தமிழ் பெயர்கள் பெண் குழந்தை (Girl)

உயிர் வருக்கம்:  உ & ஊஒ & ஓ |

உயிர்மெய் வருக்கம்:  |

  • ஏழிசைவாணி

பக்கங்கள்: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17