தமிழ் பெயர்கள் பெண் குழந்தை (Girl)

உயிர் வருக்கம்:  உ & ஊஒ & ஓ |

உயிர்மெய் வருக்கம்:  |

 • இயல்பினி
 • இசைச்செல்வி
 • இசையமுது
 • இசையரசி
 • இசைவாணி
 • இசையழகி
 • இந்திரை
 • இந்திரதேவி
 • இயலரசி
 • இயற்றமிழ் செல்வி
 • இலக்கியா
 • இளஞ்சித்திரை
 • இளஞ்செல்வி
 • இளம்பிறைக்கண்ணி
 • இளமதி
 • இளம்பிறை
 • இளந்தென்றல்
 • இளவரசி
 • இளநகை
 • இளநங்கை
 • இளமங்கை
 • இறைவி
 • இறைஎழிலி
 • இறையரசி
 • இறைமுதல்வி
 • இன்மொழி
 • இனியாள்
 • இலக்கியா
 • இலயாழினி
 • இளமதி
 • இளவேனில்

பக்கங்கள்: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17