தமிழ் பெயர்கள் பெண் குழந்தை (Girl)

உயிர் வருக்கம்:  உ & ஊஒ & ஓ |

உயிர்மெய் வருக்கம்:  |

‘ப’கர வருக்கம்

 

 • பகவதி
 • பச்சையம்மை
 • பசுங்கிளி
 • பசுங்கொடி
 • பட்டம்மை
 • பட்டம்மா
 • பனிமொழி
 • பண்ணின் நேர்மொழி
 • பரவைநாச்சி
 • பவளமல்லி
 • பவளக்கொடி
 • பழநியம்மை
 • பாண்டிமாதேவி
 • பாண்டிமுத்து
 • பாண்டியம்மாள்
 • பாப்பம்மை
 • பாப்பா
 • பாமகள்
 • பாலம்மை
 • பாவரசி
 • பாவை
 • பிச்சையம்மாள்
 • பிரியாநங்கை
 • பிறைக்கண்ணி
 • பிறைநிலா
 • புகழ்ச்செல்வி
 • புகழ்வாணி
 • புகழ்க்கொடி
 • புகழ்மாலை
 • புகழ்மொழி
 • புகழ்க்குழலி
 • புகழ்த்தேவி
 • புகழ்மணி
 • புகழ்நிதி
 • புகழ்மதி
 • புகழரசி
 • புகழ்மாணிக்கம்
 • புகழ்நகை
 • புகழ்முத்து
 • புகழருவி
 • புகழ்ப்பாவை
 • புகழ்நாயகி
 • புகழ்தமிழ்
 • புகழ்மாலை
 • புகழ்மங்கை
 • புகழ்நங்கை
 • புகழ்க்குமரி
 • புகழொளி
 • புகழமுது
 • புகழ்விழி
 • புதுமைச்செல்வி
 • புதுமைக்கொடி
 • புதுமைவல்லி
 • புதுமைமணி
 • புதுமைமதி
 • புதுமலர்ச்செல்வி
 • புலித்தேவி
 • புலிப்பாவை
 • பூங்கதிர்
 • பூங்காவனம்
 • பூங்குழலி
 • பூங்கொடி
 • பூங்கோதை
 • பூம்பாவை
 • பூமகள்
 • பூமயில்
 • பூமாலை
 • பூவரசு
 • பூவரசி
 • பூவழகி
 • பூவிழி
 • பெரியநாயகி
 • பெரியநாச்சியார்
 • பெருங்கண்ணி
 • பெருங்கோப்பெண்டு
 • பெருஞ்சித்திரை
 • பைந்தமிழ்ச்செல்வி
 • பொற்குழலி
 • பொற்கொடி
 • பொற்செல்வி
 • பொன்மகள்
 • பொன்மணி
 • பொன்மாலை
 • பொன்முடி
 • பொன்முத்து
 • பொன்மொழி
 • பொன்னரசி
 • பொன்னழகி
 • பொன்னம்மாள்
 • பொன்னி
 • பொன்னியம்மா
 • பொன்னுத்தாய்

பக்கங்கள்: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17