தமிழ் பெயர்கள் பெண் குழந்தை (Girl)

உயிர் வருக்கம்:  உ & ஊஒ & ஓ |

உயிர்மெய் வருக்கம்:  |

 • ஆடலரசி
 • ஆடற்செல்வி
 • ஆண்டாள்
 • ஆதி
 • ஆதிரை
 • ஆதிமுத்து
 • ஆதிமணி
 • ஆராவமுது
 • ஆவுடை நங்கை
 • ஆழ்வார் திருமங்கை
 • ஆறுமுகத்தாய்
 • ஆறுமுகவல்லி

பக்கங்கள்: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17