தமிழ் இலக்கணம் வேற்றுமை உருபு

தமிழ் இலக்கணம் வேற்றுமை உருபு 1. பெயர்களனைத்தும், முதல் வேற்றுமை, இரண்டாம் வேற்றுமை, மூன்றாம் வேற்றுமை, நான்காம் வேற்றுமை, ஐந்தாம் வேற்றுமை, ஆறாம் வேற்றுமை, ஏழாம் வேற்றுமை, எட்டாம் வேற்றுமை, என எட்டு வேற்றுமைகளை ஏற்கும். இவற்றுள் முதல் வேற்றுமை எழுவாய் எனவும், பெயர்வேற்றுமை விளியெனவும் பெயர் பெறும். 2. முதல் வேற்றுமையினது உருபாவது திரிபில்லாத பெயரேயாம். இது வினையையும், பெயரையும், வினாவையுங் கொள்ளும். உதாரணம். சாத்தான் வந்தான், சாத்தனிவன்,

» Read more

தமிழ் இலக்கணம் புணரியல் பகுதி 5

லகர ளகர வீற்றுப் புணர்ச்சி 1. லகர ளகரங்களில் முன் வல்லினம் வரின், வேற்றுமையிலும் அல்வழியிலே பண்புத் தொகையிலும், உவமைத் தொகையிலும், இறுதி லகரம் றகரமாகவும் ளகரம் டகரமாகவுந் திரியும். எழுவாய்த் தொடரினுலும் உம்மைத் தொகையிலுந் திரியாதியல்பாம். உதாரணம். பாற்குடம் அருட்பெருமை – வேற்றுமை வேற்படை அருட்செல்வம் – பண்புத்தொகை வேற்கண் வாட்கண் – உவமைத் தொகை குயில்கரிது பொருள் பெரிது – எழுவாய் கால்கை பொருள்புகழ் – உம்மைத்தொகை

» Read more

தமிழ் இலக்கணம் புணரியல் பகுதி 4

உகரவீற்றெண்ணுப் பெயர்ப் புணர்ச்சி 1. ஒன்றென்னும் எண்ணின் ஈற்றுயிர் மெய் கெட்டு, னகரவொற்று ரகரமாகத் திரியும். வந்தது மெய்யாயின் ரகரம் உகரம் பெறும்: உயிராயின், உகரம் பெறாது முதனீளும். உதாரணம். ஒன்று + கோடி – ஒருகோடி கழஞ்சு – ஒருகழஞ்சு நாழி – ஒருநாழி வாழை – ஒருவாழை ஆயிரம் – ஓராயிரம் Amazon Year end offer Mobiles இரண்டென்னும் எண்ணின் ஈற்றுயிர் மெய்யும், ணகரவொற்றும், ரகரத்தின்

» Read more

தமிழ் இலக்கணம் புணரியல் பகுதி 3

தமிழ் இலக்கணம் புணரியல் பகுதி 3 1. இய, இயர், Nமு, டை என்னும் விகுதிகளையுடைய வினையெச்சங்களின் முன் வரும் வல்லினம் மிகா. உதாரணம். உண்ணிய சென்றான் உண்ணியா சென்றான் உண்ணாமே போனான் உண்ணாமை போனான் 109. வன்றொடர்க்குற்றியலுகரவீற்று வினையெச்சத்தின் முன் வரும் வல்லினம் மிகும்: மற்றைக் குற்றியலுகரவீற்று வினையெச்சங்களின் முன் வரும் வல்லினம் மிகா. Amazon Year end offer Mobiles உதாரணம். அடித்துக் கொன்றான் உண்பாக்குச் சென்றான்

» Read more

தமிழ் இலக்கணம் புணரியல் பகுதி 2

மெய்யீற்றின் முன் யகரம் புணர்தல் 21. யகரமல்லாத மெய்கள், தம் முன் யகரம் வந்தாள் இகரச்சாரியை பெறுதலுமுண்டு. உதாரணம். வேள் + யாவன் – வேளியாவன் மண் + யானை – மண்ணியானை வேள்யாவன் என இகராச்சாரியை பெறாது வருதலே பெரும்பான்மையாம். 22. தனிக்குற்றெழுத்தைச் சாராத யகரமெய் வருமொழி யகரம் வந்தாற் கெடும். உதாரணம். வேய் + யாது – வேயாது Amazon Year end offer Mobiles 23.

» Read more

தமிழ் இலக்கணம் புணரியல் பகுதி 1

தமிழ் இலக்கணம் புணரியல் புணர்ச்சியாவது வேற்றுமைப்புணர்ச்சியும், அல் வழிப்புணர்ச்சியும் என இரண்டு வகைப்படும். 1. வேற்றுமைப் புணர்ச்சியாவது, ஐ, ஆல், கு, இன், அது, கண், என்னும் ஆறுருப்புகளும் இடையில் மறைந்தாயினும் வெளிப்பட்டாயினும் வரச்சொகள் புணர்வதாம். உதாரணம். வேற்றுமைத்தொகை வேற்றுமைவிரி மரம்வெட்டினான் .. மரத்தை வெட்டினான் கல்லெறிந்தான் .. கல்லாலெறிந்தான் கொற்றன்மகன் .. கொற்றனுக்கு மகன் மலைவீழருவி .. மலையின் வீழருவி சாத்தான்கை .. சாத்தனதுகை மலைநெல் .. மலையின்கணெல்

» Read more

தமிழ் இலக்கணம் பதவியல்

தமிழ் இலக்கணம் பதவியல் 1. பதமாவது, த ஒரெழுத்தாலாயினும் இரண்டு முதலிய பலவெழுத்துக்களாயினும் ஆக்கப்பட்டுப் பொருளை அறிவதாம். அது, பகாப்பதமும், பகுபதமும் என இருவகைப்படும். 2. பகாப்பதமாவது, பகுக்கபடாத இயல்புடைய பதமாம். ஆது, பெயர்ப்பகாப்பதம், வினைப்பகாப்பதம், இடைப் பகாப்பதம், உரிப் பகாப்பதம், என நான்கு வகைப்படும். உதாரணம். நிலம், நீர், மரம் பெயர்ப் பகாப்பதம் நட, வா, உண் வினைப் பகாப்பதம் மற்று, ஏ, ஓ இடைப் பகாப்பதம் உறு,

» Read more

தமிழ் இலக்கணம் முதனிலை இறுதி நிலை

முதனிலை இறுதி நிலை 1. பன்னிரண்டுயிரெழுத்துக்களும், உயிரேறிய க, ச, த, ந, ப, ம, வ, ய, ஞ என்னும் ஒன்பது மெய்யெழுத்துக்களும், மொழிக்கு முதலில் நிற்கும் எழுத்துக்களாம். உதாரணம். அணி, ஆடை, இலை, ஈரல், உரல், ஊர்தி, எழு, ஏணி, ஐயம், ஒளி, ஓடு, ஒளவை. கரி, சரி, நன்மை, பந்து, மணி, வயல், யமன், ஞமலி. 2. இவைகளுள்ளே, க, ச, த, ந, ப,

» Read more

எழுத்துக்களின் மாத்திரை

எழுத்துக்களின் மாத்திரை 1. குற்றெழுத்துக்கு மாத்திரை ஒன்று, நெட்டெழுத்துக்கு மாத்திரை இரண்டு. மெய்யெழுத்துக்கும் ஆய்தவெழுத்துக்குந் தனித்தனி 1/2 மாத்திரை. உயிர்மெய்க் குற்றெழுத்துக்கு ஏறிய உயிரின அளவாகிய மாத்திரை ஒன்று; உயிர்மெய் நெட்டெழுத்துக்கு ஏறிய உயிரின அளவாகிய மாத்திரை இரண்டு. Amazon year end deals on Electronics மாத்திரையாவது கண்ணிமைப்பொழுது, அல்லது கைந்நொடிப்பொழுது. 2. உயிரெழுத்துக்குள்ளே, உகரமும் இகரமும், சிலவிடங்களிலே தம் மாத்திரையிற் குறைவாக ஒலித்து நிற்கும். ஆவ்வுகரத்திற்கு குற்றியலுகரமென்றும்

» Read more

தமிழ் இலக்கணம் விதியில்லா விகாரங்கள்

1. விதியின்றி விகாரப்பட்டு வருவனவுஞ் சிலவுள. அவை மருவி வழங்குதல், ஒத்து நடத்தல், தோன்றல், திரிதல், கெடுதல், நீளல், நிலை மாறுதல் என எழுவகைப் படும். அவைகளுள்ளே, மருவி வழங்குதலொன்று மாத்திரம் தொடர்மொழியிலும், மற்றவை பெரும்பாலும் தனிமொழியிலும் வரும். 2. மருவி வழங்குதலாவது, விதியின்றிப்பலவாறு விகாரப்பட்டு மருவி வருதல். உதாரணம். அருமந்தன்னபிள்ளை – அருமருந்தபிள்ளை பாண்டியனாடு – பாண்டி நாடு சோழநாடு – சோணாடு மலையமானாடு – மலாடு தொண்டைமானாடு

» Read more
1 2