தமிழ் பெயர்கள் பெண் குழந்தை (Girl)

உயிர் வருக்கம்:  உ & ஊஒ & ஓ |

உயிர்மெய் வருக்கம்:  |

  • ஈகையரசி
  • ஈதலரசி
  • ஈழச்செல்வி
  • ஈழமின்னல்
  • ஈழவாணி
  • ஈழத்தரசி
  • ஈழமுத்து
  • ஈழஎழில்
  • ஈழமதி
  • ஈழக்கதிர்

பக்கங்கள்: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17