சுப முகூர்த்த நாட்கள் 2020

சுப முகூர்த்த நாட்கள் 2020

2020 ஆம் ஆண்டிற்கான அனைத்து மாதங்களுக்கும் சுப முகூர்த்த நாட்கள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

ஜனவரி மாத சுப முகூர்த்த நாட்கள் 2020

ஜனவரி – 20 – திங்கள்
ஜனவரி – 27 – திங்கள் (வளர்பிறை
ஜனவரி – 30 – வியாழன் (வளர்பிறை)

பிப்ரவரி மாத சுப முகூர்த்த நாட்கள் 2020

பிப்ரவரி – 5 – புதன் (வளர்பிறை)
பிப்ரவரி – 7 – வெள்ளி (வளர்பிறை)
பிப்ரவரி – 12 – புதன்
பிப்ரவரி – 14 – வெள்ளி
பிப்ரவரி – 20 – வியாழன்
பிப்ரவரி – 21 – வெள்ளி
பிப்ரவரி – 26 -புதன் (வளர்பிறை)

மார்ச் மாத சுப முகூர்த்த நாட்கள் 2020

மார்ச் – 5 – வியாழன் (வளர்பிறை)
மார்ச் – 6 – வெள்ளி (வளர்பிறை)
மார்ச் – 12- வியாழன்
மார்ச் – 13 – வெள்ளி
மார்ச் – 22 – ஞாயிறு (வளர்பிறை)
மார்ச் – 30 – திங்கள்

ஏப்ரல் மாத சுப முகூர்த்த நாட்கள் 2020

ஏப்ரல் – 9 – வியாழன்
ஏப்ரல் – 17 – வெள்ளி
ஏப்ரல் – 26 -ஞாயிறு (வளர்பிறை)
ஏப்ரல் – 27 -திங்கள் (வளர்பிறை)
ஏப்ரல் – 29 – புதன் (வளர்பிறை)

மே மாத சுப முகூர்த்த நாட்கள் 2020

மே – 4 – திங்கள் (வளர்பிறை)
மே – 6 – புதன்
மே – 13 – புதன்
மே – 18 – திங்கள்
மே – 24 – ஞாயிறு (வளர்பிறை)
மே – 27 – புதன் (வளர்பிறை)
மே – 28 – வியாழன் (வளர்பிறை)

ஜூன் மாத சுப முகூர்த்த நாட்கள் 2020

ஜூன் – 1 – திங்கள் (வளர்பிறை)
ஜூன் – 3 – புதன் (வளர்பிறை)
ஜூன் – 7 – ஞாயிறு
ஜூன் – 10 – புதன்
ஜூன் – 11 – வியாழன்
ஜூன் – 12 – வெள்ளி
ஜூன் – 24 – புதன் (வளர்பிறை)

ஜூலை மாத சுப முகூர்த்த நாட்கள் 2020

ஜூலை – 2 – வியாழன் (வளர்பிறை)
ஜூலை – 12 – ஞாயிறு

ஆகஸ்ட் மாத சுப முகூர்த்த நாட்கள் 2020

ஆகஸ்ட் – 21 – வெள்ளி
ஆகஸ்ட் – 23 – ஞாயிறு
ஆகஸ்ட் – 24 – திங்கள் (வளர்பிறை)
ஆகஸ்ட் – 28 – வெள்ளி (வளர்பிறை)
ஆகஸ்ட் – 30 – ஞாயிறு (வளர்பிறை)
ஆகஸ்ட் – 31 – திங்கள் (வளர்பிறை)

செப்டம்பர் மாத சுப முகூர்த்த நாட்கள் 2020

செப்டம்பர் – 4 – வெள்ளி
செப்டம்பர் – 14 – திங்கள்
செப்டம்பர் – 16 – புதன்

அக்டோபர் மாத சுப முகூர்த்த நாட்கள் 2020

அக்டோபர் – 18 – ஞாயிறு (வளர்பிறை)
அக்டோபர் – 26 – திங்கள் (வளர்பிறை)
அக்டோபர் – 29 – வியாழன் (வளர்பிறை)

நவம்பர் மாத சுப முகூர்த்த நாட்கள் 2020

நவம்பர் – 4 – புதன்
நவம்பர் – 6 – வெள்ளி
நவம்பர் – 11 – புதன்
நவம்பர் – 12 – வியாழன்
நவம்பர் – 13 – வெள்ளி
நவம்பர் – 20 – வெள்ளி (வளர்பிறை)
நவம்பர் – 26 – வியாழன் (வளர்பிறை)
நவம்பர் – 27 – வெள்ளி (வளர்பிறை)

டிசம்பர் மாத சுப முகூர்த்த நாட்கள் 2020

டிசம்பர் – 4 – வெள்ளி
டிசம்பர் – 10 – வியாழன்
டிசம்பர் – 11 – வெள்ளி

இராகு காலம் குளிகை எம கண்டம் நேரம்
மனையடி சாஸ்திரம் பலன்கள்