தமிழ் இலக்கண நூல்கள்

தமிழ் இலக்கண நூல்கள் – தமிழில் நாற்பதுக்கும் மேற்பட்ட இலக்கண நூல்கள் உள்ளன. முக்கியமான இலக்கண நூல்களை பற்றில் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணையை காண்போம்.

தமிழ் இலக்கண நூல்கள் ஆசிரியர் காலம் இலக்கண வகை
தொல்காப்பியம் தொல்காப்பியர் கி.மு.4ஆம் நூற். எழுத்து, சொல், பொருள்
நன்னூல் பவணந்தி முனிவர் 13ஆம் நூற். எழுத்து, சொல்
நேமிநாதம் குணவீர பண்டிதர் 12ஆம் நூற். எழுத்து, சொல்
இறையனார் களவியல் 7ஆம் நூற். அகப்பொருள்
நம்பியகப் பொருள் நாற்கவிராசநம்பி 13ஆம் நூற். அகப்பொருள்
மாறனகப் பொருள் குருகைப்பெருமாள் கவிராயர் 16ஆம்நூற். அகப்பொருள்
புறப்பொருள் வெண்பாமாலை ஐயனாரிதனார் 9ஆம் நூற். புறப்பொருள்
யாப்பருங்கலம் அமிர்தசாகரர் 10ஆம் நூற். யாப்பு
யாப்பருங்கலக் காரிகை அமிர்தசாகரர் 10ஆம் நூற். யாப்பு
தண்டியலங்காரம் தண்டி 12ஆம் நூற். அணி
மாறன் அலங்காரம் குருகைப்பெருமாள் கவிராயர் 16ஆம் நூற். அணி
வீரசோழியம் புத்தமித்திரர் 11ஆம் நூற், ஐந்திலக்கணம்
இலக்கண விளக்கம் வைத்தியநாத தேசிகர் 17ஆம் நூற். ஐந்திலக்கணம்
தொன்னூல் விளக்கம் வீரமாமுனிவர் 18ஆம் நூற். ஐந்திலக்கணம்
சுவாமிநாதம் சுவாமி கவிராயர் 18ஆம் நூற். ஐந்திலக்கணம்
அறுவகை இலக்கணம் தண்டபாணி சுவாமிகள் 19ஆம் நூற். ஐந்திலக்கணம்
முத்துவீரியம் முத்துவீர உபாத்தியாயர் 19ஆம் நூற். ஐந்திலக்கணம்
பன்னிரு பாட்டியல் 10ஆம் நூற். பாட்டியல்
வெண்பாப் பாட்டியல் குணவீர பண்டிதர் 12ஆம் நூற். பாட்டியல்
இலக்கண விளக்கப் பாட்டியல் தியாகராச தேசிகர் 17ஆம் நூற். பாட்டியல்

தெரிந்து கொள்க:-

தமிழ் இலக்கணத்தின் வகைகள்

தன்மை வினைமுற்று

முற்று வினை என்றால் என்ன

இடவேற்றுமை பெயர்கள்

வேற்றுமை உருபு

Read More: 12 Zodiac Signs

You may also like...