தமிழ் பெயர்கள் பெண் குழந்தை (Girl)

உயிர் வருக்கம்:  உ & ஊஒ & ஓ |

உயிர்மெய் வருக்கம்:  |

‘ய’கர வருக்கம்

 • யாழ்மொழி
 • யாழ்ச்செல்வி
 • யாழ்ப்பாவை
 • யாழ்விழி
 • யாழ்மதி
 • யாழலகி
 • யாழ்நங்கை
 • யாழ்மங்கை
 • யாழ்வல்லி
 • யாழ்குமரி
 • யாழ்தேவி
 • யாழ்மணி
 • யாழரசி
 • யாழ்முத்து
 • யாழ்பாடி
 • யாழொலி
 • யாழிசை
 • யாழ்வாணி
 • யாழ்க்கலை
 • யாழ்மலர்
 • யாழ்ப்பூ
 • யாழ்மகள்
 • யாழ்மாணிக்கம்
 • யாழினி

பக்கங்கள்: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17