தமிழ் பெயர்கள் ஆண் குழந்தை (Boy)

தமிழ் பெயர்கள் ஆண் குழந்தை – Pure Tamil Name for Boys

உயிர் வருக்கம்  |  |

உயிர்மெய் வருக்கம் |  | | | |

 • அகரமுதல்வன்
 • அக்கராயன்
 • அகவழகன்
 • அகத்தியன்
 • அகமகிழன்
 • அகமுகிலன்
 • அகிழவன்
 • அகில்
 • அகிலன்
 • அமுதன்
 • அமிர்தன்
 • அழகப்பன்
 • அழகன்
 • அதிரன்
 • அருள்
 • அருண்
 • அருளழகன்
 • அருள்நம்பி
 • அரும்பொறையன்
 • அறவணன்
 • அறவாணன்
 • அறநெறியன்
 • அற்புதராசன்
 • அற்புதன்
 • அறிவன்
 • அறிவாற்றன்
 • அறிவு
 • அறிவழகன்
 • அறிவுநம்பி
 • அய்யாகண்ணு
 • அய்யன்சாமி
 • அனழேந்தி
 • அண்ணாதுரை
 • அண்ணாமலை
 • அன்பு
 • அன்புமணி
 • அன்பரசன்
 • அன்புக்கரசன்
 • அன்புச்செல்வன்
 • அன்பழகன்
 • அன்பினியன்
 • அன்பானந்தன்
 • அடைக்கலநாதன்
 • அதிர்துடியன்
 • அமலன்
 • அம்பலவன்
 • அம்பலவாணன்
 • அம்பலக்கூத்தன்.

பக்கங்கள்: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18