the truth is regarded as a wicked person by the country.

உள்ளாளும் கள்ளாளும் கூட்டமா?

Is association between an inmate and a thief to be tolerated?

உள்ளிருந்தார்க்குத் தெரியும் உள்வருத்தம்.

Internal distress is known to the inmates.

உள்ளூர் மருமகனும் உழுகிற கடாவும் சரி.

A son-in-law of the same village and a ploughing buffalo are over wrought.

உள்ளே கொட்டின தேளே ஒரு மந்திரம் சொல்லுகிறேன் கேளே.

O thou scorpion thou hast thrust thy sting into me, listen, I will utter an incantation.

உள்ளே பகையும் உதட்டிலே உறவுமா?

What! is itenmity at heart and friendship on the lips?

உள்ளே வயிறெரிய உதடு பழம் சொரிய.

Bowels burning within, lips shedding ripe fruit.

உறவிலே நஞ்சு கலக்கிறதா ?

What! is poison to be mixed with friendship?

உறவுபோல இருந்து குளவிபோலக் கொட்டுகிறதா?

What ! to feign friendship and to sting as a wasp?

உறவு உறவுதான் பறியிலே கை வைக்காதே.

No doubt about friendship, but do not put your hand into my basket.

உறவுக்கும் பகைக்கும் பொருளே துணை.

Wealth may aid both in friendship and enmity.

உறவுக்கு ஒன்பது படி ஊருக்குப் பத்துப் படி.

Nine measures for your friends and ten for the country.

உறி அற மூளி நாய்க்கு வேட்டை

The snapping of the cord of the swinging-tray is like a hunting excursion to the cropped dog.

உறியிலே தயிர் இருக்க ஊர் எங்கும் போனாற்போல்.

As if one sought curds throughout the village when a supply was on his own tray.

உறியிலே வெண்ணெய் இருக்க நெய்க்கு அலைவானேன்?

Why go about in quest of ghee when you have butter on your own tray?

உறியிற் பணம் போய்த் தெருவிற் சண்டையை இழுக்கிறது.

The money on the swinging-tray goes out and picks a quarrel in the public road.

Money is not infrequently put on a swinging tray in a cap or small basket.

உறுதியான காரியம் ஒருபோதும் கெடாது.

An affair firmly settled will never fail.

உறுதீங்குக்கு உதவாதவன் உற்றவனா?

Is he a friend who helps not in adversity?

உற்சாகம் செய்தால் மச்சைத் தாண்டுவான்.

If encouraged, he will jump over the house top.

உற்ற சிநேகிதன் உயிர்க்கு அமிர்தம்.

A true friend is the nectar of life.

உற்றது சொன்னால் அற்றது பொருந்தும்.

When the truth is told, a breach between friends may be healed.

உற்றது சொல்ல ஊரும் அல்ல, நல்லது சொல்ல நாடும் அல்ல.

This is not the village in which a man may speak the truth, nor the country in which, to give advice.

உற்றார் தின்றால் புற்றாய் விளையும், ஊரார் தின்றால் பேராய் விளையும்.

If friends consume one’s grain an ant hole, if strangers consume it, fame.

உற்றாருக்கு ஒன்றும் கொடான், நமனாருக்கு நாலும் கொடுப்பான்.

He will give nothing to friends, but to Yama the regent of the dead he will give even four i. e., all.

உற்றார் உதவுவாரோ அன்னியர் உதவுவாரோ?

Will friends help or will strangers ?

உனக்கும் பேபே உன் அப்பனுக்கும் பேபே .

Pe, pe to you, and pe pe to your father also.

The following story is told about this proverb:-a debtor had two creditors. One of them said if you will pay me I will suggest an expedient for getting rid of the other creditor. He then instructed him when again applied to for payment, to feign madness, and to say Pé, Pé-a demon, a demon. The creditor not satisfied had him summoned before a Magistrate where he did as before. The Magistrate thinking the debtor mad, decided that he was not amenable to a court of justice. The other creditor then went to the debtor expecting to be paid according to promise. To his surprise the man said Pe,Pe, whereupon he said, do you deal with me also in this way, when, the debtor

replied as the proverb stands.

உனக்கு யான் அபயம் எனக்கு நீ உபயம்.

I am under your protection, you are my patron.

உன் சாமர்த்திலே குண்டு பாயாது.

Bullets will not fly by your strength.

உன் சொல்லிலே உப்பும் இல்லை புளியும் இல்லை.

In your words there is neither salt nor acid.

உன் முறுக்குத் திருக்கு எல்லாம் என் உடுப்புக்குள்ளே.

Your petulance and fraud are all in my dress.

உன்னை வஞ்சித்தவனை ஒருபோதும் நம்பாதே.

Never trust one who has deceived you.

உன்னைக் கொடுப்பேனோ சென்னைக் கூனி, நீ சுமை சுமந்தல்லோ கூனிப்போனாய்.

O thou hunch-backed woman of Madras, how can I give thee up, hast thou not become crooked by bearing burdens ?

ஊசல் ஆடியும் தன் நிலையில் நிற்கும்.

Though the swing oscillates, it will resume its proper centre.

ஊசி ஒரு முழத்துணியையாவது கொடுக்கும் உற்றார் என்ன கொடுப்பார்?

A needle will give a cubit of cloth, what will your friends give ?

ஊசி கொள்ளப் போய்த் துலாம் கணக்குப் பார்க்கிறதா?

When going to buy a needle, is the weight to be regarded?

ஊசி கோக்கிறதற்கு ஊரில் துளாவாரம் ஏன்?

Why such a stir in the village about threading a needle ?

ஊசிக்குக் கள்ளன் உடனே இருப்பான்.

Where there is a needle there will be a thief.

ஊசிக்கு ஊசி எதிரேறிப் பாயுமா?

Can one needle penetrate another when brought point to point?

ஊசி பொன்னானால் என்ன பெறும்?

Though made of gold what will a needle fetch?

ஊசி போகிறது கணக்குப் பார்ப்பான் பூசனிக்காய் போகிறது தெரியாது.

He notes the loss of needles, but not that of pumpkins.

ஊசிபோல மிடறும் தாழிபோல வயிறும்.

A throat like a needle, a belly like a caldron.

ஊசி மலிவென்று சீமைக்குப் போகலாமா?

May one go to a foreign country to buy needles because they are there cheap?

ஊசி முனையில் தவம் செய்தாலும் உள்ளதுதான் கிடைக்கும்.

Though penance be performed by standing on the point of a needle, that which is predestined only will be obtained.

ஊசியின் காதில் ஒட்டகம் நுழையுமா ?

Can a camel pass through the eye of a needle ?

ஊசியை ஊசிக்காந்தம் இழுக்கும், உத்தமனைச் சினேகம் இழுக்கும்.

A magnet attracts a needle, friendship, the good.

ஊணன் கருமம் இழந்தான், உலுத்தன் பெயர் இழந்தான்.

The glutton failed in his object, and the miser lost his fame.

ஊணினால் உறவு பூணினால் அழகு.

Friendship is promoted by entertainments, and beauty is set off by ornaments.

ஊணினால் புத்தி பூணினால் சாதி.

Good sense is indicated by food, and rank by ornaments.

ஊணுக்கு முந்தவேண்டும் கோளுக்குப் பிந்தவேண்டும்.

Be first at a feast, and the last to slender.

ஊணும் இல்லை உறக்கமும் இல்லை.

Neither food nor sleep.

ஊண் அற்றபோதே உறவு அற்றுப்போம்.

When entertainment is discontinued, friendship ceases.

ஊண்பாக்கு ஒழிய வீண்பாக்கு ஆகாது.

Betel is not good except after food.

ஊத அறிந்தவன் வாதி உப்பு அறிந்தவன் யோகி.

He is an alchemist who knows how to infuse metals, and he is a Yogi who knows the quality of salt.

ஊதாரிக்குப் பொன்னும் துரும்பு.

Even gold is a mere rush to the spendthrift.

ஊதினாற் போம் உறிஞ்சினால் வரும்.

If blown it will fly off, if sucked it will go in.

ஊதுகிற சங்கு ஊதினால் விடிகிறபோது விடிகிறது.

If you blow the conch, the day will break as it is wont.

ஊத்தைவாயன் தேட நாற்றவாயன் தின்ன.

Acquired by the filthy mouthed and consumed by the fetid mouthed.

ஊத்தை திரண்டு அச்சாணி ஆகுமா?

Will the dirt on one’s body when collected form a linch-pin?

ஊத்தைவாயன் தேடக் கர்ப்பூரவாயன் தின்ன.

Accumulated by the foul mouthed and consumed by a mouth fragrant with camphor.

ஊத்தை போகக் குளித்தவனும் இல்லை பசிபோகத் தின்றவனும் இல்லை.

No one performs ablutions so as not to repeat them, nor does any one eat so as not, again to suffer hunger.

ஊமை ஊரைக் கெடுக்கும் ஆமை கிணற்றைக் கெடுக்கும்.

The dumb destroys a village, a tortoise or turtle destroys a well.

ஊமை ஊரைக் கெடுக்கும் பெருச்சாளி வீட்டைக் கெடுக்கும்.

A community is injured by the dumb, and a house by bandycootes.

ஊமை கண்ட கனாப்போல் இருக்கிறது.

It is like the dream of the dumb.

He is unable to relate his dream and therefore cannot obtain its interpretation.

ஊமைக்கு உளறுவாயன் உற்பாதபிண்டம்.

The dumb regards a babbler as a wonder.

ஊமையன் பேச்சு பழகின பேருக்குத் தெரியும்.

The speech-gesticulation of the dumb is known to those accustomed to it.

ஊமையாயிருந்தால் செவிடும் உண்டு.

If one is dumb he is deaf also.

ஊமையும் ஊமையும் மூக்கைச் சொறிந்தாற்போல.

As the dumb on meeting the dumb scratch their noses.

If a person on meeting a dumb man scratches his own nose the dumb man becomes very angry.

ஊமையும் அல்ல செவிடும் அல்ல.

Neither dumb nor deaf.

ஊராரைப் பகைத்து உயிரோடு இருந்தவர் இல்லை.

No one at enmity with the whole community ever preserved his life.

ஊரார் கணக்கு உடையவன் பிடரியிலே.

The liabilities of a village are on the neck of its chief.

ஊரார் உடைமைக்குப் பேயாய்ப் பறக்கிறான்.

He flies on the property of others like a demon.

ஊரார் எருமை பால் கறக்கிறது நீயும் ஊட்டு நானும் உண்ணுகிறேன்.

The buffalo of the village is in milk, you suck and I will also suck.

ஊரிலே கல்யாணம் மார்பிலே சந்தனம்.

Marriage ceremonies in the village and sandal paste on the breast.

ஊரில் ஒருவனே தோழன் ஆரும் அற்றதே தாரம்.

Have one only of the community as a friend, and a woman without ties as a wife.

ஊரில் எளியாரை வண்ணான் அறிவான் சாதிப்பொன் பூண்டாரைத் தட்டான் அறிவான்.

The washerman knows the poor of a village, the goldsmith knows whose ornaments are made of fine gold.

ஊருக்கெல்லாம் ஒரு வழி உனக்கு ஒரு வழியா ?

While all the people of the village have one road in common, do you expect one for yourself ?

ஊருக்குப் பால் வார்த்து உண்ணுகிறாயா உடம்புக்குப் பால்வார்த்து உண்ணுகிறாயா?

Do you take milk on account of the community or to promote your own health?

ஊருக்கெல்லாம் சாஸ்திரம் சொல்லுகிற பல்லி கூழ்ப்பானையில் விழுந்தாற்போல.

As if a lizard, the oracle of the whole village, should fall into a pot of gruel.

Spoken reproachfully, when a person remarkable either by position or profession, has done something injurious to his reputation.

The lizard-பல்லி a newt-here referred to, is seen on the walls of houses in India and Ceylon, and its chirp may be frequently heard. Its voice is never disregarded since it may bear a message of great consequence to the family or individual concerned. A small book called the Shaster of the Lizard contains all needed information regarding its chirping. On hearing it the facts to be observed are the point of the compass, the hour of the day &c. These being known the party has recourse to his formula and ascertains whether the omen is auspicious or not. The premonitions of this little domestic monitor derive their significance from the character of the preternatural regent who may at the time preside over the region indicated by the chirp. Thus it appears that the shaster of the domestic lizard is based on the dogmas of Astrology.

ஊருக்கு ஆகாதவன் வீட்டுக்கும் ஆகான்.

He who is useless abroad is useless at home.

ஊருக்கு ஆகாத பிள்ளை தாய்க்கு ஆகுமா?

Is a child injurious to the community, of any use to its mother?

ஊருக்கு ஓமல் வீட்டுக்கு வயிற்றெரிச்சல்.

Fame abroad and famine at home.

ஊருக்கு இளைத்தவன் பிள்ளையார்கோயில் ஆண்டி.

He who was too feeble for the service of the community became a devotee in the temple of Genesha.

In Sanskrit a similar proverb exists : “The dancing girl being old has become a devotee”. It is a case not of breaking away from sinful habits, but the power of sinning is gone.

ஊருடன் பகைக்கில் வேருடன் கெடும்.

If one is hated by the whole community he will be rooted out.

ஊரெங்கும் பேர் வீடு பட்டினி.

Fame throughout the country, at home starvation.

ஊரெல்லாம் வாழ்கிறதென்று வீடெல்லாம் புரண்டு அழுதால் வருமா?

Can you gain anything by wallowing and weeping because the village is prosperous?

ஊரெல்லாம் சுற்றி எனக்கு என்ன புத்தி என்கிறான்.

Having wandered all over the country he says, what advice do you give.

ஊரெல்லாம் உற்றார் அந்திபட்டால் பொதி சந்தியிலே.

He has friends in every part of the village, yet his bundle is left in the public road after sun-set.

ஊரென்று இருந்தால் பறைச்சேரியும் இருக்கும்.

Wherever there is a village there is a Paracheri.

A Parachery is a hamlet of Pariahs—non caste Natives. Pariahs are employed in the lowest offices, as beaters of the tomtom or Native drum on festive and mournful occasions. They are employed to publish proclamations &c, as a bell-man in Europe.

ஊரை உழக்கால் அளக்கிறாள் நாட்டை நாழியால் அளக்கிறாள்.

She measures the village with an ulak and the province with a nali.

The உழக்கு is a quarter of a படி. உழக்காழாக்கு three eighth of a measure. A நாழி is a measure, of which there are eight in aமரக்கால் , marcal.

ஊரைப் பார்க்கச் சொன்னால் பறைச்சேரியைப் பார்க்கிறான்.

When told to visit the village, he goes to the Pariah quarter.

ஊரைப் பிடித்த சனி பிள்ளையாரையும் பிடித்தது.

Saturn that seized the village seized also Ganesha. One thing happens to all.

ஊரை வளைத்தாலும் உற்ற துணை இல்லை, நாட்டை வளைத்தாலும் நல்ல துணை இல்லை.

Though one goes round the village he finds no help, though he goes round the country no real aid can be got.

ஊரோட ஒக்க ஓடு நாடோட நடு ஓடு.

If the people of the village flee, join them, if the whole country flee, flee in their midst.

ஊரோச்சம் வீடு பட்டினி.

Distinguished abroad, starving at home.

ஊர் ஆளுகிறவன் பெண்டு பிடித்தால் ஆருடன் சொல்லி முறையிடுகிறது?

When the ruler of a village forcibly takes away another man’s wife, to whom is be to make his complaint ?

ஊர் இருக்கிறது ஓடு இருக்கிறது.

The village still exists and also the alms-dishes.

ஊர் இரண்டு பட்டால் கூத்தாடிக்குக் கொண்டாட்டம்.

If the village be divided into two parties, it will be advantageous to the commedians.

ஊர் இளப்பம் வண்ணானுக்குத் தெரியும்.

That which is bad or exceptionable in a village is known to its washerman.

The clothes of all pass through his hands, he has therefore the opportunity of inferring much from their condition.

ஊர் உண்டு பிச்சைக்கு, குளம் உண்டு தண்ணீருக்கு.

There is a village for alms, and a tank for water.

ஊர் ஓரத்திற் கொல்லை உழுதவனுக்குப் பயிர் இல்லை.

He that cultivates a field on the outskirts of a village loses its produce.

ஊர் கூடிச் செக்குத் தள்ளினாற்போல.

As if a whole village united to put an oil-press in motion.

ஊர்க்குருவிமேல் ராமபாணம் தொடுக்கிறதா?

What, discharge Rama’s arrow at a sparrow ?

Why lavish means so preciouson objectsso mean?

ஊர்க்கோழியும் நாட்டுக்கோழியும் கூடி உரலிற் புழுங்கல் அரிசிக்குச் சேதம். When the poultry of the village and the poultry of the country at large come together, the rice in the mortar is spoiled.

ஊர் நஷ்டம் ஊரிலே தேர் நஷ்டம் தெருவிலே.

Loss occurring in a village affects the community, injury occasioned by a temple car is apparent in the street.

ஊர் நல்லதோ வாய் நல்லதோ?

Is the village good or your description?

ஊர்ப்பிள்ளையை முத்தமிட்டால், உதட்டுக்குக் கேடு.

To kiss the child of another is bad for the lips.

ஊர் வாயைப் படலிட்டு மூடலாமா?

Is it possible to shut the mouth of a village by a hurdle?

ஊர் வாழ்ந்தால் ஓட்டுப்பிச்சைக்கும் வழி இருக்கும்.

If the village be prosperous—there will be an opening for alms-dishes.

ஊழிக்காய்ச்சல் அதிகம் ஆனால் சூனியக்காரன் கொள்ளை.

When epidemic fever prevails, sorcerers abound.

Read More

Happy International Friendship Day Wishes and Quotes

பகை நீங்கி செல்வவளம் பெறுக தினமும் கேட்க வேண்டிய பாடல்கள் - ஆஞ்சநேய சகஸ்ர நாம ஸ்தோத்திரம் | முருகப்பெருமான் வேல் விருத்தம்