தமிழ் பெயர்கள் பெண் குழந்தை (Girl)

உயிர் வருக்கம்:  உ & ஊஒ & ஓ |

உயிர்மெய் வருக்கம்:  |

ஒ & ஓ

 • ஒப்பிலாமணி
 • ஒப்பிலாமொழி
 • ஒப்பிலாஅழகி
 • ஒலிஇறைவி
 • ஒலிஎழிலி
 • ஒலிச்செல்வி
 • ஒலிநங்கை
 • ஒலிப்பாவை
 • ஒலிமகள்
 • ஒலிமுகிலி
 • ஒலியரசி
 • ஒலியலழகி
 • ஒலிஇறைவி
 • ஒலிச்செல்வி
 • ஒலிமகள்
 • ஒலிமலர்
 • ஒளிவடிவு
 • ஓவியா
 • ஓவியச்செல்வி
 • ஓவியப்பாவை

பக்கங்கள்: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17