நவகிரகங்களின் சப்த வலிமை

நவகிரகங்களின் சப்த வலிமை

நவகிரகங்களின் சப்த வலிமை

பொதுவாக நவகிரகங்களின் சப்த வலிமை என்னவென்றால் நவகிரகங்கள் ராசிகளில் நிற்க ஆட்சி, உச்சம், மூலதிரிகோணம், நட்பு, சமம், பகை, நீசம் என்ற வலிமையை அடைகின்றன என்பதை நாம் அறிவோம்.

ஆனால், மேற்கூறிய நிலையில் இருந்தால் எந்த அளவு பலம் என்று எப்படி கணக்கிடுவது என்று பார்ப்போம்.

நவகிரகங்களின் வலிமை அளவு

ஒரு கிரகம் தனது உச்ச வீட்டில் இருந்தால் 2 பங்கு பலம் (200%)
ஒரு கிரகம் தனது மூலத்திரிகோண வீட்டில் இருந்தால் 1.75 அளவு பலம் (175%)
ஒரு கிரகம் தனது ஆட்சி வீட்டில் இருந்தால் – 1.5 அளவு பலம் (150%)
ஒரு கிரகம் தனது நட்பு வீட்டில் இருந்தால் 1 பங்கு அளவு பலம் (100%)
ஒரு கிரகம் தனது சமம் வீட்டில் இருந்தால் 0.75 பங்கு அளவு பலம் (75%)
ஒரு கிரகம் தனது பகை வீட்டில் இருந்தால் 0.5 பங்கு அளவு பலம் (50%)
ஒரு கிரகம் தனது நீச வீட்டில் இருந்தால் 0.25 பங்கு அளவு பலம் (25%)

இதனை கணக்கில் கொண்டு கிரகங்களின் பலனை கண்டறிய வேண்டும். அதற்கென இதனை அப்படியே நேரடியாக பலன் சொல்ல எடுத்துக்கொள்ள கூடாது. அந்த கிரகம் லக்கினதிற்கு நட்பு வீட்டில் உள்ளதா பகை வீட்டில் உள்ளதா என்று ஆராய வேண்டும்.

தெரிந்துகொள்க

You may also like...