தமிழ் பெயர்கள் பெண் குழந்தை (Girl)

உயிர் வருக்கம்:  உ & ஊஒ & ஓ |

உயிர்மெய் வருக்கம்:  |

‘வ’கர வருக்கம்

 

 • வஞ்சிக்கொடி
 • வடிவம்மை
 • வடிவம்மாள்
 • வடிவரசி
 • வடிவழகி
 • வடிவுக்கரசி
 • வடிவுடைநாயகி
 • வண்ணச்செல்வி
 • வண்டார்குழலி
 • வல்லரசி
 • வல்லி
 • வள்ளி
 • வள்ளிநாயகி
 • வள்ளிக்கொடி
 • வள்ளிச்செல்வி
 • வள்ளிமணி
 • வள்ளிமுத்து
 • வள்ளுவர்மொழி
 • வளர்பிறை
 • வளர்மதி
 • வாகைக்கொடி
 • வாணி
 • வார்குழலி
 • வான்மதி
 • வான்மலர்
 • வானவன்மாதேவி
 • விடுதலைவிரும்பி
 • வீரம்மை
 • வீரம்மா
 • வீரமாதேவி
 • வீரக்கண்ணு
 • வீராயி
 • வெண்ணியக்குயத்தி
 • வெண்ணிலா
 • வெண்மணி
 • வெண்டாமரைச்செல்வி
 • வெள்ளையம்மா
 • வெற்றி
 • வெற்றிச்செல்வி
 • வெற்றியரசி
 • வெற்றிமாலை
 • வெற்றிமுத்து
 • வெற்றிக்கனி
 • வெற்றிமதி
 • வெற்றிநிதி
 • வெற்றிக்கொடி
 • வெற்றிமலர்
 • வெற்றிக்கண்ணு
 • வெற்றிமணி
 • வெற்றிமங்கை
 • வெற்றிநங்கை
 • வெற்றிமாரி
 • வேண்மாள்
 • வேம்பு
 • வேம்பாயி
 • வேல்நாச்சியார்
 • வேல்மயில்
 • வேல்விழி
 • வேலம்மை
 • வேலம்மாள்
 • வேளாங்கண்ணி
 • வைகறைச்செல்வி
 • வைகறைப்பாவை
 • வைகறைவாணி
 • வைகறைமதி
 • வைகறைநிதி
 • வைகறைதேவி
 • வைகறைமணி
 • வைகறைக்கொடி
 • வைரமணி

பக்கங்கள்: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17