தமிழ் பெயர்கள் பெண் குழந்தை (Girl)

தமிழ் பெயர்கள் பெண் குழந்தை | Girl Baby Names in Tamil

உயிர் வருக்கம்:  உ & ஊஒ & ஓ |

உயிர்மெய் வருக்கம்:  |

 • அகல்விழி
 • அகநகை
 • அகமுடைநங்கை
 • அகவழகி
 • அங்கயற்கண்ணி
 • அஞ்சலை
 • அஞ்சலி
 • அணிசடை
 • அமிழ்தம்
 • அமிழ்தினி
 • அமிழ்தமொழி
 • அமிழ்தரசு
 • அமிழ்தவல்லி
 • அமுதம்
 • அமுதா
 • அமுதவல்லி
 • அமுதவாணி
 • அமுதரசி
 • அமுதினி
 • அரங்கநாயகி
 • அரசி
 • அரசநாயகி
 • அரசர்க்கரசி
 • அரியநாயகி
 • அருஞ்செல்வி
 • அருண்மொழி
 • அருட்செல்வி
 • அருள்மொழி
 • அருள்மொழித்தேவி
 • அருளரசி
 • அருள்விழி
 • அருள்மங்கை
 • அருள்மணி
 • அருள்நெறி
 • அருள்வடிவு
 • அருட்கொடி
 • அருமைச்செல்வி
 • அருமையரசி
 • அருமைநாயகி
 • அல்லி
 • அல்லிக்கொடி
 • அலர்மேல்மங்கை
 • அலர்மேல்வல்லி
 • அலர்மேலு
 • அலைவாய்மொழி
 • அழகி
 • அழகம்மை
 • அழகுடைச்செல்வி
 • அழகுடைநங்கை
 • அழகுமணி
 • அழகுமுத்து
 • அழகுமுத்துமணி
 • அழகுதெய்வாணை
 • அழகுநங்கை
 • அறம் வளர்த்தாள்
 • அறப்பாவை
 • அறவல்லி
 • அறிவுக்கரசி
 • அறிவுச்சுடர்
 • அறிவுமணி
 • அறிவுமதி
 • அறிவுடைநங்கை
 • அறிவழகி
 • அறிவுடையரசி
 • அறிவொளி
 • அன்பு
 • அன்புமணி
 • அன்புச்செல்வி
 • அன்பரசி
 • அன்பழகி
 • அன்புக்கொடி
 • அன்புமொழி
 • அன்னக்கிளி
 • அன்னக்கொடி

பக்கங்கள்: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17