தமிழ் பெயர்கள் பெண் குழந்தை (Girl)

உயிர் வருக்கம்:  உ & ஊஒ & ஓ |

உயிர்மெய் வருக்கம்:  |

‘ந’கர வருக்கம்

 

 • நந்தாமணி
 • நந்தினி
 • நந்திச்செல்வி
 • நந்திமகள்
 • நடனச்செல்வி
 • நடனமணி
 • நடவரசி
 • நற்குணதேவி
 • நன்முல்லை
 • நன்னாகை
 • நாகம்மை
 • நாகம்மா
 • நாகவல்லி
 • நாகச்செல்வி
 • நாகமுத்து
 • நாகமணி
 • நாகக்கொடி
 • நாகதேவி
 • நாககுழலி
 • நாச்சியார்
 • நாமகள்
 • நாவுக்கரசி
 • நிலமணி
 • நிலவரசி
 • நீலமணி
 • நீலக்குழலி
 • நிலவழகி
 • நீலவல்லி
 • நிறைமதி
 • நிறைமொழி
 • நீலவிழி
 • நெல்லையம்மை
 • நெல்லைச்செல்வி
 • நேயமணி

பக்கங்கள்: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17