பெண் நட்சத்திரத்தில் இருந்து பொருந்தும் ஆண் நட்சத்திரம்

Marriage Matching

பெண் நட்சத்திரம்

அசுவனி

உத்தமம்

பரணி, திருவாதிரை,  பூசம், அனுஷம், பூராடம்,  திருவோணம், சதயம் , உத்திரட்டாதி,

மத்திமம்

கார்த்திகை 1, ரோகிணி, மிருகசீரிடம் 3 & 4, புனர்பூசம், பூரம், சித்திரை,  விசாகம், உத்திராடம், அவிட்டம்,  பூரட்டாதி

பரணி

உத்தமம்

அசுவனி, கார்த்திகை 1, மிருகசீரிடம் 3 & 4, புனர்பூசம், ஆயிலியம், சித்திரை 3 & 4,  விசாகம், கேட்டை, மூலம், உத்திராடம், ரேவதி

மத்திமம்

கார்த்திகை 2 & 3 & 4 , திருவாதிரை, மகம் சுவாதி, விசாகம் 4, திருவோணம்,  சதயம்

கார்த்திகை 1 பாதம்

உத்தமம்

அசுவனி, பரணி, திருவாதிரை, பூசம், அஸ்தம், சுவாதி, அனுஷம், மூலம், சதயம்,  உத்திரட்டாதி.

மத்திமம்

மிருகசீரிடம் 3 & 4, மகம், சித்திரை, கேட்டை, அவிட்டம், ரேவதி

கார்த்திகை 2 3 4 பாதம்

Revathy, Avittam, Kettai,  Hastham, Pooram, Rohini

உத்தமம்

அசுவனி, பரணி, பூசம், மகம், சுவாதி, அனுஷம், மூலம், சதயம்,  உத்திரட்டாதி.

மத்திமம்

ரோகிணி பூரம் அஸ்தம் கேட்டை, அவிட்டம், ரேவதி

ரோகிணி

உத்தமம்

பரணி, கார்த்திகை, மிருகசீரிடம், புனர்பூசம் 4, பூசம், ஆயிலியம், உத்திரம் 1,  சித்திரை 3 & 4, விசாகம், கேட்டை, உத்திராடம், அவிட்டம், பூரட்டாதி, ரேவதி

மத்திமம்

அசுவனி புனர்பூசம் 1 2 3, பூசம், அனுஷம்,  உத்திரட்டாதி

மிருகசீரிடம் 1 & 2 பாதம்

உத்தமம்

அசுவனி, கார்த்திகை, ரோகிணி, பூசம்,  உத்திரம் 1, அனுஷம், மூலம், உத்திராடம் 2 3 4, திருவோணம், சதயம் , உத்திரட்டாதி.

மத்திமம்

பரணி, புனர்பூசம் 4, ஆயிலியம் சுவாதி, விசாகம்,  கேட்டை, பூராடம், பூரட்டாதி, ரேவதி

மிருகசீரிடம் 3 & 4 பாதம்

உத்தமம்

அசுவனி, கார்த்திகை, ரோகிணி, திருவாதிரை, உத்திரம், அஸ்தம், அனுஷம், மூலம், உத்திராடம் 1, திருவோணம், சதயம் , உத்திரட்டாதி.

மத்திமம்

பரணி, புனர்பூசம் 1 2 3, பூராடம் பூசம் சுவாதி, விசாகம்,  கேட்டை, பூரட்டாதி, ரேவதி

திருவாதிரை

உத்தமம்

பரணி, மிருகசீரிடம், புனர்பூசம் 1 2 3, பூரம், சித்திரை 1  2, விசாகம் 4, பூராடம், அவிட்டம், பூரட்டாதி, ரேவதி

மத்திமம்

அசுவனி, கார்த்திகை, புனர்பூசம் 4, மகம், உத்திரம், மூலம், உத்திராடம், உத்திரட்டாதி.

புனர்பூசம் 1 2 3

உத்தமம்

அசுவனி, மிருகசீரிடம், திருவாதிரை,  பூசம், சித்திரை 1 2, அனுஷம், மூலம், அவிட்டம், சதயம் , உத்திரட்டாதி.

மத்திமம்

ரோகிணி, பூசம், ஆயிலியம், அஸ்தம், சித்திரை 3 4, சுவாதி, கேட்டை, திருவோணம், ரேவதி

புனர்பூசம் 4

உத்தமம்

அசுவனி, மிருகசீரிடம், திருவாதிரை,  பூசம், சித்திரை, சுவாதி அனுஷம், மூலம், அவிட்டம், சதயம் , உத்திரட்டாதி.

மத்திமம்

பரணி, பூசம், ஆயிலியம், அஸ்தம், பூராடம் கேட்டை, திருவோணம், ரேவதி.

பூசம்

உத்தமம்

ரோகிணி, திருவாதிரை, புனர்பூசம், ஆயிலியம், அஸ்தம், சுவாதி, விசாகம், சதயம் , பூரட்டாதி, ரேவதி

மத்திமம்

அசுவனி, கார்த்திகை, மிருகசீரிடம், உத்திரம், சித்திரை, மூலம், மகம், உத்திராடம் 2 3 4,  அவிட்டம்.

ஆயிலியம்

உத்தமம்

கார்த்திகை, மிருகசீரிடம், புனர்பூசம், பூசம், சித்திரை, விசாகம் 1 2 3, அனுஷம், அவிட்டம், பூரட்டாதி, உத்திரட்டாதி.

மத்திமம்

பரணி, ரோகிணி, திருவாதிரை, உத்திரம் 2 3 4, அஸ்தம், உத்திராடம், திருவோணம், சதயம்.

மகம்

உத்தமம்

பரணி, திருவாதிரை, பூசம், சுவாதி, அனுஷம், திருவோணம், சதயம் , உத்திரட்டாதி.

மத்திமம்

கார்த்திகை, பூரம், சித்திரை 3 4, அஸ்தம் அவிட்டம், பூரட்டாதி

பூரம்

Thiruvadhirai, Swathi, Moolam, Thiruvonam, Sadhayam

உத்தமம்

அசுவனி, கார்த்திகை, திருவாதிரை, மகம்,  உத்திரம் 1, சித்திரை 3 4, விசாகம்,  கேட்டை, உத்திராடம் 2 3 4, அவிட்டம், பூரட்டாதி, ரேவதி.

மத்திமம்

திருவாதிரை,சுவாதி, மூலம், திருவோணம், சதயம்

உத்திரம் 1 பாதம்

உத்தமம்

அசுவனி, பரணி, ரோகிணி, திருவாதிரை, பூசம், மகம், பூரம், சுவாதி, அனுஷம்,  திருவோணம், சதயம் , உத்திரட்டாதி.

மத்திமம்

மிருகசீரிடம், ஆயிலியம், கேட்டை, மூலம், பூராடம், அவிட்டம், ரேவதி

உத்திரம் 2 3 4 பாதம்

உத்தமம்

அசுவனி, பரணி, ரோகிணி, திருவாதிரை, பூசம், மகம், பூரம், அஸ்தம், அனுஷம், மூலம் பூராடம், சதயம் , உத்திரட்டாதி.

மத்திமம்

மிருகசீரிடம், ஆயிலியம், சுவாதி, கேட்டை, அவிட்டம் 3 4, ரேவதி

அஸ்தம்

Poosam – Magam – Anusham – Uthirattadhi

உத்தமம்

பரணி, கார்த்திகை, மிருகசீரிடம், புனர்பூசம்,ஆயிலியம், பூரம், உத்திரம், சித்திரை 1 2,  விசாகம் 4, கேட்டை, பூராடம், உத்திராடம் 1, அவிட்டம் 3 4, பூரட்டாதி, ரேவதி.

மத்திமம்

பூசம், மகம், அனுஷம் உத்திரட்டாதி.

சித்திரை 1 & 2 பாதம்

உத்தமம்

அசுவனி, கார்த்திகை, ரோகிணி, திருவாதிரை, பூசம், மகம், அஸ்தம், அனுஷம், மூலம்,  சதயம்.

மத்திமம்

பரணி, புனர்பூசம், ஆயிலியம், பூரம், விசாகம், ரேவதி

சித்திரை 3 & 4 பாதம்

உத்தமம்

அசுவனி, கார்த்திகை, ரோகிணி, திருவாதிரை, பூசம், அஸ்தம், சுவாதி, மூலம், திருவோணம்.

மத்திமம்

பரணி, புனர்பூசம், ஆயிலியம், பூரம், விசாகம், கேட்டை, ரேவதி

சுவாதி

உத்தமம்

பரணி, மிருகசீரிடம் 3 4, புனர்பூசம், ஆயிலியம், பூரம், கேட்டை, பூராடம், சித்திரை  விசாகம் ரேவதி

மத்திமம்

கார்த்திகை, பூசம், மகம், உத்திரம், மூலம், உத்திராடம், அவிட்டம் 1 2, பூரட்டாதி, உத்திரட்டாதி.

விசாகம் 1 2 3

உத்தமம்

அசுவனி, மிருகசீரிடம், திருவாதிரை, பூசம், மகம், சித்திரை, சுவாதி, மூலம், அவிட்டம் 1 2.

மத்திமம்

பரணி ரோகிணி, ஆயிலியம், பூரம், அஸ்தம், அனுஷம், கேட்டை, அவிட்டம் 3 4, சதயம், ரேவதி

விசாகம் 4

Kettai, Hastham, Pooram, Rohini, Bharani, Ayilyum, Revathy

உத்தமம்

அசுவனி, மிருகசீரிடம், திருவாதிரை, பூசம், மகம், சித்திரை, சுவாதி, அனுஷம் மூலம், அவிட்டம், சதயம்.

மத்திமம்

பரணி ரோகிணி, ஆயிலியம், பூரம், அஸ்தம், கேட்டை, ரேவதி.

அனுஷம்

உத்தமம்

ரோகிணி, புனர்பூசம்,ஆயிலியம், அஸ்தம், சுவாதி, விசாகம், திருவோணம்,  சதயம் , பூரட்டாதி 1 2 3.

மத்திமம்

அசுவனி, கார்த்திகை, மிருகசீரிடம், மகம், உத்திரம், சித்திரை, கேட்டை, உத்திராடம் 2 3 4, பூரட்டாதி, ரேவதி

கேட்டை

உத்தமம்

கார்த்திகை, மிருகசீரிடம், புனர்பூசம், பூசம், உத்திரம், சித்திரை, விசாகம், அனுஷம்,  அவிட்டம்.

மத்திமம்

பரணி, ரோகிணி, பூரம், அஸ்தம், சுவாதி, உத்திராடம், திருவோணம், பூரட்டாதி, உத்திரட்டாதி.

மூலம்

உத்தமம்

திருவாதிரை, பூசம், பூரம், அஸ்தம், சுவாதி, சதயம்.

மத்திமம்

மிருகசீரிடம் 3 4, புனர்பூசம், உத்திரம், சித்திரை, விசாகம், பூராடம், திருவோணம், அவிட்டம், உத்திரட்டாதி.

பூராடம்

Thiruvadhirai, Ayilyum, Punarpoosam 4,  Hastham, Swathi, Uthradam 2-3&4, Thiruvonam, Avittam

உத்தமம்

மிருகசீரிடம், புனர்பூசம் 1 2 3, மகம், உத்திரம், சித்திரை, விசாகம், கேட்டை, மூலம், உத்திராடம் 1, பூரட்டாதி, ரேவதி.

மத்திமம்

திருவாதிரை, புனர்பூசம் 4, ஆயிலியம், அஸ்தம், சுவாதி, விசாகம், உத்திராடம் 2 3 4, திருவோணம், அவிட்டம்.

உத்திராடம் 1 பாதம்

உத்தமம்

திருவாதிரை, பூசம், மகம், பூரம், அஸ்தம், சுவாதி, அனுஷம், மூலம், பூராடம், சதயம், உத்திரட்டாதி.

மத்திமம்

அசுவனி, பரணி, மிருகசீரிடம், ஆயிலியம், கேட்டை,  திருவோணம், அவிட்டம்,  ரேவதி

உத்திராடம் 2 3 4 பாதம்

உத்தமம்

அசுவனி, பரணி, பூசம், மகம், பூரம், அஸ்தம், சுவாதி, அனுஷம், மூலம், பூராடம், திருவோணம், சதயம், உத்திரட்டாதி.

மத்திமம்

ரோகிணி, ஆயிலியம், கேட்டை, அவிட்டம்,  ரேவதி

திருவோணம்

உத்தமம்

பரணி, மிருகசீரிடம், புனர்பூசம், ஆயிலியம், உத்திரம் 2 3 4, சித்திரை, பூரம், விசாகம், கேட்டை, பூராடம், உத்திராடம், அவிட்டம், பூரட்டாதி, ரேவதி

மத்திமம்

மகம், பூரம், உத்திரம் 1, அனுஷம், மூலம், உத்திரட்டாதி

அவிட்டம் 1 & 2

உத்தமம்

அசுவினி, கார்த்திகை பூசம் உத்திரம் 2 3 4, அஸ்தம், சுவாதி அனுஷம், மூலம், உத்ராடம், திருவோணம், சதயம்.

மத்திமம்

உத்திரட்டாதி, பூராடம், விசாகம், ஆயில்யம், புனர்பூசம், கார்த்திகை 2 3 4, கேட்டை, உத்திரம், மகம்.

அவிட்டம் 3 & 4

உத்தமம்

கார்த்திகை பூசம் மகம், உத்திரம், அஸ்தம், சுவாதி அனுஷம், மூலம், உத்ராடம், திருவோணம், சதயம்.

மத்திமம்

அஸ்வினி, ரோகினி, பூராடம், விசாகம், பூரம், ஆயில்யம், திருவாதிரை, புனர்பூசம் 4, கேட்டை, உத்திரம், மகம். உத்திரட்டாதி.

சதயம்

உத்தமம்

மிருகசீரிடம், புனர்பூசம், ஆயில்யம், பூரம், சித்திரை, விசாகம், கேட்டை, பூராடம், அவிட்டம்.

மத்திமம்

அசுவினி புனர்பூசம், பூசம், உத்திரம், அனுஷம், மூலம், உத்திராடம், பூரட்டாதி, ரேவதி.

பூரட்டாதி 1& 2 & 3 பாதம்

உத்தமம்

அசுவனி, மிருகசீரிடம் 1 & 2, பூசம், மகம், சித்திரை, சுவாதி, அனுஷம், மூலம், அவிட்டம், சதயம்.

மத்திமம்

ஆயில்யம், அஸ்தம், அனுஷம், கேட்டை, பூராடம், திருவோணம், உத்திரட்டாதி.

பூரட்டாதி 4 பாதம்

உத்தமம்

மிருகசீரிடம், திருவாதிரை, சித்திரை 1 & 2, அனுஷம், மூலம், அவிட்டம், சதயம், உத்திரட்டாதி.

மத்திமம்

சுவாதி, பூசம், அஸ்தம், கேட்டை, பூராடம், திருவோணம்.

உத்திரட்டாதி

உத்தமம்

ரோகினி, திருவாதிரை, புனர்பூசம் 2 3, அஸ்தம், கேட்டை, திருவோணம், பூரட்டாதி, சதயம், ரேவதி.

மத்திமம்

அவிட்டம், உத்திராடம், மூலம், சுவாதி, ஆயில்யம், உத்திரம் 3 & 4, புனர்பூசம் 4, கார்த்திகை 2 3 4.

ரேவதி

உத்தமம்

கார்த்திகை 2 3 4, மிருகசீரிடம், புனர்பூசம் 1 2 3, உத்திரம் 2 3 4, சித்திரை 1 2, விசாகம், அனுஷம், உத்திராடம், உத்திரட்டாதி.

மத்திமம்

கார்த்திகை 1, ரோகினி, புனர்பூசம் 4, பூராடம், பூசம், அஸ்தம், விசாகம், திருவோணம், சதயம்.

குறிப்பு: இது போன்று குறைந்தது 6 பொருத்தங்கள் இருந்தால் போதுமானது அதிலும் ரஜ்ஜு வேதை முக்கியமானது. மற்றபடி ஜாதக கட்டங்களையும் பார்த்து தான் திருமணம் நிச்சயிக்க வேண்டும்.

நன்றி! வாழ்க வளமுடன்! வாழ்க வையகம்!

ஜாதக கட்டம் விளக்கம்
கவலைகள் தீர்க்கும் ஓமாந்தூர் காமாட்சி அம்மன்