தமிழ் பெயர்கள் பெண் குழந்தை (Girl)

உயிர் வருக்கம்:  உ & ஊஒ & ஓ |

உயிர்மெய் வருக்கம்:  |

‘ஞ’கர வருக்கம்

 

 • ஞானம்
 • ஞானச்செல்வி
 • ஞானமலர்
 • ஞானவடிவு
 • ஞானி
 • ஞானத்தரசி
 • ஞானமொழி
 • ஞானவல்லி
 • ஞானமுகில்
 • ஞானஎழில்
 • ஞானக்கலை
 • ஞானப்பிறை

பக்கங்கள்: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17